Allmänna villkor för företagskonton

Från 1.10.2019

Företagskonton kan användas endast på Handelsbankens kontor i Finland, om inte banken ger samtycke till annat.

Dessa kontovillkor tillämpas på kontoavtalen för affärskonton, penningmarknadskonton och primekonton och de allmänna villkoren är en del av kontoavtalet.

På genomförande av betalningsuppdrag tillämpas dessutom de allmänna villkoren för betalningsförmedling och i fråga om en tjänst som anslutits till kontot tjänstens egna avtalsvillkor.

Definitioner

Bankdag: Bankdag är en dag då banken är öppen så att den för sin del kan genomföra en betalningstransaktion. Såvida annat inte särskilt har angetts är bankdagarna i Finland veckodagarna från måndag till fredag med undantag av finländska helgdagar, självständighetsdagen, första maj, julafton och midsommarafton samt andra dagar som inte anses vara bankdagar.

Befullmäktigad att använda kontot: Kontohavaren kan ge en eller flera personer fullmakt att använda sitt konto i enlighet med dessa kontovillkor genom att i en specificerad fullmakt definiera de personer som ges fullmakt att använda kontot, samt fullmaktens omfattning.

Betalningsinstrument: Med betalningsinstrument avses betalkort eller annat användarspecifikt instrument eller förfaringssätt eller en kombination av dessa som kontohavaren och banken har kommit överens att ska användas för betalningsuppdrag. Betalningsinstrument är förutom betalkorten också till exempel bankkoder.

Betalkonto: Med betalkonto avses ett konto som är avsett för och kan användas för betalningstransaktioner utan användningsbegränsningar till följd av kontovillkor eller lag.

Betalningstransaktion: En betalningstransaktion är en åtgärd med vilket medel överförs, tas ut eller ställs till förfogande för kontohavaren och en person som har rätt att använda kontot. De transaktioner som hör till krediteringen av insättningsräntan är inte betalningstransaktioner.

Betalningsuppdrag: Ett betalningsuppdrag är kundens eller betalningsmottagarens order till banken att genomföra en betalningstransaktion som girering, överföring av medel till bankens betalkonto, direktdebitering, kontantinsättning, kontantuttag, med betalkort eller annat betalningsinstrument.

Genomförande av betalningsuppdrag: Genomförandet av betalningsuppdraget inkluderar bankens åtgärder för att behandla uppdraget och för att förmedla betalningen.

Bekräftelse av tillgängliga medel: Med bekräftelse av tillgängliga medel avses att banken till en extern tjänsteleverantör via ett datanät bekräftar att ett belopp som krävs för genomförande av en kortbaserad betalningstransaktion är tillgängligt på kundens betalkonto vid tidpunkten för förfrågan.

Innehavare av dispositionsrätt till kontot: Kontohavaren befullmäktigar i regel i kontoavtalet en eller flera personer att använda sitt konto i enlighet med dessa kontovillkor.

Kontohavare: Med kontohavare avses den person som banken är skyldig de medel som finns på kontot och som kan bestämma över kontot och kontomedlen enligt egen önskan, om inte annat nedan konstateras. Kontohavarna kan vara flera än en till antalet.

Kontoinformationstjänst: Med kontoinformationstjänst avses en tjänst där en extern tjänsteleverantör via ett datanät hämtar och lämnar information om kontohavarens betalkonton som banken tillhandahåller.

Kontotransaktion: Med en kontotransaktion avses sådana kontokrediteringar och kontodebiteringar som inverkar på kontots saldo.

Kontoöppnare: Kontoöppnaren är den person som med banken ingår avtal om att öppna kontot.

Person som har rätt att använda kontot: Rätt att använda kontot har den person vars rätt att bestämma över kontot i enlighet med punkt 4 i dessa kontovillkor grundar sig på lagligt ombudskap eller fullmakt av kontohavaren.

Valuteringsdag: Valuteringsdagen är en referensdag som banken använder när den räknar ränta på de medel som debiteras kontot eller inbetalas på kontot.

1. Kontoavtal

I kontoavtalet avtalas om följande saker:

 • fastställande av ränta
 • ränta/ränteprocent när avtalet ingås, ränteberäkningsgrund, den referensränta som tillämpas, eventuell klausul om maximi- och/eller minimiränta, ränteperiod och räntebetalningsdag
 • dröjsmålsränta
 • uttagsprovision
 • depositionstid
 • uppsägningstid
 • begränsningar i fråga om uttag av medel
 • övriga frågor som kan avtalas med stöd av dessa kontovillkor 

2. Kontoöppning

2.1 Ingående av avtal och öppnande av konto

Kontoöppnaren och banken ingår kontoavtalet skriftligen eller i elektronisk form med hjälp av elektroniska kommunikationskoder.

2.2 Uppgifter som ges banken

Kontoöppnaren är skyldig att förete banken en utredning om kontohavaren. Kontohavaren är skyldig att ge banken uppgifter om de personer som har rätt att använda kontot. Kontoöppnaren, kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot ska till banken uppge bl.a. sitt namn, sin personbeteckning och/eller FO-nummer, postadress, hemort och övriga behövliga uppgifter om kundkontroll som banken förutsätter, såsom vid behov uppgifterna om verkliga förmånstagare, samt på bankens anmodan lämna ett namnteckningsprov. Kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot skall omedelbart underrätta banken om ändringar i ovannämnda uppgifter.

Om ovannämnda uppgifter har getts till banken redan i ett tidigare sammanhang kan banken använda de uppgifter som införts i bankens kundregister.

2.3 Kommunikation mellan banken och kunden

Kontohavaren och banken avtalar att banken ger information om betalningstransaktionerna på någotdera av följande sätt:

 • skickar den till den adress som har meddelats banken eller magistraten eller
 • ställer den till kundens förfogande i bankens nättjänst eller på annat separat avtalat sätt

Andra meddelanden som berör kontot skickar banken skriftligt till den adress som meddelats banken eller magistraten eller ställer dem till förfogande i nättjänsten. Om kunden använder bankens nättjänst ställs meddelanden om kontot i regel till förfogande i nättjänsten.

Banken lämnar meddelanden om säkerheten i betaltjänsten på sin webbplats eller i någon annan e-tjänst som banken godkänt, såsom nätbanken.

Uppgifter om betalningstransaktioner ges en gång i månaden om man inte separat har avtalat om att de ges oftare.

När banken ger uppgifterna om betalningstransaktioner eller andra meddelanden som berör kontot i bankens nättjänst eller skickar dem till den ovan nämnda adressen anses kontohavaren ha fått uppgifterna eller meddelandet senast den sjunde dagen efter att de skickats.

Kontohavaren skickar banken meddelanden om dessa villkor skriftligt eller på annat sätt som avtalats separat. Banken anses ha fått meddelandet senast den sjunde dagen efter att det skickades.

3. Referensränta

3.1 Fastställande av referensräntan

Handelsbanken Prime-räntan
Handelsbanken Prime är bankens egen referensränta som ändras med ett administrativt beslut av banken. På Handelsbanken Prime inverkar de korta och långa marknadsräntorna, inflationsutvecklingen samt landets allmänna ekonomiska situation.

Euriborräntan
Euriborräntan utgör referensräntan för penningmarknaderna inom euroområdet. Fastställandet av värdet på euribor och noteringsdagen grundar sig på vid var tid gällande internationell praxis.

Om justeringen av räntan avtalas i kontoavtalet.

Banken ger inget förhandsbesked om ränteändringar. Det gällande värdet på referensräntan publiceras i dagstidningarna och fås på bankens förrättningsställen eller bankens webbplats. 

3.2 Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts

Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts fastställs den referensränta som skall tillämpas på depositionen i enlighet med författning eller myndighets beslut eller anvisning som ges om den nya referensräntan.

Om ingen ny referensränta ges genom författning eller myndighets beslut eller anvisning, avtalar banken och kontohavaren om den nya referensränta som skall tillämpas på depositionen. Om banken och kontohavaren inte kan enas om en ny referensränta före räntebestämningsperiodens utgång, används som värde på den referensränta som skall tillämpas på depositionen fortfarande värdet på den referensränta som tillämpats på denna deposition före räntebestämningsperiodens utgång.

Om banken och kontohavaren inte kan enas om en ny referensränta inom 6 månader från det att räntebestämningsperioden löpt ut, fastställer banken en ny referensränta.

4. Användningen av kontot och betalningsinstrumenten

Om det finns två eller flera kontohavare får varje kontohavare ensam använda kontot om inte annat har avtalats. Om någon av kontohavarna vill förhindra att kontot används skall detta meddelas banken, varvid banken har rätt att förhindra att kontot används. Då kan kontot användas endast av samtliga kontohavare tillsammans. Medel får tas ut från kontot med av banken godkänt betalningsinstrument.

