1. Henkilöasiakkaat
  2. /
  3. Korttiluoton ehdot

Handelsbankenin jatkuvan luoton ehdot

1.11.2019 alkaen

1. Ehtojen soveltamisala

Svenska Handelsbanken AB:n (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan (jäljempänä Handelsbanken) jatkuvan luoton korttisopimukset sisältävät yhden tai useampia Handelsbankenin ja muiden yritysten tarjoamia palveluja ja tuotteita, joita korttisopimuksen tehnyt kortinhaltija voi käyttää kortin avulla.

Svenska Handelsbanken AB (julk),
Suomen sivukonttoritoiminta
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 0861597-4
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki
puh. 010 444 11
www.handelsbanken.fi

Näitä ehtoja sovelletaan Handelsbankenin jatkuviin luottoihin (Credit, Credit/Debit). Kortin käyttöön sovelletaan näiden ehtojen lisäksi:

• Handelsbankenin yleisiä korttiehtoja.

• Handelsbankenin yleisiä tiliehtoja.

• euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisiä ehtoja.

• lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleisiä ehtoja. 

• henkilöasiakkaan pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleisiä ehtoja.

Kortilla  mahdollisesti käytettäviin tai erikseen ostettaviin palveluihin sovelletaan kyseisten palvelujen ehtoja.

Mikäli Handelsbankenin yleiset korttiehdot tai Handelsbankenin yleiset tiliehdot ovat ristiriidassa näiden Handelsbankenin jatkuvan luoton ehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti jatkuvan luoton ehtoja. Jos ehtojen erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ratkaisevat.

2. Käsitteiden määrittely

Credit/Debit -kortti (yhdistelmäkortti) on yhdistelmäkortti, jossa on sekä credit- että debit-ominaisuus.

Credit-kortti on luottokortti, jolla tehdyt tapahtumat veloitetaan korttisopimuksen mukaisesti. 

Kortinhaltija on henkilö, jolle luotonantaja on myöntänyt kortin.

Luotonantaja on Handelsbanken.

Luotonsaaja on henkilö, jolle on myönnetty jatkuva luotto,  jota voidaan käyttää kortilla. 

Luottokortti tai kortti on korttisopimuksen mukaisesti pääkortti tai rinnakkaiskortti, jolla voidaan käyttää luotonsaajalle myönnettyä luottoa.

Luottoraja on luotonantajan luotonsaajalle myöntämä luottomäärä, jota ei saa ylittää.

Luottosopimus on sopimus, jossa on määritelty Handelsbankenin luotonsaajalle myöntämän jatkuvan luoton määrä ja ehdot. Luottoa voidaan käyttää maksutapahtumien toteuttamiseen.

Pääkortti on korttisopimuksessa pääkortinhaltijaksi nimetylle henkilölle myönnetty kortti. 

Rinnakkaiskortti on pääkortinhaltijan suostumuksella toiselle henkilölle myönnetty kortti, joka on liitetty korttisopimukseen. Rinnakkaiskortinhaltija voi olla myös yhteisvastuullinen kortinhaltija. 

Yhteisvastuullinen luotonsaaja tai yhteisvastuullinen kortinhaltija on henkilö, joka antamansa sitoumuksen perusteella vastaa luottoa koskevien ehtojen noudattamisesta ja luoton takaisinmaksusta yhdessä luotonsaajan kanssa.

3. Luoton myöntäminen

Luotonantaja voi harkintansa mukaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle luotonhakijalle luoton. Luotonantajan hyväksymä hakemus ehtoineen muodostaa sopimuksen luotonantajan ja luotonhakijan välille. Mikäli luotto on myönnetty yhteisvastuullisesti kahdelle henkilölle, vastaavat molemmat hakemuksen allekirjoittaneet kaikkien luottoa koskevien ehtojen noudattamisesta ja luoton takaisinmaksusta kuin omasta velastaan. Luotonsaaja on velvollinen toimittamaan tätä sopimusta koskevat luotonantajan ilmoitukset sellaiselle kortinhaltijalle, joka ei ole pääkortinhaltija.

