Kuluttajansuojalain mukainen ennakkotiedote etämyyntisopimuksesta

Tilit ja kortit, voimassa 1.4.2022 alkaen

Yleistä
Tiedotteeseen on koottu rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6-9 pykälien edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä.

Etämyynnistä on kyse, kun sopimus tehdään ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä ja jonka tekemiseen käytetään vain yhtä tai useampaa etäviestintä, kuten verkkopankkia. Tämä tiedote on osa etämyyntisopimusta ja koskee kuluttajaa ainoastaan kuluttajansuojalain 6a luvun mukaisessa etämyyntitilanteessa.

Tuotekohtaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot kerrotaan tuotekohtaisissa ehdoissa.

Ennakkotiedot annetaan Suomen lain mukaisina. Ennakkotiedot ja sopimusehdot ovat saatavissa suomen ja ruotsin kielellä ja pankki sitoutuu käyttämään näitä kieliä sopimussuhteen aikana.

Palveluntarjoaja
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Organisaationumero Ruotsin Rahoitustarkastuksen pankkirekisterissä 502007-7862
Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 Sverige

Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta
Y-tunnus 0861597-4 Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterissä
Itämerenkatu 11–13, 00180 Helsinki

Asiakaspalvelun yhteystiedot
Puhelinpalvelun, puh. 010 444 2442 ja konttoreiden tarkemmat yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät osoitteesta www.handelsbanken.fi. Konttoriin voi lähettää viestin myös verkkopankin kautta.

Toimilupa ja valvonta
Svenska Handelsbanken AB (publ) on julkinen pankkiosakeyhtiö, jolla on toimilupa harjoittaa pankkitoimintaa mm. Ruotsissa ja Suomessa. Valvova viranomainen on Ruotsin Rahoitustarkastus, www.fi.se Avautuu uuteen ikkunaan, osoite Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Pankin toimintaa valvoo valtuuksien puitteissa myös Finanssivalvonta, osoite Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki.

Peruuttamisoikeus
Kun kuluttaja tekee uuden sopimuksen etäviestimellä, esimerkiksi puhelimitse tai verkkopankissa, liittyy siihen pääsääntöisesti peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeuteen sovelletaan kunkin tuote- ja palvelusopimuksen peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä. Peruuttamisoikeutta ei ole, kun asiointi puhelin- tai verkkopankkipalvelussa perustuu jo olemassa olevaan sopimukseen. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole sopimusmuutoksia tehtäessä.

Pankki- ja luottokortin käytön tapahtumat ovat peruutuksesta huolimatta asiakasta sitovia sopimuksen voimassaoloaikana.

Peruuttamisoikeus on voimassa 14 vuorokautta siitä, kun etäsopimus on syntynyt ja asiakas on saanut tai voinut saada haltuunsa ennakkotiedot ja sopimusehdot.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, tulee hänen ilmoittaa siitä pankin tarjoamassa tai hyväksymässä sähköisessä palvelussa, puhelimitse pankin asiakaspalvelussa tai konttorissa. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava sopimus.

Pankki ilmoittaa sopimusta tehtäessä sopimusehdoissa maksut ja palkkiot tai niiden määräytymisperusteet, jotka asiakas on velvollinen maksamaan, jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan. Asiakkaan on palautettava pankille sopimuksen perusteella saamansa varat viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Peruuttamisoikeus raukeaa, mikäli varoja ei ole palautettu pankille. Mikäli peruutettavaan sopimukseen on liitetty liitännäispalveluita, peruuntuu myös liitännäispalveluita koskeva sopimus ilman eri toimenpiteitä automaattisesti sopimuksen peruuttamisella.

Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot
Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä kuluttajan tulee ensisijaisesti olla yhteydessä pankin asiakaspalveluun (puh. 010 444 2442) tai lähettää pankille kirjallinen viesti verkkopankin viestitoiminnon tai pankin hyväksymän muun sähköisen kanavan kautta (tarkempia tietoja www.handelsbanken.fi).

Osapuolten väliset erimielisyydet, jotka eivät ratkea neuvottelemalla, voi kuluttaja saattaa vapaamuotoisella hakemuksella Kuluttajariitalautakunnan tai Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan käsiteltäväksi. Ne voivat auttaa erimielisyyden selvittämisessä, mutta eivät anna oikeudellisesti sitovaa ratkaisua asiassa.

Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki. Lisätietoja osoitteesta: www.kuluttajariita.fi
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. Lisätietoja osoitteesta: www.fine.fi

Henkilötietojen käsittely
Pankki käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Pankki kertoo tietosuojaselosteessa tarkemmin henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.handelsbanken.fi.

