Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot

1.10.2019

Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat.

1. Ehtojen soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella toteutettaviin euromääräisiin tilisiirtoihin ja näissä ehdoissa tarkoitettuihin käteispalveluihin, jos maksu ei sisällä valuutanvaihtoa ja maksutoimeksiannon toteuttamiseen osallistuvat palveluntarjoajat sijaitsevat euromaksualueella.

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös maksutoimeksiantopalvelun kautta annettuihin ja muihin maksutoimeksiantoihin, kuten korttimaksuihin siltä osin kuin kyseisissä ehdoissa on tästä sovittu.

Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan lisäksi tilisopimusta ja mahdollista muuta palvelusopimusta.

2. Käsitteiden määrittely

Aloituspäivä on pankkipäivä, jolloin maksajan pankki aloittaa maksutoimeksiannon toteuttamisen.

Euromaksualue (SEPA, Single Euro Payments Area) on eurooppalaisten pankkien, Euroopan keskuspankin ja Euroopan komission yhdessä luoma yhtenäinen maksualue.

IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) on tilinumeron kansainvälinen esittämismuoto.

Kuluttaja on maksupalvelun käyttäjänä oleva luonnollinen henkilö, joka tekee maksutapahtumaa koskevan sopimuksen pääasiassa muuta tarkoitusta kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Maksaja on maksutoimeksiannon antaja.

Maksajan palveluntarjoaja on pankki tai maksulaitos, joka vastaanottaa maksutoimeksiannon ja välittää sen välittäjäpankille tai maksunsaajan palveluntarjoajalle.

Maksun eräpäivä on maksajan pankilleen ilmoittama maksutoimeksiannon toteuttamisen aloituspäivä.

Maksupalvelun käyttäjä on se, joka pankin kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella voi käyttää maksupalvelua tai -palveluita maksajana tai maksunsaajana taikka molempien ominaisuudessa.

Maksunsaaja on tilisiirroissa se maksupalvelun käyttäjä, jonka käytettävissä olevalle tilille varat siirretään.

Maksunsaajan palveluntarjoaja on pankki tai maksulaitos, joka vastaanottaa maksunsaajan lukuun ja siirtää ne maksunsaajan tilille tai pitää ne maksunsaajan saatavilla.

Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan käytettäväksi.

Maksutoimeksianto on maksupalvelun käyttäjän pankilleen antama määräys toteuttaa maksutapahtuma esimerkiksi tilisiirtona, käteismaksuna tai maksukortilla. Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää palveluntarjoajan toimenpiteet toimeksiannon käsittelemiseksi ja maksun välittämiseksi.

Maksutoimeksiantopalvelu on palvelu, jossa pankin ulkopuolinen palveluntarjoaja maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä käynnistää maksutoimeksiannon pankin pitämältä maksutililtä.

Palveluhinnasto: Pankin maksut ja palkkiot ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta palveluhinnastosta. Lisäksi maksutiliin liittyvistä edustavimmista palveluista on koottu Palvelumaksuja koskeva tietoasiakirja. Palveluhinnasto sekä Palvelumaksuja koskeva tietoasiakirja on saatavilla pankin toimipaikoissa tai pankin verkkosivuilla.

Pankkipäivä on päivä, jona maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja on avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman.

Pikasiirto on pankkien tarjoama kansallinen tilisiirtopalvelu, joka toteutetaan kiireellisenä ja jossa varat välitetään maksunsaajan palveluntarjoajalle aloituspäivänä.

Rahanvälitys on palvelu, jossa pankki vastaanottaa käteistä siirrettäväksi maksunsaajan tilille tai asetettavaksi hänen saatavilleen.

SEPA pikasiirto on tilisiirto, jossa varat välitetään saajalle välittömästi.

Tilisiirto on maksajan maksutilin veloittamista maksajan toimeksiannosta varojen siirtämiseksi maksunsaajan maksutilille. Kansallisessa tilisiirrossa maksajan ja maksunsaajan palveluntarjoajat sijaitsevat Suomessa. Rajat ylittävässä tilisiirrossa maksajan ja maksunsaajan palveluntarjoajat sijaitsevat euromaksualueella eri valtioissa.