3.1. Rinnakkaiskortti voidaan luotonsaajan suostumuksella myöntää luotonsaajan 15 vuotta täyttäneelle perheenjäsenelle. Rinnakkaiskortin haltija voi käyttää luottoa kortin avulla.  Rinnakkaiskortti voidaan myöntää  yhdistelmäkorttina tai pelkkänä luottokorttina Handelsbankenin tarjoamalla tavalla. Mikäli pankki myöntää kortin alaikäiselle, kortti myönnetään kortinhaltijan nimellä ja korttisopimuksen allekirjoittaa kortinhaltijan lisäksi hänen edunvalvojansa. Korttisopimuksen allekirjoittaneet edunvalvojat vastaavat korttisopimuksen ehtojen noudattamisesta ja korttiin liitetyn pankkitilin käytöstä yhteisvastuullisesti kortinhaltijan kanssa. Luotonsaaja vastaa rinnakkaiskorttiin liitetyn luoton käytöstä. Alaikäinen kortinhalija ei vastaa luoton käytöstä.  

3.2. Luotonhakija vakuuttaa, että kaikki hänen ilmoittamansa tiedot ovat oikeat. Luotonhakija suostuu siihen, että luotonantaja saa hankkia häntä koskevat luottotiedot luottotietoyhtiöstä sekä työsuhdetiedot työnantajalta ja ilmoittaa tämän tilinavauksen rekisteröitäväksi luottotietoyhtiöön.

4. Sopimuksen peruuttaminen

4.1. Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle pysyvällä tavalla neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Jos luotonsaaja peruuttaa sopimuksen, hänen on korvauksena maksettava luoton korko ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytössään. 

4.2. Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava luotonantajalle luottosopimuksen nojalla saamansa varat sekä suoritettava edellä mainittu korvaus, muutoin peruuttaminen raukeaa. Luotonsaaja saa kuitenkin pidättäytyä täyttämästä omaa maksuvelvollisuuttaan, kunnes luotonantaja täyttää oman vastaavan velvollisuutensa.

4.3. Peruuttamisilmoituksen voi määräajan kuluessa tehdä kirjeitse osoitteeseen: Handelsbanken korttipalvelut, Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki, Handelsbankenin konttorissa tai Handelsbankenin verkkopankissa.

4.4. Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot: luotonsaajan nimi, henkilötunnus, luoton numero ja luotonsaajan allekirjoitus. Luoton peruuttamisen yhteydessä peruuntuvat myös muut luottoon liitetyt palvelut.

5. Luottoraja

Luottoraja sovitaan asiakaskohtaisesti. Luotonantajalla on oikeus myöntää haettua pienempi luottoraja. Luottorajan muutoksen yhteydessä sovitaan vain voimassaolevan sopimuksen luottorajan muutoksesta, muilta osin luoton ehdot säilyvät ennallaan.

6. Luoton käyttö

6.1. Kortinhaltija voi käyttää luottoa sen ehtojen mukaisesti luottokortilla.

6.2. Luottokorttia ja siihen liittyvää henkilökohtaista tunnuslukua ja kortin tietoja voi käyttää vain henkilö, jolle ne on myönnetty. 

6.3. Kortinhaltija voi käyttää luottokorttiaan maksuvälineenä näiden ehtojen ja Handelsbankenin yleisten korttiehtojen mukaisesti.

6.4. Luotonsaaja voi verkkopankissa siirtää tilisiirrolla rahaa pankkitililleen. Luotonantajalla on oikeus rajoittaa tilisiirron suuruutta tai olla hyväksymättä tilisiirtoa.

6.5. Kortinhaltija voi nostaa luottokortilla käteistä Handelsbankenin yleisten korttiehtojen mukaisesti. Luotonantajalla on oikeus rajoittaa luottokortilla vuorokaudessa nostettavan käteisen määrää tai käteisnostojen lukumäärää.

Kortin käyttö on kuvattu tarkemmin Handelsbankenin yleisissä korttiehdoissa kohdassa 6.4. Kortin käyttäminen.

7. Luotosta perittävät maksut ja palkkiot

Luotonantajalla on oikeus periä luottoon liittyvät maksut ja palkkiot luotonsaajalta. Palveluhinnasto julkaistaan pankin verkkosivuilla.

8. Korko

8.1. Korttitapahtuma kirjataan luotolle viimeistään tapahtuman vastaanottoajankohtaa seuraavan pankkipäivän kuluessa. Korttitapahtuman vastaanottoajankohta on se hetki, jolloin luotonantaja on saanut maksunsaajan palveluntarjoajalta tarpeelliset tiedot tapahtuman toteuttamista varten. Maksamattomalle pääomalle lasketaan korko laskun eräpäivän jälkeisestä päivästä. Tilisiirrossa ja käteisnostossa korko lasketaan nostopäivästä lukien. Korko lasketaan erä- tai laskutuspäivän jälkeisestä päivästä seuraavaan erä- tai laskutuspäivään saakka.

