1. Henkilöasiakkaat
 2. /
 3. Yleiset korttiehdot

Handelsbankenin yleiset korttiehdot

30.8.2019 alkaen

Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat.

1. Ehtojen soveltamisala

Svenska Handelsbanken AB:n (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan ja Handelsbanken Rahoitus Oyj:n (jäljempänä yhdessä ja erikseen Handelsbanken) korttisopimukset sisältävät yhden tai useampia Handelsbankenin ja muiden yritysten tarjoamia palveluja ja tuotteita, joita korttisopimuksen tehnyt kortinhaltija voi käyttää kortin avulla.

Svenska Handelsbanken AB (julk.),
Suomen sivukonttoritoiminta
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 0861597-4
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki
puh. 010 444 11
www.handelsbanken.fi

Handelsbanken Rahoitus Oyj
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 0112308-8
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki
puh. 010 444 11
www.handelsbankenrahoitus.fi

Näissä yleisissä korttiehdoissa sovitaan Handelsbankenin ja asiakkaan kortin käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Kortin käyttöön sovelletaan näiden yleisten ehtojen lisäksi

 • jatkuvan luoton erityisehtoja
 • Handelsbankenin yleisiä tiliehtoja
 • euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisiä ehtoja
 • lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleisiä ehtoja
 • henkilöasiakkaan pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleisiä ehtoja.

Kortilla mahdollisesti käytettäviin tai erikseen ostettaviin palveluihin sovelletaan kyseisten palvelujen ehtoja.

Mikäli luottosopimuksen erityisehdot tai Handelsbankenin yleiset tiliehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten korttiehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti luottosopimuksen erityisehtoja ja Handelsbankenin yleisiä tiliehtoja. Jos ehtojen erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ratkaisevat.

2. Käsitteiden määrittely

Handelsbanken

Luotonantaja on Handelsbanken.

Palveluntarjoaja on luottolaitos, maksulaitos tai muu taho, joka ammattimaisesti tarjoaa maksupalveluja (myös Handelsbanken).

Asiakas

Asiakas on joko luotonsaaja, yhteisvastuullinen luotonsaaja, kortinhaltija tai tilinhaltija.

Kortinhaltija on henkilö, jolle Handelsbanken on myöntänyt kortin.

Luotonsaaja on henkilö, jonka luottoa voidaan käyttää kortilla.

Tilinhaltija on henkilö tai yritys, jonka maksutiliä voidaan käyttää kortilla.

Yhteisvastuullinen luotonsaaja tai yhteisvastuullinen kortinhaltija on henkilö, joka antamansa sitoumuksen perusteella vastaa luottoa koskevien ehtojen noudattamisesta ja luoton takaisinmaksusta yhdessä luotonsaajan kanssa kuten omasta velastaan.

Sopimus

Korttisopimus on asiakkaan ja Handelsbankenin välinen sopimus, jonka perusteella asiakas voi käyttää maksutiliä tai asiakkaalle myönnettyä luottoa debit- , maksuaika- tai luottokortilla tai näiden yhdistelmällä.

Luottosopimus on sopimus, jossa on määritelty Handelsbankenin luotonsaajalle myöntämän jatkuvan luoton määrä ja ehdot. Luottoa voidaan käyttää maksutapahtumien toteuttamiseen.

Luotto on Handelsbankenin luotonsaajalle myöntämä luotto. Korttitapahtumat toteutetaan luottoon liitetyllä kortilla.

Luottoraja on luotonantajan luotonsaajalle myöntämä luottomäärä, jota ei saa ylittää.

Maksutili on kortinhaltijan tili, johon kortti on liitetty. Tili voi olla pankkitili tai luottotili.

Pankkipäivä on viikonpäivät maanantaista perjantaihin, pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Pankkitunnuksilla tarkoitetaan Handelsbankenin omille asiakkailleen luovuttamia henkilökohtaisia tunnuksia, joiden avulla asiakas voi esimerkiksi käyttää internet-pankkipalveluja, maksaa verkossa ja tunnistautua muiden palveluntarjoajien tarjoamissa sähköisissä palveluissa.

Tunnusluku (PIN) on Handelsbankenin tai palveluntarjoajan kortinhaltijalle luovuttama tai kortinhaltijan itse valitsema henkilökohtainen salainen tunnus, jonka avulla kortinhaltija tunnistetaan ja jonka antamalla kortinhaltija hyväksyy korttitapahtuman.

Turvaraja on kortille asetettava käteisnostoraja, ostoraja, verkkomaksuraja tai maantieteellinen käyttöalue.

Vahva sähköinen tunnistaminen on vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (Tunnistuslaki) mukainen sähköinen menetelmä, jolla yksilöidään henkilö ja todennetaan tunnisteen aitous ja oikeellisuus.

Kortti

Credit/Debit-kortti (yhdistelmäkortti) on yhdistelmäkortti, johon on liitetty sekä credit- että debit-kortin ominaisuudet.

Credit-kortti on luottokortti, jolla tehdyt tapahtumat veloitetaan korttisopimuksen mukaisesti.

Debit-kortti on maksu- ja automaattikortti, jolla tehdyt tapahtumat veloitetaan heti ja täysimääräisenä siltä pankkitililtä, joka korttiin on liitetty (debit-kortin tarjoaminen). Debit-kortti voi olla myös Online Debit, jota käytettäessä korttitapahtumien kate varataan tapahtumahetkellä siltä pankkitililtä, johon kortti on liitetty.

Kortti tai maksukortti on luotto-, maksuaika-, tai debit-kortti tai näiden yhdistelmä. Kortissa oleva korttiyhtiön tunnus osoittaa, minkä kansainvälisen korttiyhtiön järjestelmään kortti on liitetty. Kortin käyttömahdollisuudesta ilmoitetaan myyntipisteessä tai automaatissa nähtävillä olevilla korttia vastaavilla tunnuksilla. Korttiin liitettäviä ominaisuuksia ovat mm. debit-ominaisuus, käteisnosto kaupan kassalla (cash back), kotimainen ja kansainvälinen automaatti- ja maksukorttiominaisuus, kotimainen ja kansainvälinen maksuaika- ja luottokorttiominaisuus ja lähimaksuominaisuus. Korttiin liitettäviä ominaisuuksia ja palveluita yhdistellään kuhunkin korttiin Handelsbankenin tarjoamalla tavalla.

