1. Yritysasiakkaat
 2. /
 3. Yrityksen verkkopalveluiden ehdot

Yritysasiakkaan pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleiset ehdot

1.10.2019 alkaen

Jos erikielisten ehtojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan ensisijaisesti suomenkielisiä ehtoja.

Määritelmät

Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki käyttää laskiessaan korkoa varoille, jotka veloitetaan tililtä tai maksetaan tilille.

Maksutapahtuma: Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan tilinomistajan ja tilinkäyttöön oikeutetun käytettäväksi. Talletuskoron hyvitykseen liittyvät tapahtumat eivät ole maksutapahtumia.

Maksutili: Maksutilillä tarkoitetaan tiliä, joka on tarkoitettu ja jota voidaan käyttää maksutapahtumien toteuttamiseen ilman tiliehdoista tai laista johtuvia käyttörajoituksia.

Maksutoimeksianto: Maksutoimeksianto on asiakkaan tai maksunsaajan pankilleen antama määräys toteuttaa maksutapahtuma tilisiirtona, varojen siirtona pankin maksutilille, suoraveloituksena, käteispanona, käteisnostona, maksukortilla tai muulla maksuvälineellä.

Maksutoimeksiannon toteuttaminen: Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää pankin toimenpiteet toimeksiannon käsittelemiseksi ja maksun välittämiseksi.

Maksuväline: Maksuvälineellä tarkoitetaan maksukorttia tai muuta käyttäjäkohtaista välinettä tai menettelytapaa taikka niiden yhdistelmää, jonka käyttämisestä maksutoimeksiantojen antamiseen tilinomistaja ja pankki ovat sopineet. Maksuvälineitä ovat maksukorttien lisäksi esimerkiksi pankkitunnukset.

Pankkipäivä: Pankkipäivä on päivä, jolloin pankki on avoinna niin, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Ellei erikseen ole toisin ilmoitettu, pankkipäiviä Suomessa ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivät, joita muutoin ei ole pidettävä pankkipäivinä.

Tilinavaaja: Tilinavaaja on henkilö, joka tekee pankin kanssa sopimuksen tilin avaamisesta

Tilin käyttöön oikeutettu: Tilin käyttöön oikeutettu on henkilö, jonka oikeus määrätä tilistä perustuu lailliseen edustukseen tai tilinomistajan antamaan valtuutukseen.

Tilin käyttöoikeuden haltija: Tilinomistaja valtuuttaa pääsääntöisesti tilisopimuksessa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti.

Tilin käyttöön valtuutettu: Tilinomistaja voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti määrittelemällä yksilöidyssä valtakirjassa tilin käyttöön valtuutetut henkilöt sekä valtuutuksen laajuuden.

Tilinomistaja: Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle pankki on velkaa tilillä olevat varat ja joka voi määrätä tilistä ja tilillä olevista varoista haluamallaan tavalla, jollei jäljempänä toisin todeta. Tilinomistajia voi olla enemmän kuin yksi.

Tilitapahtuma: Tilitapahtumalla tarkoitetaan tilin saldoon vaikuttavia tilihyvityksiä ja tiliveloituksia.

Tilitietopalvelu: Tilitietopalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa pankin ulkopuolinen palveluntarjoaja hakee ja antaa tietoa pankin pitämistä tilinomistajan maksutileistä tietoverkon välityksellä.

Varojen käytettävissä olon vahvistaminen: Varojen käytettävissä olon vahvistamisella tarkoitetaan pankin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle tietoverkon välityksellä antamaa vahvistusta siitä, että asiakkaan maksutilillä on kyselyhetkellä riittävä määrä varoja korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen.

1. Sopimuksen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Handelsbankenin yritysasiakkaiden pankkitunnusten ja niillä käytettävien palveluiden käyttöön.

Näitä ehtoja sovelletaan yksittäistä palvelua koskevien sopimusehtojen, kuvausten ja ohjeiden lisäksi. Jos palvelua koskevat ehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja, jollei toisin ole sovittu.