8.2. Luotosta perittävä vuotuinen korko muodostuu Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajatiedot lomakkeella määritellystä viitekorosta ja marginaalista. Luottosuhteen alkaessa viitekoron arvo määräytyy kuluvan koronlaskentakauden viitekoron arvon mukaan. Viitekorko tarkistetaan neljännesvuosittain korontarkistuspäivinä, jotka ovat maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun ensimmäinen päivä. Viitekorko astuu voimaan korontarkistuspäivää seuraavana päivänä. Jos korontarkistuspäivä ei ole pankkipäivä, viitekorkona käytetään tarkistuspäivää seuraavan pankkipäivän viitekorkoa. Mikäli viitekorko muuttuu, luoton korko muuttuu vastaavasti. Korontarkistuspäivien välillä luoton korko pysyy samana. Koron muutoksia sovelletaan ilman ennakkoilmoitusta. Korko lasketaan jälkikäteen todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 (todelliset/365). 

8.3. Mikäli viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti. Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, luotonantaja ja luotonsaaja sopivat sovellettavasta uudesta viitekorosta. Jos uudesta viitekorosta ei päästä sopimukseen ennen uuden maksuerän määrittämistä, sovellettavana viitekoron arvona käytetään edellisen maksuerän määrittämiseen käytettyä viitekoron arvoa. Jos luotonantaja ja luotonsaaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta kuuden (6) kuukauden kuluessa viitekoron noteerauksen lakkaamisesta tai keskeyttämisestä, luotonantaja määrää uuden viitekoron kuultuaan luottolaitoksia valvovia viranomaisia.

8.4. Kuluttajansuojalain mukainen luoton todellinen vuosikorko on ilmoitettu sopimuksen liitteessä ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot”, kohdassa Luoton kustannukset. Todellinen vuosikorko on laskettu olettaen, että luoton nimelliskorko ja muut luottokustannukset pysyvät samana koko luottoajan.

9. Luoton laskutus ja takaisinmaksu

9.1. Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä. Kuukausierä muodostuu luoton lyhennyksestä, korosta ja mahdollisesti palveluhinnastossa mainitusta muusta kulusta, palkkiosta tai maksusta. Kuukausierä kohdistetaan ensin kulujen, palkkioiden, maksujen ja luoton koron lyhennykseksi ja jäännöksellä lyhennetään pääomaa. Mikäli suoritus ei riitä koko laskun maksamiseen, kohdistetaan pääoman lyhennys saatavalle, jolla on korkein korko. Kuukausierän suuruus voi vaihdella ja se määräytyy käytetyn luoton määrästä ja luoton takaisinmaksuajasta. Vähimmäiskuukausilyhennys on 5 % luoton käytössä olevasta pääomasaldosta. Vähimmäiskuukausierä on kuitenkin vähintään 30 euroa tai jäljellä oleva pienempi velkasaldo. Luotonsaajalle lähetetään kuukausittain lasku tai tiliote, josta ilmenee edellisen laskutuskauden aikana kirjatut tilitapahtumat, tilin velkasaldo laskutuskauden alussa ja lopussa sekä erittely maksuerästä.

9.2. Luotonsaaja voi valita haluamansa eräpäivän korttihakemuksella esitetyistä vaihtoehdoista. Mikäli eräpäivää ei valita, määrää luotonantaja eräpäivän. Eräpäivää ei voi jälkikäteen muuttaa. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, käytetään eräpäivänä seuraavaa pankkipäivää. Kuukausierää koskevat muistutukset on tehtävä kohtuullisessa ajassa, normaalisti 8 vuorokauden kuluessa laskun ja tiliotteen saapumisesta.

9.3. Luotonsaajalla on oikeus maksaa laskutettua kuukausierää suurempi summa tai koko velka ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja. Laskutetun kuukausierän ylittävä osa lyhentää luotonsaajan velkapääomaa, eikä se vapauta tulevien kuukausierien suorittamisesta.

