Sijoituspalvelu- ja säilytyssopimuksen yleiset ehdot - henkilöasiakkaat

I Ehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Ehdot ovat käytössä 1.12.2023 alkaen.

Näitä sijoituspalvelu- ja säilytyssopimuksen yleisiä ehtoja sovelletaan Arvopapereiden ja muiden Rahoitusvälineiden (kuten määritelty jäljempänä) osto- ja myyntitoimeksiantoihin.

Näitä ehtoja sovelletaan myös Rahoitusvälineiden kuten Arvopapereiden säilytykseen sekä sijoitusneuvontaan. Mikäli Pankki tarjoaa Asiakkaalle omaisuudenhoitoa tai muita erillispalveluja, tehdään näistä tarvittaessa lisäksi erillinen sopimus.

Pankki ja Asiakas allekirjoittavat kulloinkin tarvittavat Markkinapaikan edellyttämät sopimukset ja muut asiakirjat.

II Määritelmät

Ammattimainen Asiakas. Asiakas, joka on sijoituspalvelulaissa tarkoitettu ammattimainen asiakas. Ammattimaisuuden edellytyksenä on muun muassa, että Asiakkaan sijoitustoiminta on laajuutensa, säännöllisyytensä ja organisaationsa puolesta ilmeisen ammattimaista.

Arvopaperi. Arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu vaihdantakelpoinen kotimainen tai ulkomainen arvopaperi, joka on saatettu yleiseen liikkeeseen useiden saman sisältöisistä oikeuksista annettujen arvopaperien kanssa, mukaan lukien arvo-osuudet.

Arvopaperivälittäjä. Arvopaperivälittäjällä tarkoitetaan:

 1. sijoituspalvelulaissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä ja ulkomaista sijoitus- palveluyritystä tai tällaisen sivuliikettä, ja
 2. luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua luottolaitosta ja ulkomaista luottolaitosta, joka tarjoaa sijoituspalveluja tai tällaisen sivuliikettä.

Asiakas. Omaan lukuunsa suhteessa Pankkiin toimiva sopijapuoli, jonka Pankki on hyväksynyt asiakkaakseen.

Ei-ammattimainen Asiakas. Asiakas, joka ei ole Ammattimainen Asiakas.

Markkinapaikka. Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettu säännelty markkina, monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä sekä niitä muussa valtiossa kuin Suomessa vastaava kaupankäyntijärjestelmä sekä koti- tai ulkomainen selvitysyhteisö.

Markkinasäännöt. Voimassa olevan lainsäädännön perusteella annetut päätökset ja viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä Markkinapaikkojen säännöt, ohjeet ja määräykset, markkinoiden itsesäätely sekä kulloinkin sovellettava kauppatapa.

Pakotteet. Suomen valtion, Euroopan Unionin, Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston, Amerikan Yhdysvaltojen, Iso-Britannian tai minkä tahansa muun koti- tai ulkomaalaisen toimivaltaisen pakoteviranomaisen, kuten OFAC:n (Office of Foreign Assets Control) asettamat pakotteet, julkaisemat tiedotteet tai määräykset.

Pankki. Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta.

Rahoitusväline. Arvopaperi sekä muu sijoituspalvelulaissa tarkoitettu rahoitusväline. Näissä ehdoissa Rahoitusvälineellä tarkoitetaan myös muuta siirrettävissä olevaa oikeutta tai sitoumusta.

Selvityspäivä. Rahoitusvälineen kaupan selvittämisajankohta.

Toimeksianto. Asiakkaan Pankille antama Asiakasta sitova määräys ostaa tai myydä Rahoitusvälineitä, tai suorittaa muita Rahoitusvälineisiin liittyviä toimia.

Valtuutettu. Asiakkaan valtuutuksen perusteella toimiva henkilö, jolla on oikeus antaa Asiakkaan puolesta Pankille Toimeksiantoja.

III Kaupankäynti rahoitusvälineillä

1. Toimeksianto

1.1 Toimeksiannon antaminen ja voimaantulo

Asiakas voi antaa Rahoitusvälinettä koskevan osto- tai myyntitoimeksiannon suullisesti, kirjallisesti, sähköisesti tai muulla Asiakkaan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Toimeksianto tulee voimaan, kun Pankki on saanut siitä riittävät tiedot ja ottanut sen Toimeksiantona vastaan. Vastuu Toimeksiannon saapumisesta Pankille on Asiakkaalla.

Asiakkaan antaman toimeksiannon tulee sisältää:

 1. Asiakkaan ja Toimeksiannon antaneen henkilön yksilöintitiedot;
 2. tieto siitä, onko kyseessä osto- vai myyntitoimeksianto;
 3. Rahoitusväline ja määrä;
 4. hintaa koskevat ehdot;
 5. Toimeksiannon voimassaoloaika;
 6. Asiakkaan mahdollisesti antama valtuutus toteuttaa Toimeksianto sen voimassaoloaikana Pankin parhaaksi katsomana ajankohtana; ja
 7. muut Toimeksiannon toteuttamiseen ja kaupan selvittämiseen tarvittavat tiedot. Pankilla on oikeus jättää toteuttamatta puutteellisesti yksilöity Toimeksianto. Asiakas on tietoinen siitä, että jollei Asiakas anna poikkeavaa ohjetta, Pankilla voi olla velvollisuus julkistaa Asiakkaan toimeksianto, joka koskee osaketta, jos Toimeksiantoa ei voida välittömästi toteuttaa Asiakkaan määräämään rajahintaan tai sitä parempaan hintaan. Jos Asiakkaan Toimeksiantoon sisältyvä ehto hinnasta poikkeaa olennaisesti Toimeksiannon kohteena olevan osakkeen vallitsevasta markkinahintatasosta, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Pankki voi olla julkistamatta tällaisen toimeksiannon.

1.2. Toimeksiannon voimassaolo

Toimeksianto on voimassa määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva Toimeksianto päättyy kahden (2) viikon kuluttua Toimeksiannon voimaantulosta ellei Toimeksiannon tarkoittamaa kauppaa ole tehty tai Toimeksiantoa ole peruutettu sitä aiemmin. Jos Toimeksiannossa ei ole yksilöity voimassaoloaikaa, se on voimassa Toimeksiannon antamispäivän.

Mikäli kaupankäynti on Toimeksiantoa vastaanotettaessa päättynyt, eikä voimassaoloaikaa ole yksilöity, Toimeksianto on voimassa seuraavan pörssipäivän.

Toimeksianto raukeaa automaattisesti, mikäli Markkinapaikan kaupankäyntijärjestelmä poistaa kaupankäyntijärjestelmään jo tallennetun Toimeksiannon esimerkiksi sen vuoksi, että osinko- tai merkintäoikeus irtoaa, osake pilkotaan, osakeanti toteutetaan, osakelajeja tai osakkeita yhdistetään, tai sulautuminen tai jakautuminen toteutetaan. Toimeksianto raukeaa automaattisesti, mikäli Arvopaperin voimassaolo loppuu ennen kuin Toimeksianto on toteutunut. Joukkovelkakirjalainaa koskeva Toimeksianto ei raukea vieraan pääomanehtoisen Rahoitusvälineen koron irrottua.

Asiakkaalla on oikeus muuttaa Toimeksiantoa tai peruuttaa Toimeksianto ennen kauppaan johtavan sitovan tarjouksen tai kaupan tekemistä. Muutos tai peruutus tulee voimaan, kun Pankki on sen vastaanottanut ja muutos tai peruutus on tallentunut Markkinapaikan kaupankäyntijärjestelmään. Toimeksiannon kohteen määrän lisäämistä ja hintaehdon muuttamista pidetään Toimeksiannon peruuttamisena ja samalla uutena Toimeksiantona. Toimeksiannon muutos voi vaikuttaa sen etuoikeusasemaan. Mikäli Pankki on ryhtynyt toimenpiteisiin Toimeksiannon täyttämiseksi, Toimeksiannon voi peruuttaa ainoastaan, mikäli Asiakas korvaa Pankille peruuttamisesta mahdollisesti aiheutuneet kulut ja vahingon. Toimeksiantoa ei voi muuttaa tai peruuttaa siltä osin kuin se on toteutettu.

1.3. Toimeksiannon hoitaminen

Vastaanotettuaan Toimeksiannon Pankki hoitaa sen huolellisesti Asiakkaan eduksi. Pankki toteuttaa Toimeksiannon Pankin kulloinkin voimassa olevien toimeksiantojen toteuttamista koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti, jollei Asiakas anna erityisiä, toimintaperiaatteista poikkeavia ohjeita. Kun Asiakas antaa Toimeksiannon, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Pankin kulloinkin voimassa olevat toimeksiantojen toteuttamista koskevat toimintaperiaatteet.

Toimeksianto hoidetaan ilman aiheetonta viivytystä, ellei Asiakkaan kanssa ole sovittu nimenomaisesti Toimeksiannon hoitamisesta Pankin parhaaksi katsomana ajankohtana tai muusta ajankohdasta. Asiakas on velvollinen myötävaikuttamaan Toimeksiannon hoitamiseen.

Mikäli Toimeksiannossa ei ole määrätty hintarajaa, Pankilla on oikeus toteuttaa Toimeksianto vallitsevaan markkinahintaan.

Pankilla on oikeus toteuttaa Toimeksianto osissa, ellei toisin ole sovittu.

Pankilla on oikeus yhdistää Asiakkaan Toimeksianto toisen asiakkaansa toimeksiannon tai oman toimeksiantonsa kanssa Markkinasääntöjen mukaisesti, jollei Asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

Asiakas on tietoinen ja hyväksyy sen, että Pankki, sen konserniyhtiö tai kaupan todellinen toteuttaja voi olla Asiakkaan kaupan vastapuolena.

Asiakkaan mahdollisesti antama, Pankin kulloinkin voimassa olevista toimeksiantojen toteuttamista koskevista toimintaperiaatteista poikkeava erityinen ohje saattaa ohjeen sisältämien tekijöiden osalta toimeksiantokohtaisesti estää Pankkia toteuttamasta sellaisia toimintaperiaatteiden mukaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saavuttaa Asiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos. Myyntitoimeksiannon kohteena olevat Rahoitusvälineet on toimitettava Pankille tai sen saataville Toimeksiannon antamisen yhteydessä Markkinasääntöjen mukaisesti tai Pankin vaatimana muuna ajankohtana. Tarvittaessa Asiakkaan on toimitettava Pankille saantonsa selvittämiseksi tarvittavat asiakirjat. Asiakkaan on korvattava Rahoitusvälineiden toimittamisen viivästymisestä Pankille aiheutuneet vahingot.

Pankilla on oikeus varmistautua siitä, että Asiakkaalla on ne Rahoitusvälineet, joista hän on antanut myyntitoimeksiannon tai että Asiakas kykenee toimittamaan ne määräajassa sekä tässä tarkoituksessa tarkistaa Asiakkaan arvo-osuustilin ja säilytyksen katteen riittävyys ja muutoin varmistaa Rahoitusvälineiden saatavuus sekä varata Rahoitusvälineet kaupan tekemistä ja selvitystä varten.

Pankilla on niin ikään oikeus varmistautua siitä, että Asiakas pystyy suorittamaan Rahoitusvälineiden kauppahinnan. Pankilla on ostotoimeksiannossa oikeus vaatia käsiraha tai maksu osittain tai kokonaisuudessaan etukäteen.

Pankilla on oikeus Toimeksiannon ja tehdyn kaupan perusteella ryhtyä toimiin kaupan selvittämiseksi Pankin näiden ehtojen mukaisen pidätysoikeuden ja Markkinapaikan mahdollisen panttioikeuden turvaamiseksi sekä muihin vastaaviin toimenpiteisiin.

Pankki ei ole oikeutettu ilmaisemaan Asiakkaalle kaupan toisena osapuolena olevaa tahoa.

Pankki hoitaa Rahoitusvälineitä koskevat Toimeksiannot toimeksiantojen toteuttamista koskevien kulloinkin voimassa olevien toimintaperiaatteidensa mukaisesti Markkinapaikalla, jolla kyseinen Rahoitusväline on kaupankäynnin kohteena, jollei Asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

1.4. Toimeksiannon toteutuksesta ilmoittaminen

Pankin on ilmoitettava toteutetusta Toimeksiannosta Asiakkaalle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään Toimeksiannon toteuttamispäivää seuraavan kaupankäyntipäivän aikana postitetulla tai sähköisesti lähetetyllä ilmoituksella, ellei Asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

Ulkomailla toteutuneiden kauppojen osalta Pankki ilmoittaa Asiakkaalle kaupasta viivytyksettä sen jälkeen, kun Pankki on itse saanut siitä tiedon.

1.5. Rahoitusvälineiden toimitus ja vakuudet

Pankki huolehtii ja vastaa siitä, että Asiakkaan lukuun hankitut Rahoitusvälineet ovat luovutettavissa Asiakkaalle ostotoimeksiannon Selvityspäivänä Markkinasääntöjen mukaisesti, ellei toisin sovita. Mikäli kaikki Rahoitusvälineet eivät ole tällöin luovutettavissa, Asiakkaan on vastaanotettava osatoimitus.

Elleivät myyntitoimeksiannon kohteena olevat Rahoitusvälineet ole Pankin käytettävissä Markkinasääntöjen mukaisesti, Asiakas vastaa Pankille tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Rahoitusvälineiden käyttämisestä vakuutena ja muista selvitystä turvaavista toimenpiteistä määrätään selvitysyhteisön säännöissä.

1.6. Pankin oikeus hankkia Rahoitusväline myyjän puolesta

Jos on ilmeistä, että Rahoitusvälineen myynyt Asiakas ei pysty selvitysyhteisön sääntöjen mukaisessa määräajassa toteuttamaan kaupan kohteena olevien Rahoitusvälineiden toimitusvelvollisuutta, Pankki voi toimitusvelvoitteen täyttämiseksi lainata Rahoitusvälineet Asiakkaan lukuun tai omaan lukuunsa tekemällä Rahoitusvälineiden lainausta koskevan lainaussopimuksen oma-aloitteisesti tästä Asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta. Arvopaperivälittäjällä on oikeus ryhtyä kaikkiin lainaussopimuksen toteuttamista varten tarvittaviin toimenpiteisiin.

Pankki voi edellä kuvatussa tilanteessa hankkia muutoin Rahoitusvälineet Asiakkaan lukuun tai omaan lukuunsa tästä Asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta. Asiakas vastaa kaikista tässä kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuneista kuluista, mukaan lukien palkkiot, verot tai muut kustannukset, sekä mahdollisesta vahingosta.

1.7. Kauppahinnan suoritus

Asiakas suorittaa Rahoitusvälineiden kauppahinnan lisättynä Pankin saatavalla ja kaupasta mahdollisesti menevällä varainsiirtoverolla Rahoitusvälineiden ostotoimeksiannon Selvityspäivänä. Maksun tulee olla Pankin käytettävissä Markkinasääntöjen mukaiseen maksuhetkeen mennessä, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu. Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa korkolain säännösten mukaisesti.

Pankki vastaa siitä, että myyntitoimeksiannon kohteena olleista Rahoitusvälineistä saatu kauppahinta vähennettynä Toimeksiantoon liittyvillä Pankin saatavilla ja kaupasta mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron määrällä suoritetaan Asiakkaalle 

Rahoitusvälineiden myyntitoimeksiannon Selvityspäivänä. Mikäli kauppahintaa ei ole mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan, Asiakkaan on vastaanotettava osasuoritus. Kauppahinnan suorittamisen edellytyksenä on, että Asiakas on täyttänyt Toimeksiannon mukaiset velvollisuutensa. Maksun viivästyessä Pankista johtuvasta syystä Pankki on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa korkolain säännösten mukaisesti.

1.8. Kaupan purkaminen ja Toimeksiannon toteuttamatta jättäminen

Kauppa voidaan purkaa vain Markkinasääntöjen mukaisesti. Jos purkaminen on johtunut Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakkaan on korvattava purkamisesta Pankille aiheutunut vahinko.

Pankilla on oikeus olla toteuttamatta Toimeksiantoa, mikäli Toimeksiannon antaja on olennaisella tavalla jättänyt täyttämättä Toimeksiannon, näiden ehtojen, Asiakkaan ja Pankin välisen muun sijoituspalveluun liittyvän sopimuksen tai Markkinasääntöjen mukaisen velvollisuutensa taikka Pankilla on syytä epäillä sisäpiiritiedon väärinkäyttöä. Asiakkaan on korvattava Pankille aiheutunut vahinko. Pankilla on oikeus pidättyä Toimeksiannon edellyttämistä toimenpiteistä tai peruuttaa Rahoitusvälineitä koskeva Toimeksianto, mikäli Pankin hyväksi tehty myyntivaraus poistetaan tai se käy muutoin tehottomaksi taikka mikäli Rahoitusvälineet eivät enää ole Pankin tai Asiakkaan hallinnassa.

1.9. Ulkomaiset Toimeksiannot

Mikäli Asiakas antaa muualla kuin Suomessa kaupankäynnin kohteena olevaa Rahoitusvälinettä koskevan Toimeksiannon, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Toimeksiannon hoitamiseen sovelletaan muita kuin suomalaisia Markkinasääntöjä soveltuvin osin. Arvopaperivälittäjä toteuttaa tällöin Toimeksiannon noudattaen toteuttamispaikan Markkinasääntöjä, jotka sitovat myös Asiakasta. Asiakas sitoutuu allekirjoittamaan tällaisen Toimeksiannon toteuttamiseksi mahdollisesti tarvittavat asiakirjat.

1.10. Valuutan vaihto ja valuuttariski

Mikäli Asiakkaan kanssa ei toisin sovita, Pankilla on oikeus tehdä Toimeksiannon hoitamiseen tarvittava valuuttakauppa Asiakkaan lukuun. Asiakas vastaa valuutanvaihdosta aiheutuneista kustannuksista ja kantaa Toimeksiantoihin liittyvän valuuttakurssien muutoksista johtuvan riskin.

1.11. Valtuutus Toimeksiantojen ja niihin liittyvien ohjeiden antamiseen

Valtuutettu antaa Asiakkaan puolesta Toimeksiannot sekä niiden suorittamiseen muutoin liittyvät ohjeet näiden ehtojen ja sijoituspalvelua koskevien sopimusten mukaisella tavalla.

Pankilla on oikeus Asiakkaan vastuulla noudattaa myös muun kuin Valtuutetun antamia Toimeksiantoja ja ohjeita, jos asianomainen Toimeksiannon tai ohjeen antaja on asemansa puolesta tähän valtuutettu tai Pankilla on muutoin perusteltu syy olettaa, että henkilö on oikeutettu toimimaan Asiakkaan puolesta.

2. Verkkopankissa tehtäviä Toimeksiantoja koskevat erityisehdot

Verkkopankissa Asiakkaan Pankille antamat Rahoitusvälineiden osto- ja myyntitoimeksiannot otetaan vastaan ja toteutetaan Asiakkaan aloitteesta. Asiakkaalle ei tarjota sijoitusneuvontaa verkkopankissa.

2.1. Toimeksiannon voimassaolo

Verkkopankissa tehty Toimeksianto on voimassa enintään 30 päivää Toimeksiannon voimaantulosta.

2.2. Toimeksiantojen ylä- ja alaraja

Pankki voi määritellä verkkopankin kautta välitettäville Toimeksiannoille ylä- tai alarajan, joka voi olla myös asiakaskohtainen. Pankilla on oikeus rajoittaa verkkopankin kautta harjoitettavaa kaupankäyntiä, mikäli Toimeksiantojen asianmukainen suorittaminen saattaa vaarantua.

2.3. Pankin oikeus peruuttaa Asiakkaan osto- tai myyntitarjous

Pankilla on oikeus peruuttaa Asiakkaan verkkopankissa tekemä osto- tai myyntitarjous, mikäli tarjous tai kauppa on selvästi virheellinen. Peruuttaminen tapahtuu luottoriskin välttämiseksi tai muusta painavasta syystä.

2.4. Kaupanvahvistus ja raportointi

Pankki ilmoittaa toteutuneesta Toimeksiannosta verkkopankin välityksellä. Pankilla on oikeus antaa myös muuta Toimeksiantoon ja säilytyspalveluun liittyvää tietoa verkkopankin välityksellä.

2.5. Rajaus palvelun käytölle

Verkkopankin sijoituspalvelut on suunnattu Suomeen, ellei toisin ole erikseen sovittu tai Pankin toimesta ilmoitettu. Sijoituspalveluita ei tarjota Yhdysvalloissa asuville henkilöille.

2.6. Verkkopankin erityisehtojen ja muiden sopimusehtojen ristiriita

Tilanteessa, jossa tämän sopimuksen muiden ehtojen ja verkkopankkia koskevien ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti tämän kohdan 2 mukaisia verkkopankissa tehtäviä Toimeksiantoja koskevia erityisehtoja.

IV Rahastokaupankäynti ja -säilytys

3. Rahasto-osuuksia koskevien Toimeksiantojen toteuttaminen

Rahasto-osuuksia koskevaan Toimeksiantoon sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa kutakin Rahoitusvälinettä koskevaa sääntelyä, rahastosääntöjä, rahastoesitettä, Pankin toimeksiantojen toteuttamista koskevia toimintaperiaatteita ja tämän sopimuksen ehtoja, ellei tästä kohdasta 3 muuta johdu.

Asiakas vastaa siitä, että rahasto-osuuksia koskevan Toimeksiannon toteuttamista varten tarvittavat varat ovat Pankin hallussa. Pankilla on oikeus osittain tai kokonaan olla toteuttamatta tai pidättäytyä toteuttamasta rahasto-osuuksia koskevaa Toimeksiantoa, mikäli Pankilla ei ole Asiakkaan tarvittavia varoja käytettävissään sovitulla tilillä.

Mikäli Asiakkaan antama Toimeksianto on epäselvä, Pankilla on oikeus toteuttaa Toimeksianto parhaan käsityksensä mukaan Asiakkaan etu huomioiden tai pidättäytyä toteuttamasta Toimeksiantoa. Pankin toteuttamat Toimeksiannot ja muut toimenpiteet sitovat Asiakasta ikään kuin Asiakas olisi antanut toimenpiteitä vastaavan Toimeksiannon.

Jos Asiakas antaa Toimeksiannon sellaisen rahasto-osuuden merkitsemiseksi tai lunastamiseksi, jonka arvo määräytyy muussa kuin euromääräisessä valuutassa, valuutanvaihtoon käytetään Pankin, tai Pankin käyttäessä muun rahoituslaitoksen vaihtokursseja tämän rahoituslaitoksen, kulloinkin voimassa olevia merkintä- ja lunastusvaluuttakursseja.

Rahasto-osuuksien merkintää ja lunastusta ei välttämättä aina voida toteuttaa täsmälleen Asiakkaan antaman Toimeksiannon määräisenä. Asiakas on tietoinen siitä, että rahasto-osuuksia koskevan Toimeksiannon toteutuksen yhteydessä merkintä- tai lunastushinta saatetaan joutua pyöristämään, joissa tilanteissa pyöristys tehdään ylöspäin. Asiakas vastaa tällaisista pyöristyksistä mahdollisesti aiheutuvista vero- ja muista seuraamuksista.

Asiakas on tietoinen siitä, että kaupankäynnin määräajat, joita sovelletaan Handelsbanken-konserniin kuuluvien konserniyhtiöiden hoitamien rahastojen rahasto-osuuksista annettaviin Toimeksiantoihin, löytyvät Pankin internet-sivuilta (www.handelsbanken.fi). Kaupankäynnin määräajat muille kuin Handelsbanken-konserniin kuuluvien yhtiöiden hoitamien rahastojen rahasto-osuuksista annettaville Toimeksiannoille määräytyvät kyseessä olevan rahaston rahastodokumentaation mukaan.

4. Raportointi; Asiakkaan oikeudet

Pankki raportoi Asiakkaalle laissa määrätyin määräajoin tai Asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Pankki ilmoittaa Asiakkaalle toteutetusta rahasto-osuuden merkinnästä tai lunastuksesta, ellei Toimeksianto koske Asiakkaan säännöllistä rahastosäästämistä.

Asiakas on tietoinen siitä, että hänen oikeutensa ulkomaisiin rahasto-osuuksiin voi vaihdella osuuksiin sovellettavan ulkomaisen lainsäädännön mukaan.

5. Säännöllinen rahastosäästäminen

Asiakas voi antaa Toimeksiannon säännöllisestä rahastosäästämisestä. Asiakkaan antaessa tällaisen Toimeksiannon Asiakas vahvistaa, että Pankilla on oikeus veloittaa Asiakkaan hoitotiliä Asiakkaan antaman säännöllisen rahastosäästötoimeksiannon mukaisesti. Asiakas voi koska tahansa peruuttaa antamansa Toimeksiannon säännöllisestä rahastosäästämisestä.

V Arvopaperisäilytys ja arvo-osuustili

6. Sopimukseen kuuluvat toimenpiteet

Asiakkaan Suomen arvo-osuusjärjestelmässä olevat arvo-osuudet ovat säilytyksessä Asiakkaan nimissä olevalla arvo-osuustilillä, jota pidetään Pankin tilinhoitajana ylläpitämässä arvo-osuusrekisterissä arvopaperikeskuksen kuten Euroclear Finland Oy:n arvo- osuusjärjestelmässä.

Asiakkaan ulkomaiset arvo-osuudet ja arvopaperit säilytetään Pankin ulkomaisen alisäilyttäjäverkoston kautta.

Suomessa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevat ulkomaiset Rahoitusvälineet voivat olla rekisteröitynä Asiakkaan nimissä arvopaperikeskuksessa kuten Euroclear Finland Oy:ssä tai Pankin nimissä Asiakkaan lukuun liikkeeseenlaskijan kotipaikan arvopaperikeskuksessa.

Asiakkaan kotimaiset fyysiset arvopaperit säilytetään turvallisesti ja erillään Pankin omista arvopapereista. Mikäli arvopapereita asiakkaan pyynnöstä luovutetaan säilytyksestä, Pankki lähettää ne asianmukaiseksi katsomallaan tavalla Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Lähettäminen tapahtuu Asiakkaan riskillä ja kustannuksella.

Säilyttämisen lisäksi Pankki huolehtii seuraavista hoitotoimenpiteistä:

Pankki välittää arvo-osuustilillä ja arvopaperisäilytyksessä oleville arvo-osuuksille ja Arvopapereille maksettavat osingot, voitto-osuudet, korot, pääomalyhennykset sekä muut tuotonmaksut hoitotilille eräpäivänä, mikäli Pankki on saanut katteen maksajalta. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, varat maksetaan eräpäivää seuraavana ensimmäisenä pankkipäivänä. Mikäli Arvopaperista, esimerkiksi sijoitusrahastosta, suoritetaan tuotot tai voitto-osuudet suoraan Asiakkaalle, Pankki vastaa pelkästään Arvopaperien säilytystilillä pitämisestä.

Pankki huolehtii saantojen, oikeuksien ja rajoitusten kirjaamisesta Asiakkaan säilytystilille Asiakkaan antamien toimeksiantojen mukaisesti. Asiakas vastaa siitä, että kirjaamishakemuksen oikeusperusteen selvittämiseksi toimitettu asiakirjaselvitys on riittävä ja oikea. Asiakas vastaa asiakirjaselvityksessä olevien mahdollisten puutteiden täydentämisestä.

Pankki lähettää säilytystilillä ja arvopaperisäilytyksessä olevia osakkeita koskevan osakeantitiedustelun Asiakkaalle, mikäli toimenpide vaatii Asiakkaan hyväksymisen. Pankki hoitaa osakemerkinnät ja niihin liittyvät toimenpiteet Asiakkaan antamien ohjeiden ja Toimeksiantojen mukaisesti. Asiakas vastaa siitä, että hän on tutustunut yhtiötapahtumaan liittyvään informaatioon, kuten listalleotto- tai tarjousesitteeseen.

Mikäli Asiakas ei ole vastannut osakeantitiedusteluun, pankilla on oikeus mutta ei velvollisuutta myydä merkintäoikeudet Asiakkaan puolesta parhaaksi katsomallaan tavalla ja hinnalla, mikäli merkintäoikeudet raukeaisivat arvottomina määräajan jälkeen.

Mikäli Asiakkaan arvo-osuustilillä olevia osakkeita koskeva, osakkeenomistajille suunnattu optio- tai vaihtovelkakirjalaina tai optio-ohjelma lasketaan liikkeeseen, pankki hoitaa laina- ja optio-ohjelmamerkinnät ja niihin liittyvät toimenpiteet Asiakkaan antaman Toimeksiannon mukaisesti.

Asiakkaan tulee antaa Toimeksiannot riittävän ajoissa ennen merkintä- tai vaihtoajan viimeistä eräpäivää, jotta Toimeksiannot voidaan toteuttaa ennen merkintä- tai vaihtoajan umpeutumista. Pankki ei vastaa liian myöhään annettujen Toimeksiantojen toteutumisesta.

Näissä sopimusehdoissa mainitut yhtiötapahtumiin liittyvät hoitotoimenpiteet Pankki voi suorittaa vain, mikäli tapahtumasta on riittävän ajoissa tiedotettu Pankille liikkeeseenlaskijan, arvopaperikeskuksen kuten Euroclear Finland Oy:n tai alisäilyttäjän toimesta.

Pankilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta ryhtyä muihin kuin näissä ehdoissa mainittuihin toimenpiteisiin, mikäli niiden voidaan katsoa olevan tarpeen Asiakkaan oikeuksien säilyttämiseksi.

Pankilla on oikeus Asiakkaan lukuun avata erillinen arvo-osuus- tai säilytystili panttauksen, ulosmittauksen, takavarikon tai vastaavan turvaamistoimenpiteen kohteena olevia Rahoitusvälineitä varten.

Asiakkaan luovuttaessa Arvopapereita tai muita Rahoitusvälineitä säilytykseen liittyvä hoito päättyy, kun Asiakas on toimittanut luovutuspyynnön Pankille.

7. Ulkomaiset Rahoitusvälineet

Asiakkaan ulkomaiset Rahoitusvälineet säilytetään pankin valitsemassa ulkomaisessa säilyttäjäpankissa, rahastoyhtiössä tai muussa säilytysyhteisössä (ns. alisäilyttäjä). Asiakkaiden ulkomaiset Rahoitusvälineet säilytetään ulkomaisen alisäilyttäjän hallussa yleensä yhteistilillä, jolloin ne rekisteröidään kansainvälisen käytännön mukaisesti Pankin tai alisäilyttäjän nimiin. Sijoittaessaan ulkomaisiin Rahoitusvälineisiin Asiakas samalla hyväksyy Rahoitusvälineiden säilyttämisen alisäilyttäjällä ja yhteistilillä. Pankilla on oikeus luovuttaa tarpeellisia tietoja Asiakkaasta alisäilyttäjälle. Pankin säilytyskirjanpitojärjestelmässä pidetään asiakaskohtaisesti kirjaa Asiakkaiden omistuksista.

Ulkomaiseen alisäilytykseen sovelletaan paikallista lainsäädäntöä ja siten Asiakkaan oikeudet voivat olla erilaiset kuin Arvopapereihin tai muihin Rahoitusvälineeseen liittyvät oikeudet. Kun Rahoitusvälineitä säilytetään yhteistilillä, Asiakkaan oikeus tilillä olevaan omaisuuteen voi olla osuusoikeus yhteistilillä säilytettäviin Rahoitusvälineisiin tai muu ulkomaiseen lainsäädäntöön perustuva yhteisomistusoikeus. Yksittäisen osakkaan tai omistajan osallistuminen ulkomaisen yhtiön yhtiökokoukseen tai muuhun omistajien kokoukseen ei siten usein ole mahdollista. Yhteistilillä säilytettävien Rahoitusvälineiden osalta Asiakkaan Rahoitusvälineet saattavat olla kotimaisista poikkeavien vakuus- ja kuittausoikeuksien kohteena. Yhteistilillä säilyttämisessä on olemassa riski Asiakkaan Rahoitusvälineiden sekoittumisesta Pankin, alisäilyttäjän tai muiden asiakkaiden varoihin. Tällä voi olla vaikutusta varojen erotteluun maksukyvyttömyystilanteessa.

Ulkomaisten Rahoitusvälineiden omistamiseen ja vaihdantaan saattaa liittyä suomalaisiin Rahoitusvälineisiin sijoittamisesta poikkeavia poliittisia, taloudellisia, juridisia, verotuksellisia ja muita ennalta arvaamattomia riskejä, jotka jäävät yksin Asiakkaan vastattaviksi. Myös alisäilyttäjän maksukyvyttömyydestä aiheutuvat vahingot jäävät yksin Asiakkaan vastattavaksi.

Pankki ei ota vastaan eikä luovuta ulkomaisia fyysisiä Arvopapereita Asiakkaalle muutoin kuin alisäilyttäjänsä kautta.

Mikäli arvopaperikaupan selvitys, tuotonmaksu tai muu yhtiötapahtuma tapahtuu muussa kuin Asiakkaan hoitotilin valuutassa, pankilla on oikeus muuttaa valuuttamääräiset tapahtumat hoitotilin valuutaksi Asiakkaan kustannuksella.

Pankki perii tuotonmaksuista veron, mikäli verosäädökset sitä edellyttävät. Mikäli verosopimusten mukaisen veroprosentin soveltaminen edellyttää selvityksen hankkimista verotusta varten, Pankki ei huolehdi tällaisesta erityistehtävästä.

Pankilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta toteuttaa yhtiötapahtuma tai hyvittää maksu Asiakkaan hoitotilille alisäilyttäjän antaman ennakkotiedon perusteella. Mikäli alisäilyttäjältä saatu yhtiötapahtumaan liittyvä suoritus poikkeaa ennakkotiedosta, pankilla on oikeus tehdä tarvittavat korjaukset Asiakkaan tilille.

Pankki välittää Asiakkaalle alisäilyttäjältään saamansa tiedon Asiakkaan toimenpiteitä edellyttävistä osakeanneista ja vastaavista yhtiötapahtumista. Pankki välittää Asiakkaan Toimeksiannon toteutettavaksi alisäilyttäjälle, mutta ei voi taata Toimeksiannon toteutumista. Asiakkaan Toimeksiannot ovat sitovia, ellei alisäilyttäjä hyväksy Toimeksiannon muutosta tai peruutusta. Mikäli Asiakas ei ilmoituksessa asetetussa määräajassa anna Pankille tarvittavia toimintaohjeita, pankilla on oikeus mutta ei velvollisuutta hyväksyä alisäilyttäjän ehdottamat toimenpiteet. Pankki ei vastaa ulkomaisen alisäilyttäjän toimittamien ja Pankin edelleen lähettämien tietojen oikeellisuudesta.

8. Rahoitusvälineiden tarkistusaika

Pankki varaa Asiakkaan arvopaperisäilytykseen otettavien suomalaisten Rahoitusvälineiden tarkastamista varten viisi (5) pankkipäivää. Ulkomaisten Rahoitusvälineiden säilytykseen ottaminen edellyttää lisäksi sitä, että ulkomainen alisäilyttäjä on tarkastanut ja hyväksynyt Rahoitusvälineet. Määräaikojen lasketaan alkavan siitä, kun kaikki Asiakkaan haluaman toimenpiteen suorittamiseksi tarvittavat selvitykset ovat saapuneet Pankille.

Pankki ei vastaa edellä mainittuna aikana mahdollisesti umpeen kuluvien määräaikojen takia aiheutuvista vahingoista eikä ennen säilytykseen kirjaamista erääntyvistä velvoitteista.

9. Arvo-osuuksien hallintarekisteröinti

Ulkomaisen Asiakkaan Suomen arvo-osuusjärjestelmässä olevat arvo-osuudet säilytetään tämän omistajakohtaisella arvo-osuustilillä. Mikäli ulkomainen Asiakas kuitenkin haluaa arvo-osuudet kirjattavaksi erilliselle hallintarekisteröidylle arvo-osuustilille, tulee Asiakkaan sopia tästä Pankin kanssa erikseen.

10. Pankin muut oikeudet ja velvollisuudet

Pankilla on oikeus ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeellisia Asiakkaan omaisuuden ja oikeuksien säilyttämiseksi ja suojelemiseksi. Pankilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta ryhtyä muihin kuin sopimuksessa sovittuihin toimenpiteisiin. Muista kuin näissä ehdoissa tai säilytyssopimuksessa mainituista hoitotoimenpiteistä Asiakas ja Pankki sopivat erikseen.

11. Pankin oikeus korjauksiin

Jos Asiakas on saanut virheellisen tai perusteettoman suorituksen (yli– tai alisuoritus), Pankilla on oikeus korjata suoritus veloittamalla tai hyvittämällä Asiakkaan hoitotiliä tai arvo- osuustiliä/säilytystä sekä tehdä mahdollisesti tarvittavat valuuttakaupat.

Mikäli korjaus aiheutuu Pankista johtumattomasta syystä, Pankilla on oikeus periä edellä mainittuun asiaan liittyvät Pankille aiheutuneet kulut Asiakkaan hoitotililtä.

12. Tili-ilmoitukset

Pankki toimittaa Asiakkaalle neljä kertaa vuodessa ilmoituksen, josta ilmenevät arvo- osuustilille tehdyt edellisen ilmoituksen jälkeiset kirjaukset.

Pankki toimittaa vuosittain ennen maaliskuun loppua arvo-osuustilin tiliotteen, josta ilmenevät kaikki edellisen vuoden lopussa voimassa olleet kirjaukset.

13. Arvo-osuustilin siirto

Arvopaperikeskuksen kuten Euroclear Finland Oy:n Pankille antama ennakkoilmoitus koko arvo-osuustilin siirrosta toiselle tilinhoitajalle rinnastetaan Asiakkaan toimesta tapahtuvaan tämän sopimuksen irtisanomiseen, paitsi milloin sopimukseen liittyvään arvopaperisäilytykseen jää omaisuutta arvo-osuustilin siirrosta huolimatta. Pankki on tällöin oikeutettu avaamaan säilytyksen ylläpitämistä varten Asiakkaalle uuden arvo-osuustilin tai säilytyksen, johon sovelletaan näitä ehtoja.

Pankilla on oikeus mutta ei velvollisuutta toteuttaa avoimina olevat Toimeksiannot vastaanotettuaan arvo-osuustilin siirtoa koskevan arvopaperikeskuksen kuten Euroclear Finland Oy:n ennakkoilmoituksen. Arvo-osuustilin siirto ei ole mahdollinen, mikäli tili on pantattu ja sille on kirjattu kielto siirtää tili. Tilin siirto ei myöskään ole mahdollinen arvopaperikeskuksen kuten Euroclear Finland Oy:n säännöissä mainituissa erityistilanteissa.

Siirretty arvo-osuustili on Asiakkaan käytettävissä sen jälkeen, kun se on lopullisesti vastaanotettu.

14. Säilytyksessä olevan omaisuuden panttaus

Säilytyksessä olevan omaisuuden panttaus velvoittaa Pankkia vasta, kun siitä on asianmukaisesti ilmoitettu Pankille.

VI Sijoitusneuvonta

15. Sijoitusneuvonta

Sijoitusneuvolla tarkoitetaan yksilöllisen suosituksen antamista Asiakkaalle yhdestä tai useammasta Rahoitusvälineisiin liittyvästä liiketoimesta.

Ennen sijoitusneuvonnan tarjoamista Asiakas sitoutuu antamaan Pankille riittävät tiedot taloudellisesta asemastaan, sijoituskokemuksestaan ja –tietämyksestään sekä sijoitustavoitteistaan, jotta Pankki voi arvioida sijoitusneuvon soveltuvuuden Asiakkaalle.

Pankki tarjoama sijoitusneuvonta ei ole riippumatonta. Sijoitusneuvonta perustuu rajoitettuun markkina-analyysiin eri Rahoitusvälineistä. Markkina-analyysi rajoittuu pääosin Handelsbanken-konsernin liikkeeseen laskemiin tai tarjoamiin Rahoitusvälineisiin.

Sijoitusneuvon soveltuvuus Asiakkaalle arvioidaan ennen kuin sijoitusneuvo annetaan. Sijoitusneuvontaan ei liity säännöllistä soveltuvuuden arviointia, elleivät Asiakas ja Pankki sovi siitä erikseen kirjallisesti.

VII Muut ehdot

16. Sopijapuolten vastuu

16.1. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu

Asiakas antaa Toimeksiantojen toteuttamiseksi ja säilytyspalveluun liittyvien toimenpiteiden tekemiseksi tarvittavat tiedot ja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä korvaa virheellisten tietojen antamisesta Pankille aiheutuneet vahingot.

Asiakkaan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Pankille antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista kirjallisesti tai sähköisesti. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös Asiakkaan asemassa tapahtuneita muutoksia, jotka voivat vaikuttaa asiakasluokitukseen. Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakas ei ole ilmoittanut Pankille edellä mainittujen tietojen muuttumisesta.

Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vahingon ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat Asiakkaan tai Valtuutetun tuottamuksellisesti tekemästä kirjaukseen johtaneesta perusteettomasta kirjaushakemuksesta tai Asiakkaan kieltäytymisestä antaa suostumustaan virheellisen kirjauksen korjaamiseen. Korvausvelvollisuuden välttääkseen Asiakkaan on osoitettava, ettei hän tai Valtuutettu ole menetellyt tuottamuksellisesti.

Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia siitä, että Asiakas tai Valtuutettu, Asiakkaan tai Valtuutetun tosiasialliseen määräysvaltaan kuuluva yhteisö, edellä mainittujen tahojen hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka Asiakkaan parhaan tietämyksen mukaan johtaja, työntekijä, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu tai muu edustaja 

a) ei ole Pakotteiden kohteena tai toimi pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta; 

b) noudattaa soveltuvia Pakotteita; 

c) ei suoraan tai välillisesti lainaa, luovuta tai muutoin mahdollista omaisuutensa käyttöä Pakotteiden kohteena olevaan liiketoimintaan tai luovuttamista Pakotteiden kohteena olevalle yksityis- tai oikeushenkilölle; ja 

d) ei tietoisesti mahdollista tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden hoitamista Pakotteiden alaisesta liiketoiminnasta taikka Pakotteiden kohteena olevalta yksityis- tai oikeushenkilöltä saatavilla varoilla.

16.2. Pankin velvollisuudet ja vastuu

Pankki hoitaa sille säilytykseen jätettyä omaisuutta näiden ehtojen mukaisesti ammattitaitoisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Pankki ei tee sijoituspäätöksiä eikä vastaa toimenpiteiden taloudellisesta tuloksesta. Pankki ei vastaa siitä vahingosta, joka aiheutuu Asiakkaalle Asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista. Mikäli arvopaperisäilytykseen jätetty Arvopaperi katoaa tai tuhoutuu, Pankki antaa tilalle vastaavan Arvopaperin. Jos Arvopaperi ei ole kuoletettavissa eikä Pankki voi antaa tilalle toista samanlaatuista ja määräistä Arvopaperia, Pankki korvaa sen markkina-arvon. Tämän sopimuksen perusteella maksettava vahingonkorvaus ei voi kuitenkaan koskaan olla suurempi kuin vahingoitetun omaisuuden markkina-arvo sinä hetkenä, kun Pankin virhe tai laiminlyönti havaittiin tai olisi pitänyt havaita.