Pääkortti on korttisopimuksessa pääkortinhaltijaksi nimetylle henkilölle myönnetty kortti.

Rinnakkaiskortti on pääkortinhaltijan suostumuksella toiselle henkilölle myönnetty kortti, joka on liitetty korttisopimukseen. Rinnakkaiskortinhaltija voi olla myös yhteisvastuullinen kortinhaltija.

Sovellukseen liitetty kortti on mobiililaitteeseen, kuten matkapuhelimeen tai tablettiin ladattavaan Handelsbankenin hyväksymään sovellukseen liitetty kortti. Näiden ehtojen määräyksiä kortista, mukaan lukien säilyttämistä, käyttöä ja kadottamista koskevat ehdot, sovelletaan myös sovellukseen liitettyyn korttiin. Sovellukseen liitettyyn korttiin sovelletaan lisäksi kunkin sovelluksen ehtoja.

Kortin turvaluku on kortin takana oleva kolminumeroinen numerosarja, jota käytetään kortin todentamiseen internetissä.

Kortin käyttö

Korttitapahtuma on maksu tai varojen nosto, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai jossa kortinhaltija antaa kortin tiedot hyväksyessään tapahtuman.

Katevaraus on korttitapahtumista aiheutuva varaus tulevaa veloitusta tai hyvitystä varten. Katevaraus vähentää tai lisää tilin käyttövaraa. Katevaraus poistuu, kun sitä vastaava veloitus on tehty tai viimeistään, kun pankin määrittelemä katevarauksen voimassaoloaika päättyy.

Käteisautomaatti on automaatti, josta voi nostaa rahaa tai hankkia mahdollisia muita palveluita.

Käteisnosto kaupan kassalla (cash back) on kauppiaan tai muun palvelua tarjoavan yrityksen palvelu, jossa kortinhaltija voi nostaa käteistä rahaa ostoksensa yhteydessä. Käteisnosto kaupan kassalla (cash back) edellyttää ja on aina osa korttitapahtumaa.

Lähimaksuominaisuus on korttiin liitettävä ominaisuus, jota käyttämällä korttitapahtuma hyväksytään viemällä kortti maksupäätteen lähelle. Lähimaksuominaisuus on merkitty korttiin lähimaksuominaisuuden tunnuksella. Korttityypistä riippuen lähimaksutapahtumat veloitetaan joko pankkitililtä tai luotolta.

Maksupääte on laite tai järjestelmä, jolla kortin tiedot luetaan ja tarkistetaan maksettaessa ja joka toimittaa kortilla tehdyt osto- ja käteisnostotapahtumat edelleen veloitettavaksi. Maksupääte voi tallentaa korttitapahtumat ja tehdä osto-tai nostotapahtuman edellyttämän katevarmennuksen.

Ulkopuoliset ja maksupalvelut

Maksunsaaja on kauppias tai palvelun tarjoaja, joka on oikeutettu maksuun korttitapahtumasta.

Tilitietopalvelu on palvelu, jossa pankin ulkopuolinen palveluntarjoaja hakee ja antaa tietoa pankin pitämistä tilinomistajan maksutileistä tietoverkon välityksellä.

Toistuva maksu on kortinhaltijan ja yrityksen välisen sopimuksen mukaisesti tuotteiden tai palveluiden ostosta tililtä määräajoin veloitettavaksi sovittu maksu, jossa jokainen veloitus on oma korttitapahtumansa.

Varojen käytettävissä olon vahvistamisella tarkoitetaan pankin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle tietoverkon välityksellä antamaa vahvistusta siitä, että asiakkaan maksutilillä on riittävä määrä varoja korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen. 

3. Handelsbankenille annettavat tiedot

Asiakas on velvollinen antamaan Handelsbankenille asiakkaan tuntemista koskevat tiedot. Asiakkaan on ilmoitettava Handelsbankenille nimensä, henkilötunnuksensa, postiosoitteensa, kotipaikkatietonsa ja muut Handelsbankenin edellyttämät tarpeellisiksi katsotut asiakkaan tuntemistiedot sekä Handelsbankenin sitä edellyttäessä annettava nimikirjoitusnäytteensä. Jos edellä mainitut tiedot on annettu jo aiemmassa yhteydessä, voi Handelsbanken käyttää asiakasrekisteriinsä kirjattuja tietoja. Handelsbankenilla on myös oikeus hankkia tietoja Digi- ja väestötietorekisteristä.

4. Handelsbankenin ja asiakkaan välinen viestintä

Asiakkaan on ilmoitettava Handelsbankenille yhteystietojensa muutoksista. Asiakkaan on lähetettävä korttisopimusta koskevat ilmoituksensa kirjallisesti tai muulla erikseen sovitulla tavalla Handelsbankenille. Asiakkaan lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen Handelsbankenin tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisen jälkeen. Handelsbanken lähettää kortin käyttöä, korttisopimusta, korttikohtaisia erityisehtoja, yleisiä korttiehtoja tai hinnaston muuttumista koskevat ilmoitukset Handelsbankenille ilmoitettuun osoitteeseen. Handelsbanken voi lähettää ilmoitukset myös verkko-tai mobiilipankin kautta, kun asiakkaalla on mainittu palvelu käytössään. Asiakas on velvollinen välittämään Handelsbankenin tämän sopimuksen perusteella lähettämät ilmoitukset muille kortinhaltijoille. Handelsbankenin lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen asiakkaan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisen jälkeen. Sopimussuhteen aikana voidaan käyttää suomen tai ruotsin kieltä.

4.1. Handelsbankenin ilmoitukset petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvistä uhista

Maksupalvelun turvallisuutta koskevat ilmoitukset pankki antaa verkkosivuillaan tai muussa pankin hyväksymässä sähköisessä palvelussa, kuten
verkkopankissa.

4.2. Tiedonsaantioikeus ehdoista ja ennakkotiedoista sopimussuhteen aikana

Asiakas voi pyytää korttisopimusta koskevat ehdot ja siihen liittyvät ennakkotiedot pankilta sopimussuhteen aikana maksutta erikseen sovittavalla tavalla.

5. Kortin voimassaolo ja uusinta

Kortti on voimassa siihen merkityn voimassaoloajan. Kun kortin voimassaolo päättyy, kortinhaltijalla ei ole oikeutta käyttää korttia. Kortin uusinta edellyttää, että korttisopimus on voimassa ja korttisopimuksen sekä siihen liittyvien palveluiden ehtoja on noudatettu. Handelsbankenilla on oikeus olla uusimatta korttia.

Handelsbankenilla oikeus uusia vanhentunut kortti sillä hetkellä Handelsbankenin tuotevalikoimassa olevalla vastaavalla uudella kortilla. Kortti voidaan toimittaa postitse kortinhaltijan pankille ilmoittamaan osoitteeseen, mikäli tätä ei ole erikseen kielletty. Asiakas voi pyytää korttisopimusta koskevat ehdot ja siihen liittyvät ennakkotiedot pankilta sopimussuhteen aikana maksutta erikseen sovittavalla tavalla.

6. Kortinhaltijan velvollisuudet ja vastuu

6.1. Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen ja katoamisilmoitus

Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään kortin ja sen tiedot (kuten korttinumero, kortin turvaluku, voimassaoloaika) sekä korttiin liittyvän henkilökohtaisen tunnusluvun huolellisesti siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Kortinhaltijan on säännöllisesti seurattava kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Henkilökohtainen tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin.

Kortinhaltijan on tunnuslukua käyttäessään toimittava niin, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä tunnuslukua. Kortinhaltija ei saa säilyttää tunnuslukuaan helposti tunnistettavassa muodossa. Korttia on säilytettävä huolellisesti siten, ettei se vahingoitu tai joudu alttiiksi tavanomaisesta poikkeavalle rasitukselle.

Kortin tai sen tietojen katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun taikka henkilökohtaisen tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava Handelsbankenille. Ilmoituksen voi tehdä henkilökohtaisesti kortin myöntäneen pankin konttoreissa pankin aukioloaikana ja puhelimitse ympäri vuorokauden sulkupalveluun. Sulkupalvelun numero on korttisaatteella sekä Handelsbankenin verkkosivuilla: www.handelsbanken.fi.

Jos kortinhaltija ilmoittaa korttinsa kadonneeksi, korttisopimukseen liitettyjä saman numeroisia kortteja ei saa käyttää. Jos kortinhaltija löytää aiemmin kadonneeksi ilmoittamansa kortin, ei korttia saa käyttää. Jos kortinhaltija käyttää aikaisemmin kadonneeksi ilmoittamaansa korttia, on pankilla oikeus veloittaa kortin poisottopalkkio ja muut pankille mahdollisesti aiheutuvat kulut asiakkaalta.

6.1.1. Kadonneen tai väärinkäytetyn kortin löytö- ja poisottopalkkio

Handelsbankenilla on oikeus veloittaa kadonneen kortin löytäjälle ja väärinkäytetyn kortin poisottajalle maksettava palkkio asiakkaalta.

6.1.2. Kortin palauttaminen pankille ja kortin turvallinen hävittäminen

Kortti on Handelsbankenin omaisuutta. Kortinhaltija on velvollinen Handelsbankenin vaatimuksesta heti palauttamaan kortin Handelsbankenille. Kortinhaltija ei saa käyttää korttia vaatimuksen jälkeen. Handelsbankenilla, automaattipalveluja tarjoavalla yhteisöllä tai kaupalla tai muulla liikkeellä on oikeus Handelsbankenin vaatimuksesta ottaa kortti haltuunsa. Kortin haltuunsa ottaneella on tällöin oikeus mitätöidä kortti.

Kun kortti lopetetaan tai uusitaan, kortinhaltijan on hävitettävä lopetettu tai vanhentunut kortti leikkaamalla se osiin, niin että siru ja magneettijuova tuhoutuvat. Huolimattomasti tuhottu kortti voi olla turvallisuusriski. Pyydettäessä kortti tulee palauttaa tuhottuna Handelsbankenille.

Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää korttia sen voimassaolon päätyttyä tai jos korttisopimus on irtisanottu. 

6.2. Asiakkaan vastuu tapahtumista

Kortinhaltija antaa suostumuksensa korttitapahtumaan:

 1. hyväksymällä tapahtuman antamalla henkilökohtaisen tunnuslukunsa, tai muun Handelsbankenin hyväksymän tunnisteen
 2. käyttämällä korttia laitteessa, joka ei vaadi tunnuslukua
 3. käyttämällä korttia internetissä tai posti- tai puhelinmyynnissä ilman tunnistautumista
 4. käyttämällä korttia hotelleissa tai autovuokraamoissa, joilla voi sopimusperusteisesti olla oikeus veloittaa alan yleisen käytännön mukaisesti kortinhaltijalta jälkikäteen ilman erillistä allekirjoitusta tai muuta hyväksyntää laskuttamatta jääneet kohtuulliset puhelin-, minibaari- ja ateriakulut, veloitukset peruuttamatta jätetyistä hotellivarauksista, muut kortinhaltijan aiheuttamat kustannukset sekä polttoainemaksut
 5. antamalla muulla tavalla kortin tiedot.
Kortinhaltija ei voi perua korttitapahtumaa, jos hän on antanut suostumuksensa korttimaksuun.
Korttia ei saa käyttää siten, että korttisopimuksessa sovitun luoton luottoraja tai korttisopimukseen liitetyn pankkitilin saldo ylittyy. Asiakas vastaa kaikista korttitapahtumista, jotka on tehty sopimuksen voimassaoloaikana. Asiakas vastaa kaikista korttisopimukseen liitetyistä korteista. 

