Kannustimet ja muut korvaukset

Kannustimet

 
Handelsbanken saa vain tietyissä määrätyissä tilanteissa maksaa tai ottaa vastaan maksuja, palkkioita tai luontaisetuja (kannustimia) sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoamisen yhteydessä. Mikäli kannustimia maksetaan tai annetaan kolmannelle osapuolelle tai saadaan kolmannelta osapuolelta, kannustimen tulee olla sen luonteinen, että se osaltaan parantaa kyseisen palvelun laatua, eikä se saa estää Handelsbankenia huolehtimasta asiakkaiden eduista. Alla esitetään tiivistelmä Handelsbankenin kolmansille osapuolille maksamista tai antamista kannustimista sekä niistä kannustimista, joita Handelsbanken vastaanottaa kolmansilta osapuolilta. Jos haluat saada lisätietoja tiettyyn palveluun liittyvistä kannustimista, voit ottaa yhteyttä asiakasvastaavaasi tai konttoriisi.

Rahastot 

Handelsbanken välittää eri rahastoyhtiöiden rahastoja; sekä Handelsbankenin oman rahastoyhtiön että muiden rahastoyhtiöiden rahastoja. Handelsbankenille maksetaan välitystoiminnasta palkkiota. Palkkio on osa asiakkaiden maksamaa rahoitusyhtiön hallinnointipalkkiota. Palkkio vaihtelee rahastoyhtiöittäin ja se peritään siltä ajalta, jolloin rahasto-osuudet ovat asiakkaan omistuksessa. Asiakas maksaa rahastoyhtiölle vain rahaston avaintietoesitteessä esitetyn prosenttiosuuden mukaisen hallinnointipalkkion, eikä pankin palkkio aiheuta lisäkustannuksia asiakkaalle.

Pankin välityspalkkio on 50 prosenttia rahaston hallinnointipalkkiosta Handelsbanken-konsernin hallinnoimien rahastojen osalta, pois lukien ne osuusluokat, joista ei makseta palkkiota.

Pankki välittää myös muiden kuin Handelsbanken-konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnoimia rahastoja. Pankille maksetaan välityksestä välityssopimuksen mukaista välityspalkkiota. Palkkion määrä lasketaan prosenttiosuutena kiinteästä hallinnointipalkkiosta ja se on 0–50 prosenttia. Monissa rahastoissa palkkio on 30–50 prosenttia. Asiakas maksaa rahastoyhtiölle vain hallinnointipalkkiota kunkin rahaston avaintietoesitteessä kerrotun prosenttiosuuden mukaisesti.

Muut kannustimet

Pankki maksaa myös muita maksuja, kuten säilytyspalkkioita, selvitys- ja vaihtokuluja ja lakisääteisiä maksuja sijoitus- ja oheispalveluita tarjoaville kolmansille osapuolille.

Handelsbankenin strukturoidut tuotteet

Strukturoidut tuotteet ovat rahoitusvälineitä, joiden tuotto riippuu yhden tai useamman kohde-etuuden, esimerkiksi osakkeen, valuutan tai raaka-aineen kehityksestä. Sijoitusaika vaihtelee ja tietyt tuotteet voivat myös erääntyä etuajassa. Strukturoidun tuotteen liikkeeseenlaskija on tuotteen ehtojen mukaisesti takaisinmaksuvelvollinen. Strukturoidun tuotteen kehittäjää kutsutaan järjestäjäksi ja strukturoitujen tuotteiden myyjää, markkinoijaa tai välittäjää kutsutaan välittäjäksi. Sama taho voi olla sekä liikkeeseenlaskija, järjestäjä että välittäjä. Riskienhallinnasta, valmistuksesta ja välityksestä perittävää palkkiota kutsutaan järjestelypalkkioksi, joka on osuus asiakkaan maksamasta tuotteen hinnasta. Asiakas maksaa tavallisesti myös kaupankäyntipalkkion ostaessaan strukturoidun tuotteen. Järjestely- ja kaupankäyntipalkkio voivat vaihdella eri tuotteiden välillä. Kunkin tuotteen arvioidut kulut esitetään tuotetta koskevassa avaintietoesitteessä.

Handelsbankenissa voi ainoastaan merkitä sellaisia tuotteita, joiden liikkeeseenlaskija ja järjestäjä on Handelsbanken. Asiakas maksaa Handelsbankenin strukturoidusta tuotteesta palkkion ja kaupankäyntipalkkion. Kaupankäyntipalkkio maksetaan tuotteen merkinnän yhteydessä, mutta myös silloin, kun tuotetta ostetaan ja myydään jälkimarkkinoilla.

Järjestelypalkkio veloitetaan kertakuluna sijoituksen alussa ja se sisältyy tuotteen hintaan.