Allmänna villkor för avtal om placeringstjänster och förvar – företag och organisation

I Villkorens syfte och tillämpningsområde

Villkor gäller från och med 01.12.2023

Dessa allmänna villkor för avtal om placeringstjänster och förvar tillämpas på köp- och säljorder av Värdepapper och andra Finansiella Instrument (enligt definitionen nedan).

Dessa villkor tillämpas även på förvar av Finansiella Instrument såsom Värdepapper och på placeringsrådgivning. Om Banken erbjuder Kunden kapitalförvaltning eller andra särskilda tjänster ingås vid behov ett separat avtal för dessa.

Banken och Kunden undertecknar de nödvändiga avtal och andra dokument som Marknadsplatsen förutsätter i varje enskilt fall.

II Definitioner

Professionell Kund. En Kund som är en i lagen om investeringstjänster avsedd professionell kund. Förutsättningen för professionalism är bland annat att Kundens investeringsverksamhet är uppenbart professionell i fråga om omfattning, regelbundenhet och organisation.

Värdepapper. I värdepappersmarknadslagen avsett inhemskt eller utländskt värdepapper som är omsättningsbart och som har satts i omlopp bland allmänheten tillsammans med flera andra värdepapper som utfärdats över identiska rättigheter, inklusive värdeandelar.

Värdepappersförmedlare. Med värdepappersförmedlare avses:

 1. i lagen om investeringstjänster avsett värdepappersföretag eller utländskt värdepappersföretag, eller en filial till sådant, och
 2. i kreditinstitutslagen avsett kreditinstitut och utländskt kreditinstitut som erbjuder investeringstjänster, eller en filial till sådant.

Kund. En avtalspart som verkar för egen räkning i förhållande till Banken och som Banken har godkänt som sin kund.

Icke-professionell Kund. En kund som inte är en Professionell Kund eller en Godtagbar Motpart.

Godtagbar Motpart. En Professionell Kund som enligt lagen om investeringstjänster kan anses som godtagbar motpart.

Marknadsplats. I lagen om handel med finansiella instrument avsedd reglerad marknad, multilateral handelsplattform och motsvarande handelsplattform i annan stat än Finland samt inhemsk eller utländsk clearingorganisation.

Marknadsregler. Beslut, myndighetsföreskrifter och myndighetsanvisningar som getts utifrån gällande lagstiftning samt Marknadsplatsernas regler, anvisningar och föreskrifter, marknadernas självreglering och vid var tid tillämplig handelssed.

Sanktioner. Sanktioner, meddelanden eller föreskrifter utfärdade av finska staten, Europeiska unionen, Förenta nationernas säkerhetsråd, Amerikas förenta stater, Storbritannien eller vilken som helst annan inhemsk eller utländsk behörig sanktionsmyndighet, såsom OFAC (Office of Foreign Assets Control).

Banken. Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland.

Finansiellt Instrument. I lagen om investeringstjänser avsett värdepapper och annat finansiellt instrument. I dessa villkor avses med Finansiellt Instrument även annan överförbar rätt eller förbindelse.

Avvecklingsdag. Den tidpunkt då handeln med ett Finansiellt Instrument avvecklas.

Order. En bindade order som Kunden gett Banken att köpa eller sälja Finansiella Instrument eller att vidta andra åtgärder som hänför sig till de Finansiella Instrumenten.

Befullmäktigad. En person som agerar utifrån Kundens befullmäktigande och som har rätt att å Kundens vägnar ge Banken Order.

III Handel med finansiella instrument

1. Order

1.1. Orderläggning och ikraftträdande

Kunden kan lägga en köp-eller säljorder avseende ett Finansiellt Instrument muntligen, skriftligen, elektroniskt eller på annat sätt som överenskommits med Kunden. Ordern träder i kraft när Banken har fått tillräckliga uppgifter om den och mottagit den som en Order. Ansvaret för att Ordern inkommer till Banken ligger hos Kunden.

En Order som lagts av Kunden ska innehålla:

 1. specificerande uppgifter om Kunden och den person som lagt Ordern;
 2. uppgift om huruvida Ordern gäller köp eller försäljning;
 3. Finansiellt Instrument och belopp;
 4. prisrelaterade villkor;
 5. den tid Ordern är i kraft;
 6. eventuellt befullmäktigande av Kunden att utföra Ordern under dess giltighetstid vid den tidpunkt som Banken finner bäst; och
 7. övriga uppgifter som är nödvändiga för att utföra Ordern och avveckla affären. Banken har rätt att underlåta att utföra en bristfälligt specificerad Order. Kunden är medveten om att Banken kan, såvida Kunden inte ger avvikande instruktioner, ha en skyldighet att offentliggöra Kundens aktierelaterade Order i det fall Ordern inte omedelbart kan utföras till det limitpris som Kunden fastställt eller till ett pris som är bättre än detta. Om det prisvillkor som ingår i Kundens Order väsentligt avviker från den gängse marknadsprisnivån på den aktie som är föremål för Ordern, förstår och godkänner Kunden att Banken kan låta bli att offentliggöra en sådan Order.

1.2. Orderns giltighet

Ordern är i kraft en viss tid eller tillsvidare. En Order som är i kraft tillsvidare upphör att gälla då två (2) veckor förflutit sedan Ordern trätt i kraft, såvida inte den affär som Ordern avser har utförts eller Ordern dessförinnan annullerats. Om ingen giltighetstid har specificerats i Ordern, är Ordern i kraft den dag den lagts.

Om handeln har upphört då Ordern mottagits och giltighetstiden inte har specificerats i Ordern, är Ordern i kraft där påföljande börsdag.

Ordern förfaller automatiskt om Marknadsplatsens handelssystem avlägsnar en Order som redan sparats i handelssystemet till exempel på grund av att dividend- eller teckningsrätt lösgörs, på grund av aktiesplit eller aktieemission, på grund av att aktieslag eller aktier sammanslås eller på grund av fusion eller delning. Ordern förfaller automatiskt om Värdepapprets giltighetstid går ut innan Ordern har utförts. En Order som gäller ett obligationslån förfaller inte efter att räntan på ett Finansiellt Instrument som jämställs med främmande kapital lösgjorts.

Kunden har rätt att ändra eller annullera Ordern innan en bindande offert som leder till affär har getts eller innan affären utförts. Ändringen eller annulleringen träder i kraft efter att Banken har mottagit den och ändringen eller annulleringen har sparats i Marknadsplatsens handelssystem. Om antalet föremål för Ordern ökas och prisvillkoret ändras betraktas detta som annullering av Ordern och samtidigt som en ny Order. En ändring av Ordern kan påverka dess prioritetsställning. Om Banken har vidtagit åtgärder för att utföra Ordern kan Ordern endast annulleras i det fall att Kunden ersätter Banken för de kostnader och den skada som annulleringen eventuellt medfört. Ordern kan inte ändras eller annulleras till den del som den har utförts.

1.3. Handläggning av Order

Efter att ha mottagit Ordern handlägger Banken den omsorgsfullt till kundens fördel. Banken utför Ordern enligt Bankens vid var tid gällande verksamhetsprinciper för utförande av order om Kunden inte lämnar särskilda anvisningar som avviker från verksamhetsprinciperna. När Kunden lägger en Order anses Kunden ha godkänt Bankens vid var tid gällande verksamhetsprinciper för utfärdande av Order.

Ordern handläggs utan ogrundat dröjsmål om det med Kunden inte uttryckligen har avtalats om att Ordern utförs vid en tidpunkt som Banken finner bäst eller om någon annan tidpunkt. Kunden är skyldig att medverka till handläggningen av Ordern.

Om ingen prislimit har fastställts i Ordern har Banken rätt att utföra Ordern till gängse marknadspris.

Banken har rätt att utföra Ordern i delar om inte något annat har avtalats.

Såvida inte annat har avtalats med Kunden, har Banken rätt att i enlighet med Marknadsreglerna slå samman Kundens Order med en annan kunds order eller dess egen order.

Kunden är medveten om och godkänner att Banken, dess koncernbolag eller den part som faktiskt genomför affären kan vara motpart i Kundens affär.

Om Kunden har gett särskilda anvisningar som avviker från Bankens vid var tid gällande verksamhetsprinciper för utförande av order, kan vissa faktorer i anvisningarna hindra Banken att i fråga om en särskild Order vidta sådana åtgärder i enlighet med dess verksamhetsprinciper vars syfte är att uppnå det ur Kundens synvinkel bästa möjliga resultat. De Finansiella Instrument som är föremål för en säljorder ska lämnas till Banken eller göras tillgängliga för Banken i samband med att Ordern läggs i enlighet med Marknadsreglerna eller vid någon annan tidpunkt som Banken kräver. Vid behov ska Kunden lämna till Banken nödvändiga dokument för att reda ut Kundens förvärv. Kunden ska ersätta Banken för den skada som orsakats Banken till följd av att de Finansiella Instrumenten lämnats med dröjsmål.

Banken har rätt att försäkra sig om att Kunden innehar de Finansiella Instrument som ingår i Kundens säljorder eller att Kunden kan lämna dem inom utsatt tid, och i detta syfte har Banken rätt att kontrollera att tillräcklig täckning finns på Kundens värdeandelskonto och i Kundens förvar och i övrigt försäkra sig om att de Finansiella Instrumenten är tillgängliga samt reservera de Finansiella Instrumenten för genomförande och avveckling av affären.

Banken har även rätt att försäkra sig om att Kunden kan betala köpesumman för de Finansiella Instrumenten. I fråga om en köporder har Banken rätt att kräva handpenning eller betalning delvis eller helt i förskott.

Banken har utifrån Ordern och en genomförd affär rätt att vidta åtgärder för att avveckla affären för att säkra Bankens retentionsrätt enligt dessa villkor och Marknadsplatsens eventuella panträtt samt vidta andra motsvarande åtgärder.

Banken har inte rätt att avslöja den andra parten i affären för Kunden.

Banken handlägger Order som gäller Finansiella Instrument i enlighet med Bankens vid var tid gällande verksamhetsprinciper för utförande av order på den Marknadsplats där det Finansiella Instrumentet i fråga är föremål för handel, såvida inte annat har avtalats med Kunden.

1.4. Information om utförande av en Order

Banken ska informera Kunden om en utförd Order. Informationen ska ges i form av ett meddelande som skickas per post eller elektroniskt senast under den handelsdag som följer på den dag då Ordern utfördes, såvida inte annat har avtalats med Kunden.

I fråga om affärer som genomförts utomlands informerar Banken Kunden om affären utan dröjsmål efter att Banken själv har fått information om den.

1.5. Leverans av och säkerheter för Finansiella Instrument

Banken ser till och ansvarar för att de Finansiella Instrument som förvärvats för Kundens räkning kan överlåtas till Kunden i enlighet med Marknadsreglerna den dag då köpordern avvecklas, såvida inte annat avtalas. Om alla Finansiella Instrument inte kan överlåtas vid den tidpunkten ska Kunden ta emot en delleverans.

Om de Finansiella Instrument som är föremål för en säljorder inte är tillgängliga för Banken i enlighet med Marknadsreglerna svarar Kunden för den eventuella skada som detta orsakar Banken. Bestämmelser om användning av Finansiella Instrument som säkerhet och övriga åtgärder som säkrar avvecklingen fastställs i clearingorganisationens stadgar.

1.6. Bankens rätt att förvärva ett Finansiellt Instrument för säljarens räkning

Om det är uppenbart att en Kund som sålt ett Finansiellt Instrument inte inom den bestämda tid som anges i clearingorganisationens stadgar kan uppfylla sin skyldighet att leverera de Finansiella Instrument som utgör föremål för affären, kan Banken för att uppfylla denna leveransplikt på eget initiativ, utan att på förhand informera Kunden om detta, låna in de Finansiella Instrumenten för Kundens eller för egen räkning genom att ingå ett avtal om lån av Finansiella Instrument. En Värdepappersförmedlare har rätt att vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för fullgörande av låneavtalet.

I en ovan beskriven situation kan Banken på annat sätt förvärva de Finansiella Instrumenten för Kundens eller egen räkning utan att på förhand informera Kunden om detta. Kunden svarar för alla kostnader som orsakats av de åtgärder som avses i denna punkt, inklusive arvoden, skatter eller andra kostnader samt för eventuell skada.

