Handelsbanken säljer sin verksamhet

Handelsbanken säljer delar av sin verksamhet i Finland. Den del av verksamheten som ligger utanför affären övergår i en avvecklingsfas. Som vår kund behöver du inte göra någonting just nu.
Handelsbankens flagga mot himmeln

Verksamheten som överförs i affären

S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv köper delar av Handelsbankens finländska verksamhet enligt följande

 • S-Banken: Verksamheten som omfattar tjänsterna för privatkunderna samt kapitalförvaltningstjänsterna och investeringstjänsterna 
 • Oma Sparbank: Tjänsterna för SMF-företag och personliga banktjänster för SMF-företagare (exkl. kapitalförvaltning och investeringstjänster) 
 • Fennia Liv: Livförsäkringsverksamheten inklusive investerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringarna

Dessa tjänster fortsätter som förut ända fram tills affären har genomförts. Affären förväntas slutföras under andra halvan av 2024. Som vår kund behöver du inte göra någonting just nu. 

Vi håller dig uppdaterad. Tillsammans med S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv strävar vi efter att göra övergången så smidig som möjligt för dig. 


Berörda verksamheter

-

Våra tjänster för stora företag och samfund samt kommuner, bostadsaktiebolag och fastighetsbolag avvecklas kontrollerat. 

Nyförsäljningen för stora företag och samfund samt kommuner, bostadsaktiebolag och fastighetsbolag upphör. Vi strävar efter att hitta de lämpligaste lösningarna för olika kunder och vi informerar kunderna i god tid på förväg om avslutet av enskilda tjänster. 

Vi betjänar våra nuvarande kunder enligt befintliga avtal tills vidare som förut. 

Kunder inom förmedlings- och förvaringstjänster av värdepapper från Handelsbanken till Nordnet

Nordnet Bank AB och Handelsbanken har ingått ett samarbetsavtal, genom vilket Handelsbanken Finlands kunder inom förmedling och förvaring av värdepapper hänvisas till Nordnet under 2024 års första kvartal.

Tidigare meddelanden

I bakgrunden ett beslut om att dra sig ur Finlands marknad

19.10.2021 meddelade Handelsbankenkoncernen om beslutet att dra sig ur den finländska marknaden.

31.5.2023 meddelade Handelsbankenkoncernen, att den har ingått ett avtal om att sälja delar av den finländska verksamheten till S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv. Konkurrens- och konsumentverket godkände företagsköpet i juli. Tillträdet för affären och dess alla faser antas ske under andra halvan av år 2024. 

18.10.2023 berättade Handelsbankenkoncernen att gällande den finländska verksamheten som ligger utanför affären som offentliggjordes 31.5.2023, övergår vi in i en avvecklingsfas där flera alternativ övervägs.

Läs mera: 

Handelsbanken Finlands pressmeddelanden

Frågor och svar om försäljning av verksamheten och dess påverkan till kunderna

Om du inte hittar svar på din fråga, vänligen kontakta vår kundtjänst på numret 010 444 2442 (företagskunder 010 444 2545)
 • Du behöver inte göra någonting. Handelsbanken betjänar sina kunder och fortsätter med sin bankverksamhet precis som förut. 
   
  Försäljningen av delar av verksamheterna till S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv fortskrider enligt plan. Vi informerar kunderna om hur affären framskrider. Tillträdet för affären beräknas ske under andra halvan av år 2024.
   
  När det gäller de finska verksamheterna som inte ingår i handeln övervägs flera alternativ, såsom försäljning i mindre delar, utlokalisering, överföring till andra av bankens enheter i andra länder eller avveckling i egen regi. Detta kräver inga åtgärder från kunderna.
 • Vi informerar våra privat-, investerings-, kapitalförvaltnings- och SMF-kunder om alla förändringar under säljprocessens gång och vi vägleder dem i varje fas i frågor som rör överföring av banktjänster.