Banken och kontohavaren avtalar separat om de betalningsinstrument som ges till kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot.

Då kontot avslutas eller användningsrätten återkallas, skall kontohavaren och/eller den som har rätt att använda kontot omedelbart återlämna betalningsinstrumenten till banken.

5. Externa tjänsteleverantörers rättigheter

Kunden kan till en extern tjänsteleverantör ge sitt samtycke till att lämna kontoinformation till kontoinformationstjänsten. Banken lämnar den begärda informationen till kontoinformationstjänsten. Banken ansvarar inte för skada som kontoinformationstjänsten orsakat. Banken kan för externa tjänsteleverantörer som tillhandahåller kortbaserade betalningssätt bekräfta om ett belopp som krävs för genomförande av en kortbaserad betalningstransaktion är tillgängligt på betalarens betalkonto.

6. Övertrassering av kontot

Kontohavaren och den som har rätt att använda kontot får använda betalningsinstrumenten bara så att kontot inte övertrasseras. Om kontohavaren eller den som har rätt att använda kontot inte använder betalningsinstrumenten i enlighet med vad som ovan sagts, har banken rätt att bokföra det belopp som ska debiteras på kontot som bankens fordran som förfaller till betalning genast. Om avtalsbrottet är väsentligt har banken rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

Kontohavaren är skyldig att till banken betala dröjsmålsränta på övertrasseringen, avgift för påminnelsebrevet samt övriga avgifter och provisioner enligt prislistan som föranleds av inkasseringen av övertrasseringen. Banken har rätt att debitera kontot med ovannämnda avgifter och provisioner.

7. Bankens rätt att vägra godkänna användning av kontot

Banken har rätt att vägra godkänna användningen av kontot, om

 • banken inte har tillställts de uppgifter som avses i punkt 2.2,
 • namnteckningen på uttagsdokument avviker från det namnteckningsprov som banken innehar,
 • kontoanvändaren inte tillförlitligt kan styrka sin identitet,
 • fullmakten inte uppföljer de krav banken ställer på en fullmakt,
 • en check uppvisas för inlösen efter uppvisningstiden eller
 • banken i övrigt har skäl att misstänka riktigheten i användningen av kontot eller
 • banken enligt sin bedömning har skäl att misstänka att kontot används eller kommer att användas för brottslig verksamhet antingen direkt eller indirekt eller på
 • något annat sätt i strid med gällande lagstiftning eller annars på ett sätt som kan leda till skada för banken eller tredje part.

Banken har rätt att av säkerhetsskäl begränsa användningen av kontot på andra ställen än på det kontoförande kontoret.

8. Spärrande av kontot

Banken har rätt att spärra kontot, när

 • kontohavaren träder i likvidation, försätts i konkurs eller inställer sina betalningar,
 • kvittningsförutsättningarna har uppfyllts,
 • en kontohavare det kräver eller
 • banken har skäl att misstänka missbruk av kontot.

Banken har rätt att spärra kontot, om det trots anmärkning inte finns medel på kontot för betalning av bankens provisioner och avgifter, tills kontohavaren har betalat avgifterna och arvodena till banken i enlighet med punkt 6 och 11 i dessa kontovillkor.

Banken underrättar kontohavaren om spärrningen av kontot i efterskott.

9. Debitering och kreditering av kontot samt valuteringsdag

Debitering av kontot
Beloppet av ett betalningsuppdrag debiteras kontot när banken har mottagit uppdraget. Om uppdragets förfallodag är senare än mottagningsdagen debiteras kontot den förfallodag som anges i uppdraget. Om uppdragets förfallodag inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag.

Kontantuttag debiteras kontot den dag medlen tas ut. 

Kreditering av kontot
En eurobetalning i realtid inom Handelsbankens filialverksamhet i Finland krediteras kontohavarens konto under alla veckodagar.

En eurobetalning mellan banker eller bankgrupper som inte hör till samma grupp krediteras kontohavarens konto genast den bankdag då medlen har betalts in på kontohavarens banks konto och banken har fått de uppgifter som behövs för krediteringen av kontohavarens konto.

Om en betalning ursprungligen är i en annan valuta än euro krediteras kontohavarens konto med medlen genast den bankdag då medlen har betalats in på kontohavarens banks konto och banken har fått de uppgifter som behövs för krediteringen av kontohavarens konto och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

En kontantinsättning i euro krediteras kontot senast följande bankdag efter det att pengarnas äkthet har verifierats och medlen har räknats. Om en kontantinsättning är i någon annan valuta än euro förutsätter krediteringen av kontot dessutom att nödvändiga valutatransaktioner görs.

Valutatransaktionerna kräver att dagen är en bankdag såväl i Finland som i valutans hemstat.

Valuteringsdag
Valuteringsdag för kontodebitering är den dag då kontot debiteras med transaktionens penningbelopp.

Valuteringsdag för kontokreditering är den bankdag då transaktionens penningbelopp betalas in på kontohavarens banks konto.

Om en kreditering är i en annan valuta än euro eller valuta i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde är valuteringsdagen för kontokrediteringen den bankdag då nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

Valuteringsdag för en kontantinsättning är den dag då medlen krediteras kontot. Valuteringsdag för ett kontantuttag är den dag då medlen tas ut från kontot.

10. Kontotransaktioner

Banken antecknar depositionens belopp, ändringar i depositionsbeloppet och övriga kontotransaktioner i sin bokföring, som skall anses utgöra ett tillförlitligt bevis på kontohavarens kontoställning, såvida inte kontohavaren påvisar annat.

11. Avgifter och provisioner

Kontohavaren är skyldig att betala de avgifter och provisioner som sammanhänger med kontoöppningen, användningen och upprätthållandet av kontot och med de meddelanden banken sänt vilkas belopp framgår av den vid respektive tidpunkt gällande prislistan. Banken har rätt att debitera kontot med dessa avgifter och provisioner.

Prislistan finns till påseende på bankens alla förrättningsställen.

11.1. Reservering av medel för debitering av avgifter och provisioner

Kontohavaren är skyldig att se till att det på kontot finns tillräckliga medel för genomförande av betalningsuppdrag för debitering av bankens avgifter och provisioner.

11.2. Bokföring av bankens avgifter och provisioner när behövliga medel saknas på kontot

Om det i en situation enligt punkt 11.1. inte finns medel för debitering av bankens avgifter och provisioner har banken rätt att bokföra beloppet på kontot som bankens fordran.

Sådana debiteringar är bland annat

 1. dröjsmålsräntor, avgifter och provisioner i enlighet med kontoavtalet och
 2. andra avgifter och provisioner som baserar sig på avtal eller separata uppdrag för vilka överenskommelse om debitering från kontot har träffats mellan kontohavaren och annan person som har rätt att använda kontot och banken.

11.3. Påföljder  vid avsaknad av medel

Om det på kontot inte finns medel för debitering av de dröjsmålsräntor samt bankens avgifter och provisioner som avses i punkt 11.2, är kontohavaren skyldig att till banken betala och banken har rätt att debitera kontot, med medel som inkommit på kontot senare, för den dröjsmålsränta som upplupit på bankens fordran, den avgift som tas ut för meddelande om övertrassering av kontot samt övriga avgifter och provisioner för indrivningen av fordran.

12. Pantsättning av kontomedel

Kontohavaren kan pantsätta medlen på kontot. För att trygga sina rättigheter skall panttagaren underrätta banken om pantsättningen.

13. Ändring av kontoavtalet och kontovillkoren

13.1. Ändring som minskar kontohavarens rättigheter

Banken meddelar kontohavaren skriftligt eller i elektronisk form om en sådan ändring av kontoavtalet som ökar kontohavarens skyldigheter eller minskar hans rättigheter och som inte beror på lagändring eller myndighetsbeslut. En sådan ändring träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar, dock tidigast en månad efter det att meddelandet har tillställts kontohavaren. Kontohavaren anses ha fått meddelandet inom den tid som avses i punkt 2.3.

Avtalet fortsätter med det ändrade innehållet om kontohavaren inte innan den dag förändringarna meddelats träda i kraft meddelar banken skriftligt eller elektroniskt på annat avtalat sätt att han motsätter sig förändringen. Om kontohavaren inte godkänner ändringen av kontoavtalet eller kontovillkoren har kontohavaren och banken rätt att säga upp detta avtal i enlighet med punkt 15 i dessa villkor.