1.7. Betalning av köpesumman

Kunden betalar köpesumman för de Finansiella Instrumenten plus Bankens fordran och eventuell överlåtelseskatt på affären på Avvecklingsdagen för köpordern för de Finansiella Instrumenten. Betalningen ska stå till Bankens förfogande senast vid den betalningstidpunkt som anges i Marknadsreglerna, såvida inte annat har avtalats parterna emellan. Kunden är skyldig att betala dröjsmålsränta på försenat belopp i enlighet med bestämmelserna i räntelagen.

Banken ansvarar för att den köpesumma som mottagits för de Finansiella Instrumenten som var föremål för säljordern med avdrag för Bankens fordringar i anslutning till Ordern och eventuell överlåtelseskatt på affären betalas till Kunden på Avvecklingsdagen för säljordern av de Finansiella Instrumenten. Om köpesumman inte kan betalas i sin helhet ska Kunden ta emot en delbetalning. Betalning av köpesumman förutsätter att Kunden har fullgjort sina skyldigheter i enlighet med Ordern. Om betalningen fördröjs av orsaker som beror på Banken är Banken skyldig att betala dröjsmålsränta på det försenade beloppet i enlighet med bestämmelserna i räntelagen.

1.8. Hävning av affär och underlåtande att utföra Order

Affären kan hävas endast i enlighet med Marknadsreglerna. Om affären hävs av orsaker som beror på Kunden ska kunden ersätta Banken för den skada som hävningen orsakat.

Banken har rätt att underlåta att utföra en Order om den som lagt Ordern på ett väsentligt sätt har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med Ordern, dessa villkor, ett avtal som Kunden och Banken ingått i samband med någon annan placeringstjänst eller i enlighet med Marknadsreglerna, eller om Banken har orsak att misstänka missbruk av insiderinformation. Kunden ska ersätta den skada som orsakats Banken. Banken har rätt att avstå från de åtgärder som förutsätts i en Order eller annullera en Order avseende Finansiella Instrument om en säljreservation till förmån för Banken tas bort eller om den på något annat sätt blir ogiltig eller om de Finansiella Instrumenten inte längre är i Bankens eller Kundens besittning.

1.9. Utländska Order

Om Kunden lägger en Order avseende ett Finansiellt Instrument som är föremål för handel någon annanstans än i Finland, förstår och godkänner Kunden att andra regler än de finländska Marknadsreglerna i tillämpliga delar tillämpas på handläggningen av Ordern. Värdepappersförmedlaren genomför då Ordern med tillämpande av de Marknadsregler som gäller på den aktuella handelsplatsen och som också är bindande för Kunden. Kunden förbinder sig att underteckna de dokument som eventuellt krävs för att en sådan Order ska kunna utföras.

1.10.  Valutaväxling och valutarisk

Såvida inte annat har avtalas med Kunden har Banken rätt att för Kundens räkning göra den valutaaffär som är nödvändig för att handlägga en Order. Kunden svarar för kostnaderna för valutaväxling och bär den risk för förändringar i valutakurserna som Order är behäftade med.

1.11.  Fullmakt att lägga Order och ge anvisningar gällande dem

Den Befullmäktigade lägger för Kundens räkning Order samt ger anvisningar som i övrigt gäller utförandet av dem på ett sätt som är förenligt med dessa villkor och avtalen om placeringstjänster.

Banken har rätt att på Kundens ansvar följa även Order som lagts och anvisningar som getts av någon annan än den Befullmäktigade, om personen som lagt Ordern eller gett anvisningen i och med sin ställning är befullmäktigad till detta eller om Banken annars har grundad anledning att anta att personen är berättigad att agera för Kundens räkning.

2. Särskilda villkor för Order utförda i nätbanken

De köp- och säljorder av Finansiella Instrument som Kunden lägger till Banken i nätbanken tas emot och utförs på Kundens initiativ. Kunden erbjuds inte placeringsrådgivning i nätbanken.

2.1. Orderns giltighet

En Order som lagts i nätbanken är i kraft i högst 30 dagar från det att Ordern har trätt i kraft.

2.2. Övre och undre gräns för Order

Banken kan fastställa en övre och en undre gräns för de Order som förmedlas via nätbanken, och dessa gränser kan även vara kundspecifika. Banken har rätt att begränsa den handel som sker via nätbanken om det finns risk för att Ordern inte kan utföras på ett behörigt sätt.

2.3. Bankens rätt att återkalla Kundens köp- eller säljanbud

Banken har rätt att återkalla ett köp- eller säljanbud som Kunden gett i nätbanken om det förekommer ett uppenbart fel i anbudet eller affären. Återkallelse görs för att undvika kreditrisk eller av något annat vägande skäl.

2.4. Bestyrkande av köp och rapportering

Banken informerar om en utförd Order via nätbanken. Banken har rätt att ge också annan information om Ordern och förvaringstjänsten via nätbanken.

2.5. Begränsningar i användningen av tjänsten

Nätbankens placeringstjänster är riktade till Finland, såvida inte annat har avtalats separat eller meddelats av Banken. Placeringstjänster erbjuds inte till personer bosatta i de Förenta staterna.

2.6. Motstridigheter mellan nätbankens särskilda villkor och övriga avtalsvillkor

Om det finns motstridigheter mellan de övriga villkoren i detta avtal och villkoren avseende nätbanken ska i första hand de särskilda villkoren för Order som genomförs via nätbanken enligt denna punkt 2 tillämpas.

IV Fondhandel och fondförvar

3. Utförande av Order avseende fondandelar

På Order avseende fondandelar tillämpas vid var tid gällande reglering för respektive Finansiellt Instrument, fondstadgar, fondprospekt, Bankens verksamhetsprinciper för utförande av order och villkoren i detta avtal, såvida inte annat följer av denna punkt 3.

Kunden ansvarar för att Banken har de medel som behövs för att utföra en Order av fondandelar. Banken har rätt att helt eller delvis låta bli att utföra en Order av fondandelar om Banken inte har Kundens nödvändiga medel till förfogande på avtalat konto.

Om Kundens Order är oklar har Banken rätt att utföra Ordern enligt dess bästa uppfattning med hänsyn till Kundens intresse, eller avstå från att genomföra Ordern. De Order som Banken utför och andra åtgärder är bindande för Kunden som om Kunden hade lagt en Order som motsvarar åtgärderna.

Om Kunden lägger en Order avseende teckning eller inlösen av en fondandel vars värde bestäms i någon annan valuta än euro tillämpas på valutaväxling Bankens, eller om Banken anlitar växelkurserna hos något annat finansinstitut, dess vid var tid gällande valutakurser för teckning och inlösen.

Teckning och inlösen av fondandelar kan nödvändigtvis inte alltid genomföras exakt till det belopp som motsvarar Kundens Order. Kunden är medveten om att tecknings- eller inlösenpriset vid utförande av en Order av fondandelar eventuellt måste avrundas och det görs då uppåt. Kunden svarar för de skattepåföljder och andra påföljder som dessa avrundningar eventuellt medför.

Kunden är medveten om att de bryttider som tillämpas på Order av fondandelar som förvaltas av koncernbolag inom Handelsbanken-koncernen uppges på Bankens webbplats (www.handelsbanken.fi). Bryttiderna för Order som gäller fondandelar som förvaltas av bolag utanför Handelsbanken-koncernen bestäms utifrån fonddokumentationen för fonden i fråga.

4. Rapportering; Kundens rättigheter

Banken rapporterar till Kunden med intervaller som bestäms i lag eller på ett sätt som separat avtalats med Kunden. Banken informerar Kunden om en genomförd teckning eller inlösen av fondandelar om Ordern inte gäller Kundens regelbundna fondsparande.

Kunden är medveten om att hens rätt till utländska fondandelar kan variera enligt den utländska lagstiftning som tillämpas på andelarna.

5. Regelbundet fondsparande

Kunden kan lägga en Order avseende regelbundet fondsparande. Då Kunden lägger en sådan Order bekräftar Kunden att Banken har rätt att debitera Kundens skötselkonto enligt den Order avseende regelbundet fondsparande som Kunden lagt. Kunden kan när som helst annullera sin Order avseende regelbundet fondsparande.

V Värdepappersförvar och värdeandelskonto

6. Åtgärder som ingår i avtalet

Kundens värdeandelar som finns i det finska värdeandelssystemet förvaras på ett värdeandelskonto som står i Kundens namn och som förs i ett av Banken i egenskap av kontoförvaltare upprätthållet värdeandelsregister i en värdepapperscentrals, såsom Euroclear Finland Oy:s, värdeandelssystem.

Kundens utländska värdeandelar och värdepapper förvaras genom Bankens nätverk av utländska underförvarare.

De utländska Finansiella Instrument som är föremål för handel på den reglerade marknaden i Finland kan vara registrerade i Kundens namn i en värdepapperscentral såsom Euroclear Finland Oy, eller i Bankens namn för Kundens räkning i en värdepapperscentral på emittentens hemort.

Kundens inhemska fysiska värdepapper förvaras tryggt och skilt från Bankens egna värdepapper. Om värdepappren på Kundens begäran överlåts från förvar sänder Banken dem på det sätt som Banken anser lämpligt till den adress som Kunden anger. Sändningen sker på Kundens risk och bekostnad.

Förutom förvaret sköter Banken om följande skötselåtgärder:

Banken förmedlar dividender, vinstandelar, räntor, kapitalamorteringar samt andra betalningar av avkastning som utbetalas på värdeandelar och Värdepapper som finns på värdeandelskontot och i värdepappersförvaret på skötselkontot på förfallodagen, om Banken har fått täckning från betalaren. Om förfallodagen inte är en bankdag betalas medlen på den första bankdagen efter förfallodagen. Om avkastningen eller vinstandelen från ett Värdepapper, till exempel en placeringsfond, betalas direkt till Kunden svarar Banken endast för att förvara Värdepappren på förvarskontot.

Banken sköter om registreringen av förvärv, rättigheter och begränsningar på Kundens förvarskonto enligt de uppdrag Kunden gett. Kunden svarar för att den styrkande dokumentationen för klargörande av rättsgrunderna för ansökan om registrering är tillräcklig och korrekt. Kunden svarar för komplettering av eventuella brister i den styrkande dokumentationen.

Banken skickar till Kunden en förfrågan om aktieemission som gäller aktier på förvarskontot och i värdepappersförvaret om åtgärden kräver Kundens godkännande. Banken sköter aktieteckningarna och de åtgärder som hänför sig till dem enligt Kundens anvisningar och Order. Kunden svarar för att hen har tagit del av informationen om bolagshändelsen, såsom börs- eller emissionsprospekt.

Om Kunden inte har svarat på förfrågan om aktieemission har Banken rätt, men ingen skyldighet, att sälja teckningsrätterna å Kundens vägnar på det sätt och till det pris som Banken finner bäst om teckningsrätterna skulle förfalla som värdelösa efter tidsfristen.

Om ett till aktieägare riktat optionslån, konvertibelt lån eller optionsprogram som gäller aktier som finns på Kundens värdeandelskonto emitteras, sköter Banken teckningen av lånet och optionsprogrammet och de åtgärder som hänför sig till dem i enlighet med Kundens Order.

Kunden ska lägga Ordern i tillräckligt god tid före tecknings- eller utbytestidens sista förfallodag så att Ordern kan utföras före tecknings- eller utbytestidens utgång. Banken svarar inte för utförandet av Order som lagts för sent.

Banken kan endast utföra de skötseluppdrag gällande bolagshändelser som nämns i dessa avtalsvillkor om en emittent, värdepapperscentral såsom Euroclear Finland Oy eller underförvarare meddelat Banken om händelsen i tillräckligt god tid.

Banken har rätt men ingen skyldighet att vidta andra åtgärder än dem som nämns i dessa villkor, om de kan anses vara nödvändiga för att bevara Kundens rättigheter.

Banken har rätt att för Kundens räkning öppna ett separat värdeandels- eller förvarskonto för Finansiella Instrument som är föremål för pantsättning, utmätning, kvarstad eller motsvarande säkringsåtgärd.

Då Kunden överlåter Värdepapper eller andra Finansiella Instrument avslutas skötseln i samband med förvaret efter att Kunden har lämnat en överlåtelsebegäran till Banken.

7. Utländska Finansiella Instrument

Kundens utländska Finansiella Instrument förvaras i en utländsk förvarsbank, fondbolag eller i annat förvarsinstitut som utses av Banken (s.k. underförvarare). Kundens utländska Finansiella Instrument förvaras hos den utländska underförvararen i allmänhet på ett gemensamt konto, varvid de enligt internationell praxis registreras i Bankens eller underförvararens namn. Då Kunden investerar i utländska Finansiella Instrument godkänner Kunden samtidigt att Finansiella Instrumenten förvaras hos underförvararen och på ett gemensamt konto. Banken har rätt att lämna nödvändiga uppgifter om Kunden till underförvararen. I Bankens förvarsbokföringssystem förs ett kundspecifikt register om Kundernas innehav.

Lokal lagstiftning tillämpas på utländskt underförvar och således kan Kundens rättigheter avvika från de rättigheter som gäller Värdepapper eller andra Finansiella Instrument. Då Finansiella Instrument förvaras på ett gemensamt konto kan Kundens rätt till den egendom som är på kontot vara en andelsrätt till de Finansiella Instrument som förvaras på det gemensamma kontot eller någon annan rätt till gemensam egendom som grundar sig på utländsk lagstiftning. Det är därför ofta inte möjligt för en enskild aktieägare eller ägare att delta i ett utländskt bolags bolagsstämma eller annat ägarmöte. I fråga om de Finansiella Instrument som förvaras på ett gemensamt konto kan Kundens Finansiella Instrument vara föremål för säkerhets- och kvittningsrätter som avviker från de inhemska. Förvar på gemensamt konto kan innebära en risk för att Kundens Finansiella Instrument blandas ihop med Bankens, underförvararens eller andra kunders medel. Detta kan ha en inverkan på fördelningen av medel i en situation av insolvens.

Innehav av och handel med utländska Finansiella Instrument kan innebära politiska, ekonomiska, juridiska, skattemässiga och andra oförutsägbara risker som avviker från de som hänför sig till investering i finska Finansiella Instrument och som Kunden ensam svarar för. Kunden svarar ensam även för skador som orsakas av underförvararens insolvens.

Banken varken tar emot eller överlåter utländska fysiska Värdepapper till Kunden förutom då dessa förmedlas av Bankens underförvarare.

Om avveckling av värdepappershandel, betalning av avkastning eller annan bolagshändelse sker i någon annan valuta än valutan för Kundens skötselkonto har banken rätt att ändra transaktionerna i valuta till skötselkontots valuta på Kundens bekostnad.

Banken debiterar skatt på avkastningsbetalningar om detta förutsätts enligt skatteförfattningar. Om tillämpning av skatteprocenten enligt skatteavtalen förutsätter att utredning inhämtas för beskattningen sköter Banken inte detta specialuppdrag.

Banken har rätt men ingen skyldighet att utföra en bolagshändelse eller kreditera en betalning på Kundens skötselkonto på grundval av ett förhandsbesked som ges av underförvararen. Om en betalning som hänför sig till en bolagshändelse som erhållits från underförvararen avviker från förhandsbeskedet har Banken rätt att utföra nödvändiga rättelser på Kundens konto.

Banken förmedlar till Kunden sådan information om aktieemissioner och motsvarande bolagshändelser som Banken får från sin underförvarare och som förutsätter åtgärder från Kunden. Banken förmedlar Kundens Order till underförvararen för utförande men kan inte garantera att Ordern utförs. Kundens Order är bindande om inte underförvararen godkänner en ändring eller återkallelse av Ordern. Om Kunden inte inom den tidsfrist som fastställts i meddelandet har gett Banken nödvändiga anvisningar har Banken rätt men ingen skyldighet att godkänna de åtgärder som underförvararen föreslår. Banken svarar inte för riktigheten av den information som en utländsk underförvarare ger och som Banken vidarebefordrar.

8. Kontrolltid för Finansiella Instrument

Banken reserverar fem (5) bankdagar för kontroll av Kundens finska Finansiella Instrument som tas i värdepappersförvar. För att utländska Finansiella Instrument ska tas i förvar förutsätts dessutom att den utländska underförvararen har kontrollerat och godkänt de Finansiella Instrumenten. Tidsfristen räknas börja från den tidpunkt då alla nödvändiga redogörelser för att kunna vidta den åtgärd som kunden önskat har inkommit till Banken.

Under den ovannämnda tiden svarar Banken inte för skador som orsakats av tidsfrister som eventuellt gått ut, inte heller för skyldigheter som förfallit före registreringen i förvar.

9. Förvaltningsregistrering av värdeandelar

En utländsk Kunds värdeandelar som finns i det finska värdeandelssystemet förvaras på Kundens ägarspecifika värdeandelskonto. Om den utländska Kunden ändå vill att värdeandelarna registreras på ett särskilt förvaltningsregistrerat värdeandelskonto ska Kunden avtala om detta separat med Banken.

10. Bankens övriga rättigheter och skyldigheter

Banken har rätt att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att bevara och skydda Kundens egendom och rättigheter. Banken har emellertid inte skyldighet att vidta andra åtgärder än de åtgärder som avtalas i avtalet. Kunden och Banken avtalar separat om sådana övriga skötselåtgärder som inte nämns i dessa villkor eller i avtalet om förvar.

11. Bankens rätt till korrigeringar

Om Kunden har fått en felaktig eller ogrundad betalning (över- eller underbetalning) har banken rätt att korrigera betalningen genom att debitera eller kreditera Kundens skötselkonto eller värdeandelskonto eller förvar samt utföra eventuell nödvändig valutahandel.

Om korrigeringen sker av en orsak som inte beror på Banken har Banken rätt att debitera Kundens skötselkonto med de kostnader som ovannämnda orsakat Banken.

12. Kontomeddelanden

Banken skickar till Kunden fyra gånger per år ett meddelande av vilket framgår de registreringar som gjorts på värdeandelskontot efter det föregående meddelandet.

Banken skickar årligen före slutet av mars ett kontoutdrag för värdeandelskontot av vilket framgår alla registreringar som varit i kraft vid utgången av det föregående året.

13. Överföring av värdeandelskonto

Ett förhandsbesked som en värdepapperscentral såsom Euroclear Finland Oy lämnar till Banken och som gäller överföring av hela värdeandelskontot till en annan kontoförare jämställs med en uppsägning av detta avtal från Kundens sida, utom då egendom som omfattas av avtalet kvarstår i värdepappersförvar trots överföringen av värdeandelskontot. Banken har i detta fall rätt att för upprätthållandet av förvaret öppna för Kunden ett nytt värdeandelskonto eller ett förvar på vilka dessa villkor tillämpas.

Banken har rätt men ingen skyldighet att utföra öppna Order efter att den mottagit ett förhandsbesked om överföring av värdeandelskontot från en värdepapperscentral såsom Euroclear Finland Oy. Värdeandelskontot kan inte överföras om kontot är pantsatt och ett förbud mot att överföra kontot har registrerats för kontot. Det är inte heller möjligt att överföra ett konto i sådana särskilda situationer som nämns i stadgarna för en värdepapperscentral såsom Euroclear Finland Oy.

Det överförda värdeandelskontot står till Kundens förfogande efter att det slutligt har mottagits.

14. Pantsättning av egendom i förvar

Pantsättning av egendom i förvar förpliktar Banken först efter att Banken behörigen har informerats om det.

VI Placeringsrådgivning

15. Placeringsrådgivning

Med placeringsrådgivning avses ett individuellt råd som ges till Kunden och som gäller en eller flera transaktioner med Finansiella Instrument.

Innan placeringsrådgivning erbjuds förbinder sig Kunden att till Banken lämna tillräckliga uppgifter om sin ekonomiska ställning, placeringserfarenhet och placeringskunskap samt om sina placeringsmål för att Banken ska kunna bedöma placeringsrådets lämplighet för Kunden.

Den placeringsrådgivning som Banken erbjuder är inte oberoende. Placeringsrådgivningen grundar sig på en begränsad marknadsanalys av olika Finansiella Instrument. Marknadsanalysen begränsar sig i huvudsak till sådana Finansiella Instrument som emitterats eller erbjuds av Handelsbanken.

Placeringsrådets lämplighet för Kunden bedöms innan placeringsråd ges. Placeringsrådgivning innefattar inte regelbundna lämplighetsbedömningar, såvida Kunden och Banken inte skriftligen avtalar om det separat.

VII Övriga villkor

16. Avtalsparternas ansvar

16.1. Kundens skyldigheter och ansvar

Kunden ger den nödvändiga information som krävs för utförande av Order och de åtgärder som hänför sig till förvaringstjänsten och ansvarar för att informationen är korrekt samt ersätter den skada som orsakats Banken på grund av felaktig information.

Kunden ska utan ogrundat dröjsmål skriftligen eller elektroniskt meddela Banken om ändringar i de uppgifter hen givit. Anmälningsskyldigheten gäller också sådana ändringar i Kundens ställning som kan påverka kundkategoriseringen. Banken ansvarar inte för skada som beror på att Kunden inte har informerat Banken om att ovannämnda uppgifter har ändrats.

Kunden är skyldig att till fullt belopp ersätta den skada och andra kostnader som orsakats av en ogrundad registreringsansökan som Kunden eller den Befullmäktigade gjort av oaktsamhet och som lett till registrering eller av Kundens vägran att ge sitt samtycke till att rätta en felaktig registrering. För att undvika ersättningsskyldighet bör Kunden påvisa att hen eller den Befullmäktigade inte har handlat av oaktsamhet.

Kunden är skyldig att se till att Kunden eller den Befullmäktigade, en sammanslutning som ingår i Kundens koncern eller som den Befullmäktigade utövar ett faktiskt bestämmande inflytande över, Kundens direkta eller indirekta ägare, en styrelsemedlem eller verkställande direktör eller, så vitt Kunden vet, en direktör, arbetstagare, firmatecknare eller en annan representant för ovannämnda

a) inte är föremål för Sanktioner eller agerar på uppdrag av en fysisk eller juridisk person som omfattas av Sanktioner;

b) följer tillämpliga Sanktioner;

c) inte direkt eller indirekt lånar ut, överlåter eller på annat sätt gör det möjligt att använda tillgångar för en verksamhet som omfattas av Sanktioner eller göra överföringar till en fysisk eller juridisk person som omfattas av Sanktioner; och

d) inte medvetet medverkar till att de skyldigheter som följer av detta avtal kan fullgöras med medel som härrör från verksamhet eller fysiska eller juridiska personer som omfattas av Sanktioner.

16.2. Bankens skyldigheter och ansvar

Banken förvaltar den egendom som lämnats till förvar i enlighet med dessa villkor, professionellt och utan ogrundat dröjsmål. Banken fattar inga investeringsbeslut och ansvarar inte för det ekonomiska resultatet av åtgärderna. Banken ansvarar inte för den skada som orsakas Kunden på grund av felaktig information som Kunden givit. Om ett Värdepapper som lämnats till värdepappersförvar försvinner eller förstörs ersätter Banken det med ett motsvarande Värdepapper. Om Värdepappret inte kan makuleras och Banken inte kan ersätta det med ett Värdepapper av samma kvalitet och mängd, ersätter Banken dess marknadsvärde. Den skadeersättning som betalas på grundval av detta avtal kan dock aldrig vara högre än marknadsvärdet på den skadade egendomen vid den tidpunkt då Bankens fel eller försummelse upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Banken ansvarar inte för skada som orsakas av Värdepappersförmedlares, underförvarares eller värdepappers- och clearingcentralers insolvens eller konkurs eller förändringar i deras kapitalarrangemang eller för skada som orsakas av störningar i systemen. Banken ansvarar inte för skada som orsakas Kunden på grund av underförvarares verksamhet eller försummelse. Banken ansvarar endast för att den med omsorg väljer den underförvarare som den anlitar och följer upp dennas verksamhet. Banken är inte skyldig att granska riktigheten av de uppgifter som ges av ägare till Värdepapper eller underförvarare. Banken ansvarar inte för den skada som orsakas en tredje part.