Välittäjäpankki on pankki tai muu laitos, joka maksajan palveluntarjoajan ja maksunsaajan palveluntarjoajan lisäksi osallistuu varojen siirtoon maksajan palveluntarjoajan tai maksunsaajan palveluntarjoajan toimeksiannosta.

3. Maksutoimeksiannon tietojen antaminen

Maksaja tekee maksutoimeksiannon antamalla pankille maksun suorittamista varten tarvittavat tiedot. Maksaja antaa suostumuksensa maksutoimeksiannon toteuttamiseen allekirjoittamalla toimeksiantolomakkeen tai vahvistamalla toimeksiannon pankin antamalla henkilö- tai yrityskohtaisella tunnuksella tai muulla pankin kanssa sopimallaan tavalla.

Maksajan on annettava seuraavat tiedot:

 • maksajan tiedot
  - maksajan nimi
  - jokin seuraavista tiedoista: maksajan osoite, syntymäaika ja -paikka, maksajan pankin antama asiakasnumero, henkilötunnus taikka yrityksen tai muun yhteisön rekisteröintitunnus (tililtä maksussa maksajan pankki voi täydentää maksun tiedot tältä osin omasta järjestelmästään, jolloin maksajan ei tarvitse erikseen antaa ko. tietoja)
  - tilinumero IBAN-muodossa, jos maksu veloitetaan tililtä
 • maksunsaajan tiedot
 • - maksunsaajan nimi
  - tilisiirroissa maksunsaajan palveluntarjoajan yksilöivä tunnistetieto
 • tilinumero IBAN -muodossa ja tarvittaessa
  - pikasiirroissa tilinumero kansallisessa tai IBAN-muodossa
 • maksun määrä

Maksajan pankki voi lisäksi tarjota maksajalle mahdollisuuden antaa myös muita tietoja, esimerkiksi:

 • maksun eräpäivä
 • maksunsaajan osoite
 • maksunsaajan yksilöintitieto
 • maksajan antama maksun yksilöintitunnus
 • alkuperäisen maksajan nimi
 • lopullisen maksunsaajan nimi
 • maksun aihe
 • maksua koskeva mahdollinen yksilöintitieto maksunsaajalle (viitenumero tai viesti).

Maksajan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä ja annettava selvitys varojen alkuperästä sekä käyttötarkoituksesta. Pankilla on oikeus tarkistaa maksajaa koskevat tiedot. Pankilla on oikeus käsitellä maksupalvelun käyttäjän henkilötietoja tarjotessaan näiden ehtojen mukaisia maksupalveluita.

Pankilla on oikeus tarkistaa maksajaa koskevat tiedot.

Pankilla on oikeus käsitellä maksupalvelun käyttäjän henkilötietoja tarjotessaan näiden ehtojen mukaisia maksupalveluita.

Pankki voi verrata maksutietoja YK:n ja EU:n taloudellisista pakotteista annettuihin asetuksiin sekä muun pakoteohjelman nojalla annettuihin päätöksiin ja koti- tai ulkomaalaisten viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen, kuten Yhdysvaltojen Office of Foreign Assets Controlin (OFAC) julkaisemiin tiedotteisiin ja määräyksiin (edellä mainitut jäljempänä "taloudelliset pakotteet"). Oman riskiarvionsa puitteissa pankki voi lisäksi rajoittaa maksuliikennettä sellaisista valtioista tai sellaisiin valtioihin, joiden rahanpesun estämisen sekä terrorismin rahoittamisen ja muun talousrikollisuuden torjunnan käytännöt arvioidaan olevan riittämättömällä tasolla. Tarvittaessa pankki voi vaatia maksupalvelun käyttäjältä maksua koskevia lisätietoja ja ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen taloudellisista pakotteista tai niiden kaltaisista syistä johtuen. Pankki ei ole tällöin velvollinen aloittamaan toimeksiannon toteuttamista eikä välittämään maksua osittain tai kokonaan.

Maksua käsittelevät pankit ja maksujärjestelmät voivat olla sijaintivaltionsa lainsäädännön tai tekemiensä sopimusten nojalla velvollisia antamaan maksajaa koskevia tietoja eri maiden viranomaisille.