Asiakas ja käyttäjä sitoutuvat noudattamaan näiden yleisten ehtojen lisäksi palvelussa julkaistuja kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja sekä käyttö-, turvallisuus-, aikataulu- ja muita ohjeita. Asiakas ja käyttäjä hyväksyvät käyttöehdot ja ohjeet itseään sitoviksi ryhtyessään käyttämään yritysverkkopalvelua tai pankkitunnuksia.

2. Määritelmät

Asiakas on pankin asiakkaana oleva elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö.

Käyttäjä on asiakkaan puolesta toimiva luonnollinen henkilö, jonka asiakas on valtuuttanut toimimaan puolestaan ja itseään sitovasti Yritysverkkopankissa erikseen sovituin käyttöoikeuksin.

Muu palveluntarjoaja on kolmas osapuoli, joka tarjoaa palveluja yritysverkkopalvelun välityksellä tai jonka tarjoamia palveluja asiakas voi käyttää pankkitunnuksillaan.

Maksutoimeksiantopalvelu on palvelu, jossa pankin ulkopuolinen palveluntarjoaja maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä käynnistää maksutoimeksiannon pankin pitämällä maksutilillä.

Tilitietopalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa pankin ulkopuolinen palveluntarjoaja hakee ja antaa tietoa pankin pitämistä tilinomistajan maksutileistä tietoverkon välityksellä.

Tunnistuspalvelu on palvelu, jossa asiakas voi tunnistautua pankkitunnuksilla muun palveluntarjoajan tarjoamassa sähköisessä palvelussa siinä edellytetyllä tavalla. Yritys- ja yhteisöasiakkaan tunnistaminen ei ole laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista tarkoitettu vahva sähköinen tunnistaminen. Palvelussa ei tunnisteta yritys- ja yhteisöasiakkaan puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä.

Yritysverkkopankki on pankin asiakkaalle tarjoama sähköinen palvelukokonaisuus, joka edellyttää pankkitunnusten käyttöä.

Pankkitunnukset (tunnukset) sisältävät pankin kulloinkin määrittelemät ja asiakkaalle tai käyttäjälle osin tai kokonaan toimittamat todentamistekijät, kuten käyttäjätunnus, avaintunnuskortti, vahvistussovellus, tunnuslukulaite, PIN-koodi tai muu pankin hyväksymä vahvistusväline.

Pankkitunnuksilla käytettävät palvelut (yritysverkkopalvelut) ovat pankin asiakkaille tarkoitettuja sähköisiä asiointipalveluita. Yritysverkkopalveluita voivat olla mm. Yritysverkkopankki, mobiilipankki, pankin hyväksymät sovellukset, puhelinpalvelu sekä verkkoneuvottelu. Palveluihin voi sisältyä myös pankin kanssa samaan konserniin kuuluvan palveluntarjoajan ja kolmansien (muu palveluntarjoaja) tarjoamia palveluita.

3. Yrityksen pankkitunnusten käyttäminen ja säilyttäminen

3.1 Pankkitunnusten käyttäminen

Tunnusten käyttäminen edellyttää, että asiakas ja pankki ovat sopineet tunnuksista yritysverkkopankkisopimuksella.

Pankki antaa asiakkaalle asiakaskohtaiset ja käyttäjälle käyttäjäkohtaiset tunnukset, joiden avulla asiakas tai asiakkaan valtuuttama käyttäjä tunnistautuu palvelussa edellytetyllä tavalla. Tunnukset ovat henkilökohtaiset. Asiakaskohtaisten tunnusten käyttäjä on henkilö, joka on allekirjoittanut sopimuksen, ellei sopimuksella ole nimetty muuta henkilöä. Asiakas tai käyttäjä voi tunnistautua palveluihin myös muun kuin pankin antamalla varmenteella tai tunnistusvälineellä, jos pankki on hyväksynyt sellaisen käytön.

Tunnusten tai muun pankin hyväksymän varmenteen tai tunnistusvälineen käyttäminen pankin tarjoamassa palvelussa siinä edellytetyllä tavalla vastaa asiakkaan allekirjoitusta. Kaikki maksut, toimeksiannot, hakemukset, sopimukset sekä muut tahdonilmaisut ja viestit sitovat asiakasta sen jälkeen, kun ne on lähetetty pankille palvelussa edellytetyllä tavalla.

3.2 Pankkitunnusten säilyttäminen ja asiakkaan sekä käyttäjän vastuu

Asiakas ja käyttäjä vastaavat tunnusten käytöstä ja sitoutuvat säilyttämään pankkitunnukset huolellisesti ja tunnusten osat erillään toisistaan ja huolehtimaan siitä, että ne eivät joudu sivullisen haltuun tai tietoon. Jos tunnukset ovat kadonneet tai ne ovat joutuneet tai ovat saattaneet joutua sivullisen haltuun tai tietoon, asiakas tai käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä pankille välittömästi. Muun kuin pankin myöntämän varmenteen tai tunnistusvälineen katoamisilmoitus on tehtävä varmennetta tai tunnistusvälinettä koskevien käyttöehtojen mukaisesti.

Asiakas ja käyttäjä vastaavat pankin asiakkaalle ja asiakkaan valtuuttamalle käyttäjälle myöntämien tunnusten oikeudettomasta käytöstä, jos

 • asiakas tai käyttäjä on luovuttanut tunnukset sivulliselle;
 • tunnusten katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu asiakkaan tai käyttäjän huolimattomuudesta; tai
 • asiakas tai käyttäjä on laiminlyönyt ilmoittaa ehtojen mukaisesti pankille tunnusten katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan.

Asiakas tai käyttäjä ei vastaa tunnusten oikeudettomasta käytöstä, jos tunnuksia on käytetty sen jälkeen, kun ilmoitus niiden hallinnan menettämisestä tai niiden joutumisesta sivullisen haltuun tai tietoon on saapunut pankille tai pankin ilmoittamaan sulkupalveluun ja pankilla on ollut kohtuullinen aika estää palvelun käyttö. Asiakkaan tai käyttäjän on tehtävä katoamisilmoitus pankin konttoriin tai pankin ilmoittamaan asiakaspalveluun näiden aukioloaikoina tai pankin sulkupalveluun (puhelinnumero 020 333 tai ulkomailta +358 20 333).

Asiakkaan ja käyttäjän vastuu muun kuin pankin myöntämän varmenteen tai tunnistusvälineen oikeudettomasta käytöstä ja ilmoitusvelvollisuudesta määräytyy varmenteen tai tunnistusvälineen käyttöehtojen mukaisesti.

Asiakas ja käyttäjä saavat käyttää tunnuksia vain pankin hyväksymissä palveluissa. Asiakas voi käyttää pankkitunnuksia maksupalvelulaissa tarkoitettujen maksutoimeksianto- ja tilitietopalvelun tarjoajien tuottamien palveluiden toteuttamiseksi. Jos muun kuin pankin myöntämän varmenteen tai tunnistusvälineen käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja.

Asiakas vastaa siitä, että sillä on käyttäjän suostumus ennen kuin tämän henkilötunnus ja muut henkilötiedot toimitetaan pankkiin ja että käyttövaltuuksien sisältö vastaa asiakkaan pankille ilmoittamaa.

Asiakkaan on varmistettava, että käyttäjät tuntevat yritysverkkopankin sopimusehdot ja toimivat niiden mukaisesti.

Asiakas vastaa kaikista toimeksiannoista ja muista toimenpiteistä, joita tehdään käyttäen asiakkaan asiakaskohtaisia tai asiakkaan valtuuttamien käyttäjien käyttäjäkohtaisia yritysverkkopankkitunnuksia.

4. Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas ja käyttäjä vastaavat käyttämiensä laitteiden, ohjelmien ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, hankinta-, ylläpito- ja käyttökustannuksista sekä laitteiden, ohjelmien ja tietoliikenneyhteyksien turvallisuudesta ja toimivuudesta. Asiakkaan ja käyttäjän tulee huolehtia siitä, että asiakkaan ja käyttäjän laitteet, ohjelmat ja palvelut on suojattu asianmukaisesti luvatonta käyttöä vastaan ja ettei kenelläkään ole mahdollisuutta saada niistä haltuunsa tai tietoonsa tunnuksia tai tunnustietoja.

