1. Privat
  2. /
  3. Konton, kort och betalningar
  4. /
  5. Insättningsgarantin

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin tryggar konton.
Ikon: lysande glödlampa

Så här fungerar insättningsgarantin

Konton i Handelsbanken omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden i Sverige.

Du eller ditt företag har rätt till ersättning för det belopp du har på dina konton med högst 100 000 euro. Ersättningen gäller per kund. Om du har ett konto som du delar med en annan kontohavare, så räknas varje kontohavare för sig. Ersättningen påverkas inte av om du har skulder till banken.

Riksgälden gör ersättningen tillgänglig inom 7 bankdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige beslutade att garantin ska träda in.

Privatkunder

Medel från försäljning av egen bostad åtnjuter ett bättre skydd under 12 månader från det att insättningen gjordes. Under de första sex månaderna efter insättningsdagen täcker insättningsgarantin medlen från bostadsförsäljningen till fullt belopp, om medlen ska användas till att skaffa en ny egen bostad. De därpå följande sex månaderna skyddas medlen enligt svensk lag av en tilläggsgaranti för den del som överstiger 100 000 euro. Tilläggsgarantin gäller maximalt fem miljoner kronor (SEK). Tilläggsgarantin utbetalas, om kunden på ett tillförlitligt sätt kan visa att medlen härrör från försäljningen av den egna bostaden. 

Dessutom kan du få ersättning med högst 5 miljoner kronor (SEK) för insatta pengar som hänför sig till särskilt angivna händelser, till exempel upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning. Den maximala tiden för insättningsgarantin är i detta fall 12 månader.

Företag eller organisationer som inte omfattas av garantin

Följande svenska kunder eller deras icke-svenska motsvarigheter får inte ersättning från garantin:

- banker
- kreditmarknadsföretag
- värdepappersbolag
- försäkringsbolag
- återförsäkringsbolag
- understödsföreningar
- finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse
- värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder
- pensionsfonder
- landsting
- kommuner eller statliga myndigheter

Mer information på myndigheters webbsida

Du kan läsa mer om insättningsgarantin på Riksgäldens webbsida.

Insättningsgarantin - broschyr (pdf)