1. Yritysasiakkaat
 2. /
 3. Valuuttatilin yleiset ehdot

Valuuttatilin yleiset ehdot yrityksille ja yhteisöille

Ehdot käytössä 01.10.2019 alkaen

Valuuttatiliä voidaan käyttää vain Handelsbankenin Suomessa sijaitsevissa konttoreissa, ellei pankki anna muuhun suostumustaan. Näitä ehtoja sovelletaan valuuttatilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan lisäksi maksujenvälityksen yleisiä ehtoja ja tiliin liitetyn palvelun osalta kyseisen palvelun omia sopimusehtoja.

Määritelmät

Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki käyttää laskiessaan korkoa varoille, jotka veloitetaan tililtä tai maksetaan tilille.

Maksutapahtuma: Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan tilinomistajan ja tilinkäyttöön oikeutetun käytettäväksi. Talletuskoron hyvitykseen liittyvät tapahtumat eivät ole maksutapahtumia.

Maksutili: Maksutilillä tarkoitetaan tiliä, joka on tarkoitettu ja jota voidaan käyttää maksutapahtumien toteuttamiseen ilman tiliehdoista tai laista johtuvia käyttörajoituksia.

Maksutoimeksianto: Maksutoimeksianto on asiakkaan tai maksunsaajan pankilleen antama määräys toteuttaa maksutapahtuma tilisiirtona, varojen siirtona pankin maksutilille, suoraveloituksena, käteispanona, käteisnostona, maksukortilla tai muulla maksuvälineellä.

Maksutoimeksiannon toteuttaminen: Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää pankin toimenpiteet toimeksiannon käsittelemiseksi ja maksun välittämiseksi.

Maksuväline: Maksuvälineellä tarkoitetaan maksukorttia tai muuta käyttäjäkohtaista välinettä tai menettelytapaa taikka niiden yhdistelmää, jonka käyttämisestä maksutoimeksiantojen antamiseen tilinomistaja ja pankki ovat sopineet. Maksuvälineitä ovat maksukorttien lisäksi esimerkiksi pankkitunnukset.

Pankkipäivä: Pankkipäivä on päivä, jolloin pankki on avoinna niin, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Ellei erikseen ole toisin ilmoitettu, pankkipäiviä Suomessa ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivät, joita muutoin ei ole pidettävä pankkipäivinä.

Tilinavaaja: Tilinavaaja on henkilö, joka tekee pankin kanssa sopimuksen tilin avaamisesta.

Tilin käyttöön oikeutettu: Tilin käyttöön oikeutettu on henkilö, jonka oikeus määrätä tilistä perustuu lailliseen edustukseen tai tilinomistajan antamaan valtuutukseen.

Tilin käyttöoikeuden haltija: Tilinomistaja valtuuttaa pääsääntöisesti tilisopimuksessa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti.

Tilin käyttöön valtuutettu: Tilinomistaja voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti määrittelemällä yksilöidyssä valtakirjassa tilin käyttöön valtuutetut henkilöt sekä valtuutuksen laajuuden.

Tilinomistaja: Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle pankki on velkaa tilillä olevat varat ja joka voi määrätä tilistä ja tilillä olevista varoista haluamallaan tavalla, jollei jäljempänä toisin todeta. Tilinomistajia voi olla enemmän kuin yksi.

Tilitapahtuma: Tilitapahtumalla tarkoitetaan tilin saldoon vaikuttavia tilihyvityksiä ja tiliveloituksia.

Tilitietopalvelu: Tilitietopalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa pankin ulkopuolinen palveluntarjoaja hakee ja antaa tietoa pankin pitämistä tilinomistajan maksutileistä tietoverkon välityksellä.

Varojen käytettävissä olon vahvistaminen: Varojen käytettävissä olon vahvistamisella tarkoitetaan pankin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle tietoverkon välityksellä antamaa vahvistusta siitä, että asiakkaan maksutilillä on kyselyhetkellä riittävä määrä varoja korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen.

1. Tilisopimus

Tilisopimuksessa sovitaan seuraavista asioista:

 • koron määräytyminen
 • koron määrä/korkoprosentti sopimuksen tekohetkellä, sen laskutapa, sovellettava viitekorko, mahdollinen enimmäis- ja/tai vähimmäiskorkoa koskeva lauseke, korkojakso ja koronmaksupäivä
 • viivästyskorko
 • nostoprovisio
 • talletusaika
 • irtisanomisaika
 • varojen nostoa koskevat rajoitukset
 • muut asiat, joista näiden tiliehtojen mukaan voidaan sopia.

2. Tilin avaaminen

2.1 Sopimuksen tekeminen ja tilin avaaminen

Tilin avaaja ja pankki tekevät tilisopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti sähköisiä asiointitunnuksia käyttäen.

2.2 Pankille annettavat tiedot

Tilinavaaja on velvollinen esittämään pankille selvityksen tilinomistajasta. Tilinomistaja on velvollinen antamaan pankille tiedot henkilöistä, joilla on oikeus käyttää tiliä. Tilinavaajan, tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on ilmoitettava pankille nimensä, henkilötunnuksensa ja/tai Y-tunnuksensa, postiosoitteensa, kotipaikkatietonsa ja muut pankin edellyttämät tarpeellisiksi katsotut asiakkaan tuntemistiedot, kuten tarvittaessa tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot, sekä pankin sitä edellyttäessä annettava nimikirjoitusnäytteensä. Tilinomistajan ja tilinkäyttöön oikeutetun henkilön on ilmoitettava edellä mainittujen tietojen muutoksista viivytyksettä pankille.

Jos edellä mainitut tiedot on annettu pankille jo aiemmassa yhteydessä, pankki voi käyttää asiakasrekisteriinsä kirjattuja tietoja.

2.3 Pankin ja asiakkaan välinen viestintä

Tilinomistaja ja pankki sopivat, että pankki antaa tiedot maksutapahtumista jollakin seuraavista tavoista:

 • lähettää ne osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai maistraatille tai
 • asettaa ne asiakkaan saataville pankin verkkopalvelussa tai muulla erikseen sovitulla tavalla

Muut tiliä koskevat ilmoitukset pankki lähettää kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai maistraatille tai asettaa ne saataville verkkopalveluun. Jos asiakkaalla on käytössään pankin verkkopalvelu, tiliä koskevat ilmoitukset asetetaan pääsääntöisesti saataville verkkopalveluun. Maksupalvelun turvallisuutta koskevat ilmoitukset pankki antaa verkkosivuillaan tai muussa pankin hyväksymässä sähköisessä palvelussa, kuten verkkopankissa.

Tiedot maksutapahtumista annetaan kerran kuukaudessa, ellei ole erikseen sovittu tietojen antamisesta useammin.

Kun pankki antaa tiedot maksutapahtumista tai muun tiliä koskevan ilmoituksen pankin verkkopalvelussa tai lähettää ne edellä mainittuun osoitteeseen, tilinomistajan katsotaan saaneen tiedot tai ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.

Tilinomistaja lähettää pankille näitä ehtoja koskevat ilmoitukset kirjallisesti tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen.

3. Viitekorko

3.1 Viitekoron määräytyminen

Handelsbankenin valuuttalajikohtainen viitekorko
Kunkin valuuttalajin viitekorko on pankin oma viitekorko, joka muuttuu pankin hallinnollisella päätöksellä. Viitekorko pohjautuu kansainvälisillä raha- ja pääomamarkkinoilla määräytyvään korkotasoon.

Tilin korko muodostuu kunkin valuuttalajin viitekorosta ja siitä vähennettävästä marginaalista. Tili voi myös olla koroton. Viitekorko tarkistetaan kerran viikossa. Pankki pidättää oikeuden tarkistaa viitekoron päivittäin, mikäli tilanne kansainvälisillä raha- ja pääomamarkkinoilla sitä edellyttää. Pankki ei toimita koron muutoksesta ennakkoilmoitusta.

3.2 Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen

Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, talletukseen sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti. Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, pankki ja tilinomistaja sopivat talletukseen sovellettavasta uudesta viitekorosta. Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, talletukseen sovellettavan viitekoron arvona käytetään edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän talletukseen sovellettua viitekoron arvoa.

Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta 6 kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, pankki määrittelee uuden viitekoron.

4. Tilinkäyttö ja maksuvälineet

Jos tilinomistajia on 2 tai useampia, jokainen saa yksin käyttää tiliä, jollei toisin ole sovittu. Mikäli joku tilinomistajista haluaa estää tilin käytön, tästä on ilmoitettava pankille, jolloin pankilla on oikeus estää tilin käyttö. Tällöin tiliä voivat käyttää vain kaikki tilinomistajat yhdessä. Tililtä saa nostaa varoja pankin hyväksymillä maksuvälineillä.

Pankki ja tilinomistaja sopivat erikseen niistä maksuvälineistä, jotka annetaan tilinomistajalle ja tilin käyttöön oikeutetuille. Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinomistajan ja/tai tilin käyttöön oikeutetun on palautettava heti maksuvälineet pankille.

5. Ulkopuolisen palveluntarjoajan oikeudet

Asiakas voi antaa pankin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle suostumuksen tilitietojen toimittamiseen tilitietopalveluun. Pankki toimittaa pyydetyt tiedot tilitietopalvelulle. Pankki ei vastaa tilitietopalvelun aiheuttamista vahingoista. Pankki voi vahvistaa korttipohjaisia maksutapoja tarjoavalle ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, onko asiakkaan maksutilillä riittävä määrä varoja korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen.

6. Tilin ylitys

Tilinomistaja ja tilinkäyttöön oikeutettu henkilö saavat käyttää maksuvälinettä vain siten, että tili ei ylity. Jos tilinomistaja tai tilin käyttöön oikeutettu henkilö ei käytä maksuvälinettä edellä mainitun mukaisesti, pankilla on oikeus kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi, joka erääntyy maksettavaksi heti. Jos sopimusrikkomus on olennainen, pankilla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti.

Tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille tilin ylityksestä viivästyskorkoa, huomautuskirjeen lähettämisestä perittävän maksun sekä muut ylityksen perimisestä aiheutuvat palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä.

7. Pankin oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä

Pankilla on oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä, jos 
 • pankille ei ole toimitettu kohdassa 2.2 tarkoitettuja tietoja,
 • nostoon tarkoitetun asiakirjan allekirjoitus poikkeaa pankin hallussa olevasta nimikirjoitusnäytteestä,
 • tilin käyttäjä ei pysty luotettavasti todistamaan henkilöllisyyttään,
 • valtuutus ei täytä pankin sille asettamia vaatimuksia tai
 • pankilla on muutoin syytä epäillä tilin käytön oikeellisuutta tai
 • pankilla on arvionsa mukaan syytä epäillä, että tiliä käytetään tai tullaan käyttämään rikolliseen toimintaan joko suoraan tai välillisesti tai muutoin vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä tai muutoin tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa pankille tai kolmannelle osapuolelle.

Pankilla on oikeus turvallisuussyistä rajoittaa tilin käyttöä muualla kuin tilikonttorissa.

8. Pankin oikeus sulkea tili

Pankilla on oikeus sulkea tili, jos

 • tilinomistaja asetetaan selvitystilaan, konkurssiin tai lakkauttaa maksunsa,
 • kuittausedellytykset ovat täyttyneet,
 • yksikin tilinomistaja sitä vaatii tai
 • pankilla on syytä epäillä tilin väärinkäyttöä.

Pankilla on oikeus sulkea tili, kun tilillä ei ole huomautuksesta huolimatta varoja pankin maksujen ja palkkioiden maksamiseen siihen asti, kunnes tilinomistaja on maksanut pankille maksut ja palkkiot näiden tiliehtojen 6 ja 11 kohtien mukaan. Pankki ilmoittaa tilinomistajalle tilin sulkemisesta jälkikäteen.