Pankki ei vastaa siitä, että asiakas tai käyttäjä voi käyttää Yritysverkkopankkia tai muita yritysverkkopalveluita asiakkaan tai käyttäjän käytössä olevilla laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

5. Palvelumaksut

Asiakas on velvollinen maksamaan ja pankki on oikeutettu veloittamaan sovitulta tililtä pankin kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset tai muutoin asiakkaan kanssa sovitut maksut ja palkkiot. Palveluhinnasto on nähtävissä pankin toimipaikoissa. Pankki voi julkaista palveluhinnaston myös yritysverkkopalveluissa ja verkkosivuillaan.

6. Palvelut

Yritysverkkopalveluissa tarjotaan pankin ja muun palveluntarjoajan tuotteita ja palveluita. Pankilla on oikeus tehdä muutoksia yritysverkkopalveluiden palveluvalikoimaan, palveluihin, palveluiden sisältöön, käyttöohjeisiin, palveluiden saatavuuteen sekä palveluiden käyttöön tarvittavien laitteiden ja ohjelmien vaatimuksiin ilmoittamatta muutoksista etukäteen asiakkaalle.

6.1. Tilit ja tilitiedot

Pankki määrittelee yritysverkkopalveluihin liitettävissä olevat tilituotteet ja niihin liitettävissä olevat toiminnot ja palvelut. Asiakas ja pankki sopivat yritysverkkopalveluihin liitettävistä tileistä sopimusta tehtäessä. Tilejä voidaan myöhemmin liittää tai poistaa yritysverkkopalveluista.

Pankki voi antaa asiakkaalle yritysverkkopalveluihin liitettyjä tilejä koskevia tilitietoja yritysverkkopalveluissa.

6.2. Lainat ja luotot

Pankki määrittelee ne luottotuotteet ja niihin liittyvät toiminnot ja palvelut, joita voidaan käsitellä yritysverkkopalveluissa. Pankki voi antaa asiakkaalle yritysverkkopalveluissa tämän lainoja ja luottoja koskevia tietoja.

6.3. Maksutoimeksiannot

Pankilla on oikeus määritellä yritysverkkopalveluissa suoritettavissa olevat maksutyypit ja rajat maksutoimeksiannoille.

Kaikki toimeksiannot, mukaan lukien maksutoimeksiantopalvelun kautta tehdyt toimeksiannot, välitetään Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen tai Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleisten ehtojen mukaisesti.

Asiakas ja pankki voivat erikseen sopia tunnusten käyttöä koskevista käyttörajoituksista sekä asiakas- että käyttäjäkohtaisesti.

6.4. Verkkolaskut

Asiakas voi tallentaa ja lähettää verkkolaskuja omille asiakkailleen yritysverkkopalveluissa. Asiakas voi myös itse ottaa vastaan verkkolaskuja joko suoraan valitulle tilille vahvistusta odottaviksi maksutoimeksiannoiksi tai aineistosiirtona. Laskujen muodostamisesta ja vastaanotosta sovitaan asiakaskohtaisesti.

Verkkolaskuosoitteesta asiakas sopii erillisellä Verkkolaskusopimuksella.

6.5. Aineistosiirrot

Asiakas voi ottaa käyttöön aineistosiirtopalvelut. Käyttöönotosta sovitaan asiakaskohtaisesti ja kustakin palvelusta sovitaan erikseen liittymisilmoituksella tai erillisellä sopimuksella.

6.6. Sijoittamisen palvelut

Asiakas voi käyttää yritysverkkopalveluissa mahdollisia sijoittamisen palveluita sovittuaan siitä erikseen pankin kanssa.