16.3. Ansvarsbegränsning

Avtalsparterna ansvarar inte för indirekt skada som orsakats den andra avtalsparten. Dessutom ansvarar Banken inte för ekonomisk skada som eventuellt orsakas Kunden, till exempel inkomstförlust, uteblivna intäkter, kursförlust, störningar i andra avtalsförhållanden, krav från tredje part eller någon annan skada som Banken har svårt att förutse.

Banken ansvarar inte för Marknadsplatsens verksamhet eller den skada som den eventuellt orsakar Kunden. Om Marknadsplatsens verksamhet orsakar Kunden skada vidtar Banken åtgärder som kan anses vara rimliga för att kräva ersättning av Marknadsplatsen i enlighet med vad som enligt Marknadsplatsens regler är möjligt. Banken betalar utan dröjsmål till Kunden den andel av den erhållna ersättningen som tillkommer Kunden. Banken ansvarar inte för skada som beror på oriktig information från tredje part.

16.4. Kundens ekonomiska ansvar

Kunden är medveten om de risker som investeringsverksamhet medför och svarar för det ekonomiska resultatet och skattepåföljderna för sitt agerande och sina investeringsbeslut. Kunden bär detta ansvar oavsett om Banken har utfört en lämplighets- och passandebedömning av Kunden eller det Finansiella Instrumentet eller om Kunden anses ha fått rådgivning för investeringsbeslutet.

Kunden är medveten om att ett investeringsbeslut inte enbart kan baseras på marknadsföringen och marknadsföringsmaterialet om ett Finansiellt Instrument, utan på den sammantagna informationen om det Finansiella Instrumentet.

16.5. Oöverstigligt hinder

Avtalsparten ansvarar inte för skada som orsakas av ett oöverstigligt hinder eller motsvarande skäl som försvårar avtalspartens verksamhet. Avtalsparten är skyldig att så snart som möjligt skriftligen meddela om ett oöverstigligt hinder. Banken kan också meddela om ett oöverstigligt hinder till exempel på sin webbplats eller i en riksomfattande dagstidning.

17. Skötselkonto

Banken betalar dividender, räntor och övriga betalningar till Kundens skötselkonto i Banken. Banken har rätt att från Kundens skötselkonto debitera provisioner enligt detta avtal samt andra avgifter och fordringar för åtgärder, inklusive korrigeringar av transaktioner.

Om Banken inte kan göra betalningar eller debiteringar på skötselkontot på grund av orsaker som inte beror på Banken har Banken rätt att som skötselkonto använda något annat bankkonto i Banken som uteslutande används av Kunden.

18. Medel som behövs för att utföra uppdragen

Kunden ansvarar för att Banken har tillgång till de medel som behövs för att utföra de uppdrag som ingår i Ordern, såsom teckning. De medel som behövs för betalning av avgifter på förfallodagen ska finnas på Kundens skötselkonto senast en bankdag före betalningens förfallodag. I annat fall är Banken inte skyldig att utföra de Order som Kunden har lagt och ansvarar inte för påföljderna av en försenad betalning, till exempel för att en teckningsrätt går förlorad.

19. Provisioner och avgifter

Banken debiterar provisioner och avgifter enligt den vid var tid gällande prislistan eller enligt separat överenskommelse med Kunden. Banken har rätt att debitera provisioner och avgifter från Kundens skötselkonto eller dra av dem från intäkterna för kapitalförvaltningen. Prislistan finns till påseende på Bankens kontor. I provisionerna ingår mervärdesskatt enligt gällande mervärdesskattelag.

Utöver de serviceavgifter som betalas till Banken är Kunden skyldig att betala de avgifter och provisioner som Euroclear Finland Oy och andra parter eventuellt debiterar Banken med anledning av detta avtal.

Kunden är skyldig att betala årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen på Bankens förfallna fordringar räknat från förfallodagen.

20. Bankens pant- och retentionsrätt

Banken har pant- och retentionsrätt till de Finansiella Instrument som förvärvats för Kundens räkning och till de Finansiella Instrument som ska avvecklas eller förvaras som säkerhet för obetalda provisioner, eventuella skatter samt andra eventuella avgifter, kostnader och dröjsmålsränta enlig räntelagen som orsakats Banken eller för annan skada som orsakats Banken. Banken har rätt att anteckna pantsättning av Kundens förvar som säkerhet för dessa fordringar.

Om Kunden inte betalar en förfallen fordran till Banken har Banken rätt att sälja Finansiella Instrument utan att höra Kunden på det sätt som Banken finner bäst och om möjligt på en reglerad marknad, multilateral handelsplattform eller i motsvarande handel i någon annan stat. Den mottagna köpesumman samt eventuell avkastning som förfallit används för att betala den förfallna fordran, eventuell skada som orsakats Banken samt uppkomna kostnader. Efter detta betalas eventuella återstående medel till Kunden.

21. Undertecknande av avtalet

Undertecknande i varaktig form betyder att dokumentet undertecknas antingen egenhändigt skriftligt eller elektroniskt genom stark autentisering i en elektronisk tjänst som Banken tillhandahåller eller har godkänt. Efter den egenhändiga underskriften lämnar Banken en kopia av dokumentet till den som undertecknat det. Det ursprungliga dokumentet förvaras i Banken. Om dokumentet undertecknas elektroniskt får den som undertecknat det ett exemplar av det i sparad och oförändrad form från den elektroniska underskriftstjänst som Banken använder. Ett meddelande i varaktig form innebär att information lämnas i en elektronisk tjänst som Banken tillhandahåller eller har godkänt eller att skriftlig information skickas till den adress som den som undertecknar dokumentet har meddelat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller till Banken.

22. Meddelanden, dokument och information som Banken skickar till Kunden

Banken skickar meddelanden, dokument och information som gäller detta avtal till den adress som Kunden meddelat Banken eller som Banken fått från befolkningsregistret. Om Kunden använder Bankens nätbank skickas meddelandena och informationen i regel till nätbanken. En Kund som är bosatt i Finland anses ha fått uppgift om Bankens meddelande senast på den sjunde dagen och en Kund som bor i utlandet på den fjortonde dagen efter att meddelandet har skickats per post. En Kund anses ha fått uppgift om Bankens meddelande senast på den sjunde dagen efter att meddelandet har skickats till nätbanken.

23. Särskilda villkor för personer bosatta i länder med restriktioner

Om Kunden är en utländsk medborgare eller är bosatt i utlandet, kan finsk eller utländsk lagstiftning begränsa Kundens och Bankens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Banken har rätt att säga upp en sådan Kunds avtal om det enligt Bankens bedömning är nödvändigt.

24. Rätt att anlita annan Värdepappersförmedlares tjänster

Banken har rätt att anlita en annan Värdepappersförmedlare för tillhandahållande av tjänster avseende Finansiella Instrument och för handläggning av relaterade uppgifter utan att på förhand informera Kunden om detta. Om Banken anlitar en annan Värdepappersförmedlares tjänster och såvida inte annat avtalas med denna Värdepappersförmedlare, tillämpas vid utförande av Order den andra Värdepappersförmedlares verksamhetsprinciper för utförande av order.

Om Kunden vill lägga en Order på en Marknadsplats där Banken inte själv är medlem, strävar Banken efter att med omsorg välja den utländska Värdepappersförmedlaren som anlitas, men ansvarar inte för det ifrågavarande värdepappersföretagets eller kreditinstitutets verksamhet. Om Kunden orsakas skada på grund av en utländsk banks verksamhet, vidtar Banken åtgärder som kan anses vara rimliga för att kräva in ersättning av den som orsakat skadan. Banken betalar utan dröjsmål till Kunden den andel av den erhållna ersättningen som tillkommer Kunden .

25. Kundens reklamationsskyldighet

Banken rapporterar om utförda Order till Kunden på avtalat sätt och med avtalade intervaller. Kunden ska granska de meddelanden och rapporter som Kunden har mottagit.

Om Kunden inte anmärker på Bankens åtgärd senast inom sju (7) dagar från det att Kunden fått vetskap om den anses Kunden ha godkänt åtgärden.

När Kunden har informerats om en eventuell intressekonflikt mellan Kunden och Banken eller mellan Kunden och en annan av Bankens kunder, anses Kunden ha godkänt situationen, såvida hen inte utan dröjsmål gör en reklamation om detta till Banken. Kunden får på begäran närmare information om intressekonflikten.

Om Kunden själv vill avstå från sin rätt att få ovan avsedda meddelanden och rapporter börjar Kundens reklamationstid löpa från det att åtgärden vidtagits.

26. Sekretess och lämnande av kunduppgifter

Banken behandlar kunduppgifter i enlighet med dataskyddslagen och iakttar tystnadsplikt enligt kreditinstitutslagen eller annan lag. Banken har rätt att anlita extern hjälp för att sköta de uppgifter som avses i detta avtal. Kundens uppgifter får endast lämnas i den utsträckning som krävs för att sköta uppgifterna. Banken har rätt att lämna uppgifter om Kunden enligt vid var tid gällande lagstiftning till exempel till myndigheter och till sina koncernbolag. Banken har också rätt att lämna uppgifter om Kunden till sina underförvarare och, såvida lokal lagstiftning, Marknadsregler eller annan reglering kräver det, till utländska myndigheter eller marknadsaktörer.

27. Bankens omsorgsplikt och tvivelaktiga affärstransaktioner

Kunden försäkrar att de medel eller annan egendom som använts till att utföra Order och som lämnats i förvar inte har ett ursprung som är förknippat med något tvivelaktigt eller brottsligt. Om Banken trots allt upptäcker att strukturen och storleken på Kundens Order, företagets storlek eller dess verksamhetsställes läge skiljer sig från det vanliga eller att de inte har något uppenbart ekonomiskt ändamål eller att de inte stämmer in på Kundens ekonomiska situation eller affärer, måste Banken med tillbörlig omsorg i enlighet med lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och med stöd av andra bestämmelser om penningtvätt utreda grunderna för och ändamålet med att dess tjänster utnyttjas.

Om Banken efter att ha uppfyllt sin ovan avsedda omsorgsplikt eller annars har anledning att misstänka att de medel eller annan egendom som ingår i affären inte har ett lagligt ursprung eller att de används för finansiering av i strafflagen avsedd terrorism eller missbruk av insiderinformation, är Banken skyldig att avbryta affärstransaktionen för ytterligare utredningar eller vägra att genomföra den samt att alltid utan dröjsmål anmäla saken till Centralen för utredning av penningtvätt eller annan lagstadgad myndighet och att på begäran lämna till denna alla uppgifter och dokument som kan vara av betydelse för utredningen av misstanken.

Om Banken har skäl att misstänka marknadsmissbruk ska Banken utan dröjsmål anmäla saken till Finansinspektionen eller annan lagstadgad myndighet.

Banken har också rätt att avbryta åtgärderna och spärra värdeandelskontot och värdepappersförvaret samt de skötselkonton som kopplats till dem om Banken har grundad anledning att misstänka att åtgärderna strider mot lag eller om de kan leda till skada eller risk för skada för Banken eller en tredje part.

Om en vägran att genomföra en affär eller ett avbrott av affärstransaktionen sannolikt gör det svårare att få reda på vem som är dess förmånstagare, kan affärstransaktionen trots allt genomföras, varefter saken omedelbart ska anmälas till Centralen för utredning av penningtvätt eller annan lagstadgad myndighet. Enligt lagen får Banken inte avslöja för den mot vilken misstanken riktas att anmälan görs eller gjorts. Centralen för utredning av penningtvätt eller annan myndighet kan ge Banken direktiv att avhålla sig från att genomföra affären under en period om högst fem (5) bankdagar om ett sådant avhållande är nödvändigt med tanke på myndigheternas förundersökningsåtgärder.

Kunden är medveten om att Banken måste anmäla till Finansinspektionen om Banken misstänker att Kundens affärstransaktion omfattar missbruk av insiderinformation eller manipulation av kursen på ett Värdepapper, och att Banken inte får avslöja för Kunden att denna anmälan har gjorts. Banken svarar då för Kundens ekonomiska skada endast om Banken inte har iakttagit sådan omsorg som med beaktande av omständigheterna skäligen kan krävas.