9. Tilin veloittaminen ja hyvittäminen sekä arvopäivä

Tilin veloittaminen 
Maksutoimeksiannon rahamäärä veloitetaan tililtä, kun pankki on vastaanottanut toimeksiannon. Jos toimeksiannon eräpäivä on myöhäisempi kuin toimeksiannon vastaanottopäivä, varat veloitetaan tililtä toimeksiannossa ilmoitettuna eräpäivänä. Jos toimeksiannon eräpäivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä siirtyy seuraavalle pankkipäivälle.

Käteisnosto veloitetaan tililtä varojen nostopäivänä. 

Tilin hyvittäminen
ETA-valtion valuutassa tapahtuvan maksutoimeksiannon varat hyvitetään tilinomistajan tilille välittömästi sinä pankkipäivänä, jona varat on maksettu tilinomistajan pankin tilille ja pankki on saanut tarvittavat tiedot varojen hyvittämiseksi tilinomistajan tilille ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty. Muussa valuutassa tapahtuvan maksutoimeksiannon varat hyvitetään tilinomistajan tilille seuraavana pankkipäivänä sen jälkeen, kun varat on maksettu tilinomistajan pankin tilille, pankki on saanut tarvittavat tiedot varojen hyvittämiseksi tilinomistajan tilille ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty.

ETA-valtion valuutassa oleva käteispano hyvitetään tilille viimeistään seuraavana päivänä sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu, varat on laskettu ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty. Muussa valuutassa oleva käteispano hyvitetään tilille viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu, varat on laskettu ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty. Valuuttakauppojen tekeminen edellyttää, että päivä on sekä Suomessa että valuutan kotivaltiossa pankkipäivä. 

Arvopäivä
Tililtä veloituksen arvopäivä on päivä, jona maksutapahtuman rahamäärä veloitetaan tililtä. Tilin hyvityksen arvopäivä on se pankkipäivä, jona maksutapahtuman rahamäärä maksetaan tilinomistajan pankin tilille.

Jos hyvitys on muun valuutan kuin euron määräinen, on tilin hyvityksen arvopäivä se pankkipäivä, jona tarvittavat valuuttakaupat on tehty. Käteispanon arvopäivä on päivä, jolloin varat hyvitetään tilille. Käteisnoston arvopäivä on päivä, jolloin varat nostetaan tililtä.

10. Tilitapahtumat

Pankki merkitsee talletuksen määrän, sen muutokset ja muut tilitapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidettävä luotettavana näyttönä tilinomistajan tiliasemasta, jollei tilinomistaja muuta todista.

11. Maksut ja palkkiot

Tilinomistaja on velvollinen maksamaan tilin avaamiseen, tilin käyttöön, tilin ylläpitoon ja pankin lähettämiin ilmoituksiin liittyvät maksut ja palkkiot, joiden määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta palveluhinnastosta. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä. 

11.1. Varojen varaaminen maksujen ja palkkioiden veloittamista varten

Tilinomistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tilillä on maksutoimeksiannon toteuttamiseen tarvittavat varat pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten.

11.2. Pankin maksujen ja palkkioiden kirjaaminen, kun tililtä puuttuvat tarvittavat varat

Jollei tilillä ole 11.1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa varoja pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, pankilla on oikeus kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi.

Tällaisia veloituksia ovat muun muassa

 1. tilisopimuksen mukaiset viivästyskorot, maksut ja palkkiot ja
 2. muihin tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun ja pankin välisiin sopimuksiin tai erillisiin toimeksiantoihin perustuvat maksut ja palkkiot, jotka on sovittu veloitettavaksi tililtä.

11.3. Varojen puuttumisesta aiheutuvat seuraamukset

Jollei tilillä ole varoja 11.2. kohdassa tarkoitettujen viivästyskorkojen sekä pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille ja pankilla on oikeus veloittaa tililtä, tilille myöhemmin tulleista varoista, saatavalleen kertynyt viivästyskorko, tilin ylityksestä lähettävästä ilmoituksesta perittävä maksu sekä muut saatavan perimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot.

12. Tilillä olevien varojen panttauskelpoisuus

Tilinomistaja voi pantata tilillä olevat varat.

Pantinsaajan on oikeutensa turvaamiseksi ilmoitettava panttauksesta pankille.

13. Tilisopimuksen ja tiliehtojen muuttaminen

13.1. Tilinomistajan oikeuksia vähentävä muutos

Pankki ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti tilinomistajalle tilisopimuksen ja tiliehtojen muutoksesta, joka lisää tilinomistajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Tällainen muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen toimittamisesta tilinomistajalle. Tilinomistajan katsotaan saaneen ilmoituksen kohdassa 2.3. mainitussa ajassa. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti pankille vastustavansa muutosta. Jos tilinomistaja ei hyväksy tilisopimuksen tai tiliehtojen muutosta, tilinomistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden tiliehtojen 15 kohdan mukaan.

13.2. Muut muutokset

Pankilla on oikeus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla se pankin toimipaikassa tai pankin verkkosivuilla.

Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden tiliehtojen 14 kohdan mukaan.

Muutos tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta pankin toimipaikassa tai pankin verkkosivuilla.

14. Palveluhinnaston muuttaminen

14.1. Uuden maksun ja palkkion periminen

Pankki ilmoittaa tilinomistajalle kirjallisesti tai sähköisesti muutoksen, jolla pankki liittää tähän sopimukseen maksun tai palkkion, joka ei sisältynyt palveluhinnastoon tilisopimuksen allekirjoitushetkellä ja joka ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Pankilla on oikeus periä uusi maksu ja palkkio pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tilinomistajalle. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti pankille vastustavansa muutosta. Jos tilinomistaja ei hyväksy muutosta, tilinomistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden tiliehtojen 14 kohdan mukaan.

14.2. Muut maksujen ja palkkioiden muutokset

Pankki ilmoittaa muutoksen, jolla pankki liittää tähän sopimukseen lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuvan maksun tai palkkion julkaisemalla sen palveluhinnastossaan. Palveluhinnaston muutos tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta palveluhinnastossa, ellei lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä muuta johdu.

Pankki ilmoittaa palveluhinnastoon sisältyvän maksun tai palkkion korotuksen tilinomistajalle julkaisemalla korotetun maksun tai palkkion määrän tiliotteessa tai muuten kirjallisesti. Palveluhinnaston muutos tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua tiliotteen tai muun kirjallisen ilmoituksen päivämäärästä.

Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden tiliehtojen 15 kohdan mukaan.

15. Tilisopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Tilisopimus on voimassa toistaiseksi, jollei ole toisin sovittu.

Jollei tilisopimuksessa ole toisin sovittu, tilinomistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään 1 kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Pankilla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti, jos tilinomistaja tai muu tilin käyttöön oikeutettu henkilö on rikkonut olennaisesti tilisopimukseen perustuvia velvoitteita. Vastaavasti tilinomistajalla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti, jos pankki on olennaisesti rikkonut tilisopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Tällöin myös tilillä olevat varat on nostettava.

Pankki lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen tilinomistajalle kirjallisesti tai sähköisesti.

Pankilla on oikeus lopettaa tili, kun irtisanomisaika on kulunut tai tilisopimus on purettu edellä mainitulla tavalla. Tilisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä tiliin liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi heti, kun tilisopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purkaminen on tullut voimaan. Jos tilillä on sen lopettamisen ajankohtana varoja, pankki säilyttää niitä tilinomistajan lukuun. Varoille ei makseta korkoa.

Kun tilisopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purkaminen on tullut voimaan, tiliin liittyviä palveluja ei voida enää käyttää.

16. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisissa päivälehdissä.

17. Vahingonkorvausvastuu

Pankki on velvollinen korvaamaan tilinomistajalle korkotappion lisäksi ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin omasta laiminlyönnistä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat tilinomistajalle virheen selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Pankki palauttaa perimänsä palvelumaksut vain siltä osin kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin.

Pankki ei vastaa tilinomistajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

18. Vahingon rajoittaminen

Tilinomistajan tai muun tilin käyttöön oikeutetun on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, tilinomistajan tai muun tilinkäyttöön oikeutetun mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

19. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Tätä sopimusta ja sen ehtoja koskevissa asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä pankkiin. Jos kyseessä on asiakasvalitus, pankki vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti 15 pankkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko kirjallisesti tai sopimuksen mukaan muulla pysyvällä tavalla.

