Tunnistuspalvelun käyttöoikeuden toimitusehdot tunnistusvälityspalvelulle

1.6.2019

1. Tausta

Tällä sopimuksella Sopijapuolet sopivat Tunnistustapahtumien välittämisestä Luottamusverkossa Sopijapuolten välillä.

Sopijapuolet toimivat tunnistuspalvelun tarjoajina ja ovat rekisteröityneet Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin (jäljempänä Viestintävirasto) ylläpitämään rekisteriin, joka on määritelty Vahvaa sähköistä tunnistamista ja luottamuspalveluja koskevassa laissa (617/2009).

Tähän sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Luottamusverkoston Käytännesääntöjä ja Tietosuojakäytännettä.

Sopimus ei käsitä Tunnistustapahtumien välitystä rajat ylittävään viranomaisasiointiin tarkoitettuun tunnustautumiseen (eIDAS-asetus).

2. Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

Asiointipalvelulla Välityspalvelun asiakasta, jolle Välityspalvelu välittää Handelsbankenilta saamiaan tunnistamistietoja;

Käytännesäännöillä Viestintäviraston suositusta nro 216/2017 S Luottamusverkoston käytännesäännöiksi;

Luottamuksellisella tiedolla Sopijapuolen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai niiden alihankkijoiden luonteeltaan teknisiä, kaupallisia tai taloudellisia tietoja, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka tulisi ymmärtää sellaiseksi;

Luottamusverkostolla Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (617/2009, "Tunnistuslaki") 12 a §:ssä tarkoitettua Viestintävirastoon ilmoituksen tehneiden tunnistuspalvelun tarjoajien verkostoa;

Tietosuojakäytänteellä Viestintäviraston antamaa suosituksen 216/2017 S liitettä henkilötietojen käsittelystä sähköisen tunnistamisen Luottamusverkostossa;

Tunnistuslailla lakia vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009);

Tunnistuspalvelulla Handelsbankenin vahvan sähköisen tunnistamisen palvelua, jossa Tunnistusvälineen haltijat tunnistetaan Tunnistusvälineen avulla;

Tunnistusperiaatteilla Tunnistuslain 14 §:n mukaista kuvausta, kuinka Sopijapuoli täyttää Tunnistuslaissa säädetyt velvollisuutensa;

Tunnistustapahtumalla Luottamusverkossa välitettyä Handelsbankenin ja Välityspalvelun välistä tapahtumaa, joka sisältää Tunnistusvälineen haltijan sähköisen tunnisteen tai tiedot siitä sovitussa muodossa;

Tunnistusvälineellä Handelsbankenin Tunnistusvälineen haltijalle myöntämää vahvaa sähköistä Tunnistusvälinettä;

Tunnistusvälineen haltijalla luonnollista henkilöä, joka on Handelsbankenin asiakas ja jolle Handelsbanken on sopimukseen perustuen myöntänyt Tunnistusvälineen;

Välityspalvelulla Välityspalvelun palvelua, jossa Välityspalvelu välittää Tunnistustapahtumia ja tunnistamistietoja Tunnistuspalvelusta Asiointipalvelulle. Tässä sopimuksessa Välityspalvelulla tarkoitetaan myös toista Tunnistusvälineen tarjoajaa, joka käyttää Tunnistustapahtumaa vastaavan tai alemman varmuustason vahvan sähköisen tunnistusvälineen hakemiseen (ensitunnistuksen ketjuttaminen). 

3. Sopimuksen tarkoitus

Tässä sopimuksessa Handelsbanken toimii Tunnistusvälineen tarjoajana ja Välityspalvelu välityspalvelun tarjoajana. Sopijapuolet ovat tehneet lain edellyttämät ilmoitukset Viestintävirastolle ennen toiminnan aloittamista.

Välityspalvelulla on oikeus välittää Tunnistustapahtumia ja Tunnistustapahtumassa saamiaan henkilötietoja sähköiseen tunnistukseen luottavalle Asiointipalvelulle, jos luottavalla osapuolella on lain ja Käytännesääntöjen perusteella oikeus käsitellä henkilötietoja.

Välityspalvelulla on oikeus käyttää Tunnistustapahtumaa vastaavan tai alemman varmuustason vahvan sähköisen tunnistusvälineen hakemiseen Tunnistuslain 17 §:n mukaisesti (ensitunnistuksen ketjuttaminen).

Välittäessään Tunnistustapahtumia koskevia palveluja Luottamusverkostossa Sopijapuolet kohtelevat toisiaan syrjimättömästi ja tasapuolisesti.