28. Ändring, uppsägning och överlåtelse av avtal

28.1 Ändring av villkoren

Banken förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor och provisioner.

Banken meddelar om ändringar av provisioner och avgifter i sin prislista. Ändringen träder i kraft från början av den kalendermånad som närmast inleds en månad efter att ändringen publicerats i prislistan.

Banken meddelar Kunden skriftligen eller elektroniskt om andra ändringar i dessa villkor. Ändringar som innebär ökade skyldigheter eller minskade rättigheter för Kunden, och som inte grundar sig på lagändringar eller myndighetsbeslut, träder i kraft tidigast en månad efter meddelandet. Avtalet fortsätter med ändrat innehåll om inte Kunden säger upp det senast 5 bankdagar innan ändringarna träder i kraft.

28.2 Uppsägning och hävning av avtalet

Avtalet är i kraft tillsvidare. Kunden har rätt att säga upp avtalet så att det upphör att gälla fem (5) bankdagar från det att Banken har mottagit meddelandet om uppsägning.

Banken har rätt att säga upp avtalet så att det upphör att gälla tio (10) bankdagar från det att Kunden har mottagit meddelandet om uppsägning. För Banken är dock uppsägningstiden en månad i de fall då Kunden inte är en Professionell Kund eller en Godtagbar Motpart. Uppsägningen ska ske skriftligen.

Banken har rätt att säga upp avtalet om Kunden inte på Bankens begäran har lämnat tillräckliga uppgifter till Banken för kundkännedom enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Banken kan avsluta ett värdeandelskonto om det inte har funnits värdeandelar på kontot under de senaste tolv (12) månaderna. I detta fall kan Banken i efterhand meddela om avslutandet av kontot.

Avtalsparterna har rätt att häva avtalet utan uppsägningstid om den andra avtalsparten

 1. på ett väsentligt sätt har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor eller avtalet eller på annat väsentligt sätt har brutit mot dessa villkor eller mot villkoren i avtalet;
 2. försätts i företagssanering, likvidation eller konkurs eller om det annars finns grundad anledning att anta att den andra avtalsparten har blivit insolvent eller avlidit;
 3. inte under de senaste tre åren har lagt en Order som omfattas av detta avtal; eller
 4. inte fullgör sina skyldigheter som gäller Sanktioner enligt punkt 16.1 i dessa villkor.

Såvida inte annat avtalas med Kunden, annulleras de outförda Order som lagts innan avtalet sagts upp eller hävts om Banken lyckas avlägsna Ordern ur handelssystemet. Utförda köp- eller säljorder av Finansiella Instrument avvecklas till slut.

Förutsatt att Kunden dessförinnan har betalat alla de fordringar som Banken har på denne, och att vid var tid gällande sanktionsreglering inte förhindrar detta, ska Banken överlåta Kundens tillgångar som är i Bankens besittning till Kunden.

Banken har i fråga om derivathandel eller annan Order som binder Banken gentemot tredje part rätt att efter eget övervägande vidta nödvändiga åtgärder för att minska eventuella förluster.

Bankens förvaringsskyldighet enligt dessa villkor upphör när den ovannämnda uppsägningstiden har gått ut och de Finansiella Instrumenten och andra medel är tillgängliga för Kunden. Kunden är skyldig att meddela Banken skriftligen utan dröjsmål vart den egendom som varit i förvar hos Banken ska överföras.

Om Kunden inte anger ett värdeandelskonto eller något annat konto till vilket de Finansiella Instrumenten ska överföras eller om de Finansiella Instrumenten inte kan överföras till ett annat konto, har Banken rätt att sälja eller lösa in Kundens Finansiella Instrument utan att höra Kunden till vid var tid gällande marknadspris och på det sätt som Banken finner bäst och om möjligt på en reglerad marknad, multilateral handelsplattform eller i motsvarande handel i någon annan stat. Kunden bär den risk för värdeförändring som försäljning eller inlösen medför och ansvarar för kostnaderna för försäljning och/eller inlösen inbegripet alla skattepåföljder. Banken betalar till Kunden de medel som kvarstår efter Bankens fordringar och kostnader. Om Kunden inte har ett skötselkonto som är i kraft eller något annat konto i Banken som uteslutande används av Kunden förvarar Banken Kundens medel som återstår efter Bankens fordringar och kostnader för Kundens räkning på ett säkert sätt och räntefritt. Banken har rätt att på ett sätt som Banken anser lämpligt skicka de fysiska Finansiella Instrument som varit i förvar till den adress som Kunden uppgett. Värdepappren sänds på Kundens risk och bekostnad.

Efter att avtalet upphört att gälla ansvarar Banken inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att eventuella tidsfrister går ut. Då Kunden har sagt upp avtalet ansvarar Banken inte heller för skador som uppkommer på grund av att eventuella tidsfrister går ut under uppsägningstiden, om inte Kunden har gett anvisningar för uppsägningstiden.

28.3 Överlåtelse av avtal

Avtalet binder avtalsparterna och deras lagliga efterträdare. Kunden har inte rätt att överlåta avtalsenliga rättigheter och skyldigheter till utomstående utan Bankens samtycke. Banken har dock rätt att utan Kundens samtycke överlåta antingen alla eller en del av sina skyldigheter enligt dessa villkor och avtal till dess koncernbolag eller till en tredje part vid överlåtelse av Bankens affärsverksamhet eller en del av den.

Då Banken överför eller överlåter sin affärsverksamhet som gäller förvar av värdeandelar eller en del av den är Banken befullmäktigad att för Kunden begära överföring av värdeandelskontot till den nya kontoföraren som tar emot affärsverksamheten och vidta andra nödvändiga åtgärder för att överföra värdeandelarna på värdeandelskontona. Då Banken överför eller överlåter sin affärsverksamhet som gäller förvar av andra Finansiella Instrument eller en del av den har Banken rätt att överföra de Finansiella Instrumenten i sitt förvar till förvar hos mottagaren av överlåtelsen.

28.4. LEI-nummer

LEI (Legal Entity Identifier) är ett internationellt organisationsnummer som företag och organisationer behöver då de lägger en köp- eller säljorder av ett Finansiellt Instrument. Banken är inte skyldig att genomföra en Order av ett Finansiellt Instrument om Kunden inte har ett gällande LEI-nummer.

29. Kundklagomål

Om ni vill framföra ett klagomål ta i första hand kontakt med Bankens kontor. Kontaktuppgifter finns på Bankens webbplats www.handelsbanken.fi. Ni kan också kontakta oss på följande adress: Kundrespons, Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors eller finhelp@handelsbanken.fi.

30. Tillsynsmyndighet, avgörande av tvister och tillämplig lag 

30.1 Tillsynsmyndighet

Tillsyn över Bankens verksamhet utövas av Finansinspektionen i Sverige, kontaktinformation www.fi.se, Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, i fråga om vissa funktioner av Finansinspektionen i Finland, kontaktinformation www.finanssivalvonta.fi, Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon 09 183 51 (växel), och i frågor kring konsumentärenden också av konsumentombudsmannen, kontaktinformation www.kkv.fi, Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, telefon 029 505 3000 (växel).

30.2 Rättsskyddsmedel utanför domstol

Vid meningsskiljaktighet angående detta avtal kan en Icke-professionell Kund hänskjuta ärendet till Försäkrings- och finansrådgivningen FINE (www.fine.fi) eller till Investeringsnämnden som fungerar i anslutning till FINE.

30.3. Behörig domstol och tillämplig lag

Tvister som uppstår i anledning av avtalet behandlas i Helsingfors tingsrätt eller i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets Kunden har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om Kunden inte har hemvist i Finland behandlas tvisterna i Helsingfors tingsrätt.

Såvida Banken och Kunden avtalar om det kan tvisten avgöras i skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

På detta avtal tillämpas Finlands lag. 

Information till kund som handlar med finansiella instrument

RISKER MED FINANSIELLA INSTRUMENT

Allmänt om risker

Finansiella instrument kan ge avkastning i form av utdelning (aktier och fonder) eller ränta (räntebärande instrument). Härutöver kan priset (kursen) på instrumentet öka eller minska i förhållande till priset när placeringen gjordes. I den fortsatta beskrivningen inräknas i ordet placering även eventuella negativa positioner (negativa innehav) som tagits i instrumentet, jämför t.ex. vad som sägs om blankning nedan. Den totala avkastningen är summan av utdelning/ränta och prisförändring på instrumentet. Vad placeraren eftersträvar är naturligtvis en total avkastning som är positiv, dvs. som ger vinst, helst så hög som möjligt. Men det finns också en risk att den totala avkastningen blir negativ, dvs. att det blir en förlust på placeringen.

Risken för förlust varierar mellan olika instrument. Vanligen är chansen till vinst på en placering i ett finansiellt instrument kopplad till risken för förlust. Ju längre tiden för innehavet av placeringen är desto större är vinstchansen respektive förlustrisken. I placeringssammanhang används ibland ordet risk som uttryck för såväl förlustrisk som vinstchans. I den fortsatta beskrivningen används dock ordet risk enbart för att beteckna förlustrisk. Det finns olika sätt att placera som minskar risken. Vanligen anses det bättre att inte placera i ett enda eller ett fåtal finansiella instrument utan att i stället placera i flera olika finansiella instrument. Dessa instrument bör då erbjuda en spridning av riskerna och inte samla risker som kan utlösas samtidigt. En spridning av placeringarna till utländska marknader minskar normalt också risken i den totala portföljen, även om det vid handel med utländska finansiella instrument tillkommer en valutarisk.

Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk, vilket närmare kommer att beskrivas i denna information. Kunden svarar själv för risken och måste därför själv skaffa sig kännedom om de villkor, i form av allmänna villkor, prospekt eller liknande, som gäller för handel med sådana instrument och om instrumentens egenskaper och risker förknippade därmed. Kunden måste också fortlöpande bevaka sina placeringar i sådana instrument. Detta gäller även om kunden fått individuell rådgivning vid placeringstillfället. Kunden bör i eget intresse vara beredd att snabbt vidta åtgärder, om detta skulle visa sig påkallat, exempelvis genom att avveckla placeringar som utvecklas negativt eller att ställa ytterligare säkerhet vid placeringar som finansierats med lån och där säkerhetsvärdet minskat. 

Det är också viktigt att beakta den risk det kan innebära att handla med finansiella instrument på en annan handelsplats än en reglerad marknad, där kraven som ställs generellt är lägre.

Olika typer av riskbegrepp m.m.

I samband med den riskbedömning som bör ske då du som kund gör en placering i finansiella instrument, och även fortlöpande under innehavstiden, finns en mängd olika riskbegrepp och andra faktorer att beakta och sammanväga. Nedan följer en kort beskrivning av några av de vanligaste riskbegreppen.

Marknadsrisk: Risken att marknaden i sin helhet, eller viss del därav där du som kund har din placering, t.ex. den svenska aktiemarknaden, går ner.

Emittentrisk: Risken för bristande betalningsförmåga hos exempelvis en emittent eller en motpart.

Prisvolatilitetsrisk: Risken för stora svängningar i kursen/priset på ett finansiellt instrument påverkar placeringen negativt.

Kursrisk: Risken att kursen/priset på ett finansiellt instrument går ner.

Skatterisk: Risken att skatteregler och/eller skattesatser är oklara eller kan komma att ändras.

Valutarisk: Risken att en utländsk valuta till vilken ett innehav är relaterat (exempelvis fondandelar i en fond som placerar i amerikanska värdepapper noterade i USD) försvagas.

Hävstångseffektsrisk: Konstruktionen av derivatinstrument som gör att det finns en risk att prisutvecklingen på den underliggande egendomen får ett större negativt genomslag i kursen/priset på derivatinstrumentet.

Legal risk: Risken att relevanta lagar och regler är oklara eller kan komma att ändras.

Bolagsspecifik risk: Risken att ett visst bolag går sämre än förväntat eller drabbas av en negativ händelse och de finansiella instrument som är relaterade till bolaget därmed kan falla i värde.