Maksaja vastaa toimeksiannossa olevien tietojen oikeellisuudesta. Maksajan pankki ei ole velvollinen korjaamaan tai täydentämään toimeksiantoa, ellei toisin ole sovittu. Jos se kuitenkin toimeksiantoa vastaanottaessaan havaitsee siinä virheen, se pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan siitä maksajalle.

Tilisiirto ja SEPA pikasiirto välitetään maksunsaajalle yksinomaan IBANin perusteella, vaikka maksaja olisi antanut sen lisäksi muitakin tietoja maksutapahtuman toteuttamiseksi.

Pankilla on oikeus välittää maksu tilinumeron kansallisen osan perusteella. Maksunsaaja voi ohjata varat haluamalleen tilille sopimalla siitä erikseen pankkinsa kanssa. 

4. Maksutoimeksiannon vastaanottaminen ja toteutuksen aloittaminen

Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi, kun maksajan pankki on vastaanottanut sen pankin hyväksymällä tavalla. Muuna kuin pankkipäivänä vastaanotetun maksutoimeksiannon aloituspäivä on seuraava pankkipäivä. SEPA pikasiirron maksutoimeksiannon aloituspäivä on päivä, jona maksajan pankki on vastaanottanut toimeksiannon hyväksymällään tavalla.

Aloituspäivän määräytyminen ilmoitetaan konttorissa, sovitaan maksupalveluja koskevissa sopimuksissa tai ilmoitetaan palvelukuvauksissa.

Maksaja ja maksajan pankki voivat erikseen sopia, että maksutoimeksiannon toteuttaminen aloitetaan tiettynä, maksajan ilmoittamana edellä mainittuja päiviä myöhempänä eräpäivänä tai päivänä, jolloin maksaja asettaa maksun varat pankin saataville. Jos maksupalvelun käyttäjän ilmoittama eräpäivä ei ole pankkipäivä, aloituspäivä on seuraava pankkipäivä. Jos maksupalvelun käyttäjä on ilmoittanut maksutoimeksiannossa eräpäivän, joka on aikaisempi kuin aloituspäivä, käyttäjän pankki toteuttaa maksutoimeksiannon eräpäivää huomioimatta, jos maksupalvelun käyttäjä ja pankki eivät ole toisin sopineet.

Maksua välittäessään maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksunsaajan pankki ei ole velvollinen huomioimaan maksun tarkoitusta eikä siitä aiheutuvia aika- tai muita erityisvaatimuksia, jollei lainsäädännöstä muuta johdu. 

5. Maksutoimeksiannon toteuttamiseen tarvittavat varat

Maksaja vastaa siitä, että maksajan pankki on saanut maksutoimeksiantoa vastaavat varat palvelumaksuineen maksun välittämiseksi.

Mikäli maksu veloitetaan tililtä, maksaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksuun tarvittavat varat palvelumaksuineen.

Jos maksun eräpäivä on myöhempi kuin toimeksiannon antopäivä, varojen on oltava tilillä eräpäivän alkaessa, jollei toisin ole sovittu.

6. Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättäminen

Jos toimeksianto ei täytä edellä kohdissa 3 ja 5 mainittuja edellytyksiä tai pankki ei pysty varmistamaan edellytysten täyttymistä maksun välittämiselle asetetussa määräajassa tai jos veloitettavalla tilillä ei ole riittävästi varoja maksun välittämiseen, tilin käyttö on muusta syystä estynyt, maksutoimeksianto rikkoo tai voi rikkoa taloudellisia pakotteita tai jos toimeksiannon toteuttamatta jättämiselle on muu perusteltu syy, ei maksajan eikä maksunsaajan pankki ole velvollinen aloittamaan toimeksiannon toteuttamista tai välittämään maksua tai sen osaa.

Maksupalvelun käyttäjän pankki ilmoittaa käyttäjälle maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä sovitulla tavalla, jollei ilmoittamista ole laissa kielletty.

Maksunsaajan pankilla on oikeus palauttaa maksu maksajan pankille, mikäli maksunsaajan tilisopimus on päättynyt tai tilin käyttö on muusta syystä estynyt.