Kuvaus rahoituspalveluista


Pankki tarjoaa useita tilivaihtoehtoja
Käyttötili ja Tuottotili on tarkoitettu päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen. Tileihin voi liittää yleisimmät maksuliikennepalvelut. Valuuttatili on tarkoitettu valuuttamääräisen rahaliikenteen hoitamiseen. Tiliin voi liittää palveluita vain rajoitetusti. Sijoitustili on tarkoitettu säästämiseen eikä tiliin voi liittää maksuliikenne-palveluita. Sijoitustilin varat ovat milloin tahansa osittain tai kokonaan nostettavissa. Maksuttomia nostoja voi tehdä 12 kertaa kalenterivuodessa. Tämän jälkeen nostopalkkio on 1,5 % nostettavasta summasta, kuitenkin vähintään 8,50 euroa.

ASP-tili on tarkoitettu säännölliseen säästämiseen ensiasuntoa varten. Tilille on säästettävä sovittu summa vähintään kahdeksana vuosineljänneksenä. ASP-tilin voi avata 18-39-vuotiaana. Talletukselle maksetaan kiinteän talletuskoron lisäksi erillistä lisäkorkoa. Korkotuotto on verotonta, kun varat käytetään ASP-ehtojen täytyttyä ensiasunnon ostoon.

Jatkuvien tilien tilisopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään heti ja pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Sijoitustalletus on tarkoitettu varojen määräaikaiseen tallettamiseen. Sijoitustalletus voi uusiutua yhtä pitkäksi ajaksi kuin alkuperäinen talletus. Uusiutuvan sijoitustalletuksen voi lopettaa kokonaan uusiutumispäivästä alkavan yhden kuukauden kestävän järjestelykuukauden aikana.

Tilien korko sovitaan tilisopimuksessa. Korko muodostuu viitekorosta ja siitä vähennettävästä marginaalista. Tilisopimukseen liittyvät myös tilin kulloinkin voimassaolevat yleiset ehdot. Tilin myöntämiseen, käyttämiseen ja siihen liitännäisiin palveluihin liittyvät maksut ja palkkiot ilmenevät pankin kulloinkin voimassaolevasta palveluhinnastosta.

Tileille maksetusta korosta pankki perii lähdeveroa kulloinkin voimassaolevan korkotulon lähdeverosta annetun lain mukaisesti. Korkotulon lähdevero on 30 %.

Tilit kuuluvat Ruotsin talletussuojan piiriin. Talletussuojan määrä on 100 000 euroa tilinomistajan pankissa olevien talletusten yhteismäärästä.

Korttivaihtoehdot
Luotollinen kortti: Handelsbanken Credit/Debit-kortin credit-ominaisuus, Credit- sekä Platinum-kortit ovat kansainvälisiä maksuaika- ja luottokortteja, joihin voidaan kortista riippuen sopia 2 000 – 50 000 euron luottoraja. Korttiluottoon liittyy koroton maksuaika ja mahdollisuus jaksottaa laskunmaksu pidemmälle aikavälille. Credit/Debit-kortissa on myös debit-ominaisuus.

Korttiluottoon liittyvät korttiehdot ja tuotteeseen mahdollisesti liittyvät lisäpalvelut on määritetty kunkin tuotteen eritysehdoissa. Luottokorttiin liittyvät yleiset korttiehdot määritellään kulloinkin voimassa olevissa pankin yleisissä korttiehdoissa. Kortin myöntämiseen, käyttämiseen, sekä muihin palveluihin liittyvät maksut ja palkkiot ilmenevät pankin kulloinkin voimassa olevasta palveluhinnastosta.

Korttiluottoon liittyvä korko määritellään korttisopimuksella ja se ilmenee myös tuotekohtaisesta Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeesta, joka on korttisopimuksen liitteenä.

Tiliin liitetty kortti: Handelsbanken Credit/Debit-kortin debit-ominaisuus, Debit- ja Online Debit -kortit ovat pankin tiliin liitettyjä kansainvälisiä maksukortteja, joilla voi maksaa ostoksia sekä nostaa käteistä. Korttiin liittyvät yleiset korttiehdot määritellään kulloinkin voimassa olevissa pankin yleisissä korttiehdoissa. Kortin myöntämiseen, käyttämiseen, sekä muihin palveluihin liittyvät maksut ja palkkiot ilmenevät pankin kulloinkin voimassa olevasta palveluhinnastosta.