9.4. Luotonsaajalla on oikeus kahteen (2) lyhennysvapaaseen kuukauteen kalenterivuodessa, jos luottoa on hoidettu sopimusehtojen mukaisesti. Lyhennysvapaat kuukaudet eivät voi olla peräkkäisiä kuukausia, eikä niitä myönnetä eräpäivän jälkeen. Lyhennysvapaan kuukauden korko sekä muut tilille muodostuneet palkkiot veloitetaan osana seuraavaa kuukausierää.

10. Handelsbankenin vastuu oikeudettomasti toteutetusta tapahtumasta ja asiakkaan reklamaatio-oikeus

Kortilla tehtyjä tapahtumia koskeviin huomautuksiin liittyvät toimenpiteet on kuvattu Handelsbankenin yleisissä korttiehdoissa kohdassa 6.3.1.

11. Lisäpalvelut

11.1. Luotonantaja voi liittää luottosopimukseen lisäpalveluita ja -etuja niihin erikseen sovellettavin ehdoin, kuten esim. vakuutuksia, bonusohjelmia ja palveluntarjoajien myöntämiä alennuksia. Luotonsaaja pääsee osalliseksi lisäpalveluista, jos hän on hoitanut luottoaan moitteitta. Lisäpalvelut tai -edut eivät lisää luotonsaajan luottosopimuksenmukaisia velvoitteita 

11.2. Luettelo luotonantajan kulloinkin tarjoamista lisäpalveluista ja -eduista sekä niihin sovellettavista ehdoista on esitetty www.handelsbanken.fi. 

11.3. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa ilman sopimuksen irtisanomista ja itse valitsemanaan ajankohtana lopettaa tai muuttaa lisäpalvelun tarjoaminen. Lisäpalvelun lopettaminen ei vaikuta kortista perittäviin luottokustannuksiin eikä muihin sopimusehtoihin. Luotonantaja ei vastaa lisäpalveluiden tai -etujen tarjoajan palveluissa esiintyvistä virheistä.

11.4. Korttiin yhdistettävät maksulliset palvelupaketit
Kortinhaltija voi halutessaan Handelsbankenin tarjoamalla tavalla liittää korttiinsa maksullisen palvelupaketin. Handelsbanken päättää kulloinkin voimassa olevan palvelupaketin sisällöstä ja hinnasta. Handelsbankenilla on harkintansa mukaan oikeus muuttaa palvelupaketin sisältöä tai lopettaa sen tarjoaminen. Palvelupaketin voimassaolo on sidottu kortin voimassaoloon.

12. Viivästyskorko

12.1. Jos luotonsaaja ei maksa kuukausieriä tai muita tämän sopimuksen perusteella hänelle kuuluvia suorituksia viimeistään niiden eräpäivänä, on luotonsaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on luotonantajan pankkitilillä.

12.2. Viivästyskorko on vähintään yhtä suuri kuin velasta kulloinkin perittävä korko. Jos koko velka erääntyy maksettavaksi, kulloinkin perittävällä korolla tarkoitetaan korkoa, joka velasta perittäisiin, jollei velka olisi erääntynyt. Velasta kulloinkin perittävän koron suuruista viivästyskorkoa peritään enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään velkaa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

13. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luottotietolain perusteella luotonantaja voi ilmoittaa luottotietorekisterin pitäjälle tiedon maksun laiminlyönnistä, milloin maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä, mikäli velallinen ja velkoja eivät ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehdä, jos laiminlyönti johtuu luotonantajalle ilmoitetusta kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta seikasta, paitsi milloin ilmoittamatta jättäminen viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen, olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta.

14. Handelsbankenin oikeus sulkea kortti tai estää kortin käyttö

Toimenpiteet ja tilanteet on kuvattu Handelsbankenin yleisten korttiehtojen kohdassa 8.

15. Luoton voimassaolo ja irtisanominen

Luotto on voimassa toistaiseksi. Luotto on molemmin puolin kirjallisesti irtisanottavissa. Luotonsaajalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa luottosopimus päättymään välittömästi. Luotonantajalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa luottosopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun luotonsaaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

16. Kortin palauttaminen ja kortin turvallinen hävittäminen

Toimenpiteet on kuvattu Handelsbanken yleisten korttiehtojen kohdassa 6.1.2.