7. Maksutoimeksiannon peruuttaminen tai muuttaminen

Jos maksaja on kuluttaja, maksajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto taikka muuttaa eräpäivää tai maksun määrää ilmoittamalla siitä pankille sovitulla tavalla viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä. Peruutus on tehtävä viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä pankin tai palvelun aukioloaikana pankin ilmoittamaan ajankohtaan mennessä. Jos maksaja ei ole kuluttaja, maksajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto taikka muuttaa eräpäivää tai maksun määrää ilmoittamalla siitä pankille viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä, elleivät maksaja ja pankki ole tästä toisin sopineet. Peruutus tai muutos on tehtävä viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä pankin tai palvelun aukioloaikana pankin ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, jollei toisin ole sovittu.

Maksajalla ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa pankille antamaansa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun pankki on aloittanut toimeksiannon toteuttamisen, veloittanut maksajan tiliä tai antanut maksun suorittamisesta kuitin.

8. Maksutoimeksiannon toteuttamisen aikataulu

Maksajan pankki veloittaa maksun maksajan tililtä toimeksiannossa ilmoitettuna eräpäivänä.

Mikäli toimeksiantoa ei ole voitu varojen puuttumisen vuoksi veloittaa ilmoitettuna eräpäivänä, maksajan pankki voi veloittaa maksun maksajan tililtä 2 pankkipäivän kuluessa toimeksiannossa ilmoitetun eräpäivän jälkeen. Tällöin toimeksiannon aloituspäivä on käyttäjän ilmoittaman eräpäivän sijasta pankkipäivä, jolloin tilillä on riittävät varat maksun veloittamiseksi, mutta kuitenkin viimeistään toinen pankkipäivä eräpäivästä. Maksaja vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista. SEPA pikasiirto veloitetaan maksajan tililtä välittömästi maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen.

Kun maksajan ja maksunsaajan tilit ovat samassa pankissa tai pankkiryhmässä, varat maksetaan maksajan maksutoimeksiannossa ilmoittamalle tilille viimeistään aloituspäivää seuraavana pankkipäivänä.

Kun maksajan ja maksunsaajan tilit ovat eri pankeissa tai eri pankkiryhmissä, varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille viimeistään aloituspäivää seuraavana pankkipäivänä.

Jos maksu ylittää valtion rajan, varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille viimeistään toimeksiannon toteuttamisen aloituspäivää seuraavana pankkipäivänä.

Jos toimeksianto on annettu paperilla, yllämainitut toteuttamisajat voivat pidentyä enintään yhdellä pankkipäivällä.

Maksunsaajan pankki maksaa varat maksajan toimeksiannossa ilmoittamalle tilille välittömästi sen jälkeen, kun varat on maksettu maksunsaajan pankin tilille ja maksunsaajan pankki on saanut edellä 3 kohdassa tarkoitetut tarvittavat tiedot rahamäärän maksamiseksi maksunsaajan tilille tai varojen asettamiseksi maksunsaajan saataville.

Maksajan tai maksunsaajan pankilla on oikeus keskeyttää toimeksiannon toteuttaminen tarvittavien lisäohjeiden tai lisätietojen saamiseksi.

9. Käteistä rahaa koskevat palvelut

9.1 Käteisen rahan kuljetuspalvelu

Pankki voi ottaa vastaan toimeksiannon käteisen rahan kuljettamisesta laskettavaksi ja hyvitettäväksi. Varat hyvitetään varat vastaanottaneessa pankissa olevalle tilille erikseen sovitussa ajassa sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varojen määrä on laskettu.

9.2 Käteispano omalle tilille

Pankki voi ottaa vastaan käteistä rahaa hyvitettäväksi samassa pankissa olevalle maksupalvelun käyttäjän omalle tilille.

Jos tilinomistaja on kuluttaja, tilinomistajan pankki hyvittää varat tilille heti sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu.

Jos tilinomistaja ei ole kuluttaja, tilinomistajan pankki hyvittää varat tilille viimeistään seuraavana pankkipäivänä sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu.

9.3 Käteismaksut

Pankki voi ottaa vastaan rahanvälitystä koskevan toimeksiannon. Maksutoimeksiannon toteuttaminen aloitetaan sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varojen määrä on laskettu.