Tämä sopimus ei estä Sopijapuolia tekemästä vastaavanlaisia sopimuksia muiden tunnistuspalvelun tarjoajien kanssa.

Tällä Sopimuksella ei ole tarkoitus muuttaa sellaisia Sopijapuolten Luottamusverkostoon liittyviä velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka perustuvat pakottavaan lainsäädäntöön tai Viestintäviraston määräyksiin.

Sopijapuolet vastaavat Luottamusverkoston tekniseen kokonaisuuteen liitettävien palvelujensa sekä oman Tunnistustai Välityspalvelunsa kehittämisestä sekä määrittävät itsenäisesti käyttöehdot sekä hinnat omille asiakkailleen näiden kanssa tekemissään sopimuksissa (Tunnistusvälineen haltijat ja Asiointipalvelut).

4. Tiedot Välityspalvelusta ja sen edustajista

Teknisen rajapinnan avaamisen edellytyksenä on, että Handelsbanken on rekisteröinyt Välityspalvelun Handelsbankenin asiakasrekisteriin. Välityspalvelu on velvollinen toimittamaan Handelsbankenin pyytämät tiedot yrityksestä ja sen edustajista.

5. Tunnistusvälineeseen liittyvät estot ja rajoitukset

Handelsbankenin vahvan sähköisen tunnistamisen tunnistamisvälineet ovat yleiskäyttöisiä eikä niihin liity Tunnistuslain 18 §:ssä tarkoitettuja estoja tai rajoituksia.

6. Tunnistustapahtuman välityksen tekniset rajapinnat ja testausjärjestelyt

Handelsbankenin tarjoaa Tunnistustapahtumien välitykseen Viestintäviraston suosituksen mukaista OpenID Connect -rajapintaa (OIDC). Handelsbanken julkaisee verkkosivuillaan Välityspalvelun käyttöön rajapinnan palvelukuvauksen, avaintenhallinta ja testausjärjestelyn kuvaukset.

Teknisen rajapinnan avaamista varten Välityspalvelu ilmoittaa Handelsbankenille kirjallisesti avaamisessa tarvittavat tiedot.

Jos Tunnistustapahtumaa käytetään uuden tunnistusvälineen myöntämiseksi (ensitunnistuksen ketjuttaminen), näiden Tunnistustapahtumien välitykseen käytetään erillistä OIDC-yhteyttä.

7. Tunnistustapahtuman hinta

Välityspalvelu maksaa Handelsbankenille jokaisesta Handelsbankenin Välityspalvelulle välittämästä Tunnistustapahtumasta korvauksen.

Korvauksen enimmäismäärä on määritelty vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 12c §:ssä (”Korvaus tunnistuspalvelun käyttöoikeudesta”). Korvauksen enimmäismäärä on 1.4.2019 alkaen 3 senttiä. Viestintävirasto arvioi korvauksen tasoa vuosittain.

Jos Välityspalvelu tarjoaa yhden Tunnistustapahtuman perusteella kertakirjautumisistunnon, jokainen Välityspalvelun ylläpitämän kertakirjautumisistunnon sisällä tapahtuva tunnistautuminen eri asiointipalveluihin on erillinen korvattava Tunnistustapahtuma.

Välityspalvelun Handelsbankenille maksaman korvauksen suuruus on Tunnistuslaissa säädetty tai viranomaisen määräämä kulloinkin voimassa oleva enimmäiskorvaus. Jos korvauksen suuruutta ei ole säädetty tai määrätty, Välityspalvelu maksaa Handelsbankenille Handelsbankenin palveluhinnaston mukaisen korvauksen. Korvaukseen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

8. Tunnistustapahtumista perittävän korvauksen laskutus

Välityspalvelu hyvittää Tunnistustapahtumista perittävän korvauksen suoraan Handelsbankenin ilmoittamalle tilille ja käyttämällä Handelsbankenin ilmoittamaa maksun viitettä ilman, että Handelsbanken lähettää Tunnistustapahtumista laskua Välityspalvelulle. Tätä laskutustapaa on käytettävä, jos Välityspalvelu tarjoaa omille asiakkailleen mahdollisuutta käyttää kertakirjautumisistuntoa.

Vaihtoehtoisesti Handelsbanken voi laskuttaa Tunnistustapahtumista perittävän korvauksen kuukausittain tapahtumakuukautta seuraavana kuukautena Välityspalvelun Handelsbankenissa olevalta tililtä. Välityspalvelu on velvollinen huolehtimaan, että sovitulla palvelumaksujen veloitustilillä on palvelumaksujen veloittamiseen tarvittavat varat.

Jos Välityspalvelulla ei ole tiliä Handelsbankenissa, Handelsbanken voi laskuttaa korvauksen paperilaskulla tai Finvoicemuotoisella verkkolaskulla. Laskutusvaihtoehto edellyttää, ettei Välityspalvelu aseta vaatimuksia laskun tietosisällölle.

Verkkolaskutus edellyttää lisäksi, että Välityspalvelun käyttämä verkkolaskuoperaattori ottaa vastaan verkkolaskuja Handelsbankenilta. Sopijapuolet sopivat laskutuksessa käytettävistä osoitteista ja laskutusjaksosta.

Jokainen Handelsbankenin ja Välityspalvelun välinen OICD-yhteys on oma laskutuskokonaisuus.

9. Tunnistuspalvelun palvelutaso

Sopijapuolten tavoitteena on, että Sopijapuolten Tunnistustapahtumien välitykseen osallistuvat palvelut ovat käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa pois lukien huollot, palvelun päivitys, ylläpito sekä mahdolliset häiriö- ja vikatilanteet.

Sopijapuolet kohtelevat palvelutason osalta toisiaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi ja tarjoavat vastaavaa palvelutasoa toisilleen samoin ehdoin ja ominaisuuksin kuin mitä ne tarjoavat muille Luottamusverkoston osapuolille.

10. Huolto- ja muutostyöt

Sopijapuolet voivat tehdä palveluidensa tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia huolto- ja muutostöitä.

Sopijapuolet huomioivat huolto- ja muutostöiden suunnittelussa ja toteutuksessa vaikutukset toiseen Sopijapuoleen sekä muihin Luottamusverkoston toimijoihin ja Asiointipalveluihin. Huolto- ja muutostoimet tehdään siten ja sellaiseen aikaan, että palvelun keskeytys on niin lyhyt ja vaikutuksiltaan niin pieni kuin mahdollista.

11. Huolto- ja muutostöistä ilmoittaminen

Sopijapuolet tiedottavat omassa palvelussaan olevista huoltokatkoista, huoltokatkojen kestosta sekä palvelun muutoksista hyvissä ajoin etukäteen verkkosivuillaan ja sähköpostitse liitteessä yksilöidylle yhteyshenkilölle tai Sopijapuolten muutoin ilmoittamiin osoitteisiin. Huolto- ja muutostöistä ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen työtä tai jos tieto on tiedossa myöhemmin, viimeistään, kun työ on tiedossa.

12. Muut ilmoitukset

Tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset tehdään Sopijapuolen Yhteyshenkilölle ensisijaisesti sähköpostitse.

Sähköpostitse lähetettyjen ilmoitusten katsotaan tulleen toisen Sopijapuolen tietoon niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä. Postitse lähetettyjen ilmoitusten katsotaan tulleen toisen Sopijapuolen tietoon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä.

Sopijapuolet tiedottavat viivytyksettä toisiaan tietoonsa tulleista Tunnistus- tai Välityspalveluunsa liittyvistä merkittävistä tietoturvauhkista ja -häiriöistä sekä vikatilanteista siten, että Sopijapuolten on mahdollista ennakoida tilanteita ja tehdä tarvittavat varautumis- tai korjaustoimenpiteet omaa palveluansa koskien.

Handelsbanken tiedottaa tarvittaessa omia Tunnistusvälineen haltijoitaan ja Välityspalvelun tarjoaja Asiointipalveluitaan riippumatta siitä, kumman Sopijapuolen palvelussa häiriö on ollut. Jos kyseessä on uhka, vika tai häiriö, joka edellyttää julkista tiedottamista, Sopijapuolet sopivat julkistuksesta ja sen sisällöstä lähtökohtaisesti yhdessä.

13. Yhteyshenkilöt

Tämän sopimuksen mukaista teknistä toimintaa varten Sopijapuolet nimeävät yhteyshenkilön, johon palveluja tai sen häiriötä koskevat ilmoitukset voidaan tehdä.

Sopijapuolet ilmoittavat toisilleen yhteyshenkilöiden muutokset.

Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot on mainittu liitteessä.

14. Luottamuksellisuus ja salassapito

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena toiselta Sopijapuolelta saamansa Luottamukselliset tiedot ja käyttämään niitä vain tämän Sopimuksen sallimassa tarkoituksessa. Luottamuksellisina tietoina pidetään kaikkea Sopijapuolen luovuttamaa yrityssalaisuudeksi luokiteltavaa tai muutoin luottamuksellista tietoa tai materiaalia riippumatta siitä, missä muodossa Luottamuksellinen tieto on saatu tai annettu (esim. kirjallisesti, suullisesti, sähköisenä tiedostona, visuaalisena havaintona tai muulla vastaavalla tavalla) tai onko Luottamuksellinen tieto suojattavissa tekijänoikeudella, patentilla tai muulla immateriaalioikeudella.

Luottamuksellinen tieto voi koskea mm. Sopijapuolen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai niiden alihankkijoiden ja muiden palveluntarjoajien tuotteita, palveluja, teknologiaa, prosesseja, tietotaitoa, immateriaalioikeuksia, laitteita, ohjelmistoja, tavoitteita, suunnitelmia, teknologisia, kaupallisia tai taloudellisia tietoja, prosesseja, riskienhallintaa, sopimuksia, tai asiakastietoja, jotka toinen Sopijapuoli saa tämän sopimuksen yhteydessä tietoonsa.

Luovutettuja tietoja ei katsota Luottamukselliseksi tiedoksi siltä osin, kuin vastaanottaja pystyy osoittamaan, että:

a) tiedot ovat olleet julkisia niiden luovutushetkellä tai jotka ovat myöhemmin tulleet julkisiksi muusta syystä kuin vastaanottajan tämän Sopimuksen vastaisen toiminnan seurauksena; tai

b) tiedot ovat olleet oikeutetusti vastaanottajan hallussa ilman mihinkään salassapitovelvoitteeseen liittyviä luovutustai käyttörajoituksia jo ennen kuin vastaanottaja on saanut ne toiselta Sopijapuolelta; tai

c) vastaanottaja on saanut tiedot kolmannelta Sopijapuolelta, jolla on ollut oikeus antaa tiedot ilman mihinkään salassapitovelvoitteeseen liittyviä rajoituksia; tai

d) tieto on kehitetty itsenäisesti ilman Luottamuksellista tietoa; tai

e) tieto on pakottavan lainsäädännön, tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen mukaan luovutettava tuomioistuimelle tai viranomaiselle. Ennen Luottamuksellisen tiedon luovuttamista tuomioistuimelle tai viranomaiselle vastaanottaja on kuitenkin velvollinen viipymättä ilmoittamaan tiedot luovuttaneelle Sopijapuolella sille esitetystä tietopyynnöstä ja antamaan mahdollisuuden turvautua tarpeellisiin keinoihin Luottamuksellisen tiedon salassapitämiseksi.

Sopimuksen päättyessä Sopijapuolen on palautettava toiselta Sopijapuolelta saamansa Luottamukselliset tiedot ja aineisto sekä hävitettävä taltiollaan oleva aineisto ja kopiot.

Kumpikin Sopijapuoli vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sekä Sopijapuolen mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin.

Tämä salassapitoehto on voimassa viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen, ellei lainsäädännöstä tai velvoittavista viranomaismääräyksistä johdu pidempää salassapitoaikaa.

15. Kustannuksista vastaaminen

Kumpikin Sopijapuoli vastaa omista kustannuksistaan palvelujensa liittämisessä teknisesti toisiinsa sekä muista palvelujensa ylläpitokustannuksista.

16. Vahingonkorvausvastuu

Sopijapuoli on tämän Sopimuksen perusteella velvollinen suorittamaan toiselle Sopijapuolelle vahingonkorvausta Sopijapuolen tuottamuksesta aiheutuneista, vahinkoa kärsineen Sopijapuolen osoittamista välittömistä vahingoista.

Sopijapuoli ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä vahinkoja tai vahinkoja, joita Sopijapuoli ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Sopijapuolen vuotuinen vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu enintään kahteenkymmeneen prosenttiin (20 %) Tunnistustapahtumista vuoden aikana Sopijapuolen maksamien palvelunmaksujen määrään.

Yksittäisen Tunnistustapahtuman osalta korvausvastuun enimmäismäärä on aina Tunnistustapahtuman hinta vähennettynä arvonlisäverolla.

Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai rikkoen salassapitovelvollisuutta, henkilötietojen käsittelyä koskevia vastuita tai IPR-oikeuksia, Sopijapuolet eivät sovella edellä mainittuja rajoituksia.

Sopijapuoli ei tämän Sopimuksen perusteella ole velvollinen korvaamaan toisen Sopijapuolen tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Välityspalvelu vastaa Handelsbankenille kuitenkin Asiointipalvelun aiheuttamasta välittömästä vahingosta.

Vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä luvussa mainittujen vahinkojen korvaamiseen.