Branschspecifik risk: Risken att en viss bransch går sämre än förväntat eller drabbas av en negativ händelse och de finansiella instrument som är relaterade till bolag i branschen därmed kan falla i värde.

Likviditetsrisk: Risken att du inte kan sälja eller köpa ett finansiellt instrument vid en viss önskad tidpunkt pga. att omsättningen i det finansiella instrumentet är Iåg.

Ränterisk: Risken att det finansiella instrument du placerat i minskar i värde pga. förändringar i marknadsräntan.

Ägar- och investeraransvar vid återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag:
Om en resolutionsmyndighet som avses i direktivet om återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (2014/59/EU) fastslår att ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som står som emittent av värdepapper äventyrar att bli insolvent eller inte uppfyller de kapitalkrav som har fastställts för institutet eller företaget, har den avsedda myndigheten rätt att besluta om att emittentens skulder ska skäras ner. Detta kan leda till att investerare förlorar sina investeringar hos den aktuella emittenten helt eller delvis. 

ALLMÄN BESKRIVNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Fondandelar

Hur fungerar en fond?

En fond kan likna en portfölj med ett antal olika värdepapper i. Värdepapprena kan till exempel vara både finska och utländska aktier, optioner, terminer, räntepapper med lång eller kort löptid, såväl statspapper (statsobligationer och statsskuldväxlar) som räntepapper emitterade av privata företag (t.ex. företagscertifikat), fondandelar eller placering på konto i kreditinstitut. 

Den som köper en fond blir andelsägare i fonden men överlåter åt fondbolaget att förvalta och handla för fondens räkning enligt de fondstadgarna som finns. Fondens placeringsstrategi framgår av fondstadgarna. Information om placeringsstrategi finns även på fondprospekt och förenklade fondprospekt för fonden. 

Hur stor risk tar jag?

Avkastningen är i stor utsträckning kopplad till risken. Ett större risktagande medför större möjligheter till en hög avkastning. Om du vill ha hjälp med att hitta en risknivå som passar just dig, hjälper våra rådgivare dig gärna.

Risken i en fond är mer spridd än om man köper exempelvis en enskild aktie. En fond placerar normalt i minst 16 olika värdepapper, oftast fler, vilket gör att riskspridningen för andelsägaren alltid blir lika stor oavsett placerat belopp. Fonder hanteras av professionella fondförvaltare.

Specialplaceringsfonder får agera utanför regler som normalt gäller för värdepappersfonder, gällande till exempel riskspridning. I Specialplaceringsfondens stadgar ska undantagen från reglerna klart anges. Specialplaceringsfonder kan till exempel vara hedgefonder.

Vad påverkar avkastningen?

Kursutvecklingen för en fond beror på rörelser i de underliggande finansiella instrumenten. Till exempel är en aktiefonds kursutveckling beroende av hur underliggande aktier utvecklas medan en räntefonds utveckling är beroende av räntemarknaden. Läs mer om vad som påverkar avkastningen i informationsbladen för respektive underliggande instrumentgrupp. 

Olika fonder har olika risknivåer och faktorer som påverkar avkastningen. Be alltid om förenklade fondprospektet som närmare beskriver den specifika fonden du vill handla.

Vad finns det för olika fonder?

Aktiefonder
Aktiefonder placerar sina medel huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper och lämpar sig bäst för långsiktiga placeringar. På kort sikt kan avkastningen i aktiefonder variera kraftigt, men vid sparande över längre tid har aktiemarknaden historiskt gett bättre avkastning än traditionellt räntesparande.

Räntefonder
Räntefonder placerar i räntebärande värdepapper med olika löptider, som obligationer eller penningmarknadsinstrument. Räntefonder lämpar sig både för kort- och långsiktiga placeringar.

Blandfonder
Blandfonder placerar både i aktier och räntebärande värdepapper. De flesta blandfonder har vissa riktvärden som anger hur stor del som normalt ska placeras i aktier respektive räntebärande delägarbevis.

Fond i fonder
Fond i fonder placerar i andra fonder, t.ex. aktie- eller räntefonder.

Indexfonder
En indexfond placerar sina medel i finansiella instrument som följer sammansättningen i ett visst bestämt index. Indexet kan vara uppbyggt antingen på aktier eller räntebärande instrument. Indexfonderna finns även som börshandlade fonder.

Börshandlade fonder
En börshandlad fond är normalt en indexfond som följer utvecklingen hos ett givet index. Bördhandlade fonder handlas precis som aktier på en reglerad marknad.

Hedgefonder
Hedgefonder har vanligen som mål att ge en positiv avkastning oavsett om marknaden stiger eller sjunker i värde. Hedgefonder har betydligt mer flexibla placeringsmöjligheter än traditionella fonder. Trots att så kallad hedging är avsett att skydda mot oväntade förändringar i marknaden kan en hedgefond vara en fond med hög risk. 

Aktier

Hur fungerar en aktie?

Aktier i ett aktiebolag ger ägaren rätt till en andel av bolagets aktiekapital. Går bolaget med vinst lämnar bolaget vanligen utdelning på aktierna. Aktier ger också rösträtt på bolagsstämman, som är det högsta beslutande organet i bolaget. Ju fler aktier ägaren har desto större andel av kapitalet, utdelningen och rösterna har aktieägaren. Beroende på vilken serie aktierna tillhör kan rösträtten variera.

Det finns olika serier av aktier, vanligtvis A- och B-aktier. A-aktier har normalt ett högre röstvärde än B-aktier. Det finns två slag av bolag, publika och privata. Endast publika bolag får låta aktierna handlas på en handelsplats. 

Hur stor risk tar jag?

Avkastningen är i stor utsträckning kopplad till risken. Olika aktier har olika risknivåer och faktorer som påverkar avkastningen. Ett högre risktagande medför oftast större möjligheter till en hög avkastning men samtidigt ökar risken för att förlora pengar. 

Historiskt sett har aktier gett en högre avkastning än traditionella ränteplaceringar, men på kort sikt kan kursen variera kraftigt. Därför rekommenderas aktier främst för långsiktigt sparande. Risken minskar vid placering i en bredare portfölj, det vill säga i flera bolag och branscher. Vidare bör du fortlöpande bevaka värdeförändringar i portföljen och ta egna initiativ till eventuella omplaceringar. Skulle ett aktiebolag som du köpt aktier i går i konkurs kan du förlora dina pengar. 

Vad påverkar kursen?

Kursen på en aktie påverkas av flera faktorer, bland annat:

 • omsättningen, alltså in och utflöde av kapital i företaget
 • bolagets framtidsutsikter och analyser av dessa
 • världsläget, konjunktur, ränteläge och politiska beslut
 • psykologiska faktorer
 • börskurserna på utländska marknader

Var handlas aktierna?

Handelsplatsens huvuduppgift är att erbjuda en effektiv plats för handel i aktier. Med handelsplatser menas reglerad marknad, handelsplattform (MTF, Multilateral Trading Facility) och systematisk internhandlare. Med systematisk internhandlare menas ett värdepappersföretag som organiserat, frekvent och systematiskt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder. Handel kan också ske direkt med ett värdepappersbolag (OTC).  I Finland finns i dag bara en reglerad marknad, Nasdaq OMX Helsinki. Endast aktier i publika bolag kan noteras på en reglerad marknad och det ställs stora krav på bolagen när det gäller exempelvis storlek, verksamhetshistoria, ägarspridning och offentlig redovisning.

MTF kan beskrivas som ett handelssystem, som organiseras och tillhandahålls av en börs eller värdepappersföretag. Kraven på bolagen på en MTF och för en systematisk internhandlare är något lägre än de på en reglerad marknad (se ovan). 

Split och sammanläggning

Vid en split ökar antalet aktier utan att aktiekapitalet ändras. Anledningen kan vara att få ned aktiekursen till en mer attraktiv nivå för att öka handeln i aktien på börsen. Omvänt kan en sammanläggning av aktier göras om kursen har sjunkit kraftigt. 

Emissioner

Om ett aktiebolag behöver ytterligare kapital har bolaget möjlighet att ge ut nya aktier genom en nyemission. Oftast får de gamla ägarna teckningsrätter som ger företräde att teckna aktier. Antalet aktier som får tecknas sätts normalt i förhållande till hur många aktier ägaren äger vid avstämningsdagen. Tecknaren måste betala ett visst pris (emissionskurs) för de nyemitterade aktierna. De aktieägare som inte vill teckna kan under teckningstiden normalt sälja sina teckningsrätter på den marknadsplats där teckningsrätterna är noterade. Efter teckningstiden förfaller teckningsrätterna och blir därmed värdelösa. Aktiebolag kan även genomföra s.k. riktad nyemission, vilken genomförs som en nyemission men enbart riktad till en viss krets av investerare. 

Om bolaget vill öka sitt aktiekapital genom överföring av tillgångar eller reserverade medel görs det via en fondemission. Vid en fondemission får aktieägaren fondaktierätter i förhållande till hur många aktier han eller hon äger. Dessa fondaktierätter kan sedan omvandlas till nya aktier i bolaget. Eventuellt överskjutande rätter går att sälja på den marknadsplats där aktien är noterad. 

Genom fondemissionen får aktieägaren fler aktier men ägarens andel av bolagets ökade aktiekapital förblir oförändrad. Ett annat sätt att genomföra en fondemission är att bolaget skriver upp kvotvärdet på aktierna. Aktieägaren har efter uppskrivning ett oförändrat antal aktier och marknadsvärde på sitt placerade kapital.

Depåbevis

Depåbevis är ett bevis om äganderätt till utländska aktier på utländska marknadsplatser, men som är noterat på en inhemsk handelsplats. Utöver de generella risker som finns vid handel med inhemska aktier finns här också en risk för valutaförändringar.  

Konvertibler

Konvertibler (konverteringslån eller konvertibler) är räntebärande värdepapper (lån till utgivaren/emittenten av konvertibeln) som inom en viss tidsperiod kan bytas ut mot aktier. Räntan på konvertiblerna är vanligen högre än utdelningen på utbytesaktierna. Konvertibelkursen uttrycks i procent av det nominella värdet på konvertibeln. 

Räntebärande instrument

Hur fungerar räntebärande instrument?

Räntebärande finansiella instrument är en fordringsrätt på utgivaren (emittenten) av ett lån. Avkastning lämnas normalt i form av ränta. Det finns olika former av räntebärande instrument beroende på vilken emittent som givit ut instrumentet, den säkerhet som emittenten ställt för lånet, löptiden fram till återbetalningsdagen och formen för utbetalning av räntan.

Hur stor risk tar jag?

Avkastningen är i stor utsträckning kopplad till risken. Ett större risktagande medför större möjligheter till en hög avkastning men samtidigt ökar risken för att förlora pengar. Om du vill ha hjälp med att hitta en risknivå som passar just dig hjälper våra rådgivare dig gärna. Risken i ett räntebärande instrument utgörs dels av den kursförändring som kan uppkomma under löptiden på grund av att marknadsräntorna förändras, dels att emittenten kanske inte klarar av att återbetala lånet. Risknivån är således beroende på vem emittenten är. Rent allmänt kan sägas att risken för förlust på räntebärande instrument kan anses som lägre än för aktier. 

Vad påverkar avkastningen?

Marknadsräntorna påverkas av analyser och bedömningar som görs av hur utvecklingen av ett antal ekonomiska faktorer som inflation, konjunktur, ränteutvecklingen osv. kommer att utvecklas på kort och lång sikt. Om marknadsräntorna går upp kommer kursen på utelöpande (redan utgivna) räntebärande finansiella instrument kommer kursen att falla. Omvänt stiger kursen på utelöpande instrument när marknadsräntan går ned. Avkastningen på ett räntebärande instrument är känd på förhand under förutsättning att placeringen behålls till återbetalningsdagen. Det finns också ofta möjlighet att sälja under löptiden. Om marknadsräntorna går upp kommer kursen på redan utgivna räntebärande finansiella instrument att falla. Det räntebärande instrumentet blir då mindre värt vid en eventuell försäljning. Omvänt stiger kursen på redan utgivna instrument när marknadsräntan går ned. 