6.3. Asiakkaan vastuu kortin väärinkäytöstä

Asiakas vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on

 1. luovuttanut kortin sen käyttöön oikeudettomalle;
 2. huolimattomuudesta laiminlyönyt velvollisuutensa käyttää maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti, tai velvollisuutensa kohtuullisin toimenpitein huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista; taikka
 3. laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa pankille havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Asiakkaan vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Asiakas ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:

 1. siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun pankille tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
 2. jos pankki on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa edellä tarkoitettu ilmoitus; tai
 3. jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.
Asiakas vastaa aina maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

6.3.1. Asiakkaan reklamaatio-oikeus

Asiakkaan on ilmoitettava Handelsbankenille oikeudettomasta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. Kortilla tehtäviä tapahtumia koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti viipymättä korttitapahtumapäivän jälkeen. Saatuaan tiedon korttitapahtuman veloittamisesta korttiin liitetyltä pankkitililtä tai luotolta on kortinhaltijan kuitenkin tehtävä huomautus viimeistään kolmentoista (13) kuukauden kuluttua korttitapahtuman veloittamisesta.

Jos kortinhaltija on käyttänyt kortillaan kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita, tulee niitä koskevat huomautukset osoittaa tälle palveluntarjoajalle.

Jos Handelsbanken jäljittää kortinhaltijan pyynnöstä kortinhaltijan virheelliseksi katsomaa korttitapahtumaa ja tapahtuma osoittautuu oikeaksi, on Handelsbankenilla oikeus periä jäljittämisestä palveluhinnastonsa mukaiset palkkiot. Samoin Handelsbankenilla on aina oikeus periä ne jäljittämisestä aiheutuneet kulut, jotka se joutuu maksamaan Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle korttitapahtuman toteuttamiseen osallistuneelle maksunsaajan palveluntarjoajalle.

Kortinhaltijalla on oikeus kahdeksan (8) viikon kuluessa korttitapahtuman veloittamisesta korttiin liitetyltä pankkitililtä tai luotolta pyytää Handelsbankenia palauttamaan tapahtuman rahamäärä, jos kortinhaltija ei ole hyväksynyt tarkkaa rahamäärää tai tapahtuman rahamäärä on muusta kuin valuuttakurssin muutoksesta johtuvasta syystä huomattavasti suurempi kuin kortinhaltija on voinut odottaa, ottaen huomioon vastaavanlaiset aikaisemmat maksutapahtumat ja muut olosuhteet. Tällaista oikeutta ei ole, jos korttitapahtuman toteuttamiseen on osallistunut Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksunsaajan palveluntarjoaja. Handelsbanken palauttaa oikeudettomasti toteutetun maksutapahtuman rahamäärän asiakkaalle yhden pankkipäivän kuluessa reklamaation ja kaikkien tarvittavien liitteiden sekä lisätietojen saavuttua. Handelsbankenilla on oikeus purkaa asiakkaalle tehty hyvitys, mikäli se voi osoittaa, että asiakas on itse tehnyt tai valtuuttanut hyvitetyn ostotapahtuman.

6.4. Kortin käyttäminen

Korttia voidaan käyttää maksuvälineenä sen hyväksyvissä myyntipisteissä. Käytettäessä yhdistelmäkorttia kortinhaltijan on valittava, mitä kortin ominaisuutta hän haluaa käyttää. Valintaa ei voi muuttaa enää sen jälkeen, kun kortinhaltija on antanut suostumuksensa korttitapahtumaan.

Korttia, siihen liittyvää henkilökohtaista tunnuslukua ja kortin tietoja saa käyttää vain kortinhaltija. Kortille voidaan ladata, päivittää tai poistaa ominaisuuksia vain Handelsbankenin suostumuksella tai hyväksymällä tavalla.

Kortinhaltija hyväksyy sen, että maksun vastaanottaja tarkastaa kortinhaltijan henkilöllisyyden ja merkitsee kortinhaltijan henkilötunnuksen loppuosan maksutositteeseen.

Kortinhaltijan on sirukorttia käyttäessään ensisijaisesti käytettävä sirumaksupäätettä tai -kortinlukijaa ja henkilökohtaista tunnuslukuaan. Kortinhaltija antaa suostumuksensa korttimaksuun antamalla henkilökohtaisen tunnuslukunsa (PIN), omakätisesti allekirjoittamalla myyntitositteen, käyttämällä korttia sellaisessa laitteessa, joka ei vaadi tunnuslukua tai antamalla kortin tiedot muulla Handelsbankenin hyväksymällä tavalla. Kortinhaltija ei voi peruuttaa korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän on antanut suostumuksensa siihen.

Autovuokraamoilla, hotelleilla ja muilla vastaavilla palveluntarjoajilla on oikeus jälkikäteen veloittaa laskuttamatta jääneet korttitapahtumat, joiden rahamäärä ei ole ollut tiedossa sillä hetkellä, kun maksaja on antanut suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen. Kortinhaltija voi tehdä toistuvia maksuja koskevan sopimuksen yrityksen kanssa. Kortinhaltija hyväksyy ensimmäisen maksun veloitettavaksi internetissä, maksupäätteellä tai muutoin korttiehtojen mukaisesti. Tämän jälkeen toistuvat maksut veloitetaan automaattisesti kortinhaltijan ja yrityksen välisen sopimuksen mukaisesti asiakkaan maksutililtä. Toistuvan maksun summa voi olla kiinteä tai vaihtua käytettyjen palveluiden mukaisesti. Kortinhaltijalla on velvollisuus tarkistaa, että veloitettu toistuvan maksun määrä on kortinhaltijan ja yrityksen tekemän sopimuksen mukainen. Kortinhaltijan tulee olla yhteydessä maksun saajaan halutessaan lopettaa sopimuksen.

