Sijoitustilin yleiset ehdot

Ehdot käytössä 01.10.2019 alkaen

Sijoitustiliä voidaan käyttää vain Handelsbankenin Suomessa sijaitsevissa konttoreissa, ellei pankki anna muuhun suostumustaan.

Ehtojen soveltamisala

Näitä tiliehtoja sovelletaan sijoitustilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan lisäksi maksujenvälityksen yleisiä ehtoja ja tiliin liitetyn palvelun osalta kyseisen palvelun omia sopimusehtoja.

Käsitteiden määritelmät

Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki käyttää laskiessaan korkoa varoille, jotka veloitetaan tililtä tai maksetaan tilille.

Asiakas: Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua.

Edunvalvoja: Edunvalvoja on tilinomistajan laillinen edustaja. Edunvalvoja-asema perustuu lakiin (alaikäiset) tai Digi- ja väestötietoviraston taikka tuomioistuimen määräykseen (täysi-ikäiset, joille määrätty edunvalvoja).

Edunvalvontavaltuutettu: Näissä ehdoissa edunvalvontavaltuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jolla Digi- ja väestötietoviraston vahvistaman ja holhousasioiden rekisteriin merkityn edunvalvontavaltakirjan mukaan on yleinen valtuutus tilinomistajan taloudellisten asioiden hoitamiseen.

Maksutapahtuma: Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan tilinomistajan ja tilinkäyttöön oikeutetun käytettäväksi. Talletuskoron hyvitykseen liittyvät tapahtumat eivät ole maksutapahtumia.

Maksutili: Maksutilillä tarkoitetaan tiliä, joka on tarkoitettu ja jota voidaan käyttää maksutapahtumien toteuttamiseen ilman tiliehdoista tai laista johtuvia käyttörajoituksia.

Maksutilin verkkopalvelu: Sähköinen palvelu, joka mahdollistaa maksutilin hallinnoimisen esim. internetin kautta. Käytetään myöhemmin termiä verkkopalvelu.

Maksutoimeksianto: Maksutoimeksianto on asiakkaan tai maksunsaajan pankilleen antama määräys toteuttaa maksutapahtuma tilisiirtona, varojen siirtona pankin maksutilille, suoraveloituksena, käteispanona, käteisnostona, maksukortilla tai muulla maksuvälineellä.

Maksutoimeksiannon toteuttaminen: Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää pankin toimenpiteet toimeksiannon käsittelemiseksi ja maksun välittämiseksi.

Maksuväline: Maksuvälineellä tarkoitetaan maksukorttia tai muuta käyttäjäkohtaista välinettä tai menettelytapaa taikka niiden yhdistelmää, jonka käyttämisestä maksutoimeksiantojen antamiseen tilinomistaja, edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ja pankki ovat sopineet. Maksuvälineitä ovat maksukorttien lisäksi esimerkiksi pankkitunnukset.

Palveluhinnasto: Pankin maksut ja palkkiot ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta palveluhinnastosta. Lisäksi maksutiliin liittyvistä edustavimmista palveluista on koottu Palvelumaksuja koskeva tietoasiakirja. Palveluhinnasto sekä Palvelumaksuja koskeva tietoasiakirja on saatavilla pankin toimipaikoissa tai pankin verkkosivuilla.

Pankkipäivä: Pankkipäivä on päivä, jolloin pankki on avoinna niin, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Ellei erikseen ole toisin ilmoitettu, pankkipäiviä Suomessa ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivät, joita muutoin ei ole pidettävä pankkipäivinä.

Perusmaksutili: Perusmaksutilillä tarkoitetaan maksutiliä, jolle voi tallettaa varoja ja jolta voi nostaa varoja ja jota voi käyttää maksutapahtumien toteuttamiseen. Tilisopimuksessa mainitaan erikseen, jos tili on perusmaksutili.

Sanasto: Pankki ylläpitää maksutilin yleisimmistä palveluista yhtenäistä sanastoa, joka pohjautuu Euroopan unionin sanastoon. Sanasto on saatavilla pankin toimipaikoissa tai pankin verkkosivuilla.

Tilinavaaja: Tilinavaaja on henkilö, joka tekee pankin kanssa sopimuksen tilin avaamisesta.

Tilin käyttöön oikeutettu: Tilin käyttöön oikeutettu on henkilö, jonka oikeus määrätä tilistä näiden ehtojen kohdan 4 mukaisesti perustuu lailliseen edustukseen tai tilinomistajan antamaan valtuutukseen.

Tilin käyttöoikeuden haltija: Tilinomistaja valtuuttaa pääsääntöisesti tilisopimuksessa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti.

Tilin käyttöön valtuutettu: Tilinomistaja voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti määrittelemällä yksilöidyssä valtakirjassa tilin käyttöön valtuutetut henkilöt sekä valtuutuksen laajuuden. Tällainen valtakirja voi olla myös Digi- ja väestötietoviraston vahvistama yksilöity edunvalvontavaltakirja.

Tilinomistaja: Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle pankki on velkaa tilillä olevat varat ja joka voi määrätä tilistä ja tilillä olevista varoista haluamallaan tavalla, jollei jäljempänä toisin todeta. Tilinomistajia voi olla enemmän kuin yksi.

Tilitapahtuma: Tilitapahtumalla tarkoitetaan tilin saldoon vaikuttavia tilihyvityksiä ja tiliveloituksia.

Tilitietopalvelu: Tilitietopalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa pankin ulkopuolinen palveluntarjoaja hakee ja antaa tietoa pankin pitämistä tilinomistajan maksutileistä tietoverkon välityksellä.

Varojen käytettävissä olon vahvistaminen: Varojen käytettävissä olon vahvistamisella tarkoitetaan pankin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle tietoverkon välityksellä antamaa vahvistusta siitä, että asiakkaan maksutilillä on kyselyhetkellä riittävä määrä varoja korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen. 

1. Tilisopimus

Tilisopimuksessa sovitaan seuraavista asioista:

 • koron määräytyminen
 • koron määrä/korkoprosentti sopimuksen tekohetkellä, sen laskutapa, sovellettava viitekorko, mahdollinen enimmäis- ja/tai vähimmäiskorkoa koskeva lauseke, korkojakso ja koronmaksupäivä
 • viivästyskorko
 • nostoprovisio
 • talletusaika
 • irtisanomisaika
 • talletuksen määrää, talletuserää ja nostoa koskevat rajoitukset
 • muut asiat, joista näiden tiliehtojen nojalla voidaan sopia. 

1.1 Sopimuksen tekeminen ja tilin avaaminen 

Tilinavaaja ja pankki tekevät tilisopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti sähköisiä asiointitunnuksia käyttäen. Pääsääntöisesti tilin avaa tilinomistaja. Myös tilinomistajan edunvalvoja ja edunvalvontavaltuutettu voivat sopia pankin kanssa tilin avaamisesta päämiehelleen. Muukin henkilö voi lahjoitustarkoituksessa ja pankin suostumuksella sopia tilin avaamisesta toiselle henkilölle. Jos tilisopimus on tehty lahjoittamistarkoituksessa, lahjanantaja ei voi pidättää itselleen käyttöoikeutta tiliin.

1.2 Pankille annettavat tiedot

Tilinavaaja on velvollinen antamaan pankille tiedot tilinomistajasta. Tilinomistaja on velvollinen antamaan pankille tiedot henkilöistä, joilla on oikeus käyttää tiliä. Tilinavaajan, tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on ilmoitettava pankille nimensä, henkilötunnuksensa, postiosoitteensa, kotipaikkatietonsa ja muut pankin edellyttämät tarpeellisiksi katsotut asiakkaan tuntemistiedot sekä pankin sitä edellyttäessä annettava nimikirjoitusnäytteensä. Jos edellä mainitut tiedot on annettu pankille jo aiemmassa yhteydessä, pankki voi käyttää asiakasrekisteriinsä kirjattuja tietoja.

Tilinomistaja ja tilinkäyttöön oikeutettu henkilö ovat velvollisia ilmoittamaan edellä mainittujen tietojen muutoksista pankille. Pankilla on myös oikeus hankkia tiedot Digi- ja väestötietovirastosta.

1.3 Henkilötietojen käsittely

Pankki käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, jotka palvelunkäyttäjä luovuttaa tai jotka pankki muuten tallentaa palvelun käytön yhteydessä. 

1.3.1 Tarkoitus ja oikeudellinen peruste 

Pankki käsittelee henkilötietoja pääasiallisesti osapuolten välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi. Pankki käsittelee henkilötietoja myös täyttääkseen lakisääteiset tai viranomaisen sille asettamat velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitoa koskevan lainsäädännön noudattamiseksi sekä raportoinnissa veroviranomaiselle ja Finanssivalvonnalle. Lisäksi asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Pankki käsittelee henkilötietoja myös oikeutetun edun perusteella esimerkiksi suoramarkkinoinnissa sekä tehdessään markkina- ja asiakasanalyyseja, joita hyödynnetään markkinoinnissa, liiketoiminnan kehittämisessä ja riskienhallinnassa. Maksupalvelua käyttämällä maksupalvelun käyttäjä antaa pankille nimenomaisen suostumuksen käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelun tarjoamiseksi. 

1.3.2 Henkilötietojen säilytysaika 

Pankki säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi ja lakiin ja muihin säädöksiin perustuvien vaatimusten vuoksi. Säilytysaika on yleensä 5-10 vuotta sopimuksen päättymisestä.

1.3.3 Rekisteröidyn oikeuksia 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja pankki käsittelee sekä vaatia oikaisua virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. 

1.3.4 Lisätiedot ja yhteystiedot 

Pankin tietosuojaseloste on saatavilla verkkosivuilla osoitteessa www.handelsbanken.fi tai konttoreista. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, sinulla on kysyttävää tai haluat reklamoida tavasta, jolla henkilötietojasi käsitellään, ota yhteys verkkopankkiviestillä, soita Handelsbanken asiakaspalveluun, käy konttorissa tai lähetä viesti Handelsbanken Suomen tietosuojavastaavalle osoitteeseen tietosuojavastaava@handelsbanken.fi tai kirjeitse Handelsbanken, Tietosuojavastaava, Itämerenkatu 11–13, 00180 Helsinki. 

Konttoreiden, asiakaspalvelun ja tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät myös verkkosivuiltamme. Henkilötietojen käsittelystä voi reklamoida valvovalle viranomaiselle. Yhteystiedot löytyvät verkkosivulta www.tietosuoja.fi.

1.4 Pankin ja asiakkaan välinen viestintä

Tilinomistaja, tilinomistajan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ja pankki sopivat, että pankki antaa tiedot maksutapahtumista jollakin seuraavista tavoista:
 • lähettää ne osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai Digi- ja väestötietovirastolle tai
 • asettaa ne asiakkaan saataville verkkopalvelussa tai muulla erikseen sovitulla tavalla

Muut tiliä koskevat ilmoitukset pankki lähettää joko erikseen sovitulla tavalla kirjallisesti tai sähköisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai Digi- ja väestötietovirastolle. Jos asiakkaalla on käytössään verkkopalvelu, tiliä koskevat ilmoitukset lähetetään pääsääntöisesti verkkopalveluun.

Maksupalvelun turvallisuutta koskevat ilmoitukset pankki antaa verkkosivuillaan tai muussa pankin hyväksymässä sähköisessä palvelussa, kuten verkkopankissa. Tiedot maksutapahtumista annetaan kerran kuukaudessa, ellei ole erikseen sovittu, että tiedot annetaan useammin. Pankilla on oikeus periä useammin kuin kerran kuukaudessa tai muulla kuin sovitulla välineellä annettavista tiedoista palveluhinnastonsa mukainen maksu. Jos tiedot maksutapahtumista annetaan verkkopalvelussa, tiedot ovat asiakkaan saatavilla vähintään vuoden ajan tietojen antamisesta.

Kun pankki antaa tiedot maksutapahtumista tai muun tiliä koskevan ilmoituksen verkkopalvelussa tai lähettää ne edellä mainittuun osoitteeseen, tilinomistajan tai muun henkilön katsotaan saaneen tiedot tai ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen. Tilinomistaja, tilinomistajan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu lähettää pankille näitä ehtoja koskevat ilmoitukset kirjallisesti tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen. Sopimussuhteen aikana voidaan käyttää suomen tai ruotsin kieltä. 

1.5. Tiedonsaantioikeus ehdoista ja ennakkotiedoista sopimussuhteen aikana 

Tilinomistaja, tilinomistajan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi sopimussuhteen aikana pyynnöstä saada pankilta tiliä koskevat ehdot ja tiliin liittyvät ennakkotiedot maksutta kirjallisesti tai muulla erikseen sovitulla pysyvällä tavalla.

2. Täysivaltaisen tilinomistajan oikeudet

2.1 Yksi tilinomistaja

Tilinomistaja määrää tilistä. Tilinomistaja voi päättää tilillä olevien varojen käyttämisestä ja tilin käyttöön oikeutetuista sekä sopia pankin kanssa tilisopimuksen muutoksista ja tilin lopettamisesta.

Tilillä olevien varojen panttaus

Tilinomistaja voi pantata tilillä olevat varat. Pantinsaajan on oikeutensa turvaamiseksi ilmoitettava panttauksesta pankille.

Maksuvälineet

Tililtä saa nostaa varoja ja tiliin kohdistuvia maksutoimeksiantoja voi antaa pankin hyväksymillä maksuvälineillä. Pankki ja tilinomistaja sopivat erikseen niistä maksuvälineistä, jotka annetaan tilinomistajalle ja tilin käyttöön oikeutetuille, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on palautettava heti tiliin liitetyt maksuvälineet pankille.

2.2 Useita tilinomistajia

Jos tilinomistajia on useita, kullakin tilinomistajalla on oikeus käyttää yksin tiliä ja tilillä olevia varoja pankin kanssa sopimillaan maksuvälineillä sekä tehdä tiliä koskevia päätöksiä, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. Tilin omistusoikeutta koskevia muutoksia ei kuitenkaan voi tehdä ilman kaikkien tilinomistajien suostumusta. Jos tilisopimuksessa on sovittu, että tilinomistajat käyttävät tiliä vain yhdessä, tiliä koskevia päätöksiä on mahdollista tehdä vain kaikkien omistajien suostumuksella. Jos joku tilinomistajista haluaa estää tilin käytön, tästä on ilmoitettava pankille, jolloin pankilla on oikeus estää tilin käyttö. Tällöin tiliä voivat käyttää vain kaikki tilinomistajat yhdessä.

Tilin lopettaminen

Tiliä ei voi lopettaa ilman kaikkien tilinomistajien suostumusta, ellei tili ole ollut pitkään käyttämättömänä ja tilillä ole vain vähäinen määrä varoja.

Tilisopimuksen irtisanominen yhden tilinomistajan osalta

Kukin tilinomistaja voi yksin irtautua tilisopimuksesta irtisanomalla tilisopimuksen omalta osaltaan näiden tiliehtojen kohdan 12 mukaisesti. 

Tilillä olevien varojen panttaus

Tilinomistajat voivat vain yhdessä pantata tilivarat. Pantinsaajan on oikeutensa turvaamiseksi ilmoitettava panttauksesta pankille.

Tilin käyttöön oikeuttaminen

Tilinomistajat voivat vain yhdessä päättää käyttöoikeuden antamisesta tiliin, ellei toisin ole sovittu.

Maksuvälineet

Tililtä saa nostaa varoja ja tiliin kohdistuvia maksutoimeksiantoja voi antaa pankin hyväksymillä maksuvälineillä. Kukin tilinomistaja sopii erikseen pankin kanssa niistä maksuvälineistä, joilla tilinomistaja itse käyttää tiliä, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. Kaikki tilinomistajat sopivat yhdessä pankin kanssa maksuvälineiden antamisesta tilinkäyttöön oikeutetuille, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinomistajien ja tilin käyttöön oikeutettujen on palautettava heti maksuvälineet pankille.

Tietojen saanti

Kukin tilinomistaja on oikeutettu saamaan kaikki tiedot tilistä ja tilitapahtumista. Pankki toimittaa 1.4 ja 11 kohdassa tarkoitetut tiedot sovitulla tavalla maksutta vain yhdelle tilinomistajalle. Tiedot maksutta saavasta tilinomistajasta sovitaan tilinomistajien ja pankin kesken erikseen.

3. Edunvalvonnassa olevan tilinomistajan oikeudet

Edunvalvonnassa oleva voi itse tehdä pankin kanssa tilisopimuksen, jos hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu. Tilinomistaja voi käyttää tiliä vain edunvalvojan ilmoituksen mukaisesti.
15 vuotta täyttänyt vajaavaltainen voi itse tehdä tilisopimuksen ja määrätä varoista, jotka erityisen lainsäännöksen perusteella maksetaan hänelle itselleen tai jotka hän on omalla työllään ansainnut.

4. Tilin käyttöön oikeutetun oikeudet

4.1 Edunvalvojan oikeudet 

Tilinomistajan edunvalvoja määrää tilistä kuten tilinomistaja. Edunvalvoja sopii pankin kanssa tilin avaamisesta ja lopettamisesta, ilmoittaa pankille kuka voi käyttää tiliä ja sopii pankin kanssa maksuvälineistä. Jos edunvalvojia on useita, määräävät he tilistä ja tekevät tiliä koskevia päätöksiä yhdessä, elleivät edunvalvojat ja pankki ole toisin sopineet tai edunvalvojien tehtäviä ei ole viranomaisen päätöksellä eriytetty. 

Sekä edunvalvojalla että päämiehellä on oikeus saada tietoja päämiehen kaikista tiliasioista. Edunvalvojan tiedonsaantioikeus koskee myös päämiehen tiliasioita edunvalvojan määräystä edeltäneeltä ajalta. Jos edunvalvoja on määrätty vain tietyn tehtävän hoitamista varten, edunvalvojalla on oikeus saada tietoja vain määräyksessä tarkoitettuun tehtävään liittyvistä tiliasioista.

4.2 Edunvalvontavaltuutetun oikeudet 

Edunvalvontavaltuutetulla on tilinomistajan ohella oikeus sopia pankin kanssa tilin avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilinkäyttöoikeudesta ja maksuvälineistä.

4.3 Tilinkäyttöoikeuden haltijan oikeudet

Tilinkäyttöoikeuden haltija saa käyttää tilillä olevia varoja tilinomistajan ja pankin sopimilla maksuvälineillä. Tilinomistajan suostumuksella käyttöoikeutettu voi käyttää tiliä myös verkkopalveluissa omilla pankkitunnuksillaan. Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinkäyttöoikeuden haltijan on palautettava heti maksuvälineet pankille.

Tilinkäyttöoikeuden haltijalla on oikeus saada tietoja tilitapahtumista käyttöoikeutensa ajalta. Jos tili on liitetty käyttöoikeutetun verkkopalveluun, käyttöoikeutettu voi tarkastella käyttöoikeustilin tapahtumatietoja myös käyttöoikeuden myöntämistä edeltävältä ajalta. Tilinkäyttöoikeuden haltija ei saa muuttaa tilin ehtoja, tehdä tiliin liittyviä lisäsopimuksia, pantata tilillä olevia varoja, lopettaa tiliä eikä siirtää käyttöoikeuttaan edelleen muulle henkilölle tai valtuuttaa toista henkilöä nostamaan tililtä varoja, ellei toisin ole sovittu.

4.4 Tilin käyttöön valtuutetun oikeudet

Tilin käyttöön valtuutettu voi pankin suostumuksella käyttää tiliä, määrätä tilistä ja saada tietoja tilitapahtumista tilinomistajan antaman yksilöidyn valtakirjan mukaisen valtuutuksensa rajoissa. Valtuutettu ei voi siirtää valtuutusta edelleen muulle henkilölle, ellei valtakirjassa ole toisin määrätty.

4.5 Ulkopuolisen palveluntarjoajan oikeudet

Asiakas voi antaa pankin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle suostumuksen tilitietojen toimittamiseen tilitietopalveluun. Pankki toimittaa pyydetyt tiedot tilitietopalvelulle. Pankki ei vastaa tilitietopalvelun aiheuttamista vahingoista. Pankki voi vahvistaa korttipohjaisia maksutapoja tarjoavalle ulkopuoliselle
palveluntarjoajalle, onko asiakkaan maksutilillä riittävä määrä varoja korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen.

5. Tilin ylitys

Tilinomistaja ja tilinkäyttöön oikeutettu henkilö saavat käyttää maksuvälinettä vain siten, että tili ei ylity. Jos tilinomistaja tai tilin käyttöön oikeutettu henkilö ei käytä maksuvälinettä edellä mainitun mukaisesti, pankilla on oikeus kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi, joka erääntyy maksettavaksi heti. Jos sopimusrikkomus on olennainen, pankilla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti.

Tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille tilin ylityksestä viivästyskorkoa, tilin ylityksestä lähetettävästä ilmoituksesta perittävän maksun sekä muut ylityksen perimisestä aiheutuvat palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä.

6. Pankin oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä

Pankilla on oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä, jos

 • pankille ei ole toimitettu kohdassa 1.2 tarkoitettuja tietoja,
 • nostoon tarkoitetun asiakirjan allekirjoitus poikkeaa pankin hallussa olevasta nimikirjoitusnäytteestä,
 • tilin käyttäjä ei pysty luotettavasti todistamaan henkilöllisyyttään,
 • valtuutus ei täytä pankin sille asettamia vaatimuksia,
 • pankilla on muutoin syytä epäillä tilin käytön oikeellisuutta tai
 • pankilla on arvionsa mukaan syytä epäillä, että tiliä käytetään tai tullaan käyttämään rikolliseen toimintaan joko suoraan tai välillisesti tai muutoin vastoin voimassaolevaa lainsäädäntöä tai muutoin tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa pankille tai kolmannelle osapuolelle.

Pankilla on oikeus turvallisuussyistä rajoittaa tilin käyttöä muualla kuin tilikonttorissa.

Pankin oikeus sulkea tili

Pankilla on oikeus sulkea tili, jos

 • tilinomistaja asetetaan konkurssiin,
 • Digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltakirjan mukainen valtuutettu ja tilinomistaja eivät pysty sopimaan tilinkäytöstä,
 • tilinomistajalle määrätään edunvalvoja,
 • luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetyt kuittausedellytykset ovat täyttyneet,
 • yksikin tilinomistaja sitä vaatii tai
 • pankilla on syytä epäillä tilin väärinkäyttöä.

Pankki ilmoittaa tilinomistajalle tilin sulkemisesta jälkikäteen.

7. Tilin veloittaminen ja hyvittäminen sekä arvopäivä

Tilin veloittaminen
Maksutoimeksiannon rahamäärä veloitetaan tililtä, kun pankki on vastaanottanut toimeksiannon. Jos toimeksiannon eräpäivä on myöhäisempi kuin toimeksiannon vastaanottopäivä, varat veloitetaan tililtä toimeksiannossa ilmoitettuna eräpäivänä. Jos toimeksiannon eräpäivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä siirtyy seuraavalle pankkipäivälle. Käteisnosto veloitetaan tililtä varojen nostopäivänä.

Tilin hyvittäminen
Handelsbankenin Suomen sivukonttoritoiminnon sisällä reaaliaikaisesti toteutettava euromääräinen maksutapahtuma hyvitetään tilinomistajan tilille kaikkina viikonpäivinä. Eri pankkien tai eri pankkiryhmien välillä toteutettava euromääräinen maksutoimeksianto hyvitetään tilinomistajan tilille välittömästi sinä pankkipäivänä, jona varat on maksettu tilinomistajan pankin tilille ja pankki on saanut tarvittavat tiedot varojen hyvittämiseksi tilinomistajan tilille. Jos maksutoimeksianto on alun perin muun kuin euron määräinen, varat hyvitetään tilinomistajan tilille välittömästi sinä pankkipäivänä, jona varat on maksettu tilinomistajan pankin tilille ja pankki on saanut tarvittavat tiedot varojen hyvittämiseksi tilinomistajan tilille ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty. Euromääräinen käteispano hyvitetään tilille välittömästi, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu. Jos käteispano on muun valuutan määräinen, varojen hyvittäminen tilille edellyttää lisäksi tarvittavien valuuttakauppojen tekemistä. Valuuttakauppojen tekeminen edellyttää, että päivä on sekä Suomessa että valuutan kotivaltiossa pankkipäivä.

Arvopäivä
Tililtä veloituksen arvopäivä on päivä, jona maksutapahtuman rahamäärä veloitetaan tililtä. Tilin hyvityksen arvopäivä on se pankkipäivä, jona maksutapahtuman rahamäärä maksetaan tilinomistajan pankin tilille. Jos hyvitys on muun valuutan kuin euron tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan määräinen, on tilin hyvityksen arvopäivä se pankkipäivä, jona tarvittavat valuuttakaupat on tehty. Käteispanon arvopäivä on päivä, jolloin varat hyvitetään tilille. Käteisnoston arvopäivä on päivä, jolloin varat nostetaan tililtä.

8. Viitekorko

8.1 Viitekoron määräytyminen

Handelsbanken Prime-korko
Handelsbanken Prime-korko on pankin oma viitekorko, joka muuttuu pankin hallinnollisella päätöksellä. Handelsbanken Prime-korkoon vaikuttavat lyhyet ja pitkät markkinakorot, inflaatiokehitys sekä maan yleinen taloudellinen tilanne. Pankki ei toimita koron muutoksesta ennakkoilmoitusta. Kulloinkin voimassa oleva viitekoron arvo julkaistaan päivälehdissä ja se on saatavilla pankin toimipaikoissa tai pankin verkkosivuilla.

8.2 Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen

Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, talletukseen sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti.

Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, pankki ja tilinomistaja sopivat talletukseen sovellettavasta uudesta viitekorosta. Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, talletukseen sovellettavan viitekoron arvona käytetään edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän talletukseen sovellettua viitekoron arvoa. Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta 6 kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, pankki määrittelee uuden viitekoron kuultuaan pankkeja valvovia viranomaisia.

9. Tilitapahtumat

Pankki merkitsee talletuksen määrän, sen muutokset ja muut tilitapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidettävä luotettavana näyttönä tilinomistajan tiliasemasta, jollei tilinomistaja muuta todista.

10. Maksut ja palkkiot

Tilinomistaja on velvollinen maksamaan tilin avaamiseen, tilin käyttöön, tilin ylläpitoon ja pankin lähettämiin ilmoituksiin liittyvät maksut ja palkkiot, joiden määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta palveluhinnastosta. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä.

10.1 Varojen varaaminen maksujen ja palkkioiden veloittamista varten

Tilinomistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tilillä on maksutoimeksiannon toteuttamiseen tarvittavat varat pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten.

10.2 Pankin maksujen ja palkkioiden kirjaaminen, kun tililtä puuttuu tarvittavat varat

Jollei tilillä ole 10.1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa varoja pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, pankilla on oikeus kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi.

Tällaisia veloituksia ovat muun muassa

 1. tilisopimuksen mukaiset viivästyskorot, maksut ja palkkiot ja

 2. muihin tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun ja pankin välisiin sopimuksiin tai erillisiin toimeksiantoihin perustuvat maksut ja palkkiot, jotka on sovittu veloitettavaksi tililtä.

10.3 Varojen puuttumisesta aiheutuvat seuraamukset

Jollei tilillä ole varoja 10.2. kohdassa tarkoitettujen viivästyskorkojen sekä pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille ja pankilla on oikeus veloittaa tililtä, tilille myöhemmin tulleista varoista, saatavalleen kertynyt viivästyskorko, tilin ylityksestä lähettävästä ilmoituksesta perittävä maksu sekä muut saatavan perimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot.

11. Tilisopimuksen, tiliehtojen ja palveluhinnaston muuttaminen

Pankki ilmoittaa tilinomistajalle kirjallisesti tai sähköisesti tilisopimuksen, tiliehtojen tai palveluhinnaston muutoksesta. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen toimittamisesta tilinomistajalle. Tilinomistajan katsotaan saaneen ilmoituksen kohdassa 1.4 mainitussa ajassa.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita pankille vastustavansa muutosta. Tilinomistajalla on oikeus ennen muutosten ilmoitettua voimaantulopäivää ilmoittaa vastustavansa muutosta. Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään ennen muutoksen voimaantulopäivää. Jos tilinomistaja vastustaa muutoksia, tilinomistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden tiliehtojen kohdan 12 mukaan.

12. Tilisopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Tilisopimus on voimassa toistaiseksi, jollei ole toisin sovittu. Jollei tilisopimuksessa ole toisin sovittu, tilinomistajalla on oikeus, milloin tahansa irtisanoa tilisopimus päättymään heti, jolloin tilillä olevat varat on nostettava. Pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, jollei tilisopimuksessa ole sovittu pidemmästä irtisanomisajasta. Pankilla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti, jos tilinomistaja tai muu tilin käyttöön oikeutettu henkilö on rikkonut olennaisesti tilisopimukseen perustuvia velvoitteita. Vastaavasti tilinomistajalla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti, jos pankki on olennaisesti rikkonut tilisopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Tällöin myös tilillä olevat varat on nostettava.

Pankki lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen tilinomistajalle kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti. Pankilla on oikeus lopettaa tili, kun irtisanomisaika on kulunut tai tilisopimus on purettu edellä mainitulla tavalla. Tilisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä tiliin liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi heti, kun tilisopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purkaminen on tullut voimaan. Pankin on palautettava tilinomistajan ennakolta maksamat maksut ja palkkiot siltä osin, kun ne kohdistuvat irtisanomisen voimaantulon jälkeiseen aikaan.

Jos tilillä on sen lopettamisen ajankohtana varoja, pankki säilyttää niitä tilinomistajan lukuun. Varoille ei makseta korkoa. Kun tilisopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purkaminen on tullut voimaan, tiliin liittyviä palveluja ei voida enää käyttää.

13. Kuluttajan asemassa olevan tilinomistajan oikeus peruuttaa etäviestimellä tehty tilisopimus

Jos tilisopimus on tehty etäviestintä käyttäen, tilinomistajalla on oikeus peruuttaa tilisopimus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona tilinomistaja on saanut ennakkotiedot ja sopimusehdot pysyvällä välineellä. Peruuttamisesta on ilmoitettava pankille kirjallisesti. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava tilisopimus. Tiliin liittyvien palvelujen sopimukset päättyvät peruuttamisen yhteydessä automaattisesti.

Peruuttamisen yhteydessä erääntyvät tiliin ja sen palveluihin liittyvät käytetyistä palveluista veloitettavat maksut ja palkkiot maksettavaksi heti. Pankki ei palauta jo veloitettuja maksuja ja palkkioita. Pankki palauttaa tilille talletetut varat asiakkaalle viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruutusilmoituksen saapumisesta, varoille ei makseta korkoa.

14. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisissa päivälehdissä.

15. Vahingonkorvausvastuu

Pankki on velvollinen korvaamaan tilinomistajalle aiheutuneen välittömän ja välillisen vahingon kohtien 15.1, 15.2 ja 16 mukaisesti. Pankki on lisäksi velvollinen korvaamaan tilinomistajalle pankin virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneen korkotappion. Pankki palauttaa perimänsä palvelumaksut vain siltä osin kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen virheeseen tai laiminlyöntiin.

Tilinomistajalla ei ole oikeutta saada pankilta korvausta, jollei tilinomistaja tai tilin käyttöön oikeutettu ilmoita virheestä pankille kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Pankki ei kuitenkaan vastaa vahingosta, jos pankin velvoitteen on estänyt edellä kohdassa 14 tarkoitettu ylivoimainen este.

15.1 Välittömät vahingot

Pankki on velvollinen korvaamaan tilinomistajalle sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin virheestä tai laiminlyönnistä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi virheen selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset.

15.2 Välilliset vahingot

Pankki vastaa tilinomistajalle huolimattomuudesta aiheuttamistaan välillisistä vahingoista, kun kyse on maksupalvelulaissa säädettyjen tai sen perusteella tilisopimuksessa sovittujen velvoitteiden vastaisesta menettelystä. Tällöin välillisinä vahinkoina pidetään pankin virheellisestä menettelystä tai siitä aiheutuvien toimenpiteiden vuoksi aiheutunutta tulon menetystä, muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta johtuvaa vahinkoa tai muuta näihin rinnastettavaa vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Pankki ei kuitenkaan vastaa maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Pankin korvattavaksi voi kuitenkin tulla vain sellainen välillinen vahinko, joka on syy-yhteydessä pankin lain tai sopimuksen vastaiseen menettelyyn ja joka on ollut pankin kohtuudella ennakoitavissa. Pankki ei voi vedota vastuunrajoituksiin, jos pankki tai joku, jonka menettelystä se vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

16. Vahingon rajoittaminen

Tilinomistajan tai muun tilin käyttöön oikeutetun on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, tilinomistajan tai muun tilinkäyttöön oikeutetun mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

17. Valvova viranomainen

Pankin toimintaa valvovat Ruotsin finanssivalvonta www.fi.se ja kuluttaja-asioissa myös kuluttaja-asiamies www.kkv.fi.

Ruotsin finanssivalvonnan yhteystiedot ovat: Finansinspektion, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Kuluttaja-asiamiehen yhteystiedot ovat: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, puhelin 029 505 3000 (vaihde). 

18. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Tätä sopimusta ja sen ehtoja koskevissa asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä pankkiin. Jos kyseessä on asiakasvalitus, pankki vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti 15 pankkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko kirjallisesti tai sopimuksen mukaan muulla pysyvällä tavalla.

Kuluttaja ja pienyritys voivat saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi ja kuluttaja Kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi

19. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

19.1 Tilinomistaja on henkilöasiakas

Tästä sopimuksesta ja sen ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

19.2 Tilinomistaja on muu kuin henkilöasiakas

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

19.3 Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

20. Talletussuoja

Tili kuuluu Ruotsin talletussuojan piiriin Ruotsin Valtiokonttorin (Riksgälden) päätöksen mukaisesti. Jokaisella tilinhaltijalla on oikeus enintään 100 000 euroa vastaavaan korvaukseen pankissa olevien talletusten yhteismäärästä. Valtiokonttori maksaa korvauksen tilinhaltijalle seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun pankki on asetettu konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta on tehnyt korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen. Tämän korvauksen lisäksi tilinhaltija voi 12 kuukauden ajan saada enintään 5 miljoonan Ruotsin kruunun arvosta korvausta niistä varoista, jotka liittyvät erikseen määriteltyyn tapahtumaan, esimerkiksi yksityisasunnon myyntiin, työsuhteen päättymiseen, perintöön ja vakuutuskorvaukseen. Ensimmäisen kuuden kuukauden ajan talletuksen tekemisestä talletussuoja kattaa asunnonvaihtovarat täysimääräisesti, jos varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon.

Lisätietoja osoitteessa www.riksgalden.se.