1. Privat
 2. /
 3. Allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Från 30.8.2019

Vid skillnader mellan olika språkversioner av villkoren gäller de finskspråkiga villkoren.

1. Tillämpningsområde

Svenska Handelsbanken AB:s (publ), filialverksamheten i Finland, och Handelsbanken Finans Abp:s (nedan Handelsbanken tillsammans och var för sig) kortavtal omfattar en eller flera tjänster och funktioner som Handelsbanken och andra företag erbjuder och som kortinnehavaren kan använda med hjälp av ett kort som är anslutet till kortavtalet.

Svenska Handelsbanken AB (publ),
filialverksamheten i Finland
Hemort Helsingfors
FO-nummer 0861597-4
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
tfn 010 444 11
www.handelsbanken.fi

Handelsbanken Finans Abp
Hemort Helsingfors
FO-nummer 0112308-8
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
tfn 010 444 11
www.handelsbankenrahoitus.fi

I dessa allmänna kortvillkor fastställs Handelsbankens och kundens rättigheter och skyldigheter gällande användning av kortet. På korten tillämpas utöver dessa allmänna villkor även

 • specialvillkor för fortlöpande kredit
 • Handelsbankens allmänna kontovillkor
 • allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet
 • allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar.
 • allmänna villkor för de tjänster som används med personkundens bankkoder

På tjänster som eventuellt används med kortet eller köps separat tillämpas villkoren för tjänsterna i fråga.

Om kreditavtalets specialvillkor eller Handelsbankens allmänna kontovillkor står i konflikt med dessa allmänna kortvillkor, tillämpas i första hand kreditavtalets specialvillkor och Handelsbankens allmänna kontovillkor. Vid skillnader mellan olika språkversioner av villkoren gäller de finskspråkiga villkoren.

2. Definitioner

Handelsbanken

Kreditgivare är Handelsbanken.

Tjänsteleverantör är ett kreditinstitut eller betalningsinstitut eller en annan aktör som professionellt erbjuder betalningstjänster (även Handelsbanken).

Kunden

Kund är antingen en kredittagare, solidariskt ansvarig kredittagare, kortinnehavare eller kontohavare.

Kortinnehavare är en person som har beviljats ett kort av Handelsbanken.

Kredittagare är en person vars kredit kan utnyttjas med kortet.

Kontohavare är en person eller ett företag vars betalkonto kan användas med kortet.

Solidariskt ansvarig kredittagare eller solidariskt ansvarig kortinnehavare är en person som, i enlighet med den förbindelse som personen gett, tillsammans med kredittagaren ansvarar så som för egen skuld för att villkoren som gäller krediten följs och för återbetalning av krediten.

Avtal

Kortavtal är ett avtal mellan kunden och Handelsbanken enligt vilket kunden kan använda ett betalkonto eller en kredit som beviljats kunden, med ett debit-, betaltids- eller kreditkort eller en kombination av dessa.

Kreditavtal är ett avtal i vilket har fastställts beloppet och villkoren för den fortlöpande kredit som Handelsbanken beviljat kredittagaren. Krediten kan användas för att genomföra betalningstransaktioner.

Kredit är en kredit som Handelsbanken beviljat kredittagaren. Korttransaktionerna genomförs med ett kort som anslutits till krediten.

Kreditlimit är det kreditbelopp som kreditgivaren har beviljat kredittagaren och som inte får överskridas.

Betalkonto är kortinnehavarens konto som kortet är anslutet till. Kontot kan vara ett bankkonto eller ett kreditkonto.

Bankdag är veckodagarna från måndag till fredag med undantag för de finländska helgdagarna, självständighetsdagen, första maj, jul- och midsommarafton samt sådan dag som annars inte betraktas som bankdag.

Bankkoder är de personliga koder som Handelsbanken överlåtit till sina kunder och med vilka kunden exempelvis kan använda internetbanktjänsterna, betala på nätet och identifiera sig i de elektroniska tjänster som erbjuds av andra tjänsteleverantörer.

PIN-kod (PIN) är en personlig hemlig kod som kortinnehavaren har fått av Handelsbanken eller tjänsteleverantören eller själv har valt och med vilken kortinnehavaren identifieras och med vilken kortinnehavaren godkänner en korttransaktion.

Säkerhetsgräns är en gräns för kontantuttag, köpgräns, gräns för nätbetalningar eller geografiskt bruksområde.

Stark autentisering är enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (Autentiseringslagen) en elektronisk metod för identifiering av en person och verifiering av identifikatorns autenticitet och riktighet.

Kort

Credit/Debit -kort (kombikort) är ett kombikort som har både credit- och debit-kortets egenskaper.

Credit-kort är ett kreditkort. Transaktioner med kortet debiteras enligt kortavtalet.

Debit-kort är ett betal- och automatkort. Det bankkonto som anslutits till kortet debiteras omedelbart och till fullt belopp vid korttransaktioner (debit-kortet erbjuds). Debit-kortet kan också vara ett Online Debit-kort, och för transaktioner med kortet görs vid användningstidpunkten täckningsreserveringar på det bankkonto till vilket kortet är anslutet.

Kort eller betalkort är ett kredit-, betaltids- eller debit-kort eller en kombination av dessa. Kortbolagets symbol på kortet anger till vilket internationellt kortbolags system kortet är anslutet. Möjligheten att använda kortet anges på försäljningsstället eller automaten med motsvarande kortsymbol. Egenskaper som kan anslutas till kortet är bl.a. debit-egenskap, kontantuttag vid kassan (cash back), inhemsk och internationell automat- och betalkortsegenskap, inhemsk och internationell betaltids- och kreditkortsegenskap samt kontaktlös betalning. Egenskaper och tjänster som ansluts till kortet sammankopplas med respektive kort på det sätt som Handelsbanken erbjuder. Huvudkort är det kort som beviljats den person som i kortavtalet anges vara huvudkortsinnehavare.

Parallellkort är ett kort som med huvudkortsinnehavarens samtycke beviljats en annan person och som anslutits till kortavtalet. Innehavaren av ett parallellkort kan också vara solidariskt ansvarig kortinnehavare.

Kort som anslutits till en applikation är ett kort som anslutits till en av Handelsbanken godkänd applikation som laddats ned på en mobil enhet såsom mobiltelefon eller pekplatta. Bestämmelserna om kortet i dessa villkor, inklusive bestämmelserna om förvaring och användning av kortet samt om förlorat kort, tillämpas också på ett kort som anslutits till en applikation.

På ett kort som anslutits till en applikation tillämpas dessutom villkoren för respektive applikation.

Kortets säkerhetskod är en tresiffrig nummerserie på baksidan av kortet som används för att verifiera kortet på internet.

Användning av kortet

Korttransaktion är en betalning eller ett uttag där kortet är fysiskt närvarande eller där kortinnehavaren anger kortuppgifterna för att godkänna transaktionen.

Täckningsreservering är en reservering som görs till följd av en korttransaktion för kommande debitering eller kreditering. Täckningsreserveringen minskar eller ökar det disponibla beloppet på kontot. Täckningsreserveringen försvinner när motsvarande debitering har gjorts eller senast när den giltighetstid för täckningsreserveringen som banken har fastställt går ut.

Kontantautomat är en automat i vilken man kan ta ut pengar eller köpa eventuella andra tjänster.

Kontantuttag vid butikskassan (cash back) är en tjänst som en affär eller något annat företag erbjuder och som möjliggör kontantuttag i samband med inköp. Kontantuttag vid butikskassan (cash back) förutsätter alltid och är alltid en del av en korttransaktion.

Kontaktlös betalning är en egenskap som ansluts till kortet. Korttransaktionen godkänns genom att man håller kortet nära betalterminalen. Egenskapen kontaktlös betalning anges på kortet med en särskild symbol. Beroende på vilken typ av kort det är fråga om debiteras kontaktlösa betalningstransaktioner antingen bankkontot eller krediten.

