1. Företag
  2. /
  3. Finansiering
  4. /
  5. Gröna lån

Gröna lån

Investerar ditt företag i fastigheter och tillgångar som främjar hållbar utveckling? Handelsbankens gröna lån är ett hållbart finansieringsalternativ.
Solpaneler bärs av två arbetare.

Ansvarsfull kreditgivning är nyckeln till en bättre framtid

Byggnadssektorn står för en mycket hög andel av energiförbrukningen. Vi vill erbjuda ditt företag gröna lån för att genomföra miljöförbättringar vid renovering eller nybyggnation. Gröna lån lämpar sig också för solenergiprojekt. Med gröna lån kan du även finansiera företagets köp av skog samt skogsfrämjande åtgärder och återställande av skogsmark.
Ikon: Ett höghus med ett löv på fasaden.

Byggnader

För att minimera långsiktig negativ påverkan från byggnadssektorn är energieffektiviteten hos byggnaderna av stor vikt. Det är också viktigt att nya byggnader och ombyggnadsprojekt tar hänsyn till miljön och klimatet. Sunda materialval och omsorgsfullt underhåll bär långt. Gröna lån främjar miljövänligt byggande. 

Ikon: Solen skiner på en solpanel.

Solenergiprojekt

Gröna lån lämpar sig för stora solenergiprojekt. De behövs för att öka den hållbara energiproduktionem samtidigt som de bidrar till att minska växthusgaserna. 

Gröna lån kan användas för att finansiera anläggningen, installationen och nödvändig infrastruktur som behövs för att kunna ta solenergianläggningen i bruk.

Ikon: En gran och ett lövträd.

Skog

Ett långsiktigt hållbart skogsbruk skapar förutsättningar för biologisk mångfald, ett stabilt klimat och en hållbar ekonomisk utveckling. Skogen binder kol och ersätter fossila energikällor och bidrar således till omställningen mot ett utsläppsneutralt samhälle. 


Så här ansöker du om ett grönt lån

Ikon: Nummer ett.

Ansökan om lån

Kontakta ditt kontor och kolla med din kontaktperson, om ditt investeringsobjekt uppfyller kriterierna för grönt lån. 

Ikon: Nummer två.

Beviljande av lån

Banken bedömer om projektet uppfyller kriterierna för grönt lån. Om kriterierna uppfylls gör vi en normal kreditprövning. 

Ikon: Nummer tre.

Rapportering

Ditt företag rapporterar varje år till banken hur väl projektet uppfyller villkoren, som till exempel de obligatoriska energikraven.

Solen skiner genom björkgrenarna.

I Handelsbanken inser vi att vår verksamhet påverkar samhället, miljön och penningmarknaderna. Därför hör hållbarhet och långsiktighet till våra grundvärderingar.

Hållbarhet