Företagets ränterisker

När företaget tar upp lån, finns det skäl att beakta effekten av eventuella ränteändringar i resultatet.
Ett diagram med stigande kurvor.

Räntesvängningarna inverkar på företagets resultat

Om företaget har tagit upp stora krediter kan marknadsräntornas rörelser inverka på företagets resultat. Räntesvängningarna försvårar också budgeteringen.

Med olika ränteskyddsprodukter kan ditt företag också:

  • smidigt minska eller öka ränteexponeringen.
  • garantera att den budgeterade räntan inte överskrids.

Alternativa ränteskydd

Swap - När räntan stiger ökar räntekostnaderna för ett lån med rörlig ränta. Genom att ingå en swap med Handelsbanken kan du låsa dina ränteutgifter för flera år framåt, men slipper omförhandla ditt lån. Swappen är ett flexibelt alternativ för att hantera låneportföljens ränterisk. Swappen kan sägas upp före förfallodagen om ränteutsikterna förbättras ur företagets synvinkel.

Räntetak - Ett avtal om räntetak är ett traditionellt sätt att skydda ett lån med rörlig ränta mot ränteuppgångar. Räntetaket sätter en övre gräns för räntekostnaderna. Du drar ändå full nytta av eventuella räntenedgångar. Våra experter hjälper dig att lägg upp ett optimalt skydd för företagets ränterisk.

Räntekorridor - Räntekorridoren är ett förmånligt sätt att skydda ett lån med rörlig ränta mot ränteuppgång. Genom att fastställa en nedre gräns för räntan (räntegolv) kan ditt företag finansiera räntetaket antingen helt eller delvis. Med räntekorridoren slår företaget fast en övre och nedre gräns för räntekostnaderna.

Alternativa sätt att hantera ränterisken

Utöver de traditionella produkterna kan ränterisken också hanteras på andra sätt. Genom att kombinera olika räntederivat kan vi bygga upp en skräddarsydd lösning som beaktar företagets behov och lånestruktur.

Läs mer

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet