Påverkan

Vi påverkar företagens verksamhet genom dialog och aktivt ägande.
Tre män samtalar på ett möte.

Hållbar utveckling förutsätter samarbete

Handelsbanken har en aktiv ägarroll. Att undvika affärsrelationer är inte alltid det bästa sättet att främja bolagsansvar och hållbar utveckling. Däremot kan vi sträva efter en ändring genom uppföljning, dialog och effektiv styrning.

Uppföljning och påverkan

De aktier och företagsobligationer som fonderna innehar gås igenom två gånger per år. Syftet med denna genomlysning är att identifiera de företag som inte lever upp till internationella konventioner. Genomlysningen omfattar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Genomlysningen görs av en extern oberoende partner. 

När vi ser att ett företag avviker från de internationella normerna inleder vi en dialog antingen ensamma eller tillsammans med andra aktörer i branschen. Vi samarbetar också med internationella organisationer.

Om dialogen inte ger resultat är det sista alternativet att exkludera företaget från innehavet.

Aktiv ägarroll och effektiv ägarstyrning

För fondandelsägarnas räkning utövar Handelsbanken en aktiv ägarroll i de företag där fonderna äger aktier. Syftet med den aktiva ägarrollen är att garantera värdeökning för företaget på lång sikt. En medveten, aktiv och ansvarsfull ägarstyrning bidrar till detta.

Beroende på storleken av vårt innehav påverkar vi bland annat styrelsernas sammansättning, utnyttjar vår rösträtt på bolagsstämmorna och lämnar förslag till bolagsstämman.

År 2019 röstade Handelsbanken på 473 bolagsstämmor runtom i världen och medverkade i 34 valberedningar. Klicka på länken nedan för att läsa mer om vår ägarstyrning.

Röstningsrapport för Handelsbanken Fonder 2020 (pdf 1,2 MB)
Röstningsöversikt för Xact Kapitalförvaltning (pdf 2,3 MB)

Så för vi dialog

Ikonen för det globala målet nr. 12.

Köpare av palmolja valde hållbarhet

Under 2017 förde vi en dialog med ett företag som är en betydande köpare av palmolja. Vårt mål är att all palmolja som företaget köper i fortsättningen ska vara certifierad och hållbart producerad.

Hållbar produktion har diskuterats allt mer och nu beaktas redan användningen av plast, överdriven antibiotikaanvändning samt rese- och konsumtionsbeteende. Vi deltar aktivt i dessa dialoger.

FN:s mål nummer 13, miljöskydd.

Ökad transparens och mätbara mål

Kina är det land som släpper ut mest koldioxid i världen. Tung basindustri såsom cement, stål och papper står för en stor del av utsläppen. Under hösten 2019 inleddes därför dialogen med tre bolag som återfinns i våra Asienfonder. Vi vill säkerställa att de hanterar sina klimatrelaterade risker samt har en strategi på plats för att minska sina utsläpp i linje med Parisavtalet. I ett första skede vill vi se en ökad transparens kring företagens koldioxidutsläpp och mätbara mål för utsläppsminskningar.

FN:S mål nr 6: rent vatten.

Havsvatten kan bli dricksvatten

Utsläppen av växthusgaser påverkar världens hav, is, snö och permafrost. Handelsbanken Fonder investerar i ett bolag som är ledande när det gäller avsaltning av havsvatten och som levererar teknik till anläggningar i Karibien och Sydamerika. Med denna investering kan vi bidra till lösningen på problemen med tillgången på vatten.

En kaffekopp står bredvid en bärbar dator.

Mötas digitalt?

Vill du prata om frågor kring sparande och placering? När du inte har tid att komma till kontoret är ett digitalt möte med din kontaktperson lösningen.
Digitalt möte

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.