13.2. Övriga ändringar

Banken har rätt att meddela om en ändring genom att offentliggöra den på bankens förrättningsställen eller på bankens webbplats.

Kontohavaren har rätt att säga upp detta avtal i enlighet med punkt 15 i dessa kontovillkor.

Ändringen träder i kraft tidigast en månad efter att ändringen har offentliggjorts på bankens förrättningsställe eller på bankens webbplats.

14. Ändring av prislistan

14.1. Debitering av ny avgift och provision

Banken meddelar kontohavaren skriftligt eller i elektronisk form en ändring med vilken banken till detta avtal fogar en avgift eller provision som inte ingick i prislistan när kontoavtalet undertecknades och som inte beror på lagändring eller myndighetsbeslut. Banken har rätt att uppbära den nya avgiften och provisionen från och med den tidpunkt som banken uppger, dock tidigast en månad efter att meddelandet skickades till kontohavaren.

Avtalet fortsätter med det ändrade innehållet om kontohavaren inte innan den dag förändringarna meddelats träda i kraft meddelar banken skriftligt eller elektroniskt på annat avtalat sätt att han motsätter sig förändringen. Om kontohavaren inte godkänner ändringen av kontoavtalet eller kontovillkoren har kontohavaren och banken rätt att säga upp detta avtal i enlighet med punkt 15 i dessa villkor.

14.2. Övriga ändringar av avgifter och provisioner

Banken meddelar en ändring med vilken banken till detta avtal fogar en avgift eller provision som beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut genom att offentliggöra ändringen i prislistan. Ändringen av prislistan träder i kraft tidigast en månad efter att ändringen har offentliggjorts i prislistan om inte annat föranleds av en lagändring eller ett myndighetsbeslut.

Banken underrättar kontohavaren om höjningen av en avgift eller provision som ingår i prislistan genom att offentliggöra beloppet av den höjda avgiften eller provisionen på kontoutdraget eller annars skriftligen. Ändringen av prislistan träder i kraft tidigast en månad efter dateringen av kontoutdraget eller annat skriftligt meddelande.

Kontohavaren har rätt att säga upp detta avtal i enlighet med punkt 15 i dessa kontovillkor.

15. Kontoavtalets giltighet, uppsägning och hävning

Kontoavtalet gäller tillsvidare om inte annat har avtalats.

Kontohavaren och banken har rätt att säga upp kontoavtalet med en månads uppsägningstid, såvida inte annat avtalats i kontoavtalet. Banken har rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan om kontohavaren eller någon annan person som har rätt att använda kontot väsentligt har brutit mot de förpliktelser som baserar sig på kontoavtalet. På motsvarande sätt har kontohavaren rätt at häva kontoavtalet med omedelbar verkan om banken väsentligt har brutit mot de förpliktelser som baserar sig på kontoavtalet. I så fall ska medel som finns på kontot tas ut.

Banken sänder kontohavaren ett meddelande om uppsägningen eller hävningen skriftligt eller elektroniskt.

Banken har rätt att avsluta kontot efter uppsägningstiden eller efter det att kontoavtalet har hävts på ovannämnda sätt.

I samband med uppsägning eller hävning av kontoavtalet förfaller de avgifter och provisioner som hänför sig till kontot omedelbart till betalning när uppsägningstiden löpt ut eller hävningen trätt i kraft.

Om det finns medel på kontot när kontot avslutas förvarar banken dem för kontohavarens räkning. På medlen betalas ingen ränta.

När kontoavtalets uppsägningstid har löpt ut eller hävningen har trätt i kraft kan kontots tjänster inte längre användas.

16. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada om den kan visa att det finns ett sådant osedvanligt och oförutsägbart hinder för att uppfylla förpliktelserna som parten inte har något inflytande över och vars följder den inte har någon möjlighet att avvärja ens med iakttagande av största möjliga noggrannhet. Banken ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på detta avtal skulle strida mot bankens i lag föreskrivna skyldigheter.

Avtalsparten är skyldig att så fort som möjligt underrätta den andra avtalsparten om force majeure som drabbat honom. Banken kan meddela om force majeure till exempel på sin webbplats eller i riksomfattande dagstidningar.

17. Skadeståndsansvar

Banken är skyldig att ersätta kontohavaren utöver ränteförlusten endast den direkta skada som har orsakats av bankens försummelse. Sådana direkta skador är direkta utredningskostnader som orsakats kunden av utredningen av ett fel. Banken återbetalar debiterade avgifter för tjänster endast i den mån som de hänför sig till den skadevållande försummelsen.