17. Luoton erityiset erääntymisperusteet

17.1. Mikäli erääntyneen kuukausierän tai sen osan suorittaminen viivästyy enemmän kuin yhden kuukauden ja on edelleen suorittamatta, taikka luotonsaaja muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu luotonsaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, mikäli sopimuksen vastaista menettelyä ei korjata siihen mennessä.

17.2. Eräännyttämistä ei kuitenkaan vaadita, mikäli maksun viivästyminen on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta.

17.3. Luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos velallinen on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka koskevat velallisen luotonantajalle aiheuttaman luottoriskin arvioimista, ovat luotonantajan kannalta oleellisia ja ovat vaikuttaneet tai ainakin voineet vaikuttaa luoton myöntämispäätökseen tai, jos luotonsaaja asetetaan konkurssiin. Erääntyneet luotot siirretään perittäviksi.

17.4. Kun luotonantajalla on ollut oikeus eräännyttää luotto, mutta se ei ole eräännyttänyt luottoa heti perusteesta tiedon saatuaan, luotonantaja ei ole luopunut oikeudestaan vedota kyseiseen erääntymisperusteeseen. Luotonantajan on ilmoitettava luotonsaajalle kirjallisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa erääntymisperusteesta tiedon saatuaan, että luotonantaja ei ole luopunut oikeudestaan vedota kyseiseen erääntymisperusteeseen.

17.5. Luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos luotonsaaja asetetaan konkurssiin. Eräännytetyt luotot siirretään perittäviksi.

18. Yhteystietojen muutokset

Luotonsaajan tulee välittömästi ilmoittaa nimensä ja yhteystietojensa muutoksesta kirjallisesti luotonantajalle tai sille, jolle luotonantajan oikeudet on siirretty. Mikäli luotonsaaja laiminlyö yhteystietojensa muutoksesta ilmoittamisen, on luotonantajalla oikeus hankkia luotonsaajan muuttunut yhteystieto luotonsaajan kustannuksella palveluhinnaston mukaisesti.

19. Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Luotonsaaja ei ole oikeutettu siirtämään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle ilman luotonantajan kirjallista suostumusta.

20. Sopimuksen ja sen ehtojen muuttaminen

Korttisopimusta ja sen ehtoja sekä palveluhinnastoa voidaan muuttaa. Luotonantaja ilmoittaa korttisopimuksen, sen ehtojen sekä palveluhinnaston muutoksista asiakkaalle näiden ehtojen mukaisesti. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei luotonsaaja ennen muutosten ilmoitettua voimaantulopäivää ilmoita kirjallisesti luotonantajalle, ettei hän hyväksy ehdotettua muutosta. Luotonsaajalla on muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa luottosopimus päättyväksi heti tai myöhemmästä ehdotettua voimaantulopäivää edeltävästä ajankohdasta lukien. 

Luotonantaja voi ilmoittaa sopimusehtojen tai palveluhinnaston muuttamisesta myös luotonantajan verkkopalvelun tai verkkosivujen kautta. Luotonsaaja on velvollinen toimittamaan tätä sopimusta koskevat tiedot ja luotonantajan ilmoitukset muille sopimukseen liitettyjen korttien haltijoille.

21. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tarkoitus, oikeudellinen peruste, tietojen säilytysaika, rekisteröidyn oikeudet sekä Handelsbankenin yhteystiedot  on Handelsbankenin yleisten korttiehtojen kohdassa 18.

22. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Tätä sopimusta ja sen ehtoja koskevissa asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä pankkiin. Jos kyseessä on asiakasvalitus, Handelsbanken vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti 15 pankkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko kirjallisesti tai sopimuksen mukaan muulla pysyvällä tavalla. 

Asiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) ja sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi tai kuluttaja kuluttajariitalautakunnan  (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

23. Valvova viranomainen

Handelsbankenin toimintaa valvovat Ruotsin finanssivalvonta www.fi.se yhteistyössä Suomen Finanssivalvonnan kanssa www.finanssivalvonta.fi ja kuluttaja-asioissa myös kuluttaja-asiamies www.kkv.fi.

Ruotsin finanssivalvonnan yhteystiedot ovat: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Suomen Finanssivalvonnan yhteystiedot, Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin (09) 183 5339, faksi 09 183 5328, sähköposti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi.

Kuluttaja-asiamiehen yhteystiedot ovat: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, puhelin 029 505 3000 (vaihde).

24. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin ja ehdoissa tarkoitettuihin maksutoimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.