Yritysverkkopalveluiden kautta tehdyissä toimeksiannoissa pankilla ei ole velvollisuutta arvioida palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta asiakkaalle, kun toimeksianto toteutetaan tai välitetään asiakkaan aloitteesta ja palvelu liittyy laissa tarkoitettuihin yksinkertaisiin rahoitusvälineisiin. Kun asiakas on vahvistanut yritysverkkopalveluissa tutustuneensa arvopaperia, muuta rahoitusvälinettä tai muun palvelun suorittamista tai pankkia koskevaan tietoon, kuten ehtoihin, avaintietoesitteeseen ja rahaston sääntöihin, tiedot katsotaan annetuksi asiakkaalle.

Arvopaperi- ja muita sijoituspalveluita ei tarjota Yhdysvalloissa asuville henkilöille eikä Yhdysvalloista käsin liiketoimintaansa harjoittaville yrityksille ja yhteisöille.

6.7. Hakemukset ja sopimukset

Yritysverkkopalveluissa asiakas voi tehdä kulloinkin tarjottavan palveluvalikoiman puitteissa sopimuksia ja hakemuksia. Sopimus syntyy, kun pankki tai muu palveluntarjoaja on hyväksynyt hakemuksen, jollei toisin ole ilmoitettu. Hakemuksen hyväksymisestä ilmoitetaan asiakkaalle erikseen sovittavalla tavalla.

6.8. Tietopalvelut

Yritysverkkopalveluissa pankki voi tarjota omia tai välittää muun palveluntarjoajan tarjoamia tietopalveluita, kuten pankin palveluja koskevaa informaatiota ja sijoitusmarkkinoiden informaatiota.

Tietopalvelut on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön ja niiden sisältämän materiaalin levittäminen, julkaiseminen tai kopioiminen on kielletty. Tietopalvelujen sisältämä informaatio toimitetaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Informaatio on yleisluonteista eikä sitä voida pitää esimerkiksi osto- tai myyntikehotuksena, neuvona, suosituksena tai informaation antajaa sitovana tarjouksena, ellei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu.

Pankki ei vastaa palveluissa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta eikä luotettavuudesta.

Pankki ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tietopalvelujen sisältämien tietojen saannin viivästymisestä, estymisestä, virheistä tai tietopalvelujen käyttämisen seurauksista asiakkaalle.

7. Pankin oikeus estää yritysverkkopalveluiden tai pankkitunnusten käyttö

Pankilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, keskeyttää yritysverkkopalveluiden käyttö tai rajoittaa yritysverkkopalveluihin pääsyä:

 • ohjelmistopäivitysten, ylläpidon tai huolto- ja korjaustoimenpiteiden ajaksi;
 • sähkökatkosten ja sähköisten viestintämenetelmien palvelukatkosten ajaksi;
 • jos asiakas tai käyttäjä tai asiakkaan tai käyttäjän laitteet, ohjelmistot tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat häiriöitä tai vaarantavat yritysverkkopalveluiden turvallisuuden;
 • suojellakseen asiakkaita ja käyttäjiä tietoturva- tai muilta turvallisuusuhilta;
 • pankilla on perusteltu syy epäillä, että yritysverkkopalveluita käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa pankille, asiakkaalle, käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle;
 • jos asiakas tai käyttäjä toimii lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka rikkoo olennaisesti Yritysverkkopankkisopimuksen ehtoja tai palveluun liittyviä ehtoja tai käyttöohjeita;
 • jos asiakas haetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai joutuu muun insolvenssimenettelyn kohteeksi, taikka asiakas hakee akordia tai lakkauttaa maksunsa;
 • jos asiakas joutuu kansainvälisten pakotteiden kohteeksi.

Pankilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa asiakkaalle, jos yritysverkkopalvelun tai sen sisältämän yksittäisen palvelun käyttö estyy ja yksittäinen asiakkaan antama toimeksianto keskeytyy tai jää hoitamatta edellä mainittujen syiden takia. Pankki pyrkii ilmoittamaan ennakkoon tiedossaan olevista keskeytyksistä kohtuullisessa ajassa ennen keskeytystä, mutta pankilla ei ole tähän velvollisuutta.

