1. Rahoitusyhtiö
 2. /
 3. Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning Handelsbanken Rahoitus Oyj

Handelsbanken Rahoitus Oyj bolaget) följer Handelsbankenkoncernens dataskyddspraxis.

För Handelsbanken Rahoitus är din rätt till skydd av den personliga integriteten viktig och medvetenhet om banksekretess och integritet är självklara inslag i bolagets vardag. När vi utvecklar bolagets produkter och tjänster har vi tekniska, fysiska och organisatoriska kontroller för att säkerställa såväl integritet som tillgänglighet för personuppgifter och annan information vi hanterar.

Här beskriver vi vilka personuppgifter Handelsbanken Rahoitus hanterar och varför. Du får också information om varifrån vi samlar in personuppgifter, vem vi delar dem med och hur länge vi sparar dem. Vi beskriver också när vi använder oss av profilering och automatiserade beslut och hur du kan få tillgång till dina personuppgifter, framföra synpunkter eller ställa frågor till oss.

Vilka personuppgifter hanteras i bolaget?

Vi har delat in personuppgifter vi hanterar till följande kategorier med exempel inom parentes:

 • Grundläggande personuppgifter (personnummer, namn, kontaktuppgifter och ID-nummer)
 • Personliga val (önskemål om direktmarknadsföring, språk eller samtycke till cookies)
 • Bedömning och klassificering (enligt regler kring penningtvätt eller skattskyldighet i USA)
 • Avtal (all typ av information kopplad till avtal, såsom kontonummer, lånenummer, kortuppgifter och fullmakter)
 • Finansiella transaktioner (insättningar, uttag, lånebetalningar, kortköp)
 • Kommunikation (e-post och vid behov inspelade röstsamtal)
 • Granskningsloggar (IP- eller Mac-adress och inloggningar i bolagets app)
 • En kategori innehåller personuppgifter som är särskilt känsliga. Denna typ av personuppgifter hanterar vi endast när det är relevant för en specifik produkt eller tjänst, eller om personuppgifterna ska hanteras enligt.

För att säkerställa din och våra medarbetares fysiska säkerhet och för att motverka brott kan vi använda övervakningskameror.

Det som sägs nedan om dig gäller också i förekommande fall den som är god man eller förvaltare för dig, verklig förmånstagare i sammanslutning, bolagsrättsligt ansvarig person, ombud, borgensman eller pantsättare eller information om potentiella kunder.

Varför hanterar Handelsbanken Rahoitus personuppgifter?

Handelsbanken Rahoitus hanterar personuppgifter utifrån de olika rättsliga grunder och ändamål som vi beskriver nedan. Om du av någon anledning inte vill ge oss nödvändiga personuppgifter eller om du önskar radera sådana personuppgifter, finns risken att vi inte kan erbjuda dig våra produkter och tjänster.

Uppfylla villkoren i våra avtal

Det grundläggande ändamålet med att Handelsbanken Finans samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter är för att kunna förbereda, tillhandahålla och administrera bolagets produkter och tjänster till dig - digitalt, i säljföretag eller via telefon. Den rättsliga grunden för det är att uppfylla villkoren i våra avtal.

Vi kan också komma att spela in och kontrollera dina telefonsamtal med oss. Vi spelar också in telefonsamtal för att kunna verifiera ett avtal eller ett samtal med dig samt i utbildningssyfte.

Följa lagar och regler

Bolaget måste följa ett antal lagar och myndighetsbeslut och då hanterar vi dina personuppgifter för att till exempel:

 • Kontrollera och verifiera din identitet
 • Följa upp och analysera hur du använder ditt/dina lån för att förebygga eller upptäcka bedrägerier, penningtvätt och andra brott
 • Dokumentera och spara personuppgifter kopplade till kreditprövning
 • Hantera säkerhetskraven för online-betalningar och åtkomst till lån
 • Rapportera till myndigheter såsom Skatteverket och Finansinspektionen
 • Följa bokföringslagen och regler om riskhantering och statistik.
 • Hantera, analysera och följa upp klagomål.

Bolagets intresse

Handelsbanken Rahoitus erbjuder finansiella tjänster med målsättningen att skapa långa och goda relationer med våra kunder. Därför hanterar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Utföra marknads- och kundanalyser för att utveckla våra produkter, erbjudanden och mötesplatser.
 • Genomföra marknadsaktiviteter där vi identifierar och föreslår produkter eller tjänster som kan vara relevanta för dig, enligt hur du valt att ta del av sådana aktiviteter och erbjudanden.
 • Utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och IT-system, inklusive med syftet att genomföra tester.
 • Genomföra kundundersökningar.
 • Göra riskanalyser och ta fram statistik för att till exempel förbättra våra kreditriskmodeller.

