Policy för hantering av intressekonflikter i Handelsbankenkoncernen

Fastställd av centralstyrelsen 21.3.2018

1. Syfte

Denna policy syftar till att säkerställa att intressekonflikter hanteras på ett korrekt sätt i Handelsbankenkoncernen.

2. Tillämpning

Vad som sägs i policyn ska tillämpas av samtliga bolag i Handelsbankenkoncernen dock med iakttagande av att gällande lag och myndighetsföreskrift såväl i Sverige som utomlands kan kräva annan tillämpning.

Samtliga ledamöter av styrelser i koncernen, medarbetare och tredje part som agerar för Handelsbankenkoncernens räkning har att följa denna policy i tillämpliga delar.

3. Identifiering och hantering av intressekonflikter 

3.1. Generellt om identifiering av intressekonflikter 
Intressekonflikter är en naturlig del i en affärsdrivande verksamhet vilket innebär att denna typ av konflikter kan uppkomma inom koncernens verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå mellan Handelsbankens kunder, samt mellan Handelsbanken eller Handelsbankens kunder å ena sidan och å andra sidan Handelsbankens (andra) kunder, aktieägare, styrelseledamöter, såväl ledande befattningshavare som annan personal, viktigare leverantörer och affärspartner samt andra närstående parter (t.ex. koncernbolag).

En intressekonflikt som kan ge upphov till att en eller flera kunders intressen påverkas negativt kan föreligga i t.ex. situationer då Handelsbanken, anställda, uppdragstagare eller närstående bolag

  • sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad, t.ex. genom att handla för egen räkning i värdepapper med utnyttjande av information om kunders kommande handelsflöden,
  • kan ha ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning, t.ex. genom att försäljning av en viss investeringsprodukt till kunden ger högre intern ersättning än en annan produkt som skulle passa kunden bättre,
  • kan ha ett ekonomiskt eller annat incitament att gynna en annan kund eller kundgrupps intressen framför kundens intressen, t.ex. genom att ge en viss kund mer fördelaktiga kurser i utbyte mot framtida eller fortsatta affärsförbindelser, tjänster eller investeringar till förfång för en annan kund eller kundgrupp,
  • bedriver samma slag av verksamhet som kunden, eller
  • tar emot eller kommer att ta emot incitament av någon annan än kunden i samband med en tjänst till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardmässig avgift eller kommission för berörd tjänst eller verksamhet.

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12px;">Intressekonflikter kan vara av olika karaktär i olika delar av Handelsbankenkoncernens verksamhet. Ovanstående uppräkning utgör enbart exempel på möjliga intressekonflikter.

3.2 Generellt om hantering av intressekonflikter  

Hantering av intressekonflikter sker i första hand genom att ansvarig enhetschef tillser att rutiner tillämpas och åtgärder vidtas som förhindrar att kundernas intressen påverkas negativt. Det åligger varje enhetschef i koncernen att löpande i sin verksamhet identifiera potentiella intressekonflikter och uppmärksamma och hantera intressekonflikter vilka kan ge upphov till att en eller flera kunders intressen påverkas negativt som en följd av koncernens verksamhet. Identifieras en intressekonflikt ska ansvarig enhetschef i första hand se till att kundens intressen inte påverkas negativt. Är det inte möjligt ska kunden informeras om intressekonflikten på ett sätt som gör det möjligt för kunden att förstå och spara informationen och därigenom få möjlighet att fatta beslut om Handelsbankens tjänst eller produkt med beaktande av den identifierade intressekonflikten. Kan en identifierad intressekonflikt inte undvikas ska ansvarig enhetschef dessutom löpande följa upp intressekonflikten med målsättningen att den ska upphöra.

Väsentliga intressekonflikter som identifierats ska dokumenteras och förtecknas inom enheten. Av förteckningen ska framgå att förteckningen inte får betraktas som uttömmande. Identifiering och hanteringen av intressekonflikter inom en enhet ska anpassas efter verksamhetens art. Det åligger varje enhetschef där intressekonflikter har identifierats att årligen hålla en genomgång med personalen på enheten med utgångspunkt i gällande regelverk avseende eventuella intressekonflikter.

För enheter där sannolikheten för intressekonflikter bedöms vara högre, ska dessutom en årlig sammanställning av identifierade väsentliga intressekonflikter tas fram. Verkställande direktören avgör vilka enheter som ska omfattas av det kravet. För dessa enheter gäller att enhetschefen ska besluta om hanteringen av dessa intressekonflikter.

Vid bestämmande av lämpliga rutiner för att förekomma och förhindra en intressekonflikt, ska Handelsbankens regelverk om intressekonflikter, banksekretess, etik, operativa risker, externa uppdrag, ersättningar, bisyssla, anställdas egna värdepappersaffärer, investeringsanalys, investeringsrådgivning, marknadsföring av finansiella instrument och corporate finance-verksamhet beaktas i tillämpliga fall.

Även i samband med rekrytering, utseende av styrelseledamot i koncernen samt upphandling av tjänst ska risken för intressekonflikt beaktas.

3.3 Exempel på i Handelsbankenkoncernen förekommande intressekonflikter och hanteringen av desamma 
Nedanstående förteckning innehåller en uppräkning av intressekonflikter som är centrala i Handelsbankenkoncernens verksamhet med angivande av hur de hanteras. Observera att förteckningen inte omfattar samtliga intressekonflikter i koncernen och att beskrivningen av hantering inte är uttömmande.

Intressekonflikt och hantering (pdf) 

4. Rapportering

De enheter där sannolikheten för intressekonflikter bedömts vara högre, och som därför tar fram en årlig sammanställning av väsentliga intressekonflikter och hur de hanteras, ska lämna den sammanställningen till Group Legal och Group Compliance.

Group Compliance ska utifrån ett riskbaserat arbetssätt kontrollera och följa upp hanteringen av identifierade väsentliga intressekonflikter i Handelsbankenkoncernen och på basis av denna uppföljning årligen avge rapport till centralstyrelsens riskutskott. I rapporten ska redovisas de väsentliga intressekonflikter som identifierats, och hur dessa intressekonflikter hanteras eller undviks.