Korttitapahtuma veloitetaan viimeistään tapahtuman vastaanottopäivää seuraavan pankkipäivän kuluessa. Korttitapahtuman vastaanottoajankohta on se hetki, jolloin Handelsbanken on saanut tarpeelliset tiedot tapahtuman toteuttamista varten. Korttitapahtuman veloituksen arvopäivä on se päivä, jona korttitapahtuman rahamäärä veloitetaan pankkitililtä tai luotolta. Korttitapahtuman hyvityksen arvopäivä on se pankkipäivä, jona korttitapahtuman rahamäärä hyvitetään saajan pankkitilille tai luotolle.

Kortinhaltija hyväksyy sen, että maksunsaaja voi tehdä katevarauksen nostolle tai maksulle pankkitililtä tai luotolta. Katevaraus poistuu, kun sitä vastaava veloitus on tehty tai viimeistään, kun pankin määrittelemä katevarauksen voimassaoloaika päättyy.

Kortinhaltijan on varauduttava maksupäätteen, automaatin tai internetin toiminnassa tapahtuviin keskeytyksiin ja tietoliikennehäiriöihin tai automaattikohtaisiin käyttöaikoihin. Kortinhaltija on velvollinen noudattamaan maksupäätteen tai automaatin antamia tai niistä ilmeneviä ohjeita.

Asiakas saa tiedon maksutapahtumista tiliotteessa tai muulla sovitulla tavalla kuukausittain.

Asiakas voi antaa pankin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle suostumuksen tilitietojen toimittamiseen tilitietopalveluun tai korttipohjaisia maksutapoja tarjoavalle ulkopuoliselle palveluntarjoajalle luvan tarkistaa, onko asiakkaan maksutilillä riittävä määrä varoja korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen. Handelsbanken toimittaa pyydetyt tiedot. Handelsbanken ei vastaa ulkopuolisten palveluntarjoajien virheistä tai näiden aiheuttamista vahingoista.

6.4.1. Kortin käyttö automaateissa

Kortinhaltija voi nostaa käteistä rahaa kortin hyväksyvistä käteisautomaateista. Pankilla ja palveluntarjoajalla on oikeus hinnoitella palvelu ja periä palkkio
asiakkaalta.

6.4.2. Kortin käyttö lähimaksamiseen

Lähimaksuominaisuutta käyttämällä korttitapahtuma hyväksytään viemällä kortti maksupäätteen tai kortinlukijan lähelle. Lähimaksuominaisuutta käytettäessä tunnuslukua ei aina tarvitse antaa, mutta turvallisuussyistä maksu on pyydettäessä vahvistettava tunnusluvulla. Lähimaksuominaisuus on merkitty korttiin lähimaksuominaisuuden tunnuksella. Korttityypistä riippuen lähimaksutapahtumat veloitetaan joko pankkitililtä (debit) tai luotolta (credit).

6.4.3. Kortin käyttö internetissä

Kortinhaltija voi kortin numeron, kortin voimassaoloaikatiedon, kortin kääntöpuolella olevan kolminumeroisen turvaluvun ja tarvittavien vahvaan sähköiseen tunnistamiseen liittyvien ja Handelsbankenin hyväksymien tunnusten, kuten pankkitunnusten tai kertakäyttöisen salasanan, avulla maksaa ostamiaan tuotteita ja palveluita internetissä.

Kortin käyttö verkkomaksamiseen ja sovellusmaksamiseen edellyttää, että kortin käyttöä verkkomaksamiseen ei ole estetty. Verkkomaksujen esto on tuotekohtainen ominaisuus. Internetissä hyväksytyn toistuvan maksun veloittaminen edellyttää, että kortti on rekisteröity verkkomaksukelpoiseksi koko maksukauden ajan.

Kortinhaltijan suositellaan maksavan kortillaan ostoksia ainoastaan sellaiselle internet-kauppiaalle, joka on mukana Mastercardin tai Visan turvallisen verkkomaksamisen palvelussa tai jonka kortinhaltija tietää muuten olevan turvallinen. Kauppiaan kuuluminen turvallisen verkkomaksamisen palveluun on ilmoitettu verkkosivuilla olevalla korttiyhtiökohtaisella kuvakkeella.

Käyttäessään korttiaan internet-ostoksiin, kortinhaltija on velvollinen noudattamaan pankin ja palveluntarjoajan ohjeita.

Handelsbankenilla on oikeus turvallisuussyistä rajoittaa kortin käyttöä internetissä, esimerkiksi jos kortinhaltijaa ei korttitapahtuman tekemisen yhteydessä ole tunnistettu riittävän luotettavasti. Kun kortinhaltija käyttää korttia internetissä, vastaa kortinhaltija omien laitteistojensa ja käytössään olevien tietokoneohjelmien turvallisuudesta. Hänen on varmistauduttava riittävällä tavalla palveluntarjoajan luotettavuudesta ennen korttia koskevien tietojen antamista.

6.4.4. Käteisnosto kaupan kassalta

Käteisnosto kaupan kassalta (cash back) on mahdollista tätä palvelua tarjoavissa liikkeissä. Tunnusluvulla tai muulla Handelsbankenin hyväksymällä tunnisteella vahvistettava korttitapahtuma sisältää käteisnoston ja korttiostoksen määrän. Handelsbankenilla ja käteisnostopalvelua tarjoavalla liikkeellä on oikeus hinnoitella palvelu ja periä palkkio asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

6.4.5. Kortin käyttö muissa valuutoissa ja ulkomailla

Muissa valuutoissa kuin euroissa tehdyt korttitapahtumat veloitetaan euroissa. Tapahtumien valuuttakurssina käytetään kortista riippuen joko Mastercard- tai Visa- järjestelmän käyttämää kyseisen valuutan tukkukurssia. Pankki voi veloittaa maksutapahtumasta palkkion voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Kurssi määräytyy sen päivän mukaan, jolloin tapahtuma välittyy sen vastaanottaneelta taholta Mastercardille tai Visalle. Valuuttakurssin muutoksia sovelletaan välittömästi ilman ennakkoilmoitusta. Kortilla tehdyistä käteisnostoista peritään Handelsbankenin palveluhinnastossa ilmoitettu palkkio.