Kuluttaja ja pienyritys voivat saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi ja kuluttaja kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

20. Valvova viranomainen

Pankin toimintaa valvovat Ruotsin finanssivalvonta www.fi.se ja kuluttaja-asioissa myös kuluttaja-asiamies www.kkv.fi. Ruotsin finanssivalvonnan yhteystiedot ovat: Finansinspektion, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

21. Henkilötietojen käsittely

Pankki käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, jotka palvelunkäyttäjä luovuttaa tai jotka pankki muuten tallentaa palvelun käytön yhteydessä.

21.1. Tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Pankki käsittelee henkilötietoja pääasiallisesti osapuolten välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi. Pankki käsittelee henkilötietoja myös täyttääkseen lakisääteiset tai viranomaisen sille asettamat velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitoa koskevan lainsäädännön noudattamiseksi sekä raportoinnissa veroviranomaiselle ja Finanssivalvonnalle. Lisäksi asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Pankki käsittelee henkilötietoja myös oikeutetun edun perusteella esimerkiksi suoramarkkinoinnissa sekä tehdessään markkina- ja asiakasanalyyseja, joita hyödynnetään markkinoinnissa, liiketoiminnan kehittämisessä ja riskienhallinnassa. Maksupalvelua käyttämällä maksupalvelun käyttäjä antaa pankille nimenomaisen suostumuksen käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelun tarjoamiseksi.

21.2. Henkilötietojen säilytysaika

Pankki säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi ja lakiin ja muihin säädöksiin perustuvien vaatimusten vuoksi. Säilytysaika on yleensä 5-10 vuotta sopimuksen päättymisestä. 

21.3. Rekisteröidyn oikeuksia

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja pankki käsittelee sekä vaatia oikaisua virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. 

21.4. Lisätiedot ja yhteystiedot

Pankin tietosuojaseloste on saatavilla verkkosivuilla osoitteessa www.handelsbanken.fi tai konttoreista. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, sinulla on kysyttävää tai haluat reklamoida tavasta, jolla henkilötietojasi käsitellään, ota yhteys verkkopankkiviestillä, soita Handelsbanken asiakaspalveluun, käy konttorissa tai lähetä viesti Handelsbanken Suomen tietosuojavastaavalle osoitteeseen tietosuojavastaava@handelsbanken.fi tai kirjeitse Handelsbanken, Tietosuojavastaava, Itämerenkatu 11–13, 00180 Helsinki. Konttoreiden, asiakaspalvelun ja tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät myös verkkosivuiltamme. Henkilötietojen käsittelystä voi reklamoida valvovalle viranomaiselle. Yhteystiedot löytyvät verkkosivulta www.tietosuoja.fi.

22. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tästä sopimussuhteesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

23. Talletussuoja

Jos muuta ei ilmoiteta, tili kuuluu Ruotsin talletussuojan piiriin Ruotsin Valtiokonttorin (Riksgälden) päätöksen mukaisesti. Jokaisella asiakkaalla on oikeus enintään 100 000 euroa vastaavaan korvaukseen pankissa olevien talletusten yhteismäärästä. Valtiokonttori maksaa korvauksen asiakkaalle seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun pankki on asetettu konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta on tehnyt korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen. 

Seuraavat ruotsalaiset asiakkaat tai niitä vastaavat muut kuin ruotsalaiset asiakkaat, eivät saa korvausta talletussuojan perusteella: pankit, luottomarkkinayritykset, sijoituspalveluyritykset, vakuutusyhtiöt, jälleenvakuutusyhtiöt, tukiyhdistykset, Ruotsin pankki- ja rahoitustoiminnasta annetun lain (2004:297) mukaiset finanssilaitokset, sijoitusrahastot tai vaihtoehtorahastot, eläkerahastot, maakunnat, kunnat tai valtion viranomaiset.

Lisätietoja osoitteessa www.riksgalden.se