Pankki voi edellyttää, että käteinen talletetaan ensin maksutoimeksiannon antajan kyseisessä pankissa olevalle tilille, minkä jälkeen pankki toteuttaa tilisiirron.

Maksajan pankki toteuttaa toimeksiannon viimeistään aloituspäivää seuraavana toisena pankkipäivänä. Jos maksu ylittää valtion rajan, varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille viimeistään toimeksiannon toteuttamisen aloituspäivää seuraavana neljäntenä pankkipäivänä.

10. Maksukuoret

Maksaja voi jättää palveluntarjoajansa käsiteltäväksi tilisiirtoja koskevia toimeksiantoja maksukuoressa, jos pankki tarjoaa kyseistä palvelua.

Maksaja voi jättää maksukuoren oman pankin vastaanottopisteeseen tai postin kuljetettavaksi.

Toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi käsittelyä varten viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä sen jälkeen, kun maksaja on jättänyt maksukuoren oman pankkinsa vastaanottopisteeseen.

Postin kuljetettavaksi jätetty toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä sen jälkeen, kun posti on toimittanut maksukuoren pankin vastaanottopisteeseen.

11. Maksunsaajan pankille ja maksunsaajalle annettavat tiedot

Maksajan pankilla on oikeus välittää maksunsaajan pankille näiden ehtojen 3 kohdassa luetellut tiedot. Maksun mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot. Tilisiirroissa maksajan nimitietona välitetään tilinomistajan nimi.

Maksunsaajan pankki antaa maksunsaajalle maksutapahtumaa koskevat tiedot erikseen sovitulla tavalla. Maksunsaajan pankki voi olla velvollinen ilmoittamaan maksunsaajalle maksajan nimen. Pankki ei ole kuitenkaan velvollinen ilmoittamaan maksunsaajalle maksajan tunnistamiseksi annettua henkilöasiakkaan yksilöintitietoa, kuten henkilötunnusta. 

12. Palvelutarjoajan vastuu maksun toteuttamisesta ja vastuun rajoitukset

Maksajan pankin vastuu maksun toteuttamisesta päättyy, kun maksua koskevat tiedot on toimitettu maksunsaajan pankille ja maksua koskevat varat siirretty maksunsaajan pankin tilille. Jos maksutapahtuman varoja ei ole maksettu maksunsaajan pankin tilille näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa ajassa, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalle maksutapahtumasta perityt kulut ja koron, jonka maksaja on joutunut suorittamaan tai joka häneltä on jäänyt saamatta pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. Jos maksaja on muu kuin kuluttaja, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajan suorittamasta korosta enintään korkolain 4 § 1 momentin mukaisen viivästyskoron.

Maksupalvelun käyttäjän on ilmoitettava pankilleen toteuttamatta jääneestä, virheellisesti tai myöhässä toteutetusta tai oikeudettomasta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. Mikäli maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja, hänen on joka tapauksessa tehtävä ilmoitus viimeistään 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman toteuttamisesta, rahamäärän veloittamisesta tililtään tai rahamäärän hyvittämisestä tililleen. Määräaika ei ala kulua, mikäli käyttäjän pankki ei ole antanut käyttäjälle tietoja maksutapahtumasta sovitulla tavalla. Mikäli maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja, ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa.

Jos maksutapahtuma on maksajan ilmoituksen mukaan toteutettu maksuvälineellä oikeudettomasti ilman maksajan syytä ja jos pankki palauttaa rahamäärän maksajan tilille, mutta asian selvittämisen jälkeen pankki osoittaa, että maksaja on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, on pankilla oikeus veloittaa palautettu rahamäärä maksajan tililtä.

Jos maksutapahtuma on jäänyt kokonaan toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti tai myöhässä tai oikeudettomasti pankista johtuvasta syystä, maksajan pankin on palautettava maksajan tililtä veloitettu maksun rahamäärä ilman aiheetonta viivytystä. Jos maksutapahtuman varoja ei ole maksettu maksunsaajan pankin tilille näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa ajassa, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalle ensisijaisesti koron ja kulut, jotka maksaja on joutunut suorittamaan viivästyksen tai virheen vuoksi.