Penningmarknadsinstrument

Penningmarknadsinstrument kallas instrument med förfall inom ett år. Dessa instrument är s.k. diskonteringspapper vilket innebär att du köper det till underkurs, till exempel 98 %, och får sedan efter 6 månader 100 %. Skillnaden är den ränta du får. Stadsskuldsväxlar och Företagscertifikat är exempel på Penningmarknadsinstrument. De ges ut av företag, banker, kommuner och landsting som har behov av upplåning på korta löptider. Dessa instrument ger ofta en högre avkastning än ett konto samtidigt som det är låg kreditrisk. 

Masskuldebrev/Obligationer

En obligation är ett räntebärande skuldebrev som löper på flera år. Den vanligaste formen av obligationer är kupongobligationer, vilket innebär att förutom det nominella beloppet som utbetalas vid löptidens slut, utbetalas en årlig fast ränta, så kallad kupong. Kupongräntan är alltid samma under hela löptiden. 

Obligationer kan köpas under löptiden till antingen över- eller underkurs. Det innebär att om marknadsräntan för tillfället är högre än kupongräntan, får obligationen köpas till underkurs, det vill säga ett lägre belopp. Och tvärtom om marknadsräntan är lägre. Avkastningen på en obligation är känd på förhand under förutsättning att placeringen behålls till förfall. Hur stor den är beror på risknivå, aktuell marknadsränta och hur lång löptiden är. Det finns också obligationer i utländsk valuta, det som är gemensamt för dem är valutarisken, eftersom den underliggande obligationen är noterad i annan valuta än euro. 

Statsobligationer

Statsobligationer är en placeringsform som Finska Staten använder för att finansiera finska statsskulden. Statsobligationer innebär därmed en låg risk. En statsobligation är normalt en kupongobligation. 

Företagsskuldebrev

Företagsskuldebrev ges ut av olika företag som har ett finansieringsbehov. Inom denna kategori finns det ofta stora skillnader i kreditvärdighet. Det avspeglar sig också i avkastningen. Löptiden är normalt upp till 10 år. 

Debenturlån

Debenturlån är en efterställd obligation, vilket betyder att om utgivaren går i konkurs kommer innehavaren att få betalt efter prioriterade fordringsägare. Ett debenturlån kan vara precis som ett annat masskuldebrev men det måste stå ”debentur” på det. Ett debenturlån har högre avkastning än obligationer eftersom risken är högre. Löptiden är normalt 5-10 år.

Kapitalskyddade placeringar

Hur fungerar kapitalskyddade placeringar?

En kapitalskyddad placering är ett värdepapper som ger möjlighet till hög avkastning, samtidigt som det nominella beloppet är kapitalskyddat. I praktiken innebär detta att placeraren får ta del av en eventuell uppgång på den underliggande tillgången, till exempel aktiemarknaden, men får tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen om aktiemarknaden skulle sjunka i värde. Om man väljer att köpa till överkurs får man en högre uppräkningsfaktor och därmed möjlighet till högre avkastning. Uppräkningsfaktorn multipliceras med uppgången i den underliggande tillgången på återbetalningsdagen och avgör avkastningen på placeringen.

Kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till olika tillgångar till exempel aktier, råvaror eller räntor. Man kan köpa dem till ett fastställt pris under en försäljningsperiod, som vanligtvis är tre till fyra veckor och de förvaras på ett värdeandelskonto liksom aktier. På andrahandsmarknaden kan de köpas och säljas under löptiden till marknadspris. Kapitalskyddade placeringar har en förutbestämd löptid. Den vanligaste löptiden är mellan ett och fem år. Placeringens kapitalskydd gäller emellertid endast på återbetalningsdagen. Värdet under löptiden kan alltså vara såväl högre som lägre än vid köptillfället. 

Hur stor risk tar jag?

Placeringen ger skydd mot kursfall i och med att utgivaren av obligationen åtar sig att betala tillbaka lägst 100 procent av det nominella beloppet på återbetalningsdagen. 

När du köper en kapitalskyddad placering är det viktigt att veta att du tar en kreditrisk på utgivaren av obligationen. 

När du köper till överkurs tar du en begränsad risk, men tjänar också mera pengar om marknaden stiger.

Om du vill ha hjälp med att hitta en risknivå som passar just dig hjälper våra rådgivare dig gärna. 

Vad påverkar avkastningen?

Avkastningen på en kapitalskyddad placering beror på vilket tillgångsslag placeringen är kopplad till och dess värdeutveckling.

 • Aktieindexobligationer - Avkastningen bestäms av aktiemarknadens utveckling.
 • Hedgefondobligationer - Avkastningen bestäms av utvecklingen på hedgefonder, som har som mål att ge en positiv avkastning oavsett om aktiemarknaden stiger eller sjunker i värde. Hedgefonder har betydligt flexiblare placeringsmöjligheter än traditionella fonder.
 • Kreditkorgsobligationer - Avkastningen är knuten till kreditutvecklingen i en korg av bolag. Detta ger möjlighet till högre avkastning än traditionella ränteplaceringar.
 • Bäst av Tre obligationer (Marknadsobligationer) - Består av ett antal korgar med olika tillgångar, till exempel aktier, råvaror och räntor. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen på den korg som utvecklas bäst, och placeringen kan därför ge hög avkastning.
 • Strategiobligation - Avkastningen bestäms av utvecklingen i en fastställd placeringsstrategi.
 • Råvaruobligationer - Avkastningen bestäms av råvarumarknadens utveckling. Exempel på underliggande råvaror är aluminium, koppar, olja och zink.
 • Valutaobligationer - Avkastningen bestäms av hur olika valutor utvecklas i förhållande till varandra.

För mer information om hur den kapitalskyddade placeringens värde beräknas, se grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-, warrant och certifikatprogram som finns tillgängligt på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. 

Blankning

Blankning innebär att den som lånat finansiella instrument, och samtidigt förbundit sig att vid en senare tidpunkt till långivaren återlämna instrument av samma slag, säljer de lånade instrumenten. Vid försäljningen räknar låntagaren med att vid tidpunkten för återlämnandet kunna anskaffa instrumenten på marknaden till ett lägre pris än det till vilka de lånade instrumenten såldes. Skulle priset i stället ha gått upp, uppstår en förlust, vilken vid en kraftig prishöjning kan bli avsevärd. 

Belåning

Finansiella instrument kan i många fall köpas för delvis lånat kapital. Eftersom såväl det egna som det lånade kapitalet påverkar avkastningen kan Du som kund genom lånefinansieringen få en större vinst om placeringen utvecklas positivt jämfört med en investering med enbart eget kapital. Skulden som är kopplad till det lånade kapitalet påverkas inte av om kurserna på köpta instrument utvecklas positivt eller negativt, vilket är en fördel vid en positiv kursutveckling.

Om kurserna på köpta instrument utvecklas negativt uppkommer en motsvarande nackdel eftersom skulden kvarstår till 100 procent, vilket innebär att kursfallet förbrukar det egna kapitalet. Vid ett kursfall kan därför det egna kapitalet helt eller delvis förbrukas samtidigt som skulden måste betalas helt eller delvis genom försäljningsintäkterna från de finansiella instrument som fallit i värde. Skulden måste betalas även om försäljningsintäkterna inte täcker hela skulden.

Kontaktuppgifter

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Blasieholmstorg 11
106 70 Stockholm
Sverige
+46 8 701 1000
Svenskt organisationsnummer: 502007-7862
www.handelsbanken.se

Svenska Handelsbanken AB (publ),
filialverksamheten i Finland
FO-nummer: 0861597-4
www.handelsbanken.fi

Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11, Fax 010 444 2299

Tillstånd och tillsynsmyndighet

Handelsbanken har tillstånd av Sveriges Finansinspektion att bedriva placeringsverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Handelsbankens verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige. Finansinspektionen i Sverige har adress Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige. 

Språk

De språk som används i dokumentationen och i kontakterna mellan banken och kunden är finska och svenska.

Investerarskyddet

Investerarkundens investeringar tryggas av det svenska investerarskyddet. Med investering avses ett värdepapper som lämnats i förvar hos ett värdepappersföretag i anslutning till en investeringstjänst företaget tillhandahållit. Fondandelsägare har inte rätt till ersättning för tillgångar som ingår i fonden. Investerarskyddet gäller när ett värdepappersföretag har försatts i konkurs och investerarkunden inte från konkursboet kan få ut sina värdepapper eller tillgångar, som värdepappersföretaget måste förvara separat från sina egna tillgångar. Investerarnas intressen bevakas i Sverige av Riksgälden. Skyddet uppgår för närvarande till högst 250 000 SEK per investerare. Bankens eventuella fordringar inverkar inte på ersättningsbeloppet.

Insättningsgarantin

En Företagskund har rätt till ersättning för sina sammanlagda insättningar i banken till högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ersättningen till kunden inom sju arbetsdagar från att banken har forsatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat ett beslut om att insättningsgarantin ska träda in. Följande svenska kunder eller motsvarande andra än svenska kunder får inte ersättning på grundval av insättningsgarantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersföretag, försäkringsbolag, återförsäkringsbolag, stödföreningar, i den svenska lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse avsedda finansiella institut, investeringsfonder eller alternativa fonder, pensionsfonder, landskap, kommuner eller statliga myndigheter.

Ytterligare information finns på adressen www.riksgalden.se.

Beskattning och avgifter

Placeringarna kan föranleda andra skatter och offentliga avgifter än de som banken förmedlar. Dessa skatter och avgifter ansvarar kunden för. 

Bandning av telefonsamtal

Banken har rätt att banda in telefonsamtal som berör dess verksamhet med kunden för att bestyrka kundens uppdrag. Banken har rätt att använda inbandningen som bevis vid avgörandet av eventuellt uppkommande meningsskiljaktigheter. Banken är även skyldig att vid begäran överlåta inbandningarna till myndigheterna. 

Hantering av intressekonflikter

Det kan förekomma intressekonflikter i affärslivet.

Med intressekonflikt avses att ett bolag eller en anställd inom Handelsbankenkoncernen eller ett ombud till koncernen och en kund har olika intressen av utfallet av en transaktion, ett uppdrag, en tjänst eller liknande verksamhet som utförs för kundens räkning. En intressekonflikt kan också förekomma mellan olika kunder där koncernen har att tillvarata dessa kunders olika intressen. 

Bolag inom Handelsbankenkoncernen ska vidta alla de åtgärder som bedöms rimliga i syfte att identifiera intressekonflikter och handlägga dessa på ett för båda parter rimligt sätt. I det arbetet ska iakttas vad som gäller enligt koncernens regelverk om banksekretess, etik, mutor och bestickning, externa uppdrag, bisysslor, anställdas egna värdepappersaffärer, placeringsanalys, placeringsrådgivning och corporate finance- verksamhet. Handelsbankens styrelse har fastställt en policy för hantering av intressekonflikter. Policyn finns på Handelsbankens webbplats www.handelsbanken.fi.

Incitament

Banken får inte, för att tillhandahålla placeringstjänster, betala till en annan person än en kund eller en kund på uppdrag av kunder eller att ta emot provisioner eller provisioner eller icke-monetära förmåner från en annan än kunden eller kunden på kundens vägnar, såvida inte betalningen eller förmånen är avsedd att förbättra kvaliteten på den tjänst som ska tillhandahållas kunden. Till exempel kan en bank få en provision från ett fondbolag vars fondandelar det förmedlar. Storleken på provisionen kan variera från en fond till en annan. Till exempel kan belöningen beräknas som en engångsersättning (till exempel en del av fondens teckning eller inlösenkostnad), den årliga ersättningen (till exempel förvaltningsavgiften) eller en kombination av dessa. Ytterligare information om incitament fås på kontor.

Information om kundkategori

lcke-professionell kund omfattas av det vidaste investerarskyddet. Enligt lagen har en icke-professionell kund rätt att skriftligen begära att kundkategoriseringen ändras, om kunden anser att kriterierna för en professionell kund uppfylls. En sådan begäran ska göras skriftligen. Professionella kunders investerarskydd är mer begränsat: i fråga om dem tillämpas inte alla förfaranden som gäller skyldigheten för tillhandahållare av tjänster att lämna och inhämta information. När banken tillhandahåller investeringsrådgivning eller kapitalförvaltning kommer banken att göra en s.k. lämplighetsbedömning. När en icke-professionell kund utför en order direkt genom Handelsbanken kommer banken att göra en s.k. passandebedömning. En sådan bedömning görs dock inte om det är fråga om s.k. okomplicerade finansiella instrument.