Ulkomaisiin korttitapahtumiin tai käteisnostoihin voi liittyä maa- tai käteisautomaattikohtaisia rajoituksia. Handelsbanken ei vastaa käteisautomaattien käytettävyydestä ja toiminnasta.

6.4.6. Asiakkaan mahdollisuus rajoittaa kortin käyttöä

Asiakkaalla on korttinsa ominaisuuksista riippuen Handelsbankenin tarjoamalla tavalla mahdollisuus rajoittaa kortin käyttöä esimerkiksi asettamalla vuorokausikohtaiset turvarajat ostoille ja käteisnostoille, sallimalla tai estämällä verkko-ostokset tai asettamalla maantieteellisen rajauksen. Maantieteellinen rajaus tarkoittaa, että asiakas voi rajata kortilla maksamisen ja käteisnostot toimimaan tietyissä maissa, esimerkiksi vain Suomessa.

6.4.7. Handelsbankenin oikeus rajoittaa kortin käyttöä

Handelsbankenilla on oikeus rajoittaa tai olla hyväksymättä yksittäisiä maksutapahtumia tai soveltaa tapahtumakohtaisesti rajoituksia tapahtuman, mukaan lukien käteisnostot ja hyvitystapahtumat, enimmäissummaan, turvallisuuteen, teknisiin ongelmiin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvistä syistä tai kortinhaltijan maksuhistorian tai kortin käyttöhistorian perusteella. Lisäksi esimerkiksi käteisautomaattien hallinnoijat ja muut kolmannet osapuolet voivat asettaa omia rajoituksiaan käteisnostojen enimmäissummalle. Mahdolliset rajoitukset voivat vaihdella ajoittain ja maakohtaisesti. Jos edellä mainitut rajoitukset ylitetään, tapahtuma voi jäädä toteutumatta.

7. Handelsbankenin oikeudet ja velvollisuudet sekä asiakkaan virhe

7.1. Handelsbankenin oikeus luovuttaa tietoja

Käytettäessä toisen pankin tai muun palveluntarjoajan lukuun toimivan yhteisön käteis- tai muuta automaattia, maksupäätettä tai sovellusta, maksutilin saldo- ja tapahtumatiedot voivat tallentua kyseisen pankin tai muun palveluntarjoajan tietojärjestelmiin.

Handelsbankenilla ja muulla palveluntarjoajalla, joka tarjoaa käteis- tai muita automaattipalveluita on oikeus hankkia ja vaihtaa keskenään asiakasta koskevia ja kortin käyttöön liittyviä tietoja, sekä vastata korttitapahtumaa koskevaan katetiedusteluun ja tehdä katevaraus sekä antaa muita kortin käyttöön liittyviä ohjeita. Handelsbankenilla on oikeus luovuttaa kortin käyttöön liittyviä tietoja Handelsbankenin lukuun toimivalle yhteisölle, toiselle pankille tai kortin maksuvälineenä hyväksyvälle taholle. Handelsbankenilla on oikeus luovuttaa kortinhaltijan henkilötietoja muun korttiominaisuuden myöntävälle yritykselle, korttiin liittyviä lisäominaisuuksia tarjoaville yrityksille ja korttien katoamisilmoituksia vastaanottavalle yhteisölle. Handelsbankenilla on lisäksi oikeus luovuttaa kortinhaltijan yhteystiedot korttimaksun vastaanottaneelle yritykselle tai sen puolesta korttimaksuja hoitavalle yritykselle.

7.2. Handelsbankenin oikeus asiakkaan ja korttitapahtuman tietojen vertailuun

Handelsbanken voi verrata korttitapahtumia ja kortinhaltijan tietoja Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asettamiin taloudellisiin ja muihin pakotteisiin sekä koti- ja ulkomaisten viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen, kuten OFAC:n (Office of Foreign Assets Control), julkaisemiin pakotteisiin, tiedotteisiin ja määräyksiin (jäljempänä ”kansainväliset pakotteet”). Handelsbankenilla on lisäksi oikeus tarvittaessa vaatia asiakkaalta korttitapahtumaa tai kortinhaltijaa koskevia lisätietoja ja ryhtyä kansainvälisten pakotteiden edellyttämiin toimenpiteisiin esimerkiksi rajoittamalla tai estämällä kortin käyttö. Handelsbanken tai kansainväliset korttiyhtiöt eivät käytä turvallisen verkkomaksamisen palvelun kautta saamiaan tietoja muuhun tarkoitukseen kuin väärinkäytön estämiseen ja asiakkaan tunnistamiseen.

7.3. Handelsbankenin velvollisuus toteuttaa korttitapahtuma ja Handelsbankenin vastuu toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta tapahtumasta

Handelsbanken vastaa asiakkaalle siitä, että asiakkaan antaman toimeksiannon mukainen korttitapahtuma veloitetaan pankkitililtä tai luotolta ja hyvitetään maksun saajan pankille maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti. Asiakkaan pankin velvollisuus toteuttaa maksu alkaa siitä, kun se on saanut maksunsaajan pankilta korttimaksutapahtumaa koskevan toimeksiannon ja loppuu siihen, kun se on tilittänyt varat maksun saajan palveluntarjoajalle Handelsbanken palauttaa ilman aiheetonta viivytystä maksutililtä veloittamansa, mutta toteuttamatta jättämänsä tai virheellisesti toteuttamansa korttitapahtuman kuluineen asiakkaan pankkitilille tai luotolle. Asiakkaalla on oikeus saada pankilta takaisin kulut, jotka häneltä on pankissa peritty korttitapahtumasta. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada Handelsbankenilta korvaus korosta, jonka hän on joutunut suorittamaan tai joka häneltä on jäänyt saamatta maksutapahtuman toteuttamatta jäämisen tai virheellisen toteuttamisen vuoksi.

