Risker med certifikat

Alla placeringar är förenade med risker. Riskerna med certifikat och hur stora de är beror på typen av certifikat.

Marknadsrisker

Värdet på certifikatet kan sjunka eller stiga. Värdet är beroende av flera faktorer, bl.a. av värdeförändringarna för underliggande tillgångar, exempelvis en aktie eller nivån på marknadsräntorna.

Kom ihåg, att små förändringar i värdet på tillgången kan leda till stora förändringar i värdet på certifikatet. Detta kallas hävstångseffekt.

Valutarisk

Om den underliggande tillgången noteras i någon annan valuta än euro, kan valutakursändringar påverka avkastningen i certifikatet.

Likviditetsrisk 

Under vissa perioder kan det även vara svårt, eller omöjligt, att sälja ett certifikat. Orsaken kan vara starka kurssvängningar, stängning av handelsplatsen eller restriktioner av handeln. Också tekniska fel kan störa handeln.

Villkor och bestämmelser

Du ska bekanta dig med de bestämmelser (t.ex. de slutliga villkoren för varje certifikat), som gäller handeln med certifikatet. Kom också ihåg, att bestämmelserna kan kompletteras senare och också ändras, om det på marknaden för tillgången sker stora förändringar.

Emittentrisk

När du tecknar Handelsbankens certifikat tar du en emittentrisk (kreditrisk) på Handelsbanken. Risken utfaller, om Handelsbanken inte kan sköta återbetalningen till placerarna. Om Handelsbanken blir insolvent, förlorar placeraren en del eller hela sin investering, oberoende av hur marknaden har utvecklats under certifikatets löptid.

Handelsbanken utfärdar inte några säkerheter för de värdepapper som banken emitterar.

Olika typer av certifikat