Med ditt samtycke

För vissa produkter behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter och då frågar vi efter det separerat från avtalet för produkten eller annan dokumentation. Vi beskriver då också hur du kan ta tillbaka ditt samtycke och hur det i så fall påverkar dig gällande den specifika produkten eller tjänsten.

Ett exempel på när vi använder samtycke är när du besöker vår webbplats. Då sätts en cookie med ett unikt ID i din webbläsare som vi använder för webbanalys så att vi kan förstå hur webbplatsen används. Du ger ditt samtycke till detta när du accepterar användandet av cookies första gången du besöker vår webbplats. Däremot följer vi inte hur enskilda personer använder webbplatsen och därför lagras inte namn, e-post, IP-adresser eller liknande i våra cookies. Läs mer om hur vi arbetar med cookies längst ner på sidan under rubriken ”cookies”.

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig när du betalar räkningar, ansöker om ett lån eller när du använder dina olika tjänster i bolaget. Vi hämtar också information från offentliga och andra register, som exempelvis register som förs av myndigheter (befolkningsregister, skattemyndighetens register, lagfarts- och inteckningsregister och företagsregister), sanktionslistor som förs av internationella och nationella organisationer ( Europeiska Unionen, Förenta Nationer och Office of Foreign Assets Control OFAC), register som förs av kreditupplysningsföretag och andra informationsleverantörer av uppgifter om exempelvis verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Bolaget får enligt lag inte lämna ut information om dig om det inte finns tydligt stöd för det antingen i samband med att vi uppfyller villkoren i ett avtal med dig eller för ett legalt syfte som kräver eller tillåter det, som exempelvis rapportering till myndigheter.

För att kunna uppfylla villkoren i våra produkt- och tjänsteavtal behöver vi dela information om dig med andra företag inom Handelsbankenkoncernen och ibland även med externa företag som tillhandahåller avtalade tjänster till bolaget och våra kunder. Det kan till exempel vara andra banker, betalningsförmedlare och andra finansiella infrastrukturparter, leverantörer, aktörer som agerar på kunders uppdrag eller andra parter i produktavtalet.

Exempel på när vi delar dina personuppgifter utanför koncernen är:

 • Till godkända kreditupplysningsföretag när vi tar en kreditupplysning i samband med att du ansökt om ett lån
 • Till aktörer som är en del i betalningsflödet av en vara eller tjänst, som kortutgivare eller inlösare av korttransaktioner
 • Till etablerade betalningsförmedlare och andra banker när vi utför en betalning på ditt uppdrag
 • Till olika myndigheter i syfte att uppfylla lagar och andra regler kring till exempel skatter, penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Överföringar till tredjeland

I några fall kan vi komma att föra över personuppgifter till mottagare i ett land utanför EU och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), s k tredjeland. Det förekommer främst när vi för över pengar eller andra tillgångar till en mottagare i ett tredjeland på ditt uppdrag, med ett avtal som underlag för överföringen. Ett annat fall kan vara när vi är skyldiga att tillhandahålla personuppgifter till någon myndighet i tredjeland.

Om vi inte har något avtal med dig med uppdrag om en överföring till ett tredjeland måste någon av följande förutsättningar vara uppfylld för att vi ska utföra en överföring till ett tredjeland:

 • Att EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en lämplig skyddsnivå i det aktuella landet
 • Att det finns andra skyddsåtgärder som till exempel standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser
 • Att det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten eller
 • Att det är tillåtet i gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har avtal med oss om. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla krav i lagar och beslut av myndigheter, som till exempel för bokföring och skatterapportering.

Om du betalar av ditt lån eller avslutar någon annan tjänst i bolaget behöver vi spara en del av dina personuppgifter som är kopplade till den produkten eller tjänsten under viss tid. Minimikrav på lagringstider baserar sig på exempelvis bokföringsregler, regler för att förhindra penningtvätt eller regler för betalningstjänster, placeringstjänster och konsumentkrediter. Lagringstiden är vanligen 5 – 10 år.

Om du ansöker om en tjänst men sedan inte skriver något avtal med bolaget sparas dina personuppgifter som regel längst i tolv månader.

Mer information

Om du vill använda dina rättigheter, har frågor eller synpunkter eller om du vill lämna ett klagomål kring hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Handelsbankens kundtjänst eller skriva till Handelsbanken Finlands dataskyddsombud, tietosuojavastaava@handelsbanken.fi eller Handelsbanken, Dataskyddsombud, Östersjögatan 11 – 13, 00180 Helsingfors.

Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten på www.tietosuoja.fi.