Aktiefonder

Aktiefonder placerar i aktier i företag. Fonderna kan placera i en viss bransch, i ett land, i en region eller över hela världen.
Ikon: kurvor med aktiernas värdeutveckling

Kurssvängningarna är störst i aktiefonder

Aktiefondernas värdeutveckling följer utvecklingen på aktiemarknaden. Vid placering i aktiefonder är risken högst eftersom aktiekurserna kan stiga och sjunka kraftigt. Placeringarna diversifieras dock i flera objekt, vilket minskar risken. 

Risk och avkastning går i allmänhet hand i hand: därför ger aktiefonder en möjlighet till bättre avkastning på lång sikt om man jämför med räntefonder. Placering i aktiefonder kan passa dig om du är villig att ta högre risk. Aktiefonder är också ett bra alternativ när du sparar på lite längre sikt såsom till pension eller till barn.

Fonderna kan placera över hela världen, i en region, i ett land eller i en specifik bransch. Aktiefonderna kan vara aktivt förvaltade fonder eller indexfonder.

Olika fonder har olika risk

En aktiefond placerar i allmänhet i fler än hundra olika aktier och företag. På så sätt sprids risken.

  • Lägst risk har allmänt sett de aktiefonder som placerar globalt och i många olika företag.
  • Högst risk har oftast de aktiefonder som placerar i enskilda branscher, länder eller geografiska regioner.

Bra att veta 

Värdeutvecklingen av en aktiefond som placerar i utländska aktier kan påverkas av upp- och nedgångar i valutakursen. Till exempel om den amerikanska börsen går upp kan en Amerikafond gå ner i värde om dollarn samtidigt sjunker mot euron.

Placera enligt tema eller i utvalda kvalitetsbolag

Temafonderna

En fond kan också placera i företag enligt ett speciellt tema eller megatrender. När man placerar enligt tema försöker man identifiera långsiktiga strukturella förändringar, som påverkar samhället positivt och samtidigt också företagens lönsamhet och framgång. 

Temafonderna placerar i företag, som utvecklar lösningar på globala problem, som vattenförsörjningen och energieffektiviteten.

Att placera i kvalitetsbolag 

Selektivfonderna placerar i kvalitetsbolag och skiljer sig från de traditionella aktiefonderna på så sätt, att fonden omfattar mycket få aktier (ca 16-35).

Selektivfonderna placerar i i respekterade kvalitetsbolag, som väljs enligt noggrant specificerade kriterier. Fondernas mål är att uppnå en bra absolut avkastning på lång sikt utan att ha någon speciell fördelning mellan branscher.

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.