Pankki ei vastaa Arvopaperivälittäjien, alisäilyttäjien tai arvopaperi- ja selvityskeskusten maksukyvyttömyydestä, konkurssista, näiden pääomajärjestelyihin tekemistä muutoksista tai järjestelmähäiriöistä aiheutuvista vahingoista. Pankki ei vastaa alisäilyttäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta vahingosta Asiakkaalle. Pankki vastaa vain siitä, että se valitsee käyttämänsä alisäilyttäjän huolellisesti ja seuraa tämän toimintaa. Pankki ei ole velvollinen tutkimaan Arvopapereiden omistajien tai alisäilyttäjien ilmoittamien tietojen oikeellisuutta. Pankki ei vastaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

16.3. Vastuunrajoitus

Sopijapuolet eivät vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Lisäksi Pankki ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta kuten esimerkiksi tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, kurssitappiosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista taikka muusta Pankin taholta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

Pankki ei vastaa Markkinapaikan toiminnasta tai sen mahdollisesti Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. Jos Markkinapaikan toiminnasta aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, Pankki ryhtyy kohtuulliseksi katsottaviksi toimiin korvauksen perimiseksi Markkinapaikalta sen mukaan kuin Markkinapaikan sääntöjen mukaan on mahdollista. Pankki maksaa viipymättä Asiakkaalle hänelle kuuluvan osuuden saadusta korvauksesta. Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu kolmansilta tahoilta saadusta virheellisestä tiedosta.

16.4. Asiakkaan taloudellinen vastuu

Asiakas on tietoinen sijoitustoimintaan liittyvistä riskeistä ja vastaa toimintansa ja sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja veroseuraamuksista. Tämä vastuu on Asiakkaalla siitä riippumatta, onko Pankki suorittanut Asiakasta tai Rahoitusvälinettä koskevan soveltuvuus- ja asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko Asiakkaan saaneen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten.

Asiakas on tietoinen siitä, että sijoituspäätöstä ei voida perustaa pelkästään Rahoitusvälinettä koskevaan markkinointiin ja markkinointimateriaaliin, vaan Rahoitusvälinettä koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan.

16.5. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen toiminnan vaikeuttamisesta. Sopijapuoli on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin se on mahdollista. Pankki voi ilmoittamaa ylivoimaisesta esteestä esim. verkkosivuillaan tai valtakunnallisessa päivälehdessä.

17. Hoitotili

Pankki maksaa Asiakkaan Pankissa olevalle hoitotilille osingot, korot ja muut rahasuoritukset. Pankki on oikeutettu veloittamaan Asiakkaan hoitotililtä tämän sopimuksen mukaiset palkkiot ja muut toimenpiteiden aiheuttamat kulut ja saatavat mukaan lukien tapahtumien korjaukset.

Jos Pankki ei voi tehdä suorituksia tai veloituksia hoitotililtä Pankista riippumattomasta syystä, Pankilla on oikeus käyttää hoitotilinä toista Pankissa Asiakkaan yksinomaisessa käytössä olevaa pankkitiliä.

18. Tehtävien hoitoon tarvittavat varat

Asiakas vastaa siitä, että Pankilla on Toimeksiannon mukaisten tehtävien hoitamiseen, kuten merkintöjen suorittamiseen, tarvittavat varat käytettävissään. Varat määräpäivänä maksettavia maksuja varten on oltava Asiakkaan hoitotilillä viimeistään maksun määräpäivää edeltävänä pankkipäivänä. Muussa tapauksessa Pankilla ei ole velvollisuutta toimia Asiakkaan antamien Toimeksiantojen mukaan eikä se vastaa maksun viivästymisestä aiheutuvista seuraamuksista, kuten merkintäoikeuden menettämisestä.

19. Palkkiot ja kulut

Pankki perii kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset tai Asiakkaan kanssa erikseen sovitut palkkiot ja kulut. Pankki on oikeutettu veloittamaan palkkiot ja kulut Asiakkaan hoitotililtä tai vähentämään ne omaisuudenhoidosta kertyvistä eristä. Palveluhinnasto on nähtävissä Pankin toimipaikoissa. Palkkiot sisältävät voimassa olevan arvonlisäverolain mukaisen arvonlisäveron.

Pankille maksettavien palvelumaksujen lisäksi Asiakas on velvollinen maksamaan Euroclear Finland Oy:n ja muiden tahojen Pankilta tähän sopimukseen liittyen mahdollisesti perimät maksut ja palkkiot.

Asiakas on velvollinen maksamaan Pankin erääntyneille saataville eräpäivästä lukien korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa.

20. Pankin pantti- ja pidätysoikeus

Pankilla on pantti- ja pidätysoikeus Asiakkaan lukuun hankittuihin Rahoitusvälineisiin ja selvitettävänä tai säilytyksessä oleviin Rahoitusvälineisiin maksamattoman palkkion, mahdollisten verojen sekä muiden mahdollisten Pankille aiheutuvien maksujen, kulujen sekä korkolain mukaisen viivästyskoron tai muun Pankille aiheutuneen vahingon vakuudeksi. Pankilla on oikeus kirjata panttaus Asiakkaan säilytykseen näiden saatavien vakuudeksi.

Mikäli Asiakas ei suorita Pankille erääntynyttä saatavaa, Pankilla on oikeus myydä Rahoitusvälineet Asiakasta enempää kuulematta parhaaksi katsomallaan tavalla ja mikäli mahdollista säännellyllä markkinalla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai niitä muussa valtiossa vastaavassa kaupankäynnissä. Saatu kauppahinta sekä mahdollinen erääntynyt tuotto käytetään erääntyneen saatavan sekä mahdollisen Pankille aiheutuneen vahingon ja syntyneiden kulujen suorittamiseen. Mikäli varoja tämän jälkeen jää jäljelle, ne suoritetaan Asiakkaalle.

21. Sopimuksen allekirjoittaminen

Allekirjoittaminen pysyvällä tavalla tarkoittaa asiakirjan allekirjoittamista joko omakätisesti kirjallisesti tai sähköisesti Pankin tarjoamassa tai hyväksymässä sähköisessä palvelussa vahvasti sähköisesti tunnistautuneena. Omakätisen allekirjoituksen jälkeen Pankki luovuttaa allekirjoittajalle jäljennöksen asiakirjasta. Alkuperäinen asiakirja säilytetään Pankissa. Jos asiakirja allekirjoitetaan sähköisesti, saa allekirjoittaja kappaleen asiakirjasta tallennettuna ja muuttumattomana Pankin käyttämästä sähköisestä allekirjoituspalvelusta. Ilmoittaminen pysyvällä tavalla tarkoittaa tiedon antamista Pankin tarjoamassa tai hyväksymässä sähköisessä palvelussa tai kirjallisen tiedon lähettämistä allekirjoittajan Digi- ja väestötietovirastolle tai Pankille ilmoittamaan osoitteeseen.  

22. Pankin Asiakkaalle lähettämät ilmoitukset, asiakirjat ja tiedonannot

Pankki lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset, asiakirjat ja tiedonannot sillä osoitteella, minkä Asiakas on ilmoittanut Pankille tai minkä Pankki on saanut väestörekisteritiedoista. Jos Asiakkaalla on käytössään Pankin verkkopankki, ilmoitukset ja tiedonannot lähetetään pääsääntöisesti verkkopankkiin. Suomessa asuvan Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon Pankin ilmoituksesta viimeistään seitsemäntenä päivänä ja ulkomailla asuvan neljäntenätoista päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty postitse. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon Pankin ilmoituksesta viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty verkkopankkiin.

23. Peruuttamisoikeus etämyynnissä

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti pankille 14 päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on saanut kuluttajansuojalain 6 a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot sekä kappaleen sopimuksesta ehtoineen. Asiakkaan oikeudesta peruuttaa antamaansa Toimeksianto kerrotaan kohdassa 1.2. Asiakkaan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä siirrettävä säilytyksessä olevat Rahoitusvälineet Asiakkaan toiselle arvo-osuustilille tai toiseen arvopaperisäilytykseen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa. Pankilla on oikeus veloittaa sopimuksen voimassaoloajalta kertyvät palveluhinnaston mukaiset maksut.

24. Rajoituksenalaisissa maissa asuvia koskevat erityisehdot

Jos Asiakas on ulkomaan kansalainen tai asuu ulkomailla, voi suomalainen tai ulkomaalainen lainsäädäntö asettaa rajoituksia Asiakkaan ja Pankin tämän sopimuksen mukaisille oikeuksille ja velvoitteille. Pankillla on oikeus irtisanoa tällaisen Asiakkaan sopimus, jos se Pankin arvion mukaan on tarpeen.

25. Oikeus käyttää toisen Arvopaperivälittäjän palveluja

Pankilla on oikeus Asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta käyttää apunaan Rahoitusvälineitä koskevien palvelujen tarjoamisessa ja tehtävien hoitamisessa muuta Arvopaperivälittäjää. Jos Pankki käyttää toisen Arvopaperivälittäjän palveluja ja jollei tämän toisen Arvopaperivälittäjän kanssa toisin sovita, Toimeksiannon toteuttamisessa sovelletaan toisen Arvopaperivälittäjän toimeksiantojen toteuttamista koskevia toimintaperiaatteita.

Mikäli Asiakas haluaa antaa Toimeksiannon Markkinapaikalla, jonka jäsen Pankki ei ole itse, Pankki pyrkii valitsemaan käyttämänsä ulkomaisen Arvopaperinvälittäjän huolellisesti, mutta ei vastaa kyseisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen toiminnasta. Jos ulkomaisen pankin toiminnasta aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, Pankki ryhtyy kohtuulliseksi katsottaviksi toimiin korvauksen perimiseksi vahingon aiheuttajalta. Pankki maksaa viipymättä Asiakkaalle hänelle kuuluvan osuuden saadusta korvauksesta.

26. Asiakkaan reklamointivelvollisuus

Pankki raportoi Asiakkaalle toteutetuista Toimeksiannoista sovitulla tavalla ja sovituin määräajoin. Asiakkaan tulee tarkastaa vastaanottamansa ilmoitukset ja raportit.

Ellei Asiakas tee huomautusta Pankin suorittamasta toimenpiteestä viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimenpiteen.

Kun Asiakkaalle on tiedotettu mahdollisesta Asiakkaan ja Pankin välisestä tai Asiakkaan ja Pankin toisen asiakkaan välisestä eturistiriitatilanteesta, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen tilanteen, jollei hän viipymättä reklamoi Pankille tästä. Asiakas saa pyynnöstä lisätietoja eturistiriitatilanteesta.

Mikäli Asiakas haluaa itse luopua oikeudestaan saada edellä tarkoitetut ilmoitukset ja raportit, Asiakkaan reklamointiaika alkaa toimenpiteen tekemisestä.

27. Salassapito ja asiakastietojen luovuttaminen

Pankki käsittelee asiakastietoja tietosuojalain mukaisesti noudattaen luottolaitoslaissa tai muussa laissa säädettyä salassapitovelvollisuutta. Pankilla on oikeus käyttää ulkopuolista apua tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa siinä määrin, kuin tehtävien hoitaminen vaatii. Pankilla on oikeus luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti esim. viranomaisille ja konserniyhtiöilleen. Pankilla on oikeus luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja myös alisäilyttäjilleen ja paikallisen lainsäädännön, Markkinasääntöjen tai muun sääntelyn edellyttäessä ulkomaiselle viranomaiselle tai markkinaosapuolelle.

28. Pankin huolellisuusvelvoite ja epäilyttävät liiketoimet

Asiakas vakuuttaa, ettei Toimeksiantojen toteuttamiseen käytettyjen ja säilytykseen jätettyjen varojen tai muun omaisuuden alkuperään liity epäilyttäviä tai rikollisia piirteitä. Jos Pankki kuitenkin havaitsee, että Asiakkaan Toimeksiantojen rakenne tai suuruus, yrityksen koko tai sen toimipaikan sijainti poikkeaa tavanomaisesta tai niillä ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta taikka ne eivät sovi yhteen Asiakkaan taloudellisen tilanteen tai liiketoimien kanssa, Pankin on rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain ja muiden rahanpesua koskevien säännösten mukaisesti asianmukaista huolellisuutta noudattaen selvitettävä perusteet ja tarkoitus sen palvelujen käytölle.

Jos Pankilla on edellä tarkoitetun huolellisuusvelvoitteen täytettyään tai muutoin syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden laillista alkuperää, käyttöä rikoslaissa tarkoitetun terrorismin rahoittamiseen tai sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, sillä on velvollisuus keskeyttää liiketoimi lisäselvityksiä varten tai kieltäytyä siitä sekä aina viipymättä ilmoittaa asiasta Rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle laissa määrätylle viranomaiselle ja Pankin on annettava tälle sen pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä epäilyn selvittämiseksi.

Jos Pankilla on syytä epäillä markkinoiden väärinkäyttöä, Pankin on viipymättä ilmoitettava asiasta Finanssivalvonnalle tai muulle laissa määrätylle viranomaiselle.

Pankilla on myös oikeus keskeyttää toimenpiteet ja sulkea arvo-osuustili ja arvopaperisäilytys sekä niihin liittyvät hoitotilit, jos Pankilla on perusteltua syytä epäillä toimenpiteitä lainvastaisiksi tai niistä saattaa aiheutua vahinkoa tai vahingonvaaraa Pankille tai kolmannelle osapuolelle.

Jos liiketoimesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen todennäköisesti vaikeuttaisi liiketoimen edunsaajan selville saamista, voidaan liiketoimi kuitenkin toteuttaa, jonka jälkeen asiasta on välittömästi ilmoitettava Rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle laissa määrätylle viranomaiselle. Lain mukaan Pankki ei saa paljastaa ilmoituksen tekemistä sille, johon epäily kohdistuu. Rahanpesun selvittelykeskus tai muu viranomainen voi antaa Pankille määräyksen pidättyä toteuttamasta liiketointa enintään viiden (5) pankkipäivän ajaksi, jos tällainen pidättyminen on tarpeen viranomaisen esitutkintatoimenpiteitä varten.

Asiakas on tietoinen siitä, että jos Pankki epäilee Asiakkaan liiketoimessa sisäpiiritiedon väärinkäyttöä tai Arvopaperin kurssin vääristämistä, Pankin on ilmoitettava tästä Finanssivalvonnalle eikä Pankki saa paljastaa ilmoituksen tekoa Asiakkaalle. Pankki vastaa tällöin Asiakkaan taloudellisesta vahingosta vain, jos Pankki ei ole noudattanut sellaista huolellisuutta, jota siltä olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia.

29. Sopimuksen muuttaminen, irtisanominen ja siirtäminen

29.1. Ehtojen muuttaminen

Pankki pidättää itselleen oikeuden sopimusehtojen ja palkkioiden muuttamiseen.

Palkkion tai maksun muutoksen Pankki ilmoittaa palveluhinnastossaan. Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa kuukauden kuluttua siitä, kun korotus on julkaistu palveluhinnastossa.

Muista muutoksista Pankki ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti Asiakkaalle. Muutos, joka lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua tiedoksiannosta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellei Asiakas irtisano sitä kirjallisesti viimeistään 5 pankkipäivää ennen muutoksen voimaantuloa.

29.2. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään viiden (5) pankkipäivän kuluttua siitä, kun Pankki on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Pankilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kymmenen (10) pankkipäivän kuluttua siitä, kun Asiakas on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Pankilla irtisanomisaika on kuitenkin yksi kuukausi niissä tapauksissa, joissa Asiakas ei ole Ammattimainen Asiakas. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti.

Pankilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään, jos Asiakas ei ole toimittanut Pankille Pankin pyynnöstä riittäviä asiakkaan tuntemiseksi tarvittavia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitettuja tietoja.

Pankki voi lopettaa arvo-osuustilin, jos tilillä ei ole ollut arvo-osuuksia viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana. Tässä tapauksessa Pankki voi ilmoittaa lopettamisesta jälkikäteen.

Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa, jos toinen sopijapuoli

 1. on olennaisesti jättänyt täyttämättä näiden ehtojen tai sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muulla olennaisella tavalla rikkonut näitä ehtoja tai sopimuksen ehtoja;
 2. asetetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai konkurssiin tai muutoin on perusteltua syytä olettaa toisen sopijapuolen tulleen maksukyvyttömäksi taikka kuolee;
 3. ei ole antanut tämän sopimuksen alaista Toimeksiantoa viimeisen kolmen vuoden aikana; tai
 4. ei täytä näiden ehtojen kohdan 16.1 mukaisia Pakotteita koskevia velvollisuuksiaan.

Ellei Asiakkaan kanssa toisin sovita, ennen sopimuksen irtisanomista tai purkamista annetut toteuttamatta olevat Toimeksiannot peruutetaan sopimuksen irtisanomisen tai purkamisen jälkeen, jos Pankki saa poistettua Toimeksiannon kaupankäyntijärjestelmästä. Toteutuneet Rahoitusvälineiden osto- ja myyntitoimeksiannot selvitetään loppuun saakka.

Edellyttäen, että Asiakas on ensin suorittanut Pankin kaikki Asiakkaalta olevat saatavat ja ettei kulloinkin voimassa oleva pakotesääntely tätä estä, Pankin on luovutettava sen hallussa oleva Asiakkaan omaisuus Asiakkaalle.

Pankilla on johdannaiskaupan tai muun Pankkia kolmatta tahoa kohtaan sitovan Toimeksiannon ollessa kysymyksessä oikeus ryhtyä harkintansa mukaan välttämättömiin toimiin mahdollisten tappioiden vähentämiseksi.

Pankin näiden ehtojen mukainen säilytysvelvollisuus päättyy, kun edellä mainittu irtisanomisaika on päättynyt ja Rahoitusvälineet ja muut varat ovat Asiakkaan saatavilla. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Pankille kirjallisesti viipymättä, mihin Pankin säilytyksessä oleva omaisuus siirretään.

Mikäli Asiakas ei osoita arvo-osuus- tai muuta tiliä, jonne Rahoitusvälineet tulisi siirtää, tai mikäli Rahoitusvälineitä ei ole mahdollista siirtää toiselle tilille, Pankilla on oikeus myydä tai lunastaa Asiakkaan Rahoitusvälineet Asiakasta enempää kuulematta kulloinkin voimassa olevaan markkinahintaan parhaaksi katsomallaan tavalla ja mikäli mahdollista säännellyllä markkinalla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai niitä muussa valtiossa vastaavassa kaupankäynnissä. Asiakas kantaa myyntiin tai lunastukseen liittyvän riskin arvonmuutoksesta ja vastaa myynnistä ja/tai lunastuksesta aiheutuneista kustannuksista mukaan lukien kaikista veroseuraamuksista. Pankki tilittää Asiakkaalle varat, jotka jäävät jäljelle Pankin saatavien ja kulujen jälkeen. Mikäli Asiakkaalla ei ole voimassa olevaa hoitotiliä tai muutakaan Asiakkaan yksinomaisessa käytössä olevaa pankkitiliä Pankissa, Pankki säilyttää Asiakkaan varat, jotka jäävät jäljellä Pankin saatavien ja kulujen jälkeen, korottomana Asiakkaan lukuun turvallisella tavalla. Pankilla on oikeus lähettää säilytyksessä olleet fyysiset Rahoitusvälineet asianmukaiseksi katsomallaan tavalla Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Lähettäminen tapahtuu Asiakkaan riskillä ja kustannuksella.

Pankki ei vastaa sopimuksen päättymisen jälkeen mahdollisesti umpeen kuluvien määräaikojen takia aiheutuvista vahingoista. Pankki ei myöskään vastaa Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaikana mahdollisesti umpeen kuluvien määräaikojen takia aiheutuvista vahingoista, mikäli Asiakas ei ole antanut toimintaohjeita irtisanomisajalle.

29.3. Sopimuksen siirtäminen

Sopimus sitoo sopijapuolia sekä heidän lakimääräisiä seuraajiaan. Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan ulkopuoliselle ilman Pankin suostumusta. Pankki saa kuitenkin ilman Asiakkaan suostumusta siirtää joko kaikki tai osan näiden ehtojen ja sopimusten mukaisista velvoitteistaan konserniyhtiölleen taikka kolmannelle osapuolelle luovuttaessaan liiketoimintansa tai osan siitä.

Pankin siirtäessä tai luovuttaessa arvo-osuuksien säilytystä koskevan liiketoimintansa tai osan siitä Pankki on valtuutettu tekemään Asiakkaan puolesta pyynnön arvo-osuustilin siirrosta liiketoiminnan vastaanottavalle uudelle tilinhoitajalle ja ryhtymään muihin arvo-osuustileillä olevien arvo-osuuksien siirtämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Pankin siirtäessä tai luovuttaessa muiden Rahoitusvälineiden säilytystä koskevan liiketoimintansa tai osan siitä Pankilla on oikeus siirtää sillä säilytyksessä olevat Rahoitusvälineet säilytykseen siirron- tai luovutuksensaajalle.

30. Asiakasvalitukset

Jos haluatte esittää valituksen, ottakaa ensisijaisesti yhteyttä Pankin konttoriin. Yhteystiedot löytyvät Pankin internet-sivuilta www.handelsbanken.fi. Voitte myös ottaa yhteyttä osoitteella: Asiakaspalautteet, Itämerenkatu 11 - 13, 00180 Helsinki tai finhelp@handelsbanken.fi.

31. Valvontaviranomainen, riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

31.1. Valvova viranomainen

Pankin toimintaa valvovat Ruotsin rahoitustarkastus, yhteystiedot www.fi.se, Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, tiettyjen toimintojen osalta Finanssivalvonta, yhteystiedot www.finanssivalvonta.fi, Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 09 183 51 (vaihde), ja kuluttaja-asioissa myös kuluttaja-asiamies, yhteystiedot www.kkv.fi, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, puhelin 029 505 3000 (vaihde).

31.2. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Ei-ammattimainen Asiakas voi saattaa tätä sopimusta koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn (www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan sijoituslautakunnan käsiteltäväksi.

31.3. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos Asiakkaalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Mikäli Pankki ja Asiakas niin sopivat, voidaan riita ratkaista välimiesmenettelyssä välimiesmenettelylain mukaisesti.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tietoa asiakkaille, jotka käyvät kauppaa rahoitusvälineillä

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT RISKIT

Yleistä tietoa riskeistä

Rahoitusvälineistä voi saada tuottoa osingon (osakkeet ja rahastot) tai koron (korkoinstrumentit) muodossa. Lisäksi välineen hinta (kurssi) voi nousta tai laskea suhteessa sijoitusajankohdan hintaan. Kokonaistuotto muodostuu välineen osingon tai koron ja hinnanmuutoksen summasta.

Sijoittaja pyrkii luonnollisesti positiiviseen kokonaistuottoon eli voittoon, joka on mahdollisimman suuri. On kuitenkin olemassa riski, että kokonaistuotosta tulee negatiivinen eli sijoitus jää tappiolliseksi.

Tappioriski vaihtelee rahoitusvälineestä toiseen. Tavallisesti rahoitusvälineen tuottomahdollisuus on yhteydessä tappioriskiin. Mitä pidemmän aikavälin sijoituksesta on kyse, sitä suurempi on voittomahdollisuus suhteessa tappioriskiin. Sijoitusyhteyksissä käytetään toisinaan sanaa riski sekä tappioriskin että voittomahdollisuuden merkityksessä. Tässä asiakirjassa sanaa riski käytetään kuitenkin ainoastaan tappioriskin merkityksessä. On monia sijoitustapoja, jotka pienentävät riskiä. Tavallisimmin pidetään parempana sijoittaa useisiin erilaisiin rahoitusvälineisiin kuin vain yhteen tai muutamaan. Sijoituksen kohteena olevien välineiden tulee tarjota riskihajonta, eivätkä riskit saa kasautua siten, että ne voivat toteutua samanaikaisesti. Sijoitusten hajauttaminen ulkomaanmarkkinoille vähentää yleensä kokonaissalkun riskiä, vaikka kaupankäyntiin ulkomaisilla rahoitusvälineillä liittyykin valuuttariski.

Rahoitusvälineisiin sijoittamiseen liittyy riski, jota selvitetään tarkemmin jäljempänä tässä asiakirjassa. Koska asiakas kantaa itse riskin, hänen on itse, joko käyttämänsä sijoituspalveluyrityksen tai omaisuudenhoitajansa välityksellä, hankittava tietoa tällaisilla välineillä käytävää kauppaa koskevista ehdoista sekä välineiden ominaisuuksista ja niihin liittyvistä riskeistä tutustumalla yleisiin ehtoihin, palvelukuvauksiin ja vastaaviin asiakirjoihin. Asiakkaan on myös jatkuvasti valvottava tällaisiin välineisiin tehtyjä sijoituksiaan - myös silloin, kun asiakas on saanut henkilökohtaista neuvontaa sijoitusajankohtana. Asiakkaan on oman etunsa vuoksi oltava valmis toimimaan nopeasti niin vaadittaessa, esimerkiksi lopettamalla negatiivisesti tuottavat sijoituksensa tai luovuttamalla lisävakuuksia luotolla rahoitettuihin sijoituksiin, joiden vakuusarvo on laskenut.

On myös tärkeää ottaa huomioon riskit, joita liittyy rahoitusvälineillä käytävään kauppaan muissa kauppapaikoissa kuin säännellyillä markkinoilla, missä vaatimukset yleensä ovat alhaisemmat.

Tietoa riskityypeistä

Asiakkaan rahoitusvälineisiin tekemän sijoituksen yhteydessä sekä omistuksen aikana tekemässä riskien arvioinnissa on otettava huomioon ja punnittava tiettyjä riskitekijöitä sekä muita tekijöitä. Tässä on lyhyt kuvaus tavallisimmista riskikäsitteistä.

Markkinariski: Riski, että sijoituksen kohteena olevat markkinat, kuten paikalliset osakemarkkinat, romahtavat osittain tai kokonaan.

Liikkeeseenlaskijariski: Riski, että esimerkiksi arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai vastapuolen maksukyky on puutteellinen.

Volatiliteettiriski: Riski, että rahoitusvälineen suuret kurssi- tai hintamuutokset vaikuttavat sijoitukseen negatiivisesti.

Kurssiriski: Riski, että rahoitusvälineen kurssi tai hinta laskee.

Veroriski: Riski, että verosäännöt ja/tai verokanta ovat epäselviä tai saattavat muuttua.

Valuuttariski: Riski, että se ulkomaan valuutta, johon sijoitus liittyy (esimerkiksi rahasto- osuudet Yhdysvaltain dollareissa noteeratuissa, amerikkalaisiin arvopapereihin sijoittavissa rahastoissa), heikkenee.

Vipuvaikutuksen riski: Johdannaisvälineen rakenteeseen liittyvä riski, että sijoituksen perustana olevan omaisuuden hintakehitys vaikuttaa huomattavan negatiivisesti johdannaisvälineen kurssiin tai hintaan.

Lainsäädännöllinen riski: Riski, että sijoitukseen liittyvät lain tai määräykset ovat epäselviä tai saattavat muuttua.

Yhtiökohtainen riski: Riski, että tietyn yhtiön kurssikehitys on odotettua heikompaa tai että yhtiötä kohtaa negatiivinen tapahtuma, jonka seurauksena yhtiöön liittyvien rahoitusvälineiden arvo saattaa laskea.

Alakohtainen riski: Riski, että tietyn alan yleinen kurssikehitys on odotettua heikompaa tai että alaa kohtaa negatiivinen tapahtuma, jonka seurauksena alan yhtiöihin liittyvien rahoitusvälineiden arvo saattaa laskea.

Maksuvalmiusriski: Riski, että asiakas ei pysty myymään tai ostamaan rahoitusvälinettä toivottuna ajankohtana rahoitusvälineen heikon vaihdon vuoksi.

Korkoriski: Riski, että asiakkaan sijoituksen kohteena olevan rahoitusvälineen arvo laskee markkinakoron muutosten vuoksi.

Omistajan- ja sijoittajanvastuu elvytys- ja kriisinhallintatilanteessa:
Jos luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinhallintadirektiivin (2014/59/EU) mukainen kriisinratkaisuviranomainen toteaa, että arvopaperin liikkeeseenlaskijana oleva luottolaitos tai sijoituspalveluyritys on vaarassa tulla maksukyvyttömäksi tai ei täytä sille asetettuja pääomavaatimuksia, kriisinratkaisuviranomainen voi päättää, että liikkeeseenlaskijan velkoja leikataan. Tämä voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää kyseisen liikkeeseenlaskijan osalta sijoituksensa kokonaan tai osittain.

YLEISKUVAUS RAHOITUSVÄLINEISTÄ

Rahastot

Kuinka rahastot toimivat?

Rahasto voi muistuttaa salkkua, jossa on useita erilaisia arvopapereita. Arvopaperit voivat olla muun muassa sekä suomalaisia että ulkomaalaisia osakkeita, optioita, termiinejä, lyhyen tai pitkän juoksuajan korkopapereita, valtion obligaatioita ja velkakirjoja samoin kuin yritysten liikkeelle laskemia korkopapereita (esimerkiksi yritystodistuksia), rahasto-osuuksia tai tilisijoituksia luottolaitoksiin.

Rahaston ostajasta tulee rahasto-osuuden omistaja. Osuuden omistaja antaa kuitenkin rahastoyhtiölle täydet valtuudet hoitaa salkkua ja tehdä kauppaa rahaston nimissä olemassa olevien rahastosääntöjen mukaisesti. Rahaston sijoitusstrategia löytyy rahaston säännöistä. Lisätietoja löytyy myös rahastoesitteestä sekä yksinkertaistetusta rahastoesitteestä.

Kuinka suuren riskin otan?