Maksajan pankilla ei ole palautusvelvollisuutta, jos se voi osoittaa, että maksunsaajan pankki on vastaanottanut maksutapahtuman rahamäärän näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa määräajassa. Tällöin maksunsaajan pankin on välittömästi maksettava maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan maksutilille tai asetettava se hänen käytettäväkseen.

Jos maksunsaajan pankki ei ole maksanut varoja maksunsaajan tilille näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa ajassa, maksunsaajan pankin on korvattava maksunsaajalta maksutapahtumasta perityt kulut ja korko, jonka maksunsaaja on joutunut suorittamaan tai joka häneltä on jäänyt saamatta maksunsaajan pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. Jos maksunsaaja on muu kuin kuluttaja, maksunsaajan pankki on velvollinen korvaamaan maksunsaajan suorittamasta korosta enintään korkolain 4 § 1 momentin mukaisen viivästyskoron.

Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada varojen tai palvelumaksujen palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti hänestä johtuvasta syystä. Maksupalvelun käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta saada maksun viivästymisestä korvausta, jos maksu on viivästynyt hänestä johtuvasta syystä.

Maksajan pankki ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että maksaja on antanut pankille virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai jos maksajan nimenomaisesti valitsema välittäjäpankki on jättänyt maksun toteuttamatta. Maksajan pankki ei vastaa maksunsaajan pankin toiminnasta tai sen maksukyvystä. Maksajan pankki ei vastaa myöskään maksunsaajan pankin tai maksajan valitsemien välittäjäpankkien toiminnasta tai niiden maksukyvystä.

13. Maksutapahtuman jäljittäminen

Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, pankki ryhtyy maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä jäljittämään maksutapahtumaa ja ilmoittaa tuloksista käyttäjälle.

Jos maksupalvelun käyttäjä on antanut edellä kohdassa 3 tarkoitetut maksunsaajan palveluntarjoajan yksilöivän tunnistetiedon tai tilinumeron virheellisenä, pankilla ei ole velvollisuutta ryhtyä jäljittämään maksutapahtumaa. Maksajan pankin on pyrittävä kuitenkin kohtuullisin toimenpitein saamaan maksutapahtuman varat takaisin.

14. Maksajan puolesta toimivat tahot

Maksaja voi valtuuttaa maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan tai muun tahon antamaan maksutoimeksianto pankille pankin hyväksymällä tavalla.

Pankilla on oikeus hylätä kolmannen tahon toimittamat maksutoimeksiannot, jos se epäilee perustellusti kolmanteen tahoon liittyvää oikeudetonta tai petollista maksutilin käyttöä.

15. Pankin virheeseen perustuva korjaus

Pankilla on oikeus korjata pankin virheeseen perustuva maksujen välityksessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu sellainen tekninen virhekirjaus, vaikka maksu olisi jo kirjattu maksunsaajan tilille. Korjaus pyritään tekemään mahdollisimman pian virheen havaitsemisen jälkeen, mutta aina kuitenkin kohtuullisessa ajassa virheen tapahtumisesta. Pankki ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta tilinomistajalle viipymättä. Virheen korjaaminen ei saa ilman tilinomistajan suostumusta aiheuttaa tilinomistajan tilin ylittymistä. 

16. Vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset

Maksupalvelun käyttäjän pankki on velvollinen korvaamaan käyttäjälle näiden ehtojen 12 kohdassa tarkoitettujen korkojen ja kulujen lisäksi ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut käyttäjän pankin maksupalvelulain tai näiden ehtojen vastaisesta menettelystä maksua välitettäessä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat käyttäjälle virheen tai laiminlyönnin selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada pankiltaan korvausta välittömästä vahingosta, jollei käyttäjä ilmoita virheestä pankilleen kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksunsaajan pankki ei vastaa maksujenvälityksessä tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin vuoksi maksupalvelun käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista. Pankki ei myöskään vastaa maksutoimeksiantopalvelun palveluntarjoajan toimista tai laiminlyönneistä aiheutuvista vahingoista.