Handelsbanken ei kuitenkaan ole vastuussa, mikäli maksutapahtuman toteuttamatta jääminen tai virheellinen toteutus on johtunut asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista. 

8. Handelsbankenin oikeus sulkea kortti tai estää sen käyttö

Handelsbankenilla on oikeus sulkea kortti, tai estää sen käyttö pysyvästi tai väliaikaisesti, kun

- kortin käytön turvallisuus on vaarantunut, esim. jos

 • kortin tietoja on kopioitu tai epäillään kopioidun

- on syytä epäillä, että korttia muutoin käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti

 • korttisopimus on purettu tai irtisanottu tai kortinhaltijan käyttöoikeus korttiin liittyvään maksutiliin on poistettu

- vaara siitä, että luoton maksamisesta vastuussa oleva henkilö ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on huomattavasti kohonnut, esim. jos

 • maksutilin omistaja on maksukyvytön, hakeutuu velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin
 • maksutilin omistaja on kuollut
 • kortista perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu tai kortinhaltijalla on muita maksuviivästyksiä tai rekisteröityjä maksuhäiriöitä.

- lain ja viranomaismääräysten noudattaminen sitä edellyttää

- pankilla on arvionsa mukaan syytä epäillä, että korttia käytetään tai tullaan käyttämään rikolliseen toimintaan joko suoraan tai välillisesti tai muutoin vastoin voimassaolevaa lainsäädäntöä tai muutoin tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa pankille tai kolmannelle osapuolelle.

Handelsbanken ilmoittaa kortin sulkemisesta, sen käytön pysyvästä tai väliaikaisesta estämisestä sekä näiden toimenpiteiden syistä asiakkaalle kirjallisesti tai muutoin sovitulla tavalla mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

9. Kortin käyttömahdollisuuksien palauttaminen

Kun Handelsbanken on sulkenut kortin tai estänyt sen käytön pysyvästi tai väliaikaisesti, eikä sulkeminen johdu asiakkaan korttisopimuksen tai näiden ehtojen noudattamatta jättämisestä ja peruste kortin sulkemiselle tai sen käytön estämiselle on poistunut, tilaa Handelsbanken uuden vastaavanlaisen kortin viipymättä tai poistaa väliaikaisen käytön eston.

10. Kortin myöntäminen alaikäiselle tai edunvalvonnassa olevalle

Handelsbanken voi myöntää alaikäiselle debit-kortin tai luottokortin rinnakkaiskortin yhdistelmäkorttina tai pelkkänä luottokorttina. Edunvalvonnassa olevalle voidaan myöntää debit-kortti. Mikäli pankki myöntää kortin alaikäiselle tai edunvalvonnassa olevalle, kortti myönnetään kortinhaltijan nimellä ja korttisopimuksen allekirjoittaa kortinhaltijan lisäksi hänen edunvalvojansa. Korttisopimuksen allekirjoittaneet edunvalvojat vastaavat korttisopimuksen ehtojen noudattamisesta ja korttiin liitetyn pankkitilin käytöstä yhteisvastuullisesti kortinhaltijan kanssa. Jos alaikäisen kortti on yhdistelmäkortti tai luottokortti vastaa luotonsaaja luoton käytöstä.

11. Maksut ja palkkiot

Handelsbankenilla on oikeus periä ja veloittaa asiakkaan luotolta tai pankkitililtä kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot.

Handelsbankenin korttien palveluhinnasto on nähtävissä Handelsbankenin konttoreissa Suomessa ja Handelsbanken-verkkosivuilla: www.handelsbanken.fi.

12. Handelsbankenin vastuu ja vahingonkorvausvastuu

Handelsbanken on velvollinen korvaamaan vahingon, joka sen lain tai tämän sopimuksen vastaisesta menettelystä on aiheutunut maksupalvelun käyttäjälle.

Handelsbanken ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, ellei vahinko ole johtunut Handelsbankenin tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Handelsbanken ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että se on jättänyt maksun suorittamatta pankkitililtä tai luotolta puuttuvan katteen takia.

Handelsbanken on velvollinen korvaamaan asiakkaalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin omasta laiminlyönnistä.

Handelsbanken korvaa tällöin ainoastaan aiheutuneen korkotappion sekä vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sekä palauttaa perimänsä palvelumaksut vain siltä osin, kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin.

Handelsbanken ei vastaa kortilla ostetuissa tai maksetuissa tuotteissa ja palveluissa mahdollisesti olevista puutteista tai virheistä, vaan niistä on vastuussa myyjä tai palveluntuottaja. Vaatimukset, jotka koskevat kortilla ostettua tuotetta tai palvelua, on osoitettava myyjälle tai palveluntarjoajalle viipymättä.

Handelsbanken ei ole vastuussa kortinhaltijalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jos käteisnostopalvelua tarjoava myyntipiste ei kykene tai halua antaa käteistä rahaa kortilla tai jos myyntipisteellä tai automaatilla ei ole käytössä kortin hyväksyviä sirulukijoita.

13. Vahingon rajoittaminen

Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella Handelsbankenin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, asiakkaan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, Handelsbankenin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

14. Luottotietojen käyttö

Handelsbanken käyttää korttia myöntäessään, kortin voimassaoloaikana ja korttia uusiessaan kortinhaltijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:stä.

15. Sopimuksen, sen ehtojen ja palveluhinnaston muuttaminen

Korttisopimusta ja sen ehtoja sekä palveluhinnastoa voidaan muuttaa. Handelsbanken ilmoittaa korttisopimuksen, sen ehtojen sekä palveluhinnaston muutoksista asiakkaalle näiden ehtojen mukaisesti. Muutos tulee voimaan Handelsbankenin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas ennen muutosten ilmoitettua voimaantulopäivää ilmoita kirjallisesti Handelsbankenille, ettei hän hyväksy ehdotettua muutosta. Luotonsaajalla on muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa luottosopimus päättyväksi heti tai myöhemmästä ehdotettua voimaantulopäivää edeltävästä ajankohdasta lukien.