Betalterminal är en apparat eller ett system som avläser och kontrollerar betalkortets uppgifter vid betalning och som vidarebefordrar för debitering de köp och kontantuttagstransaktioner som gjorts med kortet. Betalterminalen kan spara korttransaktionerna och göra den täckningskontroll som krävs för köp- och kontantuttagstransaktionen.

Utomstående och betaltjänster

Betalningsmottagare är den affär eller tjänsteleverantör som har rätt att få betalning för korttransaktionen.

Kontoinformationstjänst: Med kontoinformationstjänst avses en tjänst där tjänsteleverantören via ett datanät tillhandahåller sammanställd information om betalkonton som kontohavaren innehar.

Återkommande betalning är en betalning för köpta tjänster eller produkter som enligt avtalet mellan kortinnehavaren och företaget debiteras kortet med regelbundna intervaller, på så sätt att varje debitering utgör en egen korttransaktion.

Med bekräftelse av att medel är tillgängliga avses bankens bekräftelse via ett datanät till en tredjepartsleverantör att det belopp som behövs för genomförande av en kortbaserad betalningstransaktion är tillgängligt på betalarens betalkonto.

3. Uppgifter som ska lämnas till Handelsbanken

Kunden är skyldig att ge Handelsbanken uppgifter om identifiering och kontroll av kunden. Kunden ska meddela Handelsbanken sitt namn, sin personbeteckning, sin postadress, sin hemort och andra sådana kundkontrolluppgifter som Handelsbanken förutsätter och anser vara nödvändiga, samt om Handelsbanken så kräver lämna ett namnteckningsprov. Om ovan nämnda uppgifter redan lämnats vid en tidigare tidpunkt, kan Handelsbanken använda de uppgifter som finns i kundregistret. Handelsbanken har också rätt att skaffa uppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

4. Kommunikation mellan Handelsbanken och kunden

Kunden ska meddela Handelsbanken om ändringar i kontaktuppgifterna. Kunden ska skicka sina meddelanden om kortavtalet till Handelsbanken skriftligen eller på annat särskilt överenskommet sätt. Ett meddelande som skickats av kunden anses ha kommit till Handelsbankens kännedom senast på den sjunde dagen efter att meddelandet skickats. Handelsbanken skickar meddelanden om kortets användning, kortavtalet, kortspecifika specialvillkor, allmänna kortvillkor eller ändring av prislistan till den adress som meddelats Handelsbanken. Handelsbanken kan skicka meddelanden också via nät- eller mobilbanken, om kunden använder den nämnda tjänsten. Kunden är skyldig att vidarebefordra Handelsbankens meddelanden som härrör från detta avtal till de övriga kortinnehavarna. Ett meddelande som skickats av Handelsbanken anses ha kommit till kundens kännedom senast på den sjunde dagen efter att meddelandet skickats. Finska eller svenska kan användas i avtalsförhållandet.

4.1. Handelsbankens meddelanden om hot som hänför sig till bedräglig verksamhet eller ett säkerhetshot

Banken publicerar meddelandena om betaltjänstens säkerhet på sin webbplats eller i en annan elektronisk tjänst som banken godkänt, såsom i nätbanken.

4.2. Rätt till information om villkor och förhandsinformation under avtalsförhållandet

Kunden kan under avtalsförhållandet begära att få kortvillkoren och förhandsinformation om kortet avgiftsfritt av banken på särskilt överenskommet sätt.

5. Kortets giltighet och förnyelse av kortet

Kortet är giltigt under den giltighetstid som står på kortet. När kortets giltighetstid gått ut har kortinnehavaren inte rätt att använda kortet. Förnyelse av kortet förutsätter att kortavtalet är giltigt och att kortinnehavaren har följt villkoren för kortet och de tillhörande tjänsterna. Handelsbanken har rätt att låta bli att förnya kortet.

