1. Privat
  2. /
  3. En äldre anhörigs bankärenden

En äldre anhörigs bankärenden

Hur går man till väga då en äldre anhörig inte längre kan sköta sina penningaffärer?
Man som sitter och funderar framför en dator.

Intressebevakningsfullmakt

En intressebevakningsfullmakt som fastställs av magistraten underlättar skötseln av en äldre eller dement anhörigs bankärenden. Med intressebevakningsfullmakten ger fullmaktsgivaren en närstående rätt att sköta de ärenden som han eller hon inte längre klarar av att sköta själv.

Intressebevakningsfullmakten ska alltid innehålla uppgifter om:

  • Fullmaktsgivaren
  • Fullmäktig (samt ersättare för fullmäktigen och fullmäktig i andra hand)
  • Fullmaktens syfte och innehåll
  • Omnämnande om att fullmakten träder i kraft, då fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina ärenden
  • Överlåtelse och pantsättning av fastighet ska alltid nämnas skilt, om de ingår i fullmakten

Underskrift, förvar och överlåtelse

Intressebevakningsfullmakten ska ha två vittnen. Fullmakten ges åt fullmaktsgivaren eller så ska fullmaktsgivaren underrättas om var fullmakten förvaras.

Då den anhöriga inte längre kan sköta sina ärenden, kan fullmäktigen lämna intresse­bevaknings-fullmakten till magistraten, som fastställer den. Utifrån fullmakten ger banken sedan fullmäktigen rätt till bankkonton, betalkort osv.


Upprätta en intressebevakningsfullmakt i god tid

Livet kan överraska. Utöver demens kan även ett olycksfall göra det svårt att sköta officiella ärenden, såsom bankärenden.

Ett olycksfall ser inte till åldern, och därför rekommenderar vi att alla som fyllt 18 år upprättar en intressebevakningsfullmakt redan på förhand. Då en fullmakt redan har upprättats, är det lättare att sköta ärendena i händelse av en sjukdom eller ett olycksfall.


Om intressebevakningsfullmakt inte finns?

Ge en anhörig rätt att disponera över ditt konto

Redan det att man ger en anhörig rätt att disponera över kontot räcker som en reservåtgärd i banken i händelse av överraskande situationer.

Även automatiska e-fakturor och direktbetalningar underlättar skötseln av ärendena.

Magistratens intressebevakning

Om den anhöriga är oförmögen att sköta sina ärenden, och det inte finns någon intressebevakningsfullmakt, kan du ansöka om egentlig intressebevakning hos magistraten. Intressebevakaren är ofta en nära anhörig, men vid behov kan intressebevakaren också vara en allmän intressebevakare, dvs. en myndighet.

Hur går man till väga, då räkningarna förfaller till betalning och även andra ärenden borde skötas?

Kontakta den anhörigas bankkontor och fråga hur du ska gå till väga. Banken har inte rätt att överföra pengar från den anhörigas konto eller att betala räkningar.

Ta även kontakt med fakturautställaren för att reda ut situationen och för att be om längre betalningstid.

Vid behov kan du betala fakturorna från ditt eget konto. Du får pengarna tillbaka efter att intressebevakningen har fastställts hos magistraten. Kontrollera saken först hos magistraten, och håll noggrann bokföring över de fakturor du betalar.


En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Bankkontoret hjälper

Kontakta bankkontoret och avtala om hur ni gör. Bankens kontaktperson svarar på frågor och ger information om olika alternativ.

Kontorens kontaktuppgifter