Maksupalvelun käyttäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos maksupalvelun käyttäjä laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. Lain tai näiden ehtojen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, maksupalvelun käyttäjän mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

17. Maksujenvälityksen päättyminen

Pankin velvollisuus välittää maksuja päättyy, kun tili- tai muun palvelu-sopimuksen voimassaolo päättyy. Kun sopimus irtisanotaan tai puretaan, maksupalvelun käyttäjällä on velvollisuus ennen sopimuksen päättymistä peruuttaa maksutoimeksiannot, joiden ilmoitettu eräpäivä on sopimuksen päättymisen jälkeen. Näiden maksujen toteuttamatta jättämisestä pankilla ei ole velvollisuutta tehdä kohdan 6 mukaista ilmoitusta.

Jos maksupalvelun käyttäjä rikkoo olennaisesti näitä ehtoja tai käyttää näissä ehdoissa tarkoitettuja palveluja niiden käyttötarkoituksen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, pankilla on oikeus välittömästi lopettaa maksujenvälitys. 

18. Palvelumaksut ja palkkiot

Maksu välitetään täysimääräisenä maksunsaajalle. Maksunsaaja ja maksunsaajan pankki voivat sopia, että maksun rahamäärästä vähennetään maksunsaajan pankin palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ja palkkiot. Maksaja ja maksunsaaja vastaavat kumpikin oman pankkinsa maksutapahtuman toteuttamisesta perimistä palvelumaksuista ja palkkioista.

Maksupalvelun käyttäjä on velvollinen maksamaan pankille maksutoimeksiannosta palveluhinnastossa ilmoitetut tai erikseen sovitut palvelumaksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus periä ja veloittaa palvelumaksut ja palkkiot maksupalvelun käyttäjän tililtä.

Pankilla on oikeus periä maksutapahtuman jäljittämisestä ja varojen takaisin hankkimisesta palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot, jos maksupalvelun käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon.

Pankilla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot maksutapahtuman aiheettomasta selvittelystä, jos maksutapahtuma osoittautuu täysin oikein toteutetuksi.

Mikäli pankki ja maksupalvelun käyttäjä ovat sopineet, että maksutoimeksianto voidaan peruuttaa myöhemmin kuin näiden ehtojen 7 kohdassa tarkoitetussa ajassa, pankilla on oikeus periä maksutoimeksiannon peruuttamisesta palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot.

Pankilla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämistä koskevasta ilmoituksesta.

Mikäli maksun välittämisestä aiheutuu muita kustannuksia, maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksajalta jälkikäteen. 

19. Palveluhinnaston ja maksujenvälityksen ehtojen muuttaminen

Pankilla on oikeus muuttaa palveluhinnastoaan ja näitä ehtoja.

Näiden ehtojen ja palveluhinnaston muutos koskee myös niitä toimeksiantoja, jotka on annettu pankille ennen muutoksen voimaantuloa, mutta toteutetaan muutoksen voimaantulon jälkeen.

19.1 Maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja

Maksupalvelun käyttäjän pankki ilmoittaa käyttäjälle kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti palveluhinnaston tai näiden ehtojen muutoksesta. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Maksujen välitys jatkuu muutettujen ehtojen mukaisesti, jollei maksupalvelun käyttäjä ennen muutosten ilmoitettua voimaantulopäivää ilmoita kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti pankille vastustavansa muutosta. Maksupalvelun käyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään ennen muutoksen voimaantulopäivää. Sopimuksen päättyessä pankilla on oikeus välittömästi lopettaa maksujen välittäminen.

19.2 Maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja

Maksupalvelun käyttäjän pankki ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti sellaisen sopimusehtojen muutoksen, joka olennaisesti lisää käyttäjän velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan ja joka ei johdu lain muutoksesta, viranomaisen määräyksestä taikka pankkien maksujenvälitysjärjestelmän muutoksista. Pankki ilmoittaa muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen ehdotettua voimaantulopäivää.

Muun ehtojen muutoksen käyttäjän pankki ilmoittaa julkaisemalla sen pankin toimipaikassa tai pankin verkkosivuilla. Palvelumaksun tai palkkion muutoksesta pankki kuitenkin ilmoittaa julkaisemalla sen palveluhinnastossaan. Tällaiset muutokset tulevat voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana.