Handelsbanken har rätt att förnya ett föråldrat kort med ett motsvarande nytt kort som vid tidpunkten finns i Handelsbankens sortiment. Kortet kan postas till den adress som kortinnehavaren meddelat banken, om han/hon inte särskilt har förbjudit detta.

Kunden kan under avtalsförhållandet begära att få kortvillkoren och förhandsinformation om kortet avgiftsfritt av banken på särskilt överenskommet sätt.

6. Kortinnehavarens skyldigheter och ansvar

6.1. Förvaring av kortet och PIN-koden samt anmälan om förlorat kort

Kortinnehavaren förbinder sig att förvara kortet och dess uppgifter (såsom kortnumret, kortets säkerhetskod, giltighetstiden) samt kortets personliga kod omsorgsfullt så att utomstående inte får tag på dem eller har möjlighet att använda dem. Kortinnehavaren ska regelbundet, enligt gällande omständigheter, kontrollera att kortet finns kvar.

Den personliga PIN-koden ska förvaras separat från kortet så att utomstående inte får tag på den eller har möjlighet att använda dem. När kortinnehavaren knappar in koden ska han/hon göra det så att en utomstående inte kan se den. Kortinnehavaren får inte förvara sin PIN-kod i en lätt identifierbar form.

Kortet ska förvaras omsorgsfullt så att det inte skadas eller utsätts för ovanligt stor belastning.

Om kortet eller kortuppgifterna förloras eller hamnar i en utomståendes händer eller om en utomstående får veta den personliga koden, ska Handelsbanken utan dröjsmål underrättas. Anmälan kan göras personligen under bankens öppettid på kontoret i den bank som beviljat kortet och dygnet runt per telefon till spärrtjänsten. Numret till spärrtjänsten finns på följebrevet till kortet samt på Handelsbankens webbplats: www.handelsbanken.fi.

Om kortinnehavaren anmäler att kortet har förlorats, får kort med samma nummer som är anslutna till kortavtalet inte användas. Om kortinnehavaren hittar det kort som tidigare anmälts som förlorat, får kortet inte användas. Om kortinnehavaren använder ett kort som tidigare anmälts som förlorat, har banken rätt att debitera kunden på en borttagningsprovision och eventuella övriga kostnader som orsakas banken.

6.1.1. Hittelön och borttagningprovision för kort som förlorats eller missbrukats

Handelsbanken har rätt att debitera kunden på den hittelön som banken betalat till den som hittat ett förlorat kort eller beslagtagit ett missbrukat kort.

6.1.2. Återlämnande av kortet till banken och säker makulering av kortet

Kortet är Handelsbankens egendom. Kortinnehavaren är skyldig att på begäran av Handelsbanken genast återlämna kortet till Handelsbanken.

Kortinnehavaren får inte använda kortet efter denna begäran. Handelsbanken, sammanslutning som erbjuder automattjänster eller annan rörelse har rätt att på begäran av Handelsbanken beslagta kortet. Den som beslagtagit kortet har då rätt att makulera kortet.

När ett kort avslutas eller förnyas ska kortinnehavaren makulera det avslutade eller föråldrade kortet genom att klippa det i bitar så att chippet och magnetremsan förstörs. Ett kort som förstörts på ett slarvigt sätt kan utgöra en säkerhetsrisk. På begäran ska det förstörda kortet återlämnas till Handelsbanken.

Kunden har inte rätt att använda kortet när giltighetstiden gått ut eller om kortavtalet har sagts upp. 

6.2. Kundens ansvar för korttransaktionerna

Kortinnehavaren samtycker till en korttransaktion genom att:

 1. godkänna transaktionen genom att slå in sin PIN-kod eller använda någon annan identifikator som Handelsbanken godkänt
 2. använda kortet i en apparat som inte kräver kod
 3. använda kortet på internet eller vid post- eller telefonförsäljning utan identifiering
 4. använda kortet på hotell eller biluthyrningsfirmor som med stöd av avtal kan ha rätt att i enlighet med allmän praxis i branschen utan kortinnehavarens underskrift i efterskott debitera kortet med skäliga icke fakturerade kostnader för telefon, minibar och måltider, debiteringar för hotellbokningar som inte avbokats, övriga kostnader som kortinnehavaren orsakat samt bränslekostnader.
 5. ge kortuppgifterna på något annat sätt.