Vahingonkorvausta on vaadittava viivytyksettä ja enintään yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai siitä, kun Sopimuksen mukaiset velvollisuudet ovat päättyneet.

17. Tavaramerkkien ja muiden immateriaalioikeuksien käytön ehdot

Sopijapuolet saavat käyttää tämän sopimuksen voimassa ollessa Luottamusverkoston yhteydessä toistensa liikemerkkejä sähköisessä muodossa Sopijapuolten antamien ohjeiden mukaisesti. Oikeus Sopijapuolen liikemerkin tai muun tunnuksen käyttöön päättyy välittömästi tämän sopimuksen päättyessä.

Tällä sopimuksella Sopijapuolet eivät muutoin miltään osin siirrä toiselle Sopijapuolelle oikeuksia tavaramerkkeihin, tuotenimiin, tuotenimikkeisiin tai muihin immateriaalioikeuksiinsa, joita ei saa käyttää, luovuttaa tai muutoin hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa, ellei toisin sovita.

19. Alihankkijat

Sopijapuolella on oikeus käyttää alihankkijoita palvelunsa tuottamisessa ja muutoin tämän Sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisessa. Sopijapuoli vastaa alihankkijoidensa toimista kuin omistaan.

20. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen

epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea

huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.

Ylivoimaiseksi esteeksi voidaan katsoa esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, kapina, mellakka,

sopijapuolista riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, televiestinnässä tai sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys Sopijapuolen toiminnassa, työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto.

Ylivoimainen este oikeuttaa Sopijapuolen keskeyttämään Tunnistuspalvelun toistaiseksi. Sopijapuoli, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, on velvollinen ilmoittamaan siitä toiselle Sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista.

21. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on allekirjoitettu kahtena samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin Sopijapuolelle. Sopimus tulee voimaan, kun molemmat Sopijapuolet ovat sen asianmukaisesti allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes sopimus irtisanotaan, puretaan tai päätetään yhteisesti sopimalla. Purkamista tai irtisanomista koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti. Molemmat Sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimus purkautuu välittömästi, jos Sopijapuoli lakkaa olemasta Luottamusverkoston jäsen.

22. Perusteet, joilla toimitusehtoja voidaan yksipuolisesti muuttaa

Handelsbankenilla on oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja, jos ehtoihin sovellettava lainsäädäntö, Käytännesäännöt tai Tietosuojakäytänne muuttuvat.

Handelsbankenilla on oikeus muuttaa Tunnistuspalvelun palvelukuvauksia, ohjeita ja toimintaa ilmoittamalla siitä Välityspalvelulle. Muutos tulee voimaan Handelsbankenin ilmoittamana ajankohtana kuitenkin aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Välityspalvelulla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään ennen muutoksen voimaantuloa, jos tämä ei hyväksy muutoksia.

23. Sopimuksen päättäminen

Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, jos toinen Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan eikä korjaa tällaista rikkomustaan kolmessakymmenessä (30) vuorokaudessa Sopijapuolen kirjallisesta vaatimuksesta.

Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus, jos Sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen johdosta on mahdotonta tai viivästyy yli kolme (3) kuukautta.

Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen Sopijapuoli lopettaa oman palvelunsa tai se asetetaan konkurssiin, velkajärjestely- tai yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai on muutoin ilmeisen maksukyvytön tai Sopijapuoli poistetaan Viestintäviraston ylläpitämästä tunnistuspalvelun tarjoajien rekisteristä (Tunnistuslaki 12 §).

24. Sopimuksen siirtäminen

Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta kolmannelle Sopijapuolelle ilman toisen Sopijapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Sopijapuolella on kuitenkin ilman toisen Sopijapuolen suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain samaan konserniin Sopijapuolen kanssa kuuluvalle taholle sekä kolmannelle Sopijapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy edellyttäen, että siirronsaaja on rekisteröitynyt Viestintävirastoon tunnistuspalvelun tarjoajaksi ja liittynyt Luottamusverkostoon. Siirrosta tulee ilmoittaa toiselle Sopijapuolelle etukäteen.

25. Riidanratkaisun menetelmä

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse Sopijapuolten välillä. Jollei neuvotteluissa päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan välimiesoikeudessa soveltaen Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja menettelykieli suomi.

26. Valvova viranomainen

Handelsbankenin toimintaa valvovat Ruotsin finanssivalvonta www.fi.se ja kuluttaja-asioissa myös kuluttaja-asiamies www.kkv.fi.

Ruotsin finanssivalvonnan yhteystiedot ovat: Finansinspektion, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.