En professionell kund har enligt lagen rätt att be att kundkategoriseringen ändras till icke-professionell kund eller till godtagbar motpart. En sådan begäran ska vara skriftlig. I fråga om professionella kunder är bestämmelserna om förfarandena vid tillhandahållandet av investeringstjänster mera begränsade än i fråga om icke-professionella kunder. Procedurbestämmelserna är i regel inte tillämpliga på godtagbara motparter. Det åligger kunden att begära kategorisering som icke-professionell kund om kunden anser att han/hon saknar tillräcklig erfarenhet och kännedom för att bedöma eller hantera de risker som är förenade med en tjänst eller transaktion. Banken kommer inte att bedöma om tjänsten eller det finansiella instrumentet är passande för kunden. 

En godtagbar motpart har enligt lagen rätt att be att kundkategoriseringen ändras till icke-professionell kund eller till professionell kund. En sådan begäran ska vara skriftlig. Bestämmelserna om förfarandena vid tillhandahållandet av investeringstjänster är i regel inte tillämpliga på godtagbara motparter. I fråga om professionella kunder är tillämpningen av procedurbestämmelserna mera begränsade än i fråga om icke-professionella kunder. 

UTFÖRANDE AV ORDER

1. Inledning

För att uppnå bästa möjliga resultat när Handelsbanken utför eller vidarebefordrar kunders affärsuppdrag i finansiella instrument, kommer Handelsbanken att följa detta dokument. Ett och samma affärsuppdrag kan hanteras genom att flera av de metoder som anges i dokumentet används.

Om kunden lämnar en specifik instruktion, antingen en generell instruktion eller en instruktion avseende ett visst affärsuppdrag kommer en sådan instruktion att ha företräde framför vad som anges i detta dokument. En specifik instruktion kan således komma att innebära att Handelsbanken inte kan vidta de åtgärder som angetts i detta dokument för att uppnå bästa möjliga resultat.

2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order

För att uppnå bästa möjliga resultat för kunden kommer Handelsbanken att vidta alla rimliga åtgärder för att ta hänsyn till följande faktorer när order utförs/vidarebefordras: orderns storlek och typ, priset, kostnaderna, snabbhet, sannolikhet för att ordern leder till en transaktion och att transaktionen kan avvecklas, kundens kategori samt varje annan hänsyn som enligt Handelsbankens bedömning är relevant för en viss order. Normalt kommer Handelsbanken att tillmäta priset störst betydelse. I vissa fall, till exempel vid stora order, order med särskilda villkor m.m., kan Handelsbanken komma att ta större hänsyn till andra faktorer,  till exempel om ordern på grund av sin storlek eller typ, enligt Handelsbankens bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan eller påverkan på sannolikheten för att den blir utförd eller kan avvecklas eller om det av andra skäl är relevant att tillmäta andra faktorer än priset större betydelse. 

3. Metoder för utförandet 

För att uppnå bästa möjliga resultat har Handelsbanken möjlighet att utföra ett affärsuppdrag genom att använda en eller en kombination av de metoder som beskrivs i detta dokument för utförandet.

Affärsuppdrag som utförs direkt på en eller flera reglerade marknader eller multilaterala handelsplattformar (MTF:er) (s.k. externa handelsplatser) kan ske genom att Handelsbanken utför affärsuppdraget direkt eller, där Handelsbanken inte är direktmedlem, genom en tredje part.

Affärsuppdrag som utförs utanför en reglerad marknad eller MTF kan ske genom att affärsuppdraget matchas mot en annan kunds affärsuppdrag; affärsuppdraget genomförs mot Handelsbankens eget lager; eller att affärsuppdraget genomförs mot en tredje part, såvida inte kunden avseende ett enskilt affärsuppdrag meddelat Handelsbanken att det aktuella affärsuppdraget inte får utföras utanför en reglerad marknad.

Genom godtagande av detta dokument godkänns sådant utförande.

4. Utförande av order i finansiella instrument som huvudsakligen handlas på externa handelsplatser

Denna punkt är tillämplig på hanteringen av order i sådana instrument som huvudsakligen handlas på reglerade marknader eller MTF:er. Således omfattas flertalet av de instrument som är upptagna till handel på reglerade marknader eller MTF:er, till exempel aktier, standardiserade derivatinstrument och sådana fondandelar som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller MTF.

Handelsbanken kommer normalt att hantera order i finansiella instrument som handlas på flera av de externa handelsplatser där Handelsbanken deltar i handel direkt (se punkt 5, första stycket) genom att;

 • omgående skicka ordern till den eller de handelsplatser som Handelsbanken anser möjliggör bästa utförande, varvid ordern, om den inte genomförs i sin helhet omedelbart, kan komma att skickas till en eller flera andra externa handelsplatser
 • lägga samman ordern med andra ordrar enligt punkt 9 nedan och därefter skicka ordern till den eller de handelsplatser som Handelsbanken anser möjliggöra bästa utförande 
 • genomföra ordern genom flera separata transaktioner på någon av de externa handelsplatserna
 • genomföra ordern mot Handelsbankens eget lager eller mot en annan kunds order till ett pris som motsvarar marknadspriset varvid den mest likvida externa handelsplatsens pris kommer att användas för att bestämma referenspris eller motsvarande.

Handelsbanken kommer normalt att hantera order i finansiella instrument som handlas på en eller flera externa handelsplatser där Handelsbanken inte deltar i handeln direkt (se punkt 5 andra stycket) genom att;

 • omgående skicka ordern till den mest likvida externa handelsplatsen för utförande eftersom det enligt Handelsbankens uppfattning är där dessa finansiella instrument handlas till bäst pris 
 • lägga samman ordern med andra ordrar enligt punkt 9 nedan och därefter skicka ordern till handelsplatsen
 • genomföra ordern genom flera separata transaktioner på marknaden
 • genomföra ordern mot Handelsbankens eget lager eller mot en annan kunds order till ett pris som motsvarar marknadspriset varvid den mest likvida externa handelsplatsens pris kommer att användas för att bestämma referenspris eller motsvarande.

Beträffande order avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad där kunden har angett ett lägsta pris vid försäljning eller ett högsta pris vid köp (limit) som inte överensstämmer med rådande marknadsvillkor och som därmed inte utan dröjsmål utförs av Handelsbanken godkänner kunden att Handelsbanken inte offentliggör dessa omedelbart genom godtagande av detta dokument.

I vissa fall ställer Handelsbanken, indikativa eller fasta, priser direkt mot kunden. Ett avtal mellan parterna ingås då antingen när kunden accepterar ett fast pris ställt av Handelsbanken eller, vid indikativa priser, när Handelsbanken bekräftar priset till kunden och kunden accepterar priset. I dessa situationer ingås ett avtal mellan två parter och Handelsbanken utför inte order för kundens räkning varför detta dokument inte är tillämpligt. Priserna ställs inklusive kostnader för bland annat kapitalanvändning och motpartsrisk samt marknadsmässig vinstmarginal.

5. Handelsplatser som Handelsbanken huvudsakligen använder för utförande av order

Handelsbanken deltar i handeln på olika reglerade marknader och andra handelsplatser. Handelsbanken utvärderar regelbundet (minst en gång per år och vid större förändringar) vilka handelsplatser som används för utförande av order. För en lista över de handelsplatser som Handelsbanken huvudsakligen använder för närvarande; se vår hemsida www.handelsbanken.com eller kontakta ditt Handelsbankskontor.

För att genomföra transaktioner i instrument som handlas på andra handelsplatser än dem där Handelsbanken deltar i handeln direkt, genomför Handelsbanken sådana transaktioner genom att vidarebefordra ordern till företag med direkt tillgång till dessa handelsplatser. Valet av sådana samarbetsföretag sker genom en kontinuerlig utvärdering av företagets i fråga förmåga att erbjuda bra orderutförande.

6. Utförande av affärsuppdrag i finansiella instrument som inte huvudsakligen handlas på en extern handelsplats

Denna punkt är tillämplig på hanteringen av affärsuppdrag i sådana instrument som huvudsakligen handlas direkt gentemot en motpart, till exempel

 • statsobligationer
 • företagsobligationer
 • OTC-derivat
 • andra instrument utgivna eller utfärdade av Handelsbanken eller andra värdepappersinstitut. 

Normalt kommer Handelsbanken att i dessa fall ställa priser, indikativa eller fasta, direkt mot kunden. Ett avtal mellan parterna ingås då antingen när kunden accepterar ett fast pris ställt av Handelsbanken eller, vid indikativa priser, när Handelsbanken bekräftar priset till kunden och kunden accepterar priset. I dessa situationer ingås ett avtal mellan två parter och Handelsbanken utför inte order för kundens räkning. Priserna ställs inklusive kostnader för bland annat kapitalanvändning och motpartsrisk samt marknadsmässig vinstmarginal.

I de situationer när Handelsbanken utför order för kundens räkning kommer Handelsbanken normalt att genomföra ordern mot Handelsbankens eget lager, i enlighet med kundens instruktion. Priserna är inklusive kostnader för bland annat kapitalanvändning och motpartsrisk samt marknadsmässig vinstmarginal.

7. Utförande av order avseende fondandelar som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller MTF (multilateral handelsplattform)

Handelsbanken kommer att utföra order avseende fondandelar genom att vidarebefordra ordern till den aktuella fondens fondbolag (eller motsvarande) för utförande enligt fondbestämmelserna (eller motsvarande).

8. Diskretionär portföljförvaltning

När Handelsbanken vid tillhandahållande av diskretionär portföljförvaltning även utför mottagna order eller beslut att handla kommer detta att ske i enlighet med detta dokument.

9. Avslutshantering, sammanläggning samt fördelning av order

Handelsbanken kommer att utföra kundorder snabbt, effektivt och rättvist. Jämförbara order utförs omgående och i den tidsordning de togs emot såvida detta inte omöjliggörs av orderns egenskaper, rådande marknadsförhållanden eller om något annat krävs på grund av kundens intressen. Handelsbanken kan lägga samman en kunds order med andra kunders ordrar och/eller även med transaktioner för Handelsbankens egen räkning om det inte är sannolikt att sammanläggningen generellt kommer att vara till nackdel för en enskild kund, vars order ingår i den. 

Sammanläggningen kan vara till nackdel med avseende på en enskild order. 

En sammanlagd order som utförts i sin helhet fördelas på det genomsnittliga priset. Om en sammanlagd order endast kunnat utföras delvis kommer den del som utförts att fördelas lika på det genomsnittliga priset. Om en order vid utförandet sammanlagts med en annan transaktion för Handelsbankens egen räkning och den endast kunnat utföras delvis kommer kunden vid fördelningen normalt att ha företräde framför Handelsbanken.

10. Störningar i marknaden eller handelssystem

Vid störningar i marknaden eller i Handelsbankens egna system, på grund av till exempel, avbrott eller bristande tillgänglighet i tekniska system, kan det enligt Handelsbankens bedömning vara omöjligt eller olämpligt att genomföra order på något av de sätt som har angivits i detta dokument. Handelsbanken kommer då att vidta alla rimliga åtgärder för att på annat sätt uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

11. Ändringar

Handelsbanken kommer regelbundet att se över och vid behov genomföra ändringar i detta dokument. Sådana ändringar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida www.handelsbanken.com eller på Handelsbankens kontor. Ändringar gäller från det att de publiceras på webbplatsen.

12. Rapporteringsskyldighet

Inom EU finns en skyldighet för bland annat banker, andra värdepappersinstitut och börser att rapportera till lokal myndighet om de upptäcker transaktioner som kan antas utgöra eller ha samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan. Rapportering kan t ex komma att ske av transaktioner där du som kund handlar med dig själv (lägger in köp- respektive säljorder i samma värdepapper). Sådana transaktioner kan utgöra otillbörlig marknadsmanipulation.