  De finska verksamheter som inte ingår i affären övergår i en avvecklingsfas, där flera alternativ kommer att övervägas. Beslutet gäller stora företag och samfund samt kommuner, bostadsaktiebolag och fastighetsbolag. Vi kommer att berätta mer när ärendet fortskrider.

 • Tillträdet för affären beräknas ske under andra halvan av år 2024.
 • Den bankrörelse som omfattar tjänsterna för privatkunderna samt kapitalförvaltningstjänsterna och investeringstjänsterna säljs till S-Banken, tjänsterna för SMF-företag säljs till Oma Sparbank och livförsäkringarna inklusive investerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringarna säljs till Fennia Liv. Som en del av försäljningen av SMF-företagens tjänster överförs också SMF-företagarnas privata banktjänster förutom kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna. Vi informerar dig närmare när försäljningen framskrider och i god tid innan dina banktjänster förs över till en ny tjänsteleverantör.

 • Nästan alla kontorslokaler överförs i samband med tillträdet till S-Banken, förutom huvudstadsregionens kontor i Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Vanda-Aviapolis. 
 • Din egen kontaktperson betjänar dig som förut fram till att affären förverkligas och du kan kontakta hen med alla dina bankärenden. I och med försäljningen flyttar en stor del av Handelsbankens personal över i köparnas tjänst.
 • Handelsbankens övriga verksamhet i Finland övergår i en ny fas, där flera alternativ övervägs, såsom försäljning i mindre delar, utlokalisering eller överföring till andra av bankens enheter i andra länder eller avveckling i egen regi.
   
  Som en följd av beslutet upphör nyförsäljning till stora företag och samfund samt kommuner, bostadsaktiebolag och fastighetsbolag, vilkas tjänster inte ingår i försäljningen. I övrigt fortsätter bankens verksamhet i Finland precis som tidigare och vi betjänar våra kunder som förut.
 • Vi betjänar våra privat-, investerings-, kapitalförvaltnings- och SMF-kunder precis som förut och vi tar också emot nya kunder.

  Som en följd av beslutet upphör nyförsäljningen till stora företag och samfund samt kommuner, bostadsaktiebolag och fastighetsbolag, vilkas tjänster inte ingår i försäljningen. 

  I övrigt fortsätter bankens verksamhet i Finland precis som tidigare och vi betjänar våra kunder som förut.

Lån

 • Lånet överförs som det är till den nya banken, när affären i sinom tid förverkligas. Lånevillkoren förändras inte.
 • Nej, det kan den inte. Den nya banken kan inte ensidigt ändra lånevillkoren. Lånets ränta kan enligt lånevillkoren ändras under löptiden bara i förhandsöverenskomna situationer, till exempel när referensräntan ändras. Serviceavgifterna kan en bank enligt lagen ändra och det gäller även då kundförhållandet flyttas över till en annan bank.
 • Ditt låneskydd är en riskförsäkring som garanterar återbetalningen av ditt lån ifall du avlider och det är i kraft precis som förut. I och med försäljningen byts försäkringsgivaren, som efter att affären förverkligats är Fennia Liv. Både din försäkring och ditt lån byter tjänsteleverantör, men du behöver inte göra några ändringar i ditt låneskydd. Försäkringsbolaget är förpliktigat att hålla låneskyddet för ditt lån i kraft, även om lånet förs över till annan bank.
 • Nej, det överförs inte. Tjänsterna för bostadsaktiebolag och fastighetsbolag, så som också tjänsterna för stora företag och sammanslutningar, fortsätter tills vidare i Handelsbanken.

Dagligtjänster

 • Kontoavtalen i Handelsbanken fortlöper tillsvidare som förut. Beroende på, hurdant kundförhållande man har så flyttas kontona i sinom tid över endera till S-Banken eller Oma Sparbank. Vi informerar våra kunder personligen i god tid innan överföringen av kontoavtalen. Tillsammans med köparna strävar vi efter att göra övergången så smidig som möjligt för våra kunder.
 • Du kan fortsätta att använda dina kort som förut. Du får i god tid före tillträdet information och anvisningar om hur du tar i bruk nya kort.
 • Du kan fortsätta att använda både nät- och mobilbanken precis som tidigare. Också Bekräfta-appen och nyckelkodskortet fungerar som vanligt. Underhåll och utveckling av nuvarande tjänster fortsätter och vi kommer att säkerställa funktionalitet och kontinuitet i banktjänsterna för alla kunder. Du får i god tid före tillträdet information och anvisningar om hur du tar i bruk de nya tjänsterna.
 • Företaget behöver i detta skede inte göra någonting. Vi tar i god tid i kontakt med de företag, som affären gäller och berättar hur företaget kan ta i bruk betalningstjänsterna i den nya banken. Vi hjälper företaget och tillsammans med köparna strävar vi efter att göra övergången så smidig som möjligt.

Spara och placera

 • Handelsbanken Finlands investerings- och kapitalförvaltningstjänster säljs till S-Banken. När tillträdet för affären sker, så flyttas kundernas fond- och kapitalförvaltningsportföljer till S-Banken. Fram till dess betjänar vi dig som vi alltid gjort och du kan använda våra investeringsprodukter och -tjänster precis som tidigare.
   
  Alla Handelsbankens fonder – även de fonder som säljs i Finland – förvaltas av Handelsbankens fondbolag i Sverige. Försäljningen av verksamheten i Finland påverkar inte skötseln eller förvaltningen av fonderna, utan de sköts som tidigare i Sverige.
   
  S-Banken och Handelsbankens fondbolag Handelsbanken Fonder AB inleder ett samarbete, och efter tillträdet kommer S-Banken att erbjuda även Handelsbankens fonder till sina kunder.
   
  Vi betjänar dig tillsvidare som förut och du kan kontakta din placeringsansvariga på bankkontoret. Vi tar hand om dig och dina investeringar. Under hela processen erbjuder vi dig sakkunnig rådgivning och bra betjäning så som vi alltid har gjort.
 • Alla Handelsbankens fonder - också de fonder som går att teckna i Finland - förvaltas av Handelsbanken Fonder AB i Sverige. Försäljningen av den finländska affärsverksamheten har inte någon inverkan på fondförvaltningen, utan förvaltningen sker som hittills i Sverige.
   
  S-Banken och Handelsbankens fondbolag Handelsbanken Fonder AB inleder ett samarbete, där S-Banken efter tillträdet erbjuder sina kunder också Handelsbankens fonder. När tillträdet sker, överförs kundernas fondinnehav som sådana till S-Banken. Fram till dess betjänar Handelsbanken dig som tidigare.
   
  Vår kundbetjäning fortsätter som förut och du kan kontakta din kontaktperson på ditt bankkontor. Vi bryr oss om dig och dina besparingar och under hela försäljningsprocessen erbjuder vi dig en lika sakkunnig rådgivning och bra betjäning som vi alltid gjort.
 • Kapitalförvaltningen fortsätter som tidigare och din kontaktperson ringer upp dig genast när affären har offentliggjorts.
 • Du kan fortsätta att månadsspara som förut.
 • Din försäkringsgivare byts till Fennia Liv. Investeringarna som är inskrivna i avtalet förändras tills vidare inte.

Värdeandelskonton

 • Du kan enkelt och utan extra kostnader överflytta dina förmedlings- och förvaringstjänster för värdepapper, inklusive värdeandelskonton, till Nordnet. De tjänster som är tillgängliga för dig blir mer mångsidiga och uppgifterna om dina ägandens inköpspriser och inköpstider flyttas automatiskt över till Nordnet när du deltar i överflyttningen med hjälp av banken. 

 • Du bör och ska inte göra någonting nu, utan vänta lugnt på instruktioner. Du kommer att få information och anvisningar om hur du ska gå till väga i januari 2024.

 • Vi kommer att skicka ytterligare information och anvisningar om hur du ska gå till väga i januari 2024.