Rahastojen tuotto riippuu suureksi osaksi rahastoon liittyvästä riskistä. Korkea riski antaa suuremmat mahdollisuudet korkeaan tuottoon. Sijoitusneuvojamme auttavat mielellään sinulle sopivan riskitason löytämisessä.

Rahastoissa riskit ovat hajautetumpia kuin esimerkiksi yksittäisiä osakkeita ostettaessa. Rahasto sijoittaa normaalisti vähintään 16 erilaiseen arvopaperiin, useimmiten useampaan. Tästä johtuen riskin hajautus osuuden omistajille on aina yhtä suuri riippumatta sijoitetusta summasta. Rahastoa hoitaa ammattimainen salkunhoitaja.

Erikoissijoitusrahastot saavat poiketa normaaleihin arvopaperirahastoihin pätevistä säännöistä, esimerkiksi riskinhajautuksen suhteen. Poikkeukset on ilmoitettava selkeästi erikoissijoitusrahaston säännöissä. Esimerkiksi hedgerahastot ovat erikoissijoitusrahastoja.

Mitkä tekijät vaikuttavat tuottoon?

Rahaston kurssikehitys riippuu alla olevien instrumenttien liikkeistä. Osakerahaston kurssikehitykseen vaikuttaa kuinka rahastossa olevat osakkeet kehittyvät. Korkorahaston kehitys riippuu puolestaan korkomarkkinoista. Lue lisää vaikuttavista tekijöistä kunkin alla olevan instrumentin tuote-esitteestä.

Eri asiat vaikuttavat eri rahastojen tuottoon. Lisäksi rahastoihin liittyvät riskit ovat erilaisia. Pyydä aina yksinkertainen rahastoesite, jonka perusteella voit tutustua tarkemmin rahastoon, johon haluaisit sijoittaa.

Millaisia eri rahastoja on? 

Osakerahastot

Osakerahastot sijoittavat pääasiassa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Ne sopivat parhaiten pitkäaikaiseen sijoittamiseen, koska lyhyellä tähtäimellä osakerahastojen tuotot voivat vaihdella voimakkaasti. Historiallisesti kuitenkin pitkän aikavälin säästäminen osakemarkkinoille on tuottanut paremmin kuin perinteinen korkosäästäminen.

Korkorahastot

Korkorahastot sijoittavat korkopapereihin, joilla on eri juoksuaika. Näitä ovat erimerkiksi obligaatiot sekä rahamarkkinavälineet. Korkorahastot sopivat sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkopapereihin. Useimmilla yhdistelmärahastoilla on ohjearvot, jotka ilmaisevat kuinka suuri osa normaalisti sijoitetaan osakkeisiin tai korkopapereihin.

Rahastojen rahastot

Rahastojen rahastot sijoittavat muihin rahastoihin, kuten esimerkiksi osake- tai korkorahastoihin.

Indeksirahastot

Indeksirahastot sijoittavat varansa rahoitusinstrumentteihin, jotka seuraavat jonkun määrätyn indeksin koostumusta. Indeksi voi koostua joko osakkeista tai korkopapereista. Indeksirahastot voivat olla myös pörssinoteerattuja rahastoja.

Pörssinoteeratut rahastot

Pörssinoteerattu rahasto on useimmiten indeksirahasto, joka seuraa jotain tiettyä indeksiä. Pörssinoteeratuilla rahastoilla tehdään kauppa samalla tavoin kuin osakkeilla säännellyillä markkinoilla.

Hedgerahastot

Hedgerahastojen tavoitteena on positiivinen tuotto, riippumatta siitä onko markkinat nousussa vai laskussa. Hedgerahastoilla on huomattavasti joustavammat sijoitusmahdollisuudet kuin tavallisilla rahastoilla. Vaikka hedgerahaston tavoitteena on suojata odottamattomilta kurssiheilahduksilta, voi rahastoon kuitenkin liittyä korkea riski.

Osakkeet

Miten osakkeet toimivat?

Osakkeet osakeyhtiössä antavat omistajalle oikeuden osuuteen yhtiön osakepääomasta. Yhtiön tehdessä voittoa jakaa se yleensä osan siitä osakkeenomistajille. Osakkeet antavat äänestysoikeuden yhtiökokouksessa, joka on korkein päättävä elin yhtiössä. Mitä enemmän osakkeita omistajalla on, sitä suuremman osan osakepääomasta, voitonjaosta ja äänistä osakkeenomistaja saa, edellyttäen että kaikilla osakkeilla ja sarjoilla on samat oikeudet.

Samalla osakkeella voi olla useampia sarjoja, esim. A- ja B-osake. Sarjojen ero on äänimäärässä ja osingonjaossa. Toinen sarjoista oikeuttaa yleensä useampaan osuuteen osingosta. Osakeyhtiöitä on olemassa kahden tyyppisiä, julkisia sekä yksityisiä. Ainoastaan julkiset osakeyhtiöt ovat noteerattuja pörssissä tai jossakin toisessa markkinapaikassa.

Miten suuri riski?

Tuotot ovat useimmiten suhteessa otettuun riskiin. Riskit vaihtelevat osakkeittain. Ottamalla suuremman riskin on useimmiten mahdollisuus myös parempaan tuottoon, mutta samanaikaisesti myös riski menettää rahaa kasvaa.

Historiallisesti katsottuna ovat osakkeet antaneet paremman tuoton kuin perinteiset korkosijoitukset, mutta lyhyellä aikavälillä voivat kurssivaihtelut olla suuria. Tästä syystä osakkeita voidaan suositella pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Riskiä voidaan pienentää hajauttamalla sijoituksia, toisin sanoen sijoittamalla useampaan yhtiöön useammalla eri toimialalla. Sijoitusten arvonmuutoksia on myös seurattava jatkuvasti ja tarvittaessa muutettava salkun sisältöä. Mikäli osakeyhtiö menee konkurssiin, osakkeet suurella todennäköisyydellä menettävät arvonsa.

Kurssiin vaikuttavia tekijöitä

Osakkeen kurssiin vaikuttavat lukuisat tekijät, muun muassa:

 • osakkeen vaihto eli pääoman liikkuvuus

 • yhtiön tulevaisuuden näkymät ja niiden analyysit

 • maailman markkinatilanne, suhdanteet, vallitseva korkotaso ja poliittiset päätökset

 • psykologiset tekijät

 • pörssikurssit ulkomaisilla markkinoilla.

Missä osakkeilla käydään kauppaa?

Markkinapaikan päätehtävänä on tarjota tehokas markkinapaikka osakekaupalle. Markkinapaikoilla tarkoitetaan säänneltyä markkinaa, kaupankäyntijärjestelmää (MTF, Multilateral Trading Facility) ja kauppojen sisäistä toteuttajaa. Kauppojen sisäisellä toteuttajalla tarkoitetaan sijoituspalveluyritystä joka säännöllisesti käy kauppaa omaan lukuunsa toteuttamalla asiakkaidensa toimeksiantoja pörssin tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella. Kauppaa voi myös käydä ilman pörssin välitystä (OTC).

Suomessa on tällä hetkellä vain yksi auktorisoitu markkinapaikka pörssilistatuille osakkeille, Nasdaq OMX Helsinki. Ainoastaan julkisten yritysten osakkeet voidaan noteerata säädellyssä markkinapaikassa. Sääntely on tiukkaa ja pörssilistattujen yritysten tulee täyttää tiukat vaatimukset liittyen esim. yrityksen kokoon, toimintahistoriaan, omistajajakaumaan, ja julkiseen tilinpäätökseen.

MTF (Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä) on sijoituspalveluyrityksen tai pörssin ylläpitämä järjestelmä. Sääntely on jonkin verran kevyempää kuin säännellyllä markkinapaikalla.

Splittaus/jakaminen ja yhdistäminen/fissio

Splittauksessa osakkeiden lukumäärää lisätään muuttamatta osakepääomaa. Syynä splittaukseen on yleensä korkean yksikköhinnan laskeminen ja sitä kautta osakkeen likviditeetin lisääminen. Osakkeiden yhdistäminen (fissio) voidaan taas tehdä, jos osakekurssi on pudonnut liian alas.

Anti

Yhtiön tarvitessa lisää pääomaa voi se laskea liikkeelle uusia osakkeita. Yleensä vanhat osakkeenomistajat ovat etuoikeutettuja merkitsemään uusia osakkeita. Vanhan osakkeenomistajan merkitessä uusia osakkeita, merkitään ne tietyssä suhteessa täsmäytyspäivänä omistuksessa oleviin osakkeisiin. Merkitsijä maksaa merkintähinnan uusista liikkeelle lasketuista osakkeista. Ne osakkeenomistajat, jotka eivät halua itse käyttää merkintäoikeuksiaan, voivat yleensä myydä merkintäoikeudet sitä varten olevalla markkinapaikalla. Merkitsemisajan jälkeen merkintäoikeus erääntyy ja on arvoton. Osakeyhtiöt voivat myös järjestää suunnatun uusannin joka eroaa uusannista siten, että se järjestetään rajatulle sijoittajaryhmälle.

Jos yhtiö haluaa uudelleen järjestää pääomaansa sidottuun omaan pääomaan, tapahtuu se rahastoannin kautta. Rahastoannissa merkitään osakkeita suhteessa osakkeenomistajan aikaisempaan omistukseen. Rahastoannissa osakkeenomistaja saa merkintäoikeuksia täsmäytyspäivänä omistamiensa osakkeiden määrän suhteessa. Merkintäoikeudet voidaan vaihtaa yhtiön osakkeiksi. Alle yhden uuden osakkeen merkintään oikeuttavat merkintäoikeudet voidaan myydä eteenpäin sitä varten olevalla markkinapaikalla.

Rahastoannin kautta osakkeenomistaja saa lisää osakkeita, mutta hänen suhteellinen omistuksensa yhtiön nousseesta omasta sidotusta pääomasta pysyy muuttumattomana. Toinen tapa toteuttaa rahastoanti on, että yhtiö korottaa osakkeidensa nimellisarvoa.

Talletustodistus

Talletustodistus on todistus ulkomaisten osakkeiden omistuksesta. Talletustodistus antaa omistajalle samat oikeudet kuin itse osakkeen hallussapito. Hintakehitys seuraa normaalisti hintakehitystä ulkomaisella markkinapaikalla jossa osake on listattu. Tavallisten osakkeisiin liittyvien riskien lisäksi myös valuuttariski on otettava huomioon.

Vaihtovelkakirjalaina

Vaihtovelkakirjalainat ovat korollisia arvopapereita jotka tietyn ajan sisällä voidaan vaihtaa osakkeisiin. Vaihtovelkakirjalainan korko on alussa tavallisesti korkeampi kuin osakkeissa odotettu efektiivinen tuotto. Vaihtokurssi seuraa osakekurssia, mutta noteerataan prosenteissa.

Korkoinstrumentit

Miten korolliset rahoitusinstrumentit toimivat?

Korkomuotoinen/Korollinen rahoitusinstrumentti on saatava/saamistodistus lainan liikkeeseenlaskijalta. Tuotto maksetaan tavallisesti korkomuodossa. Korkoinstrumentteja on monenlaisia riippuen siitä kuka on liikkeeseenlaskija, mikä on lainan vakuus, mikä on lainan juoksuaika eräpäivään ja millä tavalla korko maksetaan.

Millaisen riskin otan?

Tuotto riippuu suurelta osin riskistä. Suurempi riskitaso antaa suuremmat mahdollisuudet korkeaan tuottoon mutta samalla kasvaa tappioriski. Pankin sijoitusneuvojat auttavat sinua mielellään löytämään juuri sinulle sopiva riskitason.

Korkoinstrumentin riski muodostuu mahdollisesta kurssimuutoksesta juoksuaikana johtuen siitä, että markkinakorot muuttuvat, sekä siitä että lainan liikkeeseenlaskija ei mahdollisesti pysty maksamaan lainaa takaisin. Riskitaso on siis riippuvainen liikkeeseenlaskijasta. Yleistäen voi todeta, että korkoinstrumenttien riski on osakkeita matalampi.

Mikä vaikuttaa tuottoon?

Markkinakorkoihin vaikuttavat erilaisten taloudellisten tekijöiden, kuten inflaation, suhdanteiden, korkokehityksen ym. tekijöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kehitystä koskevat analyysit ja arviot. Jos markkinakorot nousevat, liikkeellä olevien (liikkeeseen laskettujen) korollisten rahoitusvälineiden kurssit laskevat. Käänteisesti liikkeellä olevien rahoitusvälineiden kurssit nousevat, jos markkinakorot laskevat.

Korollisten rahoitusinstrumenttien tuotto tiedetään ennalta, jos sijoitus pidetään juoksuajan loppuun asti, mutta sijoituksen voi myös myydä juoksuaikana. Jos markkinakorot nousevat, laskevat jo liikkeellä olevien korkoinstrumenttien kurssit. Käänteisesti liikkeellä olevien korkoinstrumenttien kurssit nousevat, jos markkinakorot laskevat.

Rahamarkkinainstrumentit

Rahamarkkinainstrumenteiksi kutsutaan instrumentteja jotka erääntyvät vuoden sisällä. Nämä ovat n.k. nollakorkopapereita, joka tarkoittaa sitä, että ne ostetaan alikurssiin, esimerkiksi 98 %: iin, ja sitten kuuden kuukauden kuluttua ne erääntyvät 100 %:iin. Kurssien erotus on saamasi "korko".

Valtion velkasitoumukset ja yritystodistukset ovat esimerkki rahamarkkinainstrumenteista. Näitä laskevat liikkeelle esimerkiksi yritykset, pankit ja kunnat, joilla on tarve lainata lyhyellä juoksuajalla. Rahamarkkinainstrumenteilla on tavallisesti korkeampi korko kuin tileillä samalla kun luottoriski on matala.

Joukkovelkakirjat/Obligaatiot

Obligaatio on useamman vuoden mittainen korollinen velkakirjalaina. Tavallisin obligaatio on kuponkiobligaatio, joka sekä maksaa takaisin nimellisarvon eräpäivänä, että maksaa vuotuisen kiinteän koron, ns. korkokupongin. Korkokuponki on koko juoksuajan samansuuruinen. Obligaatioita voi juoksuaikana ostaa joko yli- tai alikurssiin. Jos markkinakorko on kuponkikorkoa korkeampi voi obligaation ostaa alikurssiin, eli matalampaan hintaan. Ja päinvastoin jos markkinakorko on matalampi. Obligaation tuotto on ennalta tunnettu, jos sijoituksen pitää erääntymiseen asti. Kuinka suuri tuotto on, riippuu liikkeeseenlaskijan riskitasosta, markkinakorosta ja juoksuajasta. Obligaatioita löytyy myös muissa valuutoissa, yhteistä niille on valuuttariski, sillä obligaatio on noteerattu eri valuutassa kuin euro.

Valtionobligaatio

Valtionobligaatioita laskee liikkeelle Suomen valtio rahoittaakseen suomalaista valtionvelkaa. Valtionobligaatioilla on siten matala riski. Valtionobligaatio on tavallisesti kuponkiobligaatio.

Yritysten joukkovelkakirjat

Yritykset laskevat myös liikkeelle joukkovelkakirjoja kattaakseen rahoitustarpeitaan. Yritysten joukkovelkakirjoilla on usein isojakin eroja niiden luottokelpoisuudessa, joka heijastuu myös lainojen tuotoissa. Normaalisti yritysten joukkovelkakirjat ovat kiinteäkorkoisia ja juoksuajaltaan alle 10 vuoden mittaisia.

Debentuurilainat

Debentuurilaina on joukkovelkakirja, jolla on huonompi etuoikeus. Tämä tarkoittaa, että mikäli liikkeeseenlaskija asetetaan konkurssiin, tulee lainaan sijoittanut saamaan maksunsa vasta etuoikeutettujen saamisten maksun jälkeen. Debentuurilaina voi olla kuten mikä tahansa muu joukkovelkakirja, mutta siinä on oltava tieto "debentuuri". Debentuurilainojen tuotto on korkeampi kuin muiden joukkovelkakirjojen johtuen sen suuremmasta riskistä. Juoksuaika on normaalisti 5-10 vuotta.

Pääomasuojatut sijoitukset

Miten pääomasuojatut sijoitukset toimivat?

Pääomasuojattu sijoitus on arvopaperi, joka antaa mahdollisuuden korkeaan tuottoon samalla, kun sijoitettu pääoma on suojattu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sijoittaja saa osan mahdollisesta noususta esim. osakemarkkinalla, mutta saa takaisin nimellispääoman eräpäivänä, vaikka osakemarkkinoiden kurssit olisivat laskeneet. Mikäli valitsee sijoituksen ylikurssiin, saa siitä suuremman lisätuottokertoimen sekä mahdollisuuden korkeampaan tuottoon. Lisätuottokertoimella kerrotaan kohteena olevan markkinan nousu eräpäivään mennessä ja se määrittää sijoituksen tuoton.

Pääomasuojatut sijoitukset voivat olla linkitettyjä eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, raaka-aineisiin tai korkoihin. Sijoituksia tehdään ennalta määrättyyn hintaan useimmiten kolmen, neljän viikon mittaisina merkintäaikoina ja ne kirjataan arvo-osuustilille säilytykseen, kuten osakkeet. Jälkimarkkinoilla sijoituksilla käydään kauppaa markkinahintaan. Pääomasuojatuilla sijoituksilla on ennalta määrätty juoksuaika, joka on normaalisti 1-5 vuotta. Pääomasuoja on kuitenkin voimassa vain eräpäivänä. Arvo juoksuaikana voi siten olla sekä korkeampi, että matalampi, kuin merkinnässä.

Miten suuren riskin otan sijoittaessa?

Sijoitus antaa suojaa kurssilaskuja vastaan, koska liikkeeseenlaskija sitoutuu maksamaan takaisin vähintään 100 prosenttia nimellispääomasta eräpäivänä.

Ostaessasi pääomaturvatun sijoituksen on tärkeätä huomata, että otat liikkeeseenlaskijaan kohdistuvan luottoriskin.

Merkitessäsi ylikurssiin otat rajatun riskin, mutta tienaat myös enemmän rahaa, jos markkinat nousevat.

Sijoitusneuvojamme auttavat sinua mielellään, mikäli tarvitset apua juuri sinulle oikean riskitason löytämiseen.

Mikä vaikuttaa tuottoon?

Pääomasuojatun sijoituksen tuotto riippuu siitä, mihin omaisuuslajiin sijoitus on sidottu ja minkälainen arvonkehitys sillä on.

 • Osakeindeksiobligaatiot - Tuoton määrää osakemarkkinan kehitys.
 • Hedgerahasto-obligaatiot - Tuoton määrää hedgerahastojen kehitys, joilla on päämääränä saavuttaa positiivinen tuotto riippumatta siitä, nousevatko vai laskevatko kurssit osakemarkkinoilla. Hedgerahastoilla on selvästi joustavammat sijoitusmahdollisuudet kuin perinteisillä sijoitusrahastoilla.
 • Yrityskoriobligaatiot - Tuotto on sidottu määritellyn yritysjoukon luottokehitykseen. Tämä antaa mahdollisuuden tavanomaisia korkosijoituksia korkeampaan tuottoon.
 • Paras Kolmesta obligaatiot (Markkinaobligaatiot) - koostuvat sijoituskoreista, joissa on eri omaisuuslajeja, kuten esim. osakkeita, korkoja ja raaka-aineita. Optio on sidottu sen korin kurssikehitykseen, joka kehittyy parhaiten ja siksi sijoitus voi antaa korkean tuoton.
 • Strategiaobligaatio - Tuoton määrää tietyn määritellyn sijoitusstrategian tuottokehitys.
 • Raaka-aineobligaatiot - Tuoton määrää raaka-ainemarkkinan kehitys. Esimerkkejä kohde-etuutena olevista raaka-aineista ovat alumiini, kupari, sinkki ja öljy.
 • Valuuttaobligaatiot - Tuoton määrää miten eri valuutat kehittyvät toisiinsa nähden.

Lisää tietoa pääomasuojattujen sijoitustentuotonlaskennasta saa Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-, warrantti- ja sijoitustodistusohjelman Perusesitteestä (ruotsinkielinen), jonka saa osoitteesta www.handelsbanken.se/prospektochprogram

Lyhyeksimyynti

Lyhyeksimyynnissä rahoitusvälineitä myyvä taho ei omista välineitä vaan on lainannut ne ja on samalla sitoutunut myöhemmin palauttamaan vastaavat lainatut välineet lainaajalle. Myynnin yhteydessä lainanottaja uskoo pystyvänsä hankkimaan välineet palautushetkeä varten markkinoilta edullisempaan hintaan kuin millä on myynyt lainaamansa välineet. Jos hinta nouseekin, syntyy tappio, joka voimakkaan hinnannousun vaikutuksesta voi olla merkittäväkin.

Lainoitus

Rahoitusvälineitä voidaan monissa tapauksissa ostaa osittain lainatulla pääomalla. Koska sekä oma että lainattu pääoma vaikuttavat tuottoon, asiakas voi lainarahoituksen kautta saada suuremman tuoton, jos sijoitus kehittyy positiivisesti verrattuna sijoittamiseen vain omalla pääomalla. Lainattuun pääomaan liittyvään velkaan eivät vaikuta ostetun välineen kurssimuutokset, mikä on eduksi kurssikehityksen ollessa positiivinen.

Mikäli ostetun välineen kurssikehitys on negatiivinen, syntyy vastaavasti haittaa, sillä velan määrä on 100 prosenttia, jolloin kurssilasku syö omaa pääomaa. Kurssin laskiessa oma pääoma voidaan menettää osin tai kokonaan, ja velka on yhä maksettava arvoltaan laskeneiden rahoitusvälineiden myyntituloilla kokonaisuudessaan tai osittain. Velka on maksettava, vaikka myyntitulot eivät riittäisi kattamaan velan koko määrää.

Yhteystiedot

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Blasieholmstorg 11
106 70 Stockholm
Sweden
+46 8 701 1000
Ruotsin yritystunnus: 502007-7862
www.handelsbanken.se

Svenska Handelsbanken AB (julk),
Suomen sivukonttoritoiminta
Y-tunnus 0861597-4
www.handelsbanken.fi

Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki
Puh 010 444 11, Faksi 010 444 2299

Toimilupa ja valvova viranomainen

Handelsbankenilla on Ruotsin rahoitustarkastuksen myöntämä Ruotsin arvopaperimarkkinalain (Lag om värdepappersmarknaden 2007:528) mukainen toimilupa tarjota sijoituspalvelua ja harjoittaa sijoitustoimintaa. Handelsbankenin toimintaa valvoo Ruotsin rahoitustarkastus, yhteystiedot www.fi.se, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Asiointikieli

Pankin ja asiakkaan välisessä kirjeenvaihdossa ja yhteydenpidossa käytettävät kielet ovat suomi ja ruotsi.

Sijoittajansuoja

Ruotsin sijoittajansuoja turvaa sijoittaja-asiakkaan sijoituksen. Sijoituksella tarkoitetaan arvopaperia, joka on jätetty sijoituspalveluyrityksen säilytykseen tämän toimittaman sijoituspalvelun yhteydessä. Rahasto-osuudenomistaja ei ole oikeutettu korvausrahaston mukaiseen korvaukseen. Sijoittajansuoja koskee tilannetta, jossa sijoituspalveluyritys on asetettu konkurssiin ja sijoittaja-asiakas ei saa konkurssipesästä arvopapereitaan tai varoja, jotka sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä erillään omista varoistaan. Sijoittaja-asiakkaiden etuja valvoo Riksgälden. Suojan määrä on tällä hetkellä enintään 250 000 SEK sijoittajaa kohti. Pankin mahdolliset saatavat eivät vaikuta korvauksen suuruuteen.

Talletussuoja

Yritysasiakkaalla on oikeus enintään 100 000 euroa vastaavaan korvaukseen pankissa olevien talletusten yhteismäärästä. Valtiokonttori maksaa korvauksen asiakkaalle seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun pankki on asetettu konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta on tehnyt korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen. Seuraavat ruotsalaiset asiakkaat tai niitä vastaavat muut kuin ruotsalaiset asiakkaat, eivät saa korvausta talletussuojan perusteella: pankit, luottomarkkinayritykset, sijoituspalveluyritykset, vakuutusyhtiöt, jälleenvakuutusyhtiöt, tukiyhdistykset, Ruotsin pankki- ja rahoitustoiminnasta annetun lain (2004:297) mukaiset finanssilaitokset, sijoitusrahastot tai vaihtoehtorahastot, eläkerahastot, maakunnat, kunnat tai valtion viranomaiset.

Lisätietoja osoitteessa www.riksgalden.se.

Verotus ja maksut

Sijoituksista voi joutua maksamaan muitakin kuin pankin välityksellä suoritettavia veroja ja julkisia maksuja. Näistä veroista ja maksuista vastaa asiakas.

Puhelujen tallentaminen

Pankilla on oikeus tallentaa toimintaansa liittyvät asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut asiakkaan toimeksiannon todentamiseksi ja muihin ilmoittamiinsa käyttötarkoituksiin. Pankilla on oikeus käyttää puhelintallenteita todisteina toimeksiannossa mahdollisesti ilmenevien erimielisyyksien ratkaisemisessa. Pankin tulee myös luovuttaa tallenteet viranomaisille niiden pyynnöstä.

Eturistiriitojen käsittely

Liike-elämässä voi syntyä eturistiriitatilanteita.

Eturistiriitatilanne voi syntyä pankin asiakkaiden välillä, pankin ja asiakkaan välillä, pankin osakkeenomistajan, hallituksen jäsenen, johtohenkilön, työntekijän, tärkeimpien toimittajien, liikekumppaneiden tai konserniyhtiöiden ja asiakkaan välillä.

Pankki seuraa eturistiriitatilanteita ja pyrkii toimimaan eri osapuolten kannalta kohtuullisella tavalla. Eturistiriitojen tunnistamisessa ja käsittelyssä otetaan huomioon pankkisalaisuus, Handelsbanken-konsernin ohjeet eettisestä toiminnasta, lahjonnasta, pankin ulkopuolisista toimeksiannoista, sivutoimista, henkilökunnan omista arvopaperikaupoista, sijoitusanalyyseista, sijoitusneuvonnasta ja corporate finance -toiminnasta.

Handelsbankenin hallitus on vahvistanut toimintaperiaatteet eturistiriitatilanteiden hallinnasta. Toimintaperiaatteet löytyvät Handelsbankenin verkkosivuilta www.handelsbanken.fi.

Kannustimet

Pankki ei voi sijoituspalveluja tarjotessaan maksaa muulle kuin asiakkaalle tai asiakkaan lukuun toimivalle henkilölle tai vastaanottaa muulta kuin asiakkaalta tai asiakkaan lukuun toimivalta henkilöltä välityspalkkioita tai provisioita tai ei-rahallisia etuja, paitsi jos maksu tai etu on tarkoitettu parantamaan asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua eikä estä pankkia toimimasta asiakkaan etujen mukaisesti.

Pankki voi esimerkiksi saada välityspalkkion rahastoyhtiöltä, jonka rahasto-osuuksia se välittää. Palkkion suuruus voi vaihdella eri rahastoissa. Palkkio voidaan laskea esimerkiksi kertakorvauksena (esimerkiksi tietty osuus rahastojen merkintään tai lunastukseen liittyvästä kulusta), vuotuisena korvauksena (esimerkiksi hallinnointipalkkiosta) tai näiden yhdistelmänä. Tarkempia tietoja kannustimista saa konttoreista.

Tietoa asiakasluokasta

Ei-ammattimainen asiakas on laajimman sijoittajansuojan piirissä. Ei- ammattimaisella asiakkaalla on lain mukaan oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista mikäli asiakas katsoo, että ammattimaisen asiakkaan edellytykset täyttyvät. Tätä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Ammattimaisen asiakkaan sijoittajansuoja on suppeampi: kaikkia palveluntarjoajan noudattamia tiedonanto- ja selonottovelvollisuutta koskevia menettelytapoja ei sovelleta ammattimaisiin asiakkaisiin. Tarjotessaan sijoitusneuvontaa tai omaisuudenhoitoa pankki suorittaa soveltuvuusarvioinnin. Ei-ammattimaisen asiakkaan toteuttaessa oma-aloitteisesti toimeksiannon suoraan Handelsbankenin kautta pankki suorittaa asianmukaisuusarvioinnin. Tätä arviointia ei kuitenkaan tulla suorittamaan, jos kyse on ns. yksinkertaisesta rahoitusvälineestä.

Ammattimaisella asiakkaalla on lain mukaan oikeus pyytää asiakasluokittelun muuttamista ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Tätä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Ammattimaisen asiakkaan osalta sijoituspalvelun tarjoamista koskevat menettelytapasäännökset ovat suppeammat verrattuna ei-ammattimaiseen asiakkaaseen. Palveluntarjoajan menettelytapa- velvoitteet eivät lähtökohtaisesti sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin. Asiakkaan vastuulla on pyytää luokittelua ei-ammattimaisena asiakkaana, mikäli asiakas katsoo, ettei hänellä/sillä ole riittävää kokemusta ja tietämystä arvioida tai hallita palveluun tai liiketoimeen liittyviä riskejä. Pankki ei arvioi rahoitusvälineen tai sijoituspalvelun asianmukaisuutta asiakkaan kannalta silloin, kun asiakas on luokiteltu ammattimaiseksi asiakkaaksi.

