Tillgänglighetsutlåtande för MarketOn-Line

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Ikon: bokstaven i inom en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 21.12.2020.

Analysen är gjord av en extern, oberoende expert. MarketOn-Line för företag uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Korrigeringen av MarketOn-Lines tillgänglighetsbrister kommer att fortsätta under år 2023 i samband med annan utveckling.


Navigering, menyer och länkar

 • Man kan inte ange datum med tangentbordet.
 • Man kan inte stänga/lämna alla funktioner eller tjänster med hjälp av tangenter.  
  2.1.1 Tangentbord
 • Man kan inte ange datum med tangentbordet.
  Man kan inte stänga/lämna alla funktioner eller tjänster med hjälp av tangenter.
  2.1.2 Ingen tangentbordsfälla
 • När man navigerar med tangenter så borde genvägar visas bara när man använder dem.
  2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
 • Länkarna är inte alltid begripliga.  
  2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Ett synligt fokus saknas på flera ställen.
  2.4.7 Synligt fokus
 • Namnlappar och etiketter är inte konsekventa i sina beteckningar.
  2.5.3 Etikett i namn (Label in name)
 • På endel ställen fordras fokusering med mus.
  Alla funktioner och delar av tjänsten fungerar inte med tangenter.
  3.2.1 Vid fokus
 • Länkar/knappar har ingen information. 
  Etiketterna har inte kopplats ihop med de fält som ska fyllas i. 
  De informativa koderna för menyer och knappar saknas. 
  De öppningsbara menyerna kan inte identifieras och de öppnade menyerna saknar etikett. 
  4.1.2 Namn, roll, värde

Språk och innehåll

 • Beskrivande texter för bilder och grafer saknas.
  De beskrivande texterna för bilder och grafer är bristfälliga.
  Namnen på knapparna är inte entydiga.
  I samband med pdf:ar och videor finns ingen kort redogörelse över pdf:ens eller videons innehåll.
  1.1.1 Innehåll som inte är text
 • I samband med pdf-länkar finns ingen redogörelse över bilagans innehåll.
  1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad)
 • Ingen gruppering av innehåll, exempelvis av menyerna.
  Rubriker har inte kodats som rubriker.
  Rubrikstrukturen är inte logisk.
  Listorna har inte kodats som listor.
  Textstycken har inte separerats från varandra på rätt sätt.
  Etiketterna har inte kopplats till de fält de gäller.
  Instruktionerna för fält som ska fyllas i har inte kopplats till fältet.
  Formulären har inga undergrupper.
  Knapparna i formulär har inte märkts på rätt sätt.
  Felmeddelandena har inte kopplats till det fält som fyllts i fel.
  Tabellerna saknar rubriker.
  Rad- och spaltrubrikerna i tabellerna fungerar inte.
  1.3.1 Information och relationer
 • När nytt innehåll öppnas ska det infogas logiskt genast efter den länk eller knapp som öppnade innehållet.
  1.3.2 Meningsfull ordning
 • Oklarhet vid sparad personbeteckning i inloggningen.
  1.3.6 Identifiera syfte (Identify purpose)
 • Länkar enbart markerade med färg. 
  1.4.1 Användning av färger
 • Bakgrundsfärgen och -ljuset för texten är inte tillräckliga.
  1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Allt innehåll eller alla sidor kan inte förstoras till 200 %.
  1.4.4 Förändring av textstorlek
 • Länkarnas och knapparnas färgkontrast är för liten till det omgivande innehållet.
  Kontrasterna i grafer och på bilder är inte tillräckliga.
  1.4.11 Kontrast som inte rör text (Non-text contrast)
 • Tidsgränsen räknas från inloggningen.
  2.2.1 Justerbar tidsgräns
 • Tidsgränsen räknas från inloggningen.
  2.2.2 Paus, stopp, dölj
 • Hjälpinstruktionernas tabbordning är oklar och fokus förloras.
  Navigeringen med tangenter är inte alltid logisk.
  När nytt innehåll öppnas, ska fokus flyttas till nästa tabbsteg.
  Om ett nytt fönster öppnas, ska fokus förbli där tills fönstret stängs.
  2.4.3 Fokusordning
 • Etiketterna har inte kopplats till de fält de gäller.
  2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • BankID fungerar inte i skärmläsare.  
  3.1 Läsbart
 • Sidans språk har inte skrivits ut.
  3.1.2 Sidans språk
 • I delar av tjänsten finns engelska kvar.
  3.1.2 Språk för del av sida
 • För att kunna fylla i vissa uppgifter krävs att man använder mus.
  3.2.2 Vid inmatning
 • Felmeddelandena fungerar inte eller visas inte rätt.
  3.3.1 Identifiering av fel
 • Etiketter och instruktioner för fält i formulären saknas.
  Etiketterna har inte kopplats ihop med de fält som ska fyllas i.
  3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Beskrivning av fel och eventuella korrigeringsförslag saknas.
  3.3.3 Förslag vid felhantering
 • BankID fungerar inte i skärmläsare.
  4.1 Kompatibelt
 • Tabeller har använts för att skapa layout, också tabeller i en tabell.
  Det finns brister i koden så funktionshjälpmedel kan inte identifiera fält och funktioner.
  4.1.1.Parsing 
 • Användaren måste få information om automatiskt uppdaterat innehåll, som sökresultat, utan att fokus flyttas.
  4.1.3 Statusmeddelande (Status messages)

Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland) Öppnas i nytt fönster