8. Pankille annettavat tiedot ja asiakkaan vastuu antamistaan tiedoista

Asiakkaan on ilmoitettava pankille mm. nimensä, y-tunnuksensa, postiosoitteensa, puhelinnumeronsa, kotipaikkatietonsa ja verotusmaansa. Asiakkaan on myös ilmoitettava nimeämänsä käyttäjän nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Asiakas vastaa pankille annettujen tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Pankki tai muu palveluntarjoaja eivät ole velvollisia tarkistamaan tai täydentämään tietoja. Pankille annetut toimeksiannot käsitellään annettujen tietojen perusteella eikä pankki tai muu palveluntarjoaja ole velvollinen tarkistamaan tai täydentämään annettuja tietoja.

Asiakas on velvollinen esittämään pankille sen tarvitsemat selvitykset, valtuutukset ja muut tiedot. Asiakkaan tai hänen edustajansa on ilmoitettava viipymättä pankille yritysverkkopalveluiden tai tunnusten käyttöön vaikuttavien tietojen tai olosuhteiden muutoksista.

9. Asiakas- ja asiointitiedot sekä tietojen luovuttaminen

Pankki ja muu palveluntarjoaja käsittelee sekä arkistoi sähköisesti tiedot asiakkaan yritysverkkopalveluissa tekemistä sopimuksista, toimeksiannoista, tunnusten käyttämisestä, lähettämistä viesteistä sekä muusta asioinnista. Pankin tietojärjestelmään tallennettua tietoa pidetään, ellei muuta näytetä, luotettavana näyttönä asiakkaan asioinnista ja annetuista toimeksiannoista.

Pankilla on oikeus tallentaa asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut ja verkkoneuvottelut ja käyttää puhelu- ja videotallenteita toimeksiannon todentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, riskienhallintaan sekä todisteina mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa.

Pankilla on oikeus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Pankki voi lisäksi luovuttaa asiakkaan tietoja muulle palveluntarjoajalle asiakkaan tunnistamiseksi, asiointitapahtuman toteuttamiseksi tai selvittämiseksi, jos asiakas käyttää kyseisen palveluntarjoajan palvelua.

Pankki voi tarkastaa sopimuksen tekemisen tai uusimisen yhteydessä asiakkaan luottotiedot. 

10. Pankin ja asiakkaan väliset ilmoitukset

Pankki lähettää ilmoitukset tätä sopimusta, sen ehtoja ja palvelumaksuja koskevista muutoksista asiakkaalle yritysverkkopalveluun tai jos niin on erikseen nimenomaisesti asiakkaan kanssa sovittu, kirjallisesti. Pankilla ja muulla palveluntarjoajalla on oikeus lähettää asiakkaille yritysverkkopalveluissa käytettäviä tuotteita ja palveluita koskevat tiedot sekä näitä koskevia sopimuksia koskevat ilmoitukset (kuten ehtojen muutosilmoitukset, tiedonannot, tarjoukset, vastaukset, vahvistukset ja muut vastaavat viesti) asiakkaan saataville yritysverkkopalveluihin. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä.

Asiakas voi olla pankkiin yhteydessä sähköisesti yritysverkkopalvelun viestitoiminnon tai pankin tarjoaman muun suojatun sähköisen palvelun välityksellä, kirjallisesti tai asioimalla pankin konttorissa. Pankin katsotaan saaneen sähköisen ilmoituksen viimeistään seuraavana pankkipäivänä ilmoituksen saapumisesta pankin tietojärjestelmään. Jos ilmoitus on lähetetty pankille kirjallisesti, pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä.