Banken ansvarar inte för eventuella indirekta skador som drabbat kontohavaren såvida inte skadan orsakats med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

18. Skadebegränsande åtgärder

Kontohavaren eller den som har rätt att använda konto ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan. Om han försummar detta svarar han själv för skadan till denna del. Skadestånd som banken måste betala på grund av förfarande som strider mot lag eller mot avtalet kan jämkas om det är orimligt med beaktande av orsaken till förseelsen, eventuella medverkan till skadan av kontohavaren eller den som har rätt att använda konto, bankens möjlighet att förutse och förebygga skadan samt övriga omständigheter.

19. Kundrådgivning och rättsskyddsmedel utanför domstol

I frågor kring detta avtal och dess villkor ska kunden i första hand kontakta banken. Om det är fråga om kundklagomål banken svarar kunden i regel inom 15 bankdagar från kundens kontakt antingen skriftligt eller på något annat varaktigt sätt enligt avtalet.

Konsumenter och småföretag kan hänföra meningsskiljaktigheter om dessa villkor till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller till Banknämnden som fungerar i anslutning till Fine och konsumenter till konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) för behandling.

20. Övervakande myndighet

Bankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen i Sverige (www.fi.se) och i frågor som gäller konsumenter också av konsumentombudsmannen (www.kkv.fi).

Kontaktuppgifterna till Finansinspektionen i Sverige är: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

21. Behandling av personuppgifter

Banken behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter som användaren av tjänsten lämnar eller som banken på annat sätt sparar när tjänsten används. 

21.1. Syfte och rättslig grund

Banken behandlar personuppgifter i regel för att fullfölja villkoren för avtalet mellan parterna. Banken behandlar personuppgifter också för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter eller de skyldigheter som en myndighet ålagt, till exempel för att följa den lagstiftning som gäller bokföring, samt vid rapportering till skattemyndigheten och Finansinspektionen. Därtill kan uppgifter om kundkontroll och övriga personuppgifter användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Banken behandlar personuppgifter också på grund av berättigat intresse till exempel vid direktmarknadsföring samt vid marknads- och kundanalyser som utnyttjas vid marknadsföring, utveckling av affärsverksamheten och riskhantering. Genom att använda betaltjänsten ger betaltjänstanvändaren banken sitt uttryckliga samtycke till att behandla de personuppgifter som behövs för att betaltjänsten ska kunna tillhandahållas.

21.2. Förvaringstid för personuppgifterna

Banken förvarar personuppgifterna så länge som behövs för att fullfölja villkoren för avtalet och på grund av krav enligt lag och övriga författningar. Uppgifterna förvaras i allmänhet 5–10 år från att avtalet upphört att gälla.

21.3. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter banken behandlar samt rätt att begära att felaktiga eller bristfälliga uppgifter korrigeras.

21.4. Ytterligare information och kontaktuppgifter

Bankens dataskyddsbeskrivning finns tillgänglig på webbplatsen www.handelsbanken.fi och på kontoren. Om du vill utöva din rätt, om du har frågor eller om du vill reklamera det sätt på vilket dina personuppgifter behandlas, kontakta oss då genom att skicka ett meddelande via nätbanken, eller ring Handelsbankens kundtjänst eller besök kontoret. Du kan också skicka ett meddelande till Handelsbanken Finlands dataskyddsansvariga: tietosuojavastaava@handelsbanken.fi eller per brev: Handelsbanken, Dataskyddsansvarig, Östersjögatan 11–13, 00180 Helsingfors. Kontaktuppgifterna till kontoren, kundtjänsten och den dataskyddsansvariga finns också på vår webbplats. Behandlingen av personuppgifter kan reklameras hos tillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen www.tietosuoja.fi.

22. Forum och lag som tillämpas

Tvister som uppstår till följd av detta avtalsförhållande avgörs vid Helsingfors tingsrätt.

På detta avtal tillämpas finsk lag.

23. Insättningsgaranti

Om annat inte anges omfattas detta konto av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden i Sverige.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda behållning i banken med högst 100 000 euro. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige beslutade att garantin ska träda in.

Följande svenska kunder, eller deras icke-svenska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Ytterligare information finns på www.riksgalden.se.