Hyväksyttävällä vastapuolella on lain mukaan oikeus pyytää asiakasluokittelun muuttamista ei-ammattimaiseksi tai ammattimaiseksi asiakkaaksi. Tätä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Palveluntarjoajan menettelytapavelvoitteet eivät lähtökohtaisesti sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin. Ammattimaisen asiakkaan osalta sijoituspalvelun tarjoamista koskevat menettelytapasäännökset ovat suppeammat verrattuna ei-ammattimaiseen asiakkaaseen.

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMINEN

1. Johdanto

Handelsbanken noudattaa tämän asiakirjan sisältöä toteuttaakseen tai välittääkseen asiakkaan toimeksiannon parhaalla mahdollisella tavalla. Yksittäisen toimeksiannon toteuttamisessa voidaan käyttää useita tässä asiakirjassa esitettyjä tapoja.

Mikäli asiakas antaa tarkat ohjeet, joko yleisohjeen tai yksittäistä toimeksiantoa koskevan ohjeen, asiakasohje ohittaa aina tämän asiakirjan sisällön. Asiakasohje voi näin ollen merkitä sitä, että Handelsbanken ei voi ryhtyä tässä asiakirjassa esitettyihin toimenpiteisiin parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

2. Tekijöiden painotus toimeksiantojen toteuttamisessa tai välittämisessä

Saavuttaakseen parhaat tulokset asiakkailleen Handelsbanken pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin ottamaan huomioon seuraavat tekijät toimeksiantojen toteuttamisessa tai välittämisessä: toimeksiannon suuruus ja luonne, hinta, kustannukset, nopeus, todennäköisyys, että toimeksianto johtaa transaktioon ja että transaktio voidaan saattaa päätökseen, asiakasluokitus sekä muut tekijät, jotka Handelsbankenin näkemyksen mukaan vaikuttavat kyseiseen toimeksiantoon. Tavallisesti hinta on Handelsbankenin näkemyksen mukaan merkityksekkäin tekijä. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi suurissa toimeksiannoissa tai toimeksiannoissa, joihin liittyy erityisehtoja, Handelsbanken saattaa painottaa muita tekijöitä. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi toimeksiannot, joiden koko tai luonne saattaa Handelsbanken näkemyksen mukaan vaikuttaa hintaan tai toimeksiannon toteutumisen tai toteutuskelpoisuuden todennäköisyyteen tai mikäli muita tekijöitä kuin hintaa on järkevää painottaa muista syistä.

3. Toteutustavat

Saavuttaakseen parhaat tulokset Handelsbanken voi toteuttaa toimeksiannon käyttämällä yhtä tai useampaa tavoista, jotka kuvataan tässä asiakirjassa.

Toimeksiannot jotka toteutetaan suoraan yhdellä tai useammalla säännellyllä markkinalla tai monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä (MTF) (ns. ulkoiset markkinapaikat):

 • Tällainen toimeksianto voidaan toteuttaa siten, että Handelsbanken toteuttaa sen itse tai ulkopuolisen tahon välityksellä.
Säänneltyjen markkinoiden tai MTF-järjestelmän ulkopuolella toteutettavat toimeksiannot:
 • Tällainen kauppa voidaan toteuttaa suorittamalla toimeksianto toisen asiakkaan toimeksiantoa, Handelsbankenia tai ulkopuolista tahoa vastaan, mikäli asiakas ei ole nimenomaisesti kieltänyt Handelsbankenia toteuttamasta kyseistä toimeksiantoa säänneltyjen markkinoiden ulkopuolella. Hyväksymällä tämän asiakirjan asiakas hyväksyy toimeksiantojen toteuttamisen säänneltyjen markkinoiden ulkopuolella.
4. Sellaisten toimeksiantojen toteuttaminen, jotka koskevat rahoitusvälineitä, joilla käydään kauppaa pääasiassa ulkoisissa markkinapaikoissa

Tätä kohtaa sovelletaan toimeksiantojen käsittelyyn silloin, kun kohteena olevilla välineillä käydään kauppaa pääasiassa säännellyillä markkinoilla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MTF) tai muulla markkinapaikalla. Näin ollen tähän kategoriaan kuuluvat useimmat niistä rahoitusvälineistä, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla tai MTF-järjestelmässä, kuten osakkeet, standardoidut johdannaiset ja rahasto-osuudet, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla tai MTF-järjestelmässä.

Tavallisesti Handelsbanken toimii seuraavasti käsitellessään sellaisia rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja, joilla käydään kauppaa usealla ulkoisella markkinapaikalla, joihin Handelsbanken osallistuu käymällä kauppaa suoraan (ks. kohta 5, ensimmäinen kappale):

 • lähettää toimeksiannon välittömästi siihen markkinapaikkaan tai markkinapaikkoihin, joka Handelsbankenin näkemyksen mukaan mahdollistaa parhaan mahdollisen toimeksiannon toteuttamisen, tällöin toimeksianto joka ei toteudu kokonaisuudessaan välittömästi, voidaan lähettää yhdelle tai useammalle ulkoiselle markkinapaikalle
 • yhdistää toimeksiannon muihin toimeksiantoihin kohdan 9 mukaisesti ja lähettää tämän jälkeen toimeksiannon siihen markkinapaikkaan tai markkinapaikkoihin, jotka Handelsbankenin näkemyksen mukaan mahdollistavat parhaan mahdollisen toimeksiannon toteuttamisen
 • toteuttaa toimeksiannon useina erillisinä toimeksiantoina jollakin ulkoisista markkinapaikoista
 • toteuttaa toimeksiannon Handelsbankenia tai toisen asiakkaan toimeksiantoa vastaan markkinahintaa vastaavaan hintaan, jolloin likvideimmän ulkoisen markkinapaikan hintaa käytetään viitehinnan tai vastaavan määrittämiseksi.

Tavallisesti Handelsbanken toimii seuraavasti käsitellessään sellaisia rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja, joilla käydään kauppaa yhdellä tai useammalla ulkoisella markkinapaikalla, joihin Handelsbanken ei osallistu käymällä kauppaa suoraan (ks. kohta 5, toinen kappale):

 • lähettää toimeksiannon välittömästi likvideimpään markkinapaikkaan koska Handelsbankenin näkemyksen mukaan siellä rahoitusvälineellä käydään kauppaa parhaaseen hintaan.
 • yhdistää toimeksiannon muihin toimeksiantoihin kohdan 9 mukaisesti ja lähettää tämän jälkeen toimeksiannon markkinapaikkaan.
 • toteuttaa toimeksiannon useina erillisinä toimeksiantoina markkinoilla.
 • toteuttaa toimeksiannon Handelsbankenia tai toisen asiakkaan toimeksiantoa vastaan markkinahintaa vastaavaan hintaan, jolloin kaikkein likvideimmän ulkoisen markkinapaikan hintaa tullaan pitämään viitehintana tai vastaavana.

Rahoitusvälineisiin kohdistuvissa toimeksiannoissa, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinapaikalla joissa asiakas on antanut alimman myyntihinnan tai ylimmän ostohinnan (rajahinta), ja joka ei ole vallitsevien markkinaolosuhteiden mukainen, ja jota pankki ei siksi viipymättä toteuta, Asiakas hyväksyy sen, että tällaisia toimeksiantoja ei välittömästi julkisteta.

Joissakin tapauksissa Handelsbanken määrittää asiakkaalle indikatiivisen tai kiinteän hinnan. Sopijapuolten välille syntyy sopimus silloin, kun asiakas hyväksyy Handelsbankenin määrittämän kiinteän hinnan tai kun Handelsbanken määrittää asiakkaalle indikatiivisen hinnan, jonka asiakas hyväksyy. Tällöin syntyy kahdenvälinen sopimus, eikä Handelsbanken toteuta toimeksiantoja asiakkaan lukuun, eikä tämä asiakirja päde. Määritettävät hinnat sisältävät mm. pääoman käytöstä ja vastapuolen riskistä sekä markkinaehtoisesta voittomarginaalista aiheutuvat kustannukset.

5. Handelsbankenin toimeksiantojen toteuttamisessa pääasiassa käyttämät markkinapaikat

Handelsbanken osallistuu kaupantekoon useilla säännellyillä markkinoilla ja muissa markkinapaikoissa. Handelsbanken arvioi säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa ja huomattavien muutosten yhteydessä) toimeksiantojen toteuttamisessa käytettäviä markkinapaikkoja. Luettelo Handelsbankenin tämänhetkisistä pääasiallisista markkinapaikoista on saatavilla osoitteesta www.handelsbanken.com tai Handelsbankenin konttorista.

Transaktiot rahoitusvälineillä, joilla käydään kauppaa muissa kuin Handelsbankenin itse suoraan käyttämissä markkinapaikoissa, Handelsbanken toteuttaa välittämällä transaktiot yrityksille, joilla on suora yhteys näihin markkinapaikkoihin. Tällaiset yhteistyöyritykset valitaan arvioimalla jatkuvasti niiden kykyä tarjota hyvää toimeksiantojen toteuttamista.

6. Sellaisten toimeksiantojen toteuttaminen, jotka koskevat rahoitusvälineitä, joilla ei pääasiassa käydä kauppaa ulkoisissa markkinapaikoissa

Tässä kappaleessa esitettyä sovelletaan sellaisia rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen toteuttamiseen, joilla kauppaa käydään pääasiassa suoraan vastapuolen kanssa, kuten

 • valtion joukkovelkakirjalainat
 • yritysten joukkovelkakirjalainat
 • OTC-johdannaiset
 • muut Handelsbankenin tai muiden arvopaperivälittäjien laatimat tai liikkeeseenlaskemat rahoitusvälineet.

Tavallisesti Handelsbanken määrittää näissä tapauksissa asiakkaalle indikatiivisen tai kiinteän hinnan. Sopijapuolten välille syntyy sopimus silloin, kun asiakas hyväksyy Handelsbankenin määrittelemän kiinteän hinnan tai kun Handelsbanken määrittää asiakkaalle indikatiivisen hinnan, jonka asiakas hyväksyy. Tällöin syntyy kahdenvälinen sopimus, eikä Handelsbanken toteuta toimeksiantoja asiakkaan lukuun. Määritettävät hinnat sisältävät mm. pääoman käytöstä ja vastapuolen riskistä sekä markkinaehtoisesta voittomarginaalista aiheutuvat kustannukset.

Niissä tapauksissa, joissa Handelsbanken toteuttaa toimeksiannon asiakkaan lukuun, Handelsbanken toteuttaa tavallisesti toimeksiannon omaa kirjaa vastaan asiakkaalta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Hinnat sisältävät liiketoimintamallistamme aiheutuvat kustannukset, jotka johtuvat mm. pääoman käytöstä ja vastapuolen riskistä sekä markkinoiden mukaisesta voittomarginaalista.

7. Sellaisiin rahasto-osuuksiin, jotka eivät ole kaupankäynnin kohteena säännellyillä markkinoilla tai MTF:ssa (monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä), liittyvien toimeksiantojen toteuttaminen

Handelsbanken toteuttaa rahasto-osuuksia koskevat toimeksiannot välittämällä ne kyseisen rahaston rahastoyhtiöön (tai vastaavaan) toteutettaviksi rahaston määräyksien (tai vastaavien) mukaisesti.

8. Varainhoito

Kun Handelsbanken Varainhoitopalvelua tarjotessaan toteuttaa myös vastaan- ottamiaan toimeksiantoja tai tekee kaupankäyntipäätöksiä, Handelsbanken toimii tämän asiakirjan ohjeistuksen mukaisesti.

9. Toimeksiantojen päätökseen saattaminen, yhdistäminen ja jakaminen

Handelsbanken toteuttaa asiakkaiden toimeksiannot nopeasti, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Yhdenvertaiset toimeksiannot toteutetaan välittömästi niiden saapumisjärjestyksessä, mikäli toimeksiannon ominaisuudet, vallitsevat markkinaolosuhteet tai muu asiakkaan intressinäkökulma ei aseta esteitä niiden välittömälle toteutukselle. Handelsbanken voi yhdistää asiakkaan toimeksiantoja muiden asiakkaiden toimeksiantoihin ja/tai myös Handelsbankenin omaan lukuunsa tekemiin transaktioihin, mikäli yhdistäminen ei todennäköisesti koidu sen asiakkaan haitaksi jonka toimeksianto yhdistetään muihin toimeksiantoihin. Yhdistäminen voi kuitenkin koitua yksittäisen toimeksiannon haitaksi.

Kokonaisuudessaan toteutunut yhdistetty toimeksianto jaetaan osapuolille keskihinnan mukaan. Mikäli yhdistetty toimeksianto voidaan toteuttaa ainoastaan osittain, toteutuneet osat jaetaan osapuolille tasan keskihinnan mukaan. Mikäli toimeksiantoon toteutuksen yhteydessä yhdistetään Handelsbankenin lukuun tehtävä transaktio ja toimeksianto voidaan toteuttaa vain osin, jaossa asiakkaan etu menee tavallisesti Handelsbankenin edun edelle.

10. Häiriöt markkinoilla tai kaupankäyntijärjestelmissä

Mikäli markkinoilla tai Handelsbankenin omissa järjestelmissä esiintyy häiriöitä, esimerkiksi teknisten järjestelmien käyttökatkoksia tai puutteellista käytettävyyttä, Handelsbankenin voi olla mahdotonta tai epäkäytännöllistä toteuttaa toimeksianto tässä asiakirjassa esitetyn mukaisesti. Handelsbanken pyrkii tällöin kaikin kohtuullisin keinoin takaamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen tuloksen.

11. Muutokset

Handelsbanken tarkistaa tämän asiakirjan sisällön säännöllisesti ja muokkaa sisältöä tarvittaessa. Tarkistusten yhteydessä tehtävät muutokset ovat saatavilla osoitteesta www. handelsbanken.com tai Handelsbankenin konttorista. Muutokset tulevat voimaan, kun ne julkaistaan Internet-sivustossa.

12. Ilmoittamisvelvollisuus

EU:ssa toimivilla pankeilla, sijoitusyhtiöillä ja pörsseillä on velvollisuus ilmoittaa paikallisille valvontaviranomaisille, jos ne havaitsevat kaupankäyntiä, jota on aihetta pitää sisäpiiririkollisuutena tai sopimattomana markkinoiden manipulointina tai näihin liittyvänä toimintana. Ilmoitus voidaan tehdä esimerkiksi asiakkaan itsensä kanssa tekemistä kaupoista (samaan rahoitusvälineeseen kohdistuvista osto- ja myyntitoimeksiannoista). Tämän tyyppiset kaupat voivat olla sopimatonta markkinoiden manipulointia.