Kun asiakas havaitsee yritysverkkopalvelun käyttöön liittyvän virheen tai ongelman, tulee tämän ottaa heti yhteyttä pankkiin virheen tai ongelman selvittämiseksi tai korjaamiseksi. Yritysverkkopalveluita koskevat huomautukset ja vaatimukset tulee tehdä pankille kirjallisesti ja riittävästi yksilöitynä heti virheen tai vahingon toteamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 90 kalenteripäivän kuluessa toteamisesta. Jos huomautuksia ei tehdä määräajassa, pankilla ei ole vastuuta tapahtuneesta eikä asiakkaalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

Jos asiakas ja pankki ovat erikseen sopineet, pankki voi toimittaa asiakkaalle yritysverkkopalveluita koskevia muita kuin pankkisalaisuuden alaisia tietoja tekstiviestinä asiakkaan tai käyttäjän matkapuhelinnumeroon tai sähköpostiviestinä asiakkaan tai käyttäjän sähköpostiosoitteeseen.

Jos asiakas käyttää pankkitunnusten avulla kolmannen palveluntarjoajan palveluja, tulee niitä koskevat huomautukset osoittaa palveluntarjoajalle.

10.1. Pankin ilmoitukset petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvistä uhista

Pankki ilmoittaa asiakkaalle ja käyttäjälle tietoonsa tulleesta epäillystä tai todetusta petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvästä uhasta. Ilmoitus annetaan sähköposti- ja muut viestit, joissa pankin nimissä esiintyen koetetaan saada asiakkaat luovuttamaan pankkitunnuksensa viestin lähettäjälle.

11. Immateriaalioikeudet

Yritysverkkopalveluiden omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkkioikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat pankille ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston lainaaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen osittainkin ilman pankin kirjallista lupaa on kielletty.

12. Vahingonkorvaus ja pankin vastuurajoitukset

Pankki on velvollinen korvaamaan asiakkaalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin omasta virheestä tai laiminlyönnistä.

Pankki vastaa asiakkaalle aiheutuneesta mahdollisesta välillisestä vahingosta vain jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Välillisiä vahinkoja ovat mm. tulonmenetys, saamatta jäänyt tuotto tai voitto, korkotappio, muuhun sopimussuhteeseen perustuvasta velvoitteesta aiheutunut vahinko, sellainen palvelun käyttöhyödyn olennainen menetys, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa sekä muu vaikeasti ennakoitavissa oleva vahinko.

Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos asiakas laiminlyö tämän, vastaa hän itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, asiakkaan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Sopijapuolella ei ole oikeutta korvauksiin tämän sopimuksen päättymisen tai sopimuksen piiriin kuuluvan palvelun lopettamisen johdosta, jollei toisin ole sovittu tai laista muuta johdu.

Pankki ei vastaa muiden palveluntarjoajien tuotteista, palveluista eikä tietoturvaongelmista, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas päästää kolmannen osapuolen sovelluksen tai ohjelman yritysverkkopalveluihin. Pankki ei ole osapuoli asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisissä sopimuksissa eikä vastaa näiden sopimusten ja niiden ehtojen täyttämisestä eikä oikeustoimien pätevyydestä. 

13. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisissa päivälehdissä.

14. Sopimuksen, sopimusehtojen ja palveluhinnaston muuttaminen

Pankilla on oikeus muuttaa tätä sopimusta, sen ehtoja ja pankin palvelumaksuja.

Pankki ilmoittaa sellaisesta sopimus- tai ehtomuutoksesta, joka olennaisesti lisää asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia ja joka ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen määräyksestä, asiakkaalle näiden ehtojen kohdan 10 mukaisesti. Pankki ilmoittaa muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantulopäivää.

Muun ehtojen muutoksen pankki ilmoittaa julkaisemalla sen pankin toimipaikassa tai pankin verkkosivuilla. Hintojen ja palkkioiden muutoksista pankki ilmoittaa palveluhinnastossaan. Tällaiset muutokset tulevat voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas kuukauden kuluessa muutoksen ilmoittamisesta ilmoita pankille, ettei hyväksy pankin ehdottamaa muutosta. Jos asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen kohdan 15 mukaisesti.

15. Sopimuksen voimassaoloaika, irtisanominen ja purkaminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti omalta osaltaan ilmoittamalla irtisanomisesta pankille kirjallisesti.

Asiakas vastaa yritysverkkopalvelun kautta tehdyistä toimeksiannoista myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Pankilla on oikeus suorittaa toimeksiannot loppuun, jollei niitä erikseen peruuteta niitä koskevien ehtojen mukaisesti.

Sopimus katsotaan päättyneeksi ilman eri irtisanomista, kun pankki on saanut tiedon asiakkaan liiketoiminnan lakkaamisesta.

Pankilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisesta ilmoitetaan asiakkaalle joko yritysverkkopalvelun viestitoiminnon tai pankin tarjoaman muun suojatun sähköisen palvelun kautta tai kirjallisesti.

Sopijapuolilla on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään heti, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

16. Sopimuksen siirtäminen

Pankilla on oikeus siirtää sopimuksessa tarkoitetut pankin oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle. Asiakkaan ja pankin väliseen sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat liiketoiminnan vastaanottajaan nähden voimassa, mikäli pankki sulautuu tai jakautuu taikka luovuttaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain.

Asiakas ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle sopimuksessa tarkoitettuja oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.

17. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Tätä sopimusta ja sen ehtoja koskevissa asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä sopijapuolena olevaan pankkiin. Jos kyseessä on asiakasvalitus, pankki vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti 15 pankkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko kirjallisesti tai sopimuksen mukaan muulla pysyvällä tavalla.

Kuluttaja ja pienyritys voivat saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi ja kuluttaja Kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

18. Valvova viranomainen

Pankin toimintaa valvovat Ruotsin finanssivalvonta, www.fi.se ja kuluttaja-asioissa myös kuluttaja-asiamies www.kkv.fi.

Ruotsin finanssivalvonnan yhteystiedot ovat: Finansinspektion, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

19. Henkilötietojen käsittely

Pankki käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, jotka palvelunkäyttäjä luovuttaa tai jotka pankki muuten tallentaa palvelun käytön yhteydessä.

19.1. Tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Pankki käsittelee henkilötietoja pääasiallisesti osapuolten välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi. Pankki käsittelee henkilötietoja myös täyttääkseen lakisääteiset tai viranomaisen sille asettamat velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitoa ja rahanpesua koskevan lainsäädännön noudattamiseksi sekä raportoinnissa veroviranomaiselle ja Finanssivalvonnalle. Pankki käsittelee henkilötietoja myös oikeutetun edun perusteella esimerkiksi suoramarkkinoinnissa sekä tehdessään markkina- ja asiakasanalyyseja, joita hyödynnetään markkinoinnissa, liiketoiminnan kehittämisessä ja riskienhallinnassa. Maksupalvelua käyttämällä maksupalvelun käyttäjä antaa pankille nimenomaisen suostumuksen käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelun tarjoamiseksi.

19.2. Henkilötietojen säilytysaika

Pankki säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi ja lakiin ja muihin säädöksiin perustuvien vaatimusten vuoksi. Säilytysaika on yleensä 5-10 vuotta sopimuksen päättymisestä.

19.3. Rekisteröidyn oikeuksia

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja pankki käsittelee sekä vaatia oikaisua virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

19.4. Lisätiedot ja yhteystiedot

Pankin tietosuojaseloste on saatavilla verkkosivuilla osoitteessa www.handelsbanken.fi tai konttoreista. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, sinulla on kysyttävää tai haluat reklamoida tavasta, jolla henkilötietojasi käsitellään, ota yhteys verkkopankkiviestillä, soita Handelsbanken asiakaspalveluun, käy konttorissa tai lähetä viesti Handelsbanken Suomen tietosuojavastaavalle osoitteeseen tietosuojavastaava@handelsbanken.fi tai kirjeitse Handelsbanken, Tietosuojavastaava, Itämerenkatu 11–13, 00180 Helsinki. Konttoreiden, asiakaspalvelun ja tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät myös verkkosivuiltamme. Henkilötietojen käsittelystä voi reklamoida valvovalle viranomaiselle. Yhteystiedot löytyvät verkkosivulta www.tietosuoja.fi.

20. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tästä sopimussuhteesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.