Kortinnehavaren kan inte återkalla en korttransaktion efter att ha samtyckt till kortbetalningen.

Kortet får inte användas så att den avtalade krediten eller saldot på det bankkonto som är anslutet till kortavtalet övertrasseras. Kunden ansvarar för alla korttransaktioner som har gjorts under avtalets giltighetstid. Kunden ansvarar för alla kort som är anslutna till kortavtalet.

6.3. Kundens ansvar för missbrukat kort

Kunden ansvarar för användningen av ett kort som förlorats eller som olagligt hamnat i en utomståendes händer eller för annan obehörig användning av betalningsmedlet endast om den obehöriga användningen beror på att kunden eller annan innehavare av betalningsmedlet har

 1. överlåtit kortet till någon som inte har rätt att använda det;
 2. till följd av vårdslöshet försummat sin plikt att använda betalningsmedlet i enlighet med villkoren för beviljande och användning av betalningsmedlet, eller sin plikt att med rimliga åtgärder ta hand om betalningsmedlet och till det anslutna personliga säkerhetskoder; eller
 3. försummat att utan obefogat dröjsmål meddela banken om upptäckten att betalningsmedlet förlorats, olagligt hamnat i en utomståendes händer eller om obehörig användning.

Kundens ansvar för obehörig användning av betalningsmedlet i de fall som avses ovan i punkt 2 och 3 är högst 50 euro. Denna begränsning tillämpas inte om användaren av betaltjänsten eller någon annan innehavare av betalningsmedlet har handlat avsiktligt eller grovt vårdslöst.

Kunden ansvarar inte för obehörig användning av kortet:

 1. till den del betalningsmedlet har använts efter att banken eller någon annan aktör som banken har utsett har underrättats om att betalkortet förlorats, olagligt hamnat i en utomståendes händer eller använts obehörigt;
 2. om banken har försummat att se till att betalningsmedlets innehavare har möjlighet att när som helst göra en ovan avsedd anmälan; eller
 3. om betalningsmottagaren inte vederbörligen har försäkrat sig om betalarens rätt att använda betalningsmedlet när detta användes.

Kunden är alltid ansvarig för obehörig användning av kortet, om han/hon eller någon annan innehavare av betalningsmedlet avsiktligt har lämnat en oriktig anmälan eller annars handlat bedrägligt.

6.3.1. Kundens reklamationsrätt

Kunden ska efter upptäckten utan obefogat dröjsmål underrätta Handelsbanken om en obehörig betalningstransaktion. Anmärkningar mot transaktioner som genomförts med kortet ska göras skriftligt utan dröjsmål efter korttransaktionsdagen. Efter att ha fått information om att korttransaktionen debiterats det bankkonto eller den kredit som är ansluten till kortet ska kortinnehavaren i varje fall göra en anmärkning senast inom tretton (13) månader efter att korttransaktionen debiterats.

Om kortinnehavaren har använt tredjepartsleverantörs tjänster med sitt kort, ska anmärkningarna mot dessa riktas till tjänsteleverantören i fråga.

Om kortinnehavaren ber Handelsbanken spåra en korttransaktion som kortinnehavaren anser vara felaktig och transaktionen visar sig vara korrekt, har Handelsbanken rätt att ta ut avgifter enligt sin tjänsteprislista för spårningen. Likaså har Handelsbanken alltid rätt att ta ut de kostnader som banken på grund av spårningen måste betala till betalningsmottagarens tjänsteleverantör utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som medverkat till att genomföra korttransaktionen.

