Tietosuojaseloste
Handelsbanken pitää yksilön oikeutta suojata yksityisyytensä ensiarvoisen tärkeänä. Pankkisalaisuuden ja pankkitoiminnan luottamuksellisuuden ymmärtäminen liittyy kiinteästi pankin toimintaan. Suunnitellessamme ja kehittäessämme tuotteitamme ja palveluitamme varmistamme, että tekniset, fyysiset ja organisaatioon sisäänrakennetut kontrollit turvaavat pankin käsittelemän asiakastiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden.

Seuraavassa kerromme, millaisia henkilötietoja Handelsbanken käsittelee ja miksi. Kerromme myös, miten saamme henkilötietosi, kenelle voimme niitä luovuttaa, miten pitkään tietoja säilytämme, missä tilanteissa käytämme profilointia ja automatisoitua päätöksentekoa, sekä miten saat itse pääsyn henkilötietoihisi. Lopuksi kerromme, miten saat meihin yhteyden, jos sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kommentteja tai kysymyksiä.

Mitä henkilötietoa pankki käsittelee?
Pankki luokittelee henkilötiedot seuraaviin luokkiin (esimerkkejä suluissa):
 • perushenkilötiedot (esimerkiksi asiakasnumero, nimi, yhteystiedot, henkilötunnus)
 • henkilökohtaiset valinnat (esimerkiksi suoramarkkinoinnin salliminen, kieli, evästeiden salliminen)
 • arvioinnit ja luokitukset (perusteina esimerkiksi rahanpesun estoa tai sijoituspalvelun tarjoamista koskevat määräykset ja verotietojen vaihtoa koskevat sopimukset)
 • sopimukset (kaikki sopimuksiin liittyvä tieto, esimerkiksi tilinumerot, lainanumerot, kortit ja valtakirjat)
 • tapahtumatiedot (tilillepanot, tililtänostot, lainanmaksut, korttitapahtumat, arvopaperikaupat)
 • viestintä (sähköpostit ja mahdolliset puhelutallenteet)
 • jäljitystiedot (IP- tai Mac-osoite ja lokit, jotka syntyvät kirjauduttaessa pankin sähköisiin palveluihin).
Erityisen arkaluontoisia henkilötietoja, kuten terveystietoja varten on oma luokkansa. Pankki käsittelee tällaista tietoa vain silloin, kun tieto on olennainen tuotteen tai palvelun kannalta – esimerkiksi henkivakuutuksen.

Käytämme kameravalvontaa varmistamaan asiakkaiden ja henkilökunnan fyysistä turvallisuutta sekä petosten, rahanpesun ja muun rikollisuuden torjuntaa.

Pankki voi käsitellä myös asiakkaan edustajia tai muita osapuolia koskevia tietoja (esim. edunvalvojat, valtuutetut, tosiasialliset edunsaajat, yrityksen vastuuhenkilöt, takaajat, pantinantajat) tai potentiaalisia asiakkaita koskevia tietoja.

Mihin tarkoituksiin Handelsbanken käsittelee henkilötietoja?
Pankki käsittelee henkilötietoja seuraavassa kerrotuissa tarkoituksissa ja seuraavin perustein. Jos et jostain syystä halua antaa meille joitakin sinua koskevia tietoja tai haluat pankin poistavan tietojasi, pankki ei välttämättä voi tarjota sinulle palveluitaan tai tuotteitaan.

Sopimukset
Handelsbanken kerää, käsittelee ja tallentaa henkilötietoja siksi, että meidän tulee valmistella, pitää saatavilla ja hallinnoida sopimukseen perustuvia tuotteita ja palveluja, joita tarjoamme asiakkaille digitaalisesti, konttoreissa tai puhelimitse.

Handelsbanken saattaa tallentaa tai seurata puheluita, ja joidenkin tuotteiden osalta pankilla on siihen lakisääteinen velvoite: esimerkiksi silloin, kun pankki ja asiakas käyvät puhelimitse arvopaperikauppaa. Voimme myös tallentaa puheluita voidaksemme varmistaa sopimuksen tai keskustelun sisällön, ja myös koulutussyistä.

Lakisääteiset velvoitteet
Lakisääteisten velvoitteiden hoito vaatii pankkia käsittelemään henkilötietojasi esimerkiksi seuraavissa tarkoituksissa:
 • henkilöllisyyden tarkastus ja varmistus
 • tilin/tilien käytön ja muiden pankin palveluiden käytön seuranta ja analysointi tarkoituksena huomata ja torjua petokset, rahanpesu ja muut rikokset
 • henkilötietojen dokumentointi ja tallennus kun ne liittyvät luotonmyöntöön ja sijoitusneuvontaan
 • verkkomaksujen ja tilien käytön turvallisuusvaatimusten täyttäminen
 • raportointi esimerkiksi veroviranomaiselle ja Finanssivalvonnalle
 • kirjanpitoa, riskienhallintaa ja tilastointia koskevien säädösten noudattaminen
Pankin oikeutettu etu
Handelsbanken tarjoaa rahoituspalveluita tavoitteenaan luoda pitkiä hyviä asiakassuhteita. Siksi käsittelemme henkilötietojasi esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:
 • markkina- ja asiakasanalyysien tekeminen tuotteiden, palveluiden ja kanavien parantamista varten
 • suoramarkkinointi asiakasta kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden kohdentamiseksi, ellei asiakas tätä erikseen kiellä
 • asiakaskyselyiden toteuttaminen
 • riskianalyysien ja tilastojen laatiminen esimerkiksi luottoriskimallien parantamiseksi.
Suostumus
Joitain tuotteita tai palveluita varten pankki tarvitsee asiakkaalta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Silloin suostumus hankitaan kirjallisena erillään tuote- ja palvelusopimuksista tai vastaavista asiakirjoista. Tällaisissa tapauksissa pankki kertoo, miten suostumuksen voi perua ja mikä vaikutus perumisella on tuotteeseen tai palveluun.

Suostumus pyydetään esimerkiksi silloin, kun asiakas tulee pankin verkkosivuille ja hänen selaimeensa asennetaan eväste (cookie), jonka avulla analysoidaan verkkosivuston käyttöä. Käyttäjä antaa suostumuksen hyväksymällä evästeet käydessään pankin verkkosivuilla ensimmäistä kertaa tiettyä selainta käyttäen.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko
Pankki käyttää joissain tapauksissa nk. profilointia. Tämä tarkoittaa, että henkilötietoja käsitellään automatisoidusti tarkoituksena analysoida asiakkaan taloudellista tilaa, henkilökohtaisia valintoja tai toimintaa eri kanavissa. Profilointia käytetään joissain tapauksissa myös automatisoituun päätöksentekoon, esimerkiksi verkon kautta tehdyn lainahakemuksen automatisoituun hyväksyntään tai hylkäämiseen.

Mistä pankki hankkii asiakkaan henkilötietoja
Pankki saa tietoa suoraan asiakkaalta itseltään esimerkiksi tilin avaamisen yhteydessä, tai kun asiakas hakee lainaa, maksaa laskujaan tai muutoin toimii pankin kanssa. Pankki saa tietoa myös yksityisistä ja julkisista lähteistä, kuten viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä (väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ja yritysrekisterit), kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen ylläpitämiltä pakotelistoilta (Euroopan Unioni, Yhdistyneet kansakunnat ja Office of Foreign Assets Control OFAC), luottotietorekistereistä ja muista rekistereistä, jotka antavat tietoa esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.

Kenen kanssa pankki jakaa tietoa
Pankilla on lakisääteinen velvoite olla paljastamatta asiakkaan henkilötietoja paitsi erityistapauksissa, kuten ko. asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattamiseksi tai silloin, kun esim. viranomaiset lain sallimissa puitteissa tietoja pyytävät.

Jotta pankki voi täyttää asiakkaan kanssa tekemiensä tuote- ja palvelusopimusten ehdot, se jakaa joskus tietoa muiden Handelsbanken-konsernin yhtiöiden kanssa ja myös konsernin ulkopuolisten, konsernille sopimuspalveluita tuottavien yhtiöiden kanssa. Tällaisia ovat mm. pankit, maksupalveluiden tarjoajat ja muut rahoitusalalla toimivat osapuolet, tavarantoimittajat, edustajat ja muut tahot, jotka liittyvät tuotesopimuksen toteuttamiseen.

Seuraavassa on esimerkkejä osapuolista, joille pankki voi antaa henkilötietoja:
 • luottotietoyhtiöt, kun haet pankista lainaa
 • toimijat, jotka tuottavat pankille tai asiakkaalle sopimuksen mukaisia palveluita, kuten korttiyhtiöt tai korttitapahtumien lunastajat
 • pankit ja maksulaitokset, kun pankki siirtää varoja asiakkaan pyynnöstä
 • viranomaiset, kun pankki täyttää mm. verotusta ja rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevia lakisääteisiä velvoitteitaan
Siirrot kolmansiin maihin
Pankki saattaa tarvittaessa siirtää henkilötietoja Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen (EU ja ETA) ulkopuolelle nk. kolmansiin maihin. Näin se toimii esimerkiksi siirtäessään asiakkaan pyynnöstä ja sopimuksen mukaisesti rahaa tai muuta varallisuutta kolmannessa maassa olevalle vastaanottajalle. Toinen esimerkki on tilanne, jossa pankin on toimitettava kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle henkilötietoja.

Jos pankilla ei ole asiakkaan kanssa sopimusta, jonka mukaan pankki saa siirtää tietoa kolmanteen maahan, yhden seuraavista ehdoista on toteuduttava, ennen kuin pankki voi siirron tehdä:
 • Euroopan komissio on päättänyt kyseisen maan tietosuojan olevan riittävä.
 • On voimassa muita suojatoimia, kuten tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet tai konsernin sisäiset sitovat säännöt.
 • Erityistilanteissa siirto voidaan tehdä, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakas on antanut suostumuksensa tietojen siirtoon.
Miten pitkään pankki säilyttää henkilötietoja?
Pankki säilyttää asiakasta koskevia tietoja niin pitkään kuin on tarpeen asiakkaan kanssa tehtyjen tuote- ja palvelusopimusten ehtojen täyttämiseksi. Tietoja säilytetään myös lakiin ja muihin säädöksiin perustuvien vaatimusten vuoksi.

Jos asiakas sulkee tilinsä Handelsbankenissa tai lopettaa pankkipalvelun, pankin on säilytettävä näihin liittyvää henkilötietoa tietyn määräajan. Tietojen säilyttäminen perustuu esimerkiksi kirjanpitosäädöksiin, rahanpesun estämistä koskeviin säädöksiin taikka maksupalveluihin, sijoituspalveluihin tai kuluttajaluottoihin liittyviin säädöksiin. Säilytysaika on yleensä 5 – 10 vuotta.

Jos asiakas ensin hakee tiettyä tuotetta tai palvelua mutta hakemus ei johda sopimukseen pankin kanssa, asiakasta koskevia tietoja säilytetään 12 kuukautta.

Asiakkaan oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
Sinulla on laajat oikeudet pankin käsittelemien henkilötietojen osalta
 • Voit halutessasi pyytää kopion pankilla olevista, sinua koskevista tiedoista. Suuri osa tiedoista on jo nähtävissä verkkopankissasi.
 • Jos et halua vastaanottaa suoramarkkinointia, voit ilmoittaa siitä pankille.
 • Jos havaitset epätarkkuuksia sinua koskevissa tiedoissa, korjaamme epätarkkuudet ilmoitettuasi niistä meille.
 • Voit joissakin tilanteissa pyytää henkilötietojasi poistettavaksi tai rajoittaa niiden käyttöä.
 • Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn myös silloin, kun pankki toimii oikeutetun etunsa pohjalta, mistä aiemmin kerrottiin.
 • Voit pyytää antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Voimme myös pyynnöstäsi, jos tämä on teknisesti mahdollista, siirtää tiedot suoraan muille henkilötietojasi käsitteleville yrityksille tai viranomaisille. Tätä sanotaan tietojen siirrettävyydeksi.
Lisätietoa
Jos haluat käyttää oikeuksiasi, sinulla on kysyttävää tai haluat reklamoida tavasta, jolla henkilötietojasi käsitellään, ota yhteys verkkopankkiviestillä, soita Handelsbanken asiakaspalveluun, käy konttorissa tai lähetä viesti Handelsbanken Suomen tietosuojavastaavalle osoitteeseen tietosuojavastaava@handelsbanken.fi tai kirjeitse Handelsbanken, Tietosuojavastaava, Itämerenkatu 11 – 13, 00180 Helsinki.

Konttoreiden, asiakaspalvelun ja tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät myös verkkosivuiltamme.

Sinulla on myös oikeus reklamoida henkilötietojesi käsittelystä valvovalle viranomaiselle. Yhteystiedot löytyvät verkkosivulta www.tietosuoja.fi.


Sidan på svenska

Tulosta itsellesi


Print version


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Henkilötiedot/Personuppgifter