Luotonantaja voi ilmoittaa sopimusehtojen tai palveluhinnaston muuttamisesta myös luotonantajan verkkopalvelun tai verkkosivujen kautta. Luotonsaaja on velvollinen toimittamaan tätä sopimusta koskevat luotonantajan ilmoitukset muille sopimukseen liitettyjen korttien haltijoille.

16. Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa korttisopimus päättymään heti ilmoittamalla irtisanomisesta Handelsbankenille. Irtisanominen koskee tällöin kaikkia korttiominaisuuksia ja kaikkia korttiin mahdollisesti liittyviä lisäpalveluita. Asiakas vastaa korttitapahtumista ja niistä aiheutuneista kustannuksista, jotka korttia käyttäen on tehty ennen kuin Handelsbanken on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Handelsbankenilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Handelsbankenilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas on olennaisesti rikkonut tätä sopimusta, kortin käyttöön maksuvälineenä liittyviä ohjeita tai kun maksutili lakkautetaan.

Handelsbanken lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen asiakkaalle kirjallisesti.

Handelsbankenilla on oikeus estää kortin käyttö, kun irtisanomisaika on kulunut tai sopimus on purettu edellä mainitulla tavalla. Korttisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä debit-korttiin liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi heti, mikäli maksutili lopetetaan samassa yhteydessä tai seuraavan kuukauden palvelumaksuveloituksen yhteydessä, mikäli maksutiliä ei lopeteta.

Handelsbankenin on palautettava asiakkaan ennakolta maksamat maksut siltä osin, kun ne kohdistuvat irtisanomisen voimaantulon jälkeiseen aikaan. Jos Handelsbanken tai asiakas irtisanoo sopimuksen tai Handelsbanken purkaa sopimuksen, sopimus purkautuu myös sopimukseen liitetyn toisen palveluntarjoajan myöntämän palvelun osalta. Handelsbankenilla on oikeus ilmoittaa sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta palveluntarjoajalle, joka on myöntänyt korttisopimukseen liitetyn palvelun.

17. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttymisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Handelsbanken ei vastaa vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä palveluntarjoajan velvollisuuksia.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Handelsbanken voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä valtakunnallisissa päivälehdissä ja niihin verrattavissa sähköisissä viestimissä.

18. Henkilötietojen käsittely

Handelsbanken käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, jotka palvelunkäyttäjä luovuttaa tai jotka pankki muuten tallentaa palvelun käytön yhteydessä.

18.1. Tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Handelsbanken käsittelee henkilötietoja pääasiallisesti osapuolten välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi. Handelsbanken käsittelee henkilötietoja myös täyttääkseen lakisääteiset tai viranomaisen sille asettamat velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitoa koskevan lainsäädännön noudattamiseksi sekä raportoinnissa veroviranomaiselle ja Finanssivalvonnalle. Lisäksi asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Handelsbanken käsittelee henkilötietoja myös oikeutetun edun perusteella esimerkiksi suoramarkkinoinnissa sekä tehdessään markkina- ja asiakasanalyyseja, joita hyödynnetään markkinoinnissa, liiketoiminnan kehittämisessä ja riskienhallinnassa. Maksupalvelua käyttämällä maksupalvelun käyttäjä antaa pankille nimenomaisen suostumuksen käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelun tarjoamiseksi.

18.2. Henkilötietojen säilytysaika

Handelsbanken säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi ja lakiin ja muihin säädöksiin perustuvien vaatimusten vuoksi. Säilytysaika on yleensä 5-10 vuotta sopimuksen päättymisestä.

18.3. Rekisteröidyn oikeuksia

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja Handelsbanken käsittelee sekä vaatia oikaisua virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

18.4. Lisätiedot ja yhteystiedot

Pankin tietosuojaseloste on saatavilla verkkosivuilla osoitteessa www.handelsbanken.fi tai konttoreista. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, sinulla on kysyttävää tai haluat reklamoida tavasta, jolla henkilötietojasi käsitellään, ota yhteys verkkopankkiviestillä, soita Handelsbanken asiakaspalveluun, käy konttorissa tai lähetä viesti Handelsbanken Suomen tietosuojavastaavalle osoitteeseen tietosuojavastaava@handelsbanken.fi tai kirjeitse Handelsbanken, Tietosuojavastaava, Itämerenkatu 11–13, 00180 Helsinki. Konttoreiden, asiakaspalvelun ja tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät myös verkkosivuiltamme. Henkilötietojen käsittelystä voi reklamoida valvovalle viranomaiselle. Yhteystiedot löytyvät verkkosivulta www.tietosuoja.fi.

19. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Tätä sopimusta ja sen ehtoja koskevissa asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä pankkiin. Jos kyseessä on asiakasvalitus, Handelsbanken vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti 15 pankkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko kirjallisesti tai sopimuksen mukaan muulla pysyvällä tavalla.

Asiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) ja sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi tai kuluttaja kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

20. Valvova viranomainen

Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta toimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvonta www.fi.se. Handelsbanken Rahoitus Oyj:n toimintaa valvova viranomainen on Suomen Finanssivalvonta www.finanssivalvonta.fi.

Kuluttaja-asioissa toimintaa valvoo myös kuluttaja-asiamies www.kkv.fi.

Ruotsin finanssivalvonnan yhteystiedot: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Suomen Finanssivalvonnan yhteystiedot: Finanssivalvonta, PL 103, 00100 Helsinki, puhelin (09) 18351 (vaihde).

Kuluttaja-asiamiehen yhteystiedot: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, puhelin 029 505 3000 (vaihde).

21. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin ja ehdoissa tarkoitettuihin maksutoimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.