Kortinnehavaren har rätt att inom åtta (8) veckor från det att korttransaktionen debiterats det bankkonto eller den kredit som är ansluten till kortet be Handelsbanken återbetala transaktionsbeloppet, om kortinnehavaren inte har godkänt det exakta beloppet eller om transaktionsbeloppet av annan orsak än förändring av valutakursen är betydligt högre än vad kortinnehavaren har kunnat förvänta sig, med beaktande av motsvarande tidigare betalningstransaktioner och övriga omständigheter. Denna rätt finns inte, om betalningsmottagarens tjänsteleverantör utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har medverkat till att genomföra korttransaktionen. Handelsbanken återbetalar den obehöriga transaktionens belopp till kunden inom en bankdag efter att reklamationen och alla nödvändiga bilagor samt tilläggsuppgifter ankommit. Handelsbanken har rätt att återta en redan gjord kreditering, om den kan visa att kunden själv har genomfört eller gett fullmakt till den krediterade köptransaktionen.

6.4. Användning av kortet

Kortet kan användas som betalningsmedel på de försäljningsställen som accepterar kortet. Vid användningen av ett kombikort ska kortinnehavaren välja önskad kortegenskap. Valet kan inte ändras efter att kortinnehavaren har gett sitt samtycke till transaktionen.

Kortet och den därtill hörande personliga koden och kortuppgifterna får endast användas av kortinnehavaren. Kortegenskaper kan laddas, uppdateras eller avlägsnas endast med Handelsbankens samtycke eller på ett sätt som Handelsbanken har godkänt.

Kortinnehavaren godkänner att betalningsmottagaren kontrollerar kortinnehavarens identitet och antecknar slutdelen av kortinnehavarens personbeteckning på betalningsverifikatet. När kortinnehavaren använder ett chipkort ska han/hon i första hand använda en betalterminal för chipkort eller en chipkortsläsare och sin personliga kod.

Kortinnehavaren samtycker till en kortbetalning genom att slå in sin personliga kod (PIN), genom att egenhändigt underteckna inköpsverifikatet, genom att använda kortet i en apparat som inte kräver kod eller genom att ge uppgifter om kortet på annat av Handelsbanken godkänt sätt. Kortinnehavaren kan inte återkalla en korttransaktion efter att ha samtyckt till den.

Biluthyrningsfirmor, hotell och andra motsvarande tjänsteleverantörer har rätt att i efterskott debitera sådana icke fakturerade korttransaktioner vars exakta belopp inte var känt vid den tidpunkt då betalaren samtyckte till genomförandet av betalningstransaktionen.

Kortinnehavaren kan avtala om återkommande betalningar med ett företag. Kortinnehavaren godkänner debiteringen av den första betalningen på internet, i en betalterminal eller på annat sätt i enlighet med kortvillkoren. Efter detta debiteras återkommande betalningar automatiskt kundens betalkonto i enlighet med avtalet mellan kortinnehavaren och företaget. Den återkommande betalningens belopp kan vara fast eller variera enligt de tjänster som används.

Kortinnehavaren är skyldig att kontrollera att den återkommande betalningen debiterats till korrekt belopp och överensstämmer med avtalet mellan kortinnehavaren och företaget. Om kortinnehavaren vill avsluta tjänsten ska han/hon kontakta betalningsmottagaren.

Korttransaktionen debiteras det konto som kortet är anslutet till senast följande bankdag efter den dag då transaktionen tagits emot. Mottagningstidpunkt för korttransaktionen är den tidpunkt då Handelsbanken har fått de uppgifter som behövs för att genomföra transaktionen. Valuteringsdagen för debitering av kontot är den dag då korttransaktionens belopp debiteras bankkontot eller krediten. Valuteringsdag för kreditering av kontot är den bankdag då korttransaktionens belopp krediteras mottagarens bankkonto eller kredit.

