Leasing

Leasing betyder att du hyr bilar och maskiner av oss för en viss tid. Leasingobjektet binder inte företagets kapital, utan du betalar bara leasinghyra för användningen.
Traktor som lyfter höbalar.

Leasing frigör företagets kapital för annat bruk.

Vad kan man finansiera med leasing?

Med leasing kan du finansiera nästan alla lösa anläggningstillgångar, t.ex. IT- och kontorsteknik, maskiner och utrustning samt bilar.

Vilka är fördelarna med leasing?

  1. Vid leasingfinansiering fungerar objektet som säkerhet. I allmänhet behövs det inte några andra säkerheter. Företagets säkerheter kan användas för annat bruk.
  2. Leasing håller maskinparken uppdaterad. Flexibel finansieringsform som även passar för anskaffningen av objekt med en kort livscykel.
  3. Leasinghyrorna kan dras av i beskattningen. Hyran kan vara antingen fast eller rörlig. En fast hyra är densamma under hela hyrestiden. Rörlig hyra följer förändringarna i avtalad referensränta.
  4. Mervärdesskatten på hyreskostnaderna är avdragbara i mervärdesskatteberäkningen. Ett undantag utgör personbilar, där mervärdesskatten är begränsat avdragbar.

två bilar med pilar till och från varandra

Tjänster för hanteringen av bilparkens livscykel

Handelsbankens samarbetspartner Fleet Innovation konkurrensutsätter inköps- och serviceavtalen för ditt företags räkning. Du kan följa kostnaderna för företagets bilar per kostnadsslag. Finansieringskostnaderna, service, bränslen och försäkringar har specificerats och konterats färdigt och faktureringen är transparent.

Tjänsten Fleet Innovation möjliggör kostnadseffektiva billösningar och servicekoncept, till och med per användare inom företaget.


Vihreän rahoituksen logo, näin autoilet hiilineutraalisti

Grön finansiering neutraliserar leasingbilarnas utsläpp

Valet av bilar inverkar på företagets koldioxidavtryck. Alla utsläpp kan inte undvikas och därför gottgör Handelsbanken koldioxidutsläppet från dina leasingbilar. Utsläppsrätterna har skaffats från ett internationellt godkänt och certifierat klimatprojekt. siksi Handelsbanken hyvittää leasing-autojesi hiilidioksidipäästöt. Päästöoikeudet on hankittu kansainvälisesti hyväksytystä ja sertifioidusta ilmastoprojektista.


Jämför avbetalningens och leasingens egenskaper

Avbetalning Leasing
Kort beskrivning Finansiering med avbetalningsvillkor. Tidsbestämd leasing.
Äganderätt till objektet Företaget får äganderätt i slutet av avtalsperioden. Företaget hyr objektet för en bestämd tid.
Säkerhet Det objekt som anskaffas fungerar som säkerhet.

Leasingobjektet fungerar som säkerhet.

Inverkan på balansräkningen Objektet och skulden i balansräkningen – du kan göra normala avskrivningar. Åtagande utanför balansräkningen – lättar upp balansräkningen.
Redovisning i resultaträkningen Avskrivningar och kostnader i resultaträkningen. Leasinghyrorna i resultaträkningen.
Mervärdesskatteavdrag Momsen kan dras av vid leverans. Momsen kan dras av per leasinghyresbetalning.
Läs mera Avbetalning Leasing