20. Pankin ja maksupalvelun käyttäjän väliset ilmoitukset ja asiointikielet

Maksupalvelun käyttäjän pankki lähettää näitä ehtoja koskevat ilmoitukset kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai Väestörekisterikeskukselle, tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti. Maksupalvelun käyttäjän katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen.

Maksupalvelun käyttäjä lähettää pankille näitä ehtoja koskevat ilmoitukset kirjallisesti tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen.

Käyttäjä voi käyttää asioidessaan suomen tai ruotsin kieltä.

21. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisissa päivälehdissä.

22. Sopimuksen siirtäminen

Maksupalvelun käyttäjän ja pankin väliseen sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat liiketoiminnan vastaanottajaan nähden voimassa, mikäli pankki sulautuu taikka jakautuu tai luovuttaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain.

23. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Tätä sopimusta ja sen ehtoja koskevissa asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä pankkiin. Jos kyseessä on asiakasvalitus, pankki vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti 15 pankkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko kirjallisesti tai sopimuksen mukaan muulla pysyvällä tavalla.

Kuluttaja ja pienyritys voivat saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi ja kuluttaja Kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

24. Valvova viranomainen

Pankin toimintaa valvovat Ruotsin finanssivalvonta www.fi.se ja kuluttaja-asioissa myös kuluttaja-asiamies www.kkv.fi.

Ruotsin finanssivalvonnan yhteystiedot ovat: Finansinspektion, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Kuluttaja-asiamiehen yhteystiedot ovat: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, puhelin 029 505 3000 (vaihde). 

25. Henkilötietojen käsittely

Pankki käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, jotka palvelunkäyttäjä luovuttaa tai jotka pankki muuten tallentaa palvelun käytön yhteydessä.

25.1 Tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Pankki käsittelee henkilötietoja pääasiallisesti osapuolten välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi. Pankki käsittelee henkilötietoja myös täyttääkseen lakisääteiset tai viranomaisen sille asettamat velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitoa ja rahanpesua koskevan lainsäädännön noudattamiseksi sekä raportoinnissa veroviranomaiselle ja Finanssivalvonnalle. Pankki käsittelee henkilötietoja myös oikeutetun edun perusteella esimerkiksi suoramarkkinoinnissa sekä tehdessään markkina- ja asiakasanalyyseja, joita hyödynnetään markkinoinnissa, liiketoiminnan kehittämisessä ja riskienhallinnassa. Maksupalvelua käyttämällä maksupalvelun käyttäjä antaa pankille nimenomaisen suostumuksen käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelun tarjoamiseksi.

25.2 Henkilötietojen säilytysaika

Pankki säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi ja lakiin ja muihin säädöksiin perustuvien vaatimusten vuoksi. Säilytysaika on yleensä 5-10 vuotta sopimuksen päättymisestä.

25.3 Rekisteröidyn oikeuksia

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja pankki käsittelee sekä vaatia oikaisua virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

25.4 Lisätiedot ja yhteystiedot

Pankin tietosuojaseloste on saatavilla verkkosivuilla osoitteessa www.handelsbanken.fi tai konttoreista. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, sinulla on kysyttävää tai haluat reklamoida tavasta, jolla henkilötietojasi käsitellään, ota yhteys verkkopankkiviestillä, soita Handelsbanken asiakaspalveluun, käy konttorissa tai lähetä viesti Handelsbanken Suomen tietosuojavastaavalle osoitteeseen tietosuojavastaava@handelsbanken.fi tai kirjeitse Handelsbanken, Tietosuojavastaava, Itämerenkatu 11–13, 00180 Helsinki. Konttoreiden, asiakaspalvelun ja tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät myös verkkosivuiltamme. Henkilötietojen käsittelystä voi reklamoida valvovalle viranomaiselle. Yhteystiedot löytyvät verkkosivulta www.tietosuoja.fi.

26. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

26.1 Maksupalvelun käyttäjä on henkilöasiakas

Tästä sopimuksesta ja sen ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä maksupalvelun käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

26.2 Maksupalvelun käyttäjä on muu kuin henkilöasiakas

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

26.3 Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.