En energirenovering betalar sig själv

En välplanerad energirenovering ger husbolaget och delägarna stora ekonomiska fördelar. Den minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker också boendekostnaderna.
En man målar taket i samband med en fönsterrenovering

Vilken energirenovering?

Energieffektiva fönster, återvinning av värmen – eller något annat

En energirenovering har som mål att minska koldioxidavtrycket från användningen av en byggnad.

En energirenovering kan innebära byte av uppvärmning till ett klimatvänligare alternativ. Renoveringen kan också ha som mål att välja någon ny lösning som minskar den övriga energiåtgången.

Exempel på effektivare energilösningar kan vara återvinning av värmen i utgående luft eller i avloppsvatten, tilläggsisolering i samband med renovering av fasader eller tak och byte till energieffektivare fönster.

Vad ska ni beakta ekonomiskt när ni planerar energirenoveringen?

Ett frågetecken och ett i symbol inom en pratbubbla.

Varför lönar sig en energirenovering?

Energirenoveringen är i sig mycket kostnadseffektiv och lönar sig för det mesta att göra. 

Effekten av en energirenovering märks snabbt i form av lägre boendekostnader och på längre sikt som bostadens värdeökning. Energirenoveringen förenklar också budgeteringen av energi- och reparationskostnaderna.

Ett blad i en kalender med dagnumret 31.

När blir en energirenovering aktuell?

Ju äldre hustekniken blir, desto flera blir felen som stör boendekvaliteten. Om man endast åtgärdar småfel växer det totala reparationsbehovet hela tiden. Det är viktigt att energifrågorna beaktas när man gör upp de långsiktiga planerna för husbolagets underhåll.

De största inbesparingarna får man genom att kombinera olika lösningar. En del av energireparationerna är sådana, som det lönar sig att uföra i samband med ett större renoveringsprojekt. Exempel på sådana är fönsterrenoveringar, tilläggsisolering av fasaderna och värmeisolering av tak.


En calculator.

När ska man börja den ekonomiska planeringen?

Den ekonomiska planeringen går hand i hand med planeringen av det tekniska arbetet. Det är viktigt att slå fast en finansieringsnivå som delägarnas finansieringsvederlg klarar av.

Ur bankens synvinkel är det viktigt att husbolagets ekonomi är stabil och betalningsförmågan i skick, ägarbasen är spridd och finansieringsgraden är måttlig då man ser på tidigare reparationer. Projektplaneringen kan då långt göras tillsammans med till exempel en energikonsult.

Husbolaget ska kontakta banken senast i det skede, då man vet vilka kostnaderna blir och hur stort lånebehovet är.

Första hjälpen väska.

Vilken hjälp med planeringen kan banken erbjuda?

Vi kan hjälpa husbolaget med uträkningen av storleken på finansieringsvederlaget och vi kan simulera olika amorteringsalternativ och hur de påverkar finansieringsvederlaget.


Ett hus med ett gröna lån symbol.

Hurdant lån lönar det sig att ansöka om?

När åtminstone hälften av ett lån används för energiförbättringar och när man räknar med att reparationerna förbättrar energieffektiviteten med minst 30 procent, kan husbolaget ansöka om Handelsbankens gröna lån.

Det gröna lånet är en ekologisk insats som omvandlas till reda pengar. Lånets lånemarginal är lägre än i ett vanligt husbolagslån och när en bostad ska säljas, så är ett grönt lån ett tecken på att husbolaget är bra och ansvarsfullt skött.

Vågskålar.

Bolagslån eller banklån?

För den enskilda delägaren lönar det sig att ta en diskussion med sin bank, huruvida hen vill betala sin andel med ett personligt banklån eller via ett månatligt finansieringsvederlag. Beslutet beror bland annat på om bostaden är i eget bruk eller en investeringsbostad.


Vilka understöd kan man ansöka om?

En vit villa

Det lönar sig att höra sig för om möjligheterna att få ARA:s energiunderstöd. ARA:s energiunderstöd beviljas ett reparationsobjekt, vars energieffektivitet förbättras med minst 30 procent.