Kortinnehavaren godkänner att betalningsmottagaren kan reservera täckning för ett uttag eller en betalning på det bankkonto eller den kredit som är ansluten till kontot. Täckningsreserveringen försvinner när motsvarande debitering har gjorts eller senast när den giltighetstid som banken har fastställt för täckningsreserveringen går ut.

Kortinnehavaren ska vara beredd på avbrott i betalterminalens, automatens eller internets funktion och störningar i datakommunikationen samt på automatspecifika användningstider. Kortinnehavaren är skyldig att följa de anvisningar som ges av eller som framgår av betalterminalen eller automaten.

Kunden får information om betalningstransaktionerna månadsvis i kontoutdraget eller på annat överenskommet sätt.

Kunden kan ge sitt samtycke till att en tredjepartsleverantör lämnar kontouppgifter till kontoinformationstjänsten eller ge en tredjepartsleverantör som tillhandahåller kortbaserade betalningssätt tillstånd att kontrollera om det finns tillräckliga medel på kundens betalkonto för att den kortbaserade betalningstransaktionen ska kunna genomföras. Handelsbanken lämnar de begärda uppgifterna. Handelsbanken ansvarar inte för fel hos tredjepartsleverantörer eller för skada som dessa orsakat.

6.4.1. Användning av kortet i automater

Kortinnehavaren kan ta ut kontanter med kortet i kontantautomater som accepterar kortet. Banken och tjänsteleverantören har rätt att prissätta tjänsten och
ta ut en provision av kunden.

6.4.2. Användning av kortet för kontaktlös betalning

Vid kontaktlös betalning godkänns korttransaktionen genom att man håller kortet nära betalterminalen eller kortläsaren. Vid kontaktlös betalning behöver man inte alltid slå in PIN-koden, men av säkerhetsskäl ska betalningen på begäran verifieras med PIN-koden. Egenskapen kontaktlös betalning anges på kortet med en särskild symbol. Beroende på vilken typ av kort det är fråga om debiteras kontaktlösa betalningstransaktioner antingen bankkontot (debit) eller krediten (credit).

6.4.3. Användning av kortet på internet

Kortinnehavaren kan betala produkter och tjänster på internet med hjälp av kortnumret, uppgift om kortets giltighetstid, den tresiffriga säkerhetskoden på kortets baksida och nödvändiga av Handelsbanken godkända koder för stark autentisering, såsom bankkoder eller engångslösenord.

En förutsättning för att kortet ska kunna användas för betalningar på internet och i applikationer är att användningen av kortet för nätbetalningar inte är spärrad. Spärr för nätbetalningar är en produktspecifik egenskap. En förutsättning för att återkommande betalningar som godkänts på internet ska kunna debiteras är att kortet är registrerat för betalningar på nätet under hela betalningsperioden.

Det rekommenderas att kortinnehavaren använder sitt kort för att betala inköp på nätet endast i sådana nätbutiker som är med i Mastercards eller Visas tjänst för säkra nätbetalningar eller som kortinnehavaren annars vet att är säkra. Nätbutiken visar med kortbolagets symbol på sin webbplats att den är med i tjänsten för säkra nätbetalningar.

När kortinnehavaren använder sitt kort för inköp på nätet är han/hon skyldig att följa bankens och tjänsteleverantörens anvisningar.

Handelsbanken har rätt att av säkerhetsskäl begränsa användningen av kortet på nätet, till exempel om kortinnehavaren inte har identifierats tillräckligt tillförlitligt i samband med korttransaktionen.

När kortinnehavaren använder sitt kort på internet ansvarar han/hon för säkerheten i sin egen utrustning och i de dataprogram som används.

Kortinnehavaren ska på tillbörligt sätt försäkra sig om tjänsteleverantörens tillförlitlighet innan han/hon ger uppgifter om kortet.

6.4.4. Kontantuttag vid butikskassan

Kontantuttag vid butikskassan (cash back) är möjligt i affärer som erbjuder tjänsten. Korttransaktionen som verifieras med PIN-koden eller någon annan identifikator som Handelsbanken godkänt omfattar kