Att välja bort

Vi väljer bort företag och branscher vars verksamhet står i strid med våra hållbarhetsprinciper.
Björkens grenar mot en blå himmel.

Företag och branscher som vi väljer bort

Alla dessa företag väljs bort i alla våra fonder

  • som har konstaterats bryta mot internationella normer och regelverk.
  • som producerar eller distribuerar kontroversiella vapen (klustervapen, personminor, biologiska och kemiska vapen och kärnvapen).
  • av vars omsättning  över 5 procent härrör från kolbrytning eller över 30 procent från stenkol.
Bolag vi väljer bortÖppnas i nytt fönster

Branscher vi väljer bort

I princip alla fonder som säljs i Finland undviker att investera i branscher vars negativa konsekvenser för de globala utmaningarna är för stora.

Dessa är tobak och cannabis, vuxenunderhållning, alkohol, hasardspel, vapen och fossila bränslen.


Vi undviker kol när vi investerar

Handelsbankens fonder placerar inte i företag med betydande verksamhet inom kolkraft eller kolbrytning.

Vi har en roll i arbetet mot klimatförändringen

Vi är medvetna om de risker som hänför sig till fossila bränslen och de företag som fungerar i branschen. Riskerna är behäftade med både klimatet och företaget som placeringsobjekt.

Växthusgasutsläppen höjer kraftigt på klimatuppvärmningen. Att bränna kol som energikälla är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till utsläppen av växthusgaser. Därför har vi i fondportföljerna uteslutit företag med betydande verksamhet inom stenkolsbrytning. I praktiken betyder det att högst 5 % av omsättningen i ett företag som ingår som underliggande tillgång i aktivt förvaltade fonder och indexfonder får härröra från stenkolsbrytning. I fråga om energiproduktion får högst 30 % av företagets omsättning härröra från kolkraft.

För att bättre förstå de klimatrisker som finns mäter vi två gånger per år koldioxidavtrycket i majoriteten av våra fonder. Det ger oss ökad kunskap om bolagens miljö- och klimatrisker samt en ökad förståelse för hur fondens sammansättning påverkar koldioxidavtrycket.

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.