Villkor för biometrisk identifiering i Handelsbankens Bekräfta-app

Med biometrisk identifiering avses kontroll av identitet med hjälp av kundens fysiska egenskaper såsom fingeravtryck eller ansiktsdrag. Genom att ta i bruk funktionen kan kunden identifiera sig i Bekräfta-appen med sina biometriska identifieringsuppgifter i stället för med PIN-koden.

Vissa tjänster kräver fortsättningsvis PIN-kod.

Den biometriska identifieringen grundar sig på teknologin i kundens mobil enhet. Handelsbanken har inte tillgång till de biometriska identifieringsuppgifter som har lagrats i enheten, och Handelsbanken hanterar eller förvaltar således inte dessa uppgifter.  

Endast kundens egna personliga biometriska identifieringsuppgifter kan användas i Handelsbankens Bekräfta-app. Kunden har skyldighet att se till att endast kundens egna biometriska identifieringsuppgifter finns lagrade i enheten innan biometrisk identifiering tas i bruk i Handelsbankens Bekräfta-app. Kunden ska radera alla andra användares biometriska identifieringsuppgifter som har lagrats i enheten innan tjänsten tas i bruk. 

Alla åtgärder som gjorts med biometrisk identifiering är bindande för kunden. 

För att förhindra missbruk får användaren inte överlåta sin mobil enhet till en annan person om ansiktsidentifiering används som identifieringsmetod. Kunden ska förvara sin mobil enhet så att utomstående inte kommer åt att använda Handelsbankens Bekräfta-app. 

Handelsbanken har alltid utan separat meddelande rätt att förhindra användningen av biometrisk identifiering eller ändra begränsningarna som gäller funktionen. 

På biometrisk identifiering i Handelsbankens Bekräfta-app tillämpas utöver dessa villkor också Allmänna villkor för de tjänster som används med personkundens bankkoder och Allmänna villkor för de tjänster som används med företagskundens bankkoder.