Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

25.1.2021 alkaen

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja

Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta
Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki
puh. 010 444 11

asiakaspalvelu@handelsbanken.fi
www.handelsbanken.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi
Jatkuva luotto/korttiluotto.

Luoton kokonaismäärä. (Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaisummaa.)
Luottoraja voi olla 2 000-50 000 euroa.

Nostoa koskevat ehdot. (Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.)
Luotonantaja avaa myönnetyn luoton asiakkaan käyttöön luottopäätöksen jälkeen. Luotto on käytettävissä kortin saavuttua.

Luottosopimuksen voimassaoloaika
Voimassa toistaiseksi.

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen
Maksuerät:
Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä. Kuukausierä muodostuu luoton lyhennyksestä, korosta ja muista sopimuksen mukaisista ja palveluhinnastossa mainituista maksuista.
Jatkuvan luoton ehtojen mukainen vähimmäiskuukausierä on 5% luottotilin käytössä olevasta pääomasaldosta, kuitenkin vähintään 30 euroa tai jäljellä oleva pienempi velkasaldo.

Kohdistamisjärjestys:
Kuukausierä kohdistetaan ensin kulujen, palkkioiden, maksujen ja luoton koron lyhennykseksi ja jäännöksellä lyhennetään pääomaa.

Maksettava kokonaismäärä. (Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoon liittyviä muita kustannuksia.)

Luoton kokonaismäärä riippuu luoton käytöstä, takaisinmaksuajasta ja luottosopimuksen voimassaoloajasta.

Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen olettaen, että luottoaika on yksi vuosi, luoton korko sekä kulut pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 saman määräisenä eränä kuukauden välein.

Vaadittavat vakuudet
Luotto on vakuudeton.

3. Luoton kustannukset

Luottokorko
Euribor 3 kk + 10 prosenttiyksikköä.
3 kuukauden euribor-korko 1.3.2024 on 3,938%. Edellä olevien korkoehtojen mukaan velan korko on 13,938%.

Todellinen vuosikorko. (Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.) Todellinen vuosikorko on 22,75% kun otetaan huomioon luoton määrä 2 000 euroa, luoton nimelliskorko 13,938% (1.3.2024) ja muut ehtojen mukaiset luottokustannukset. Todellinen vuosikorko on laskettu olettaen, että luoton nimelliskorko ja muut kustannukset pysyvät samana koko luottoajan.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava
- vakuutus? - Ei.
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus? - Ei.

(Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.)

Muut kustannukset
(Tietyn maksuvälineen (esimerkiksi luottokortin) käytöstä aiheutuvien kulujen määrä.)

Luotonantajalla on oikeus veloittaa luotonsaajalta seuraavat luoton perustamiseen, käyttöön ja lopettamiseen liittyvät kulut, palkkiot ja maksut.
- Vuosimaksu 70 euroa
- Maksujärjestelymuutos, 5 euroa/muutos, enintään 20 euroa vuodessa 
- Muistutus tilin ylityksestä 15 euroa
- Tilinhaltijan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen 10 euroa/kerta
- Ylimääräinen korko- tai saldotodistus tilinhaltijan pyynnöstä 10 euroa/todistus
- Luottokortin uusiminen tai tunnusluvun tilaaminen kortinhaltijan pyynnöstä 10 euroa/toimenpide
- Palkkio kadonneen kortin löytäjälle 8,50 euroa
- Sopimuksen vastaisesta käytöstä johtuva luottokortin poisottaminen 120 euroa 
- Kortin/tunnusluvun pikatoimitus enintään 120 euroa
- Ylimääräiset kirjalliset selvitykset 150 euroa alkava tunti (vähintään 75 euroa) ja liitettävät lasku- ja tositejäljennökset 10 euroa/kpl

Luotonsaajan on korvattava luotonantajalle myös kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, sen korkojen ja luoton hoitoon liittyvien maksujen ja palkkioiden perimisestä.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa.
Luotonantajalla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Luotonantaja voi muuttaa luotosta perittäviä palveluhinnastoon sisältyviä maksuja ja palkkioita luottosopimuksen ehtojen mukaisesti.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut. (Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.)
Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä luottosopimuksen mukaisesti määräytyvä viivästyskorko, maksumuistutuksesta 5,00 euroa/kpl sekä palveluhinnaston mukaiset muut maksuviivästykseen liittyvät kulut.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus. (Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.)
Kyllä.

Ennenaikainen takaisinmaksu. (Teilllä on oikeus milloin tahansa maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.)
Kyllä.

Haku tietokannasta. (Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto tietokantaan tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.)

Luotonantaja voi käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan sitoumuksenantajan henkilötietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos. (Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.)
Kyllä.

Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot sitovat luotonantajaa
Tämä ei ole luotonantajaa sitova tarjous.

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

Luotonantajan osalta

Rekisteröinti
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta, Y-tunnus 0861597-4, Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri.

Valvoa viranomainen
Ruotsin Finansinspektionen (www.fi.se), postiosoite Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige sekä Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 HELSINKI, puhelin 09 183 5339, faksi 09 183 5328, sähköposti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi.

Luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö
Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla luotonantajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla kappaleen luottosopimuksesta ehtoineen ja muut ennakkotiedot.
Peruuttamisilmoituksen voi määräajan kuluessa tehdä kirjeitse osoitteeseen Handelsbanken Korttipalvelut, Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki.
Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: luotonsaajan nimi, henkilötunnus, luoton numero, pankkitilin numero ja luotonsaajan allekirjoitus. Mikäli luottosopimukseen on liitetty muita palveluita, peruuntuvat myös muut palvelut luottosopimuksen peruuttamisella.
Mikäli luotosaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja on velvollinen maksamaan luoton todellisen vuosikoron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.
Luottosopimuksen nojalla saadut varat on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa. Peruuttamisoikeutta ei ole, kun etäviestintä käyttäen tapahtuva asiointi liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen tai jos sopimus täytetään asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä ennen peruutusajan päättymistä. Peruuttamisoikeutta ei ole myöskään sopimusmuutoksia tehtäessä.

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke
Luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.
Luottosuhteesta aiheutuvat ristiriitaisuudet käsitellään sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonsaajalla on asuinpaikka tai Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole kotipaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Kielijärjestelyt
Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomeksi ja ruotsiksi ja Luotonantaja sitoutuu käyttämään näitä kieliä.

Oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo
Osapuolten väliset erimielisyydet, jotka eivät ratkea neuvottelemalla, voi luotonsaaja saattaa vapaamuotoisella hakemuksella kuluttajariitalautakunnan tai vakuutus- ja rahoitusneuvonnan käsiteltäväksi.
Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, www.kuluttajariita.fi.
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, www.fine.fi.


Kuluttajasuojalain mukainen tieto viitekorosta

Pankin ja velallisen välisessä luottosopimuksessa voidaan sopia, että velallisen maksettava korko muuttuu viitekorkona käytettävän Euribor-koron muutosten mukaisesti. Euribor -korkoja hallinnoi European Money Markets Institute (EMMI). Viitekoron muutos alentaa tai korottaa maksettavaa korkoa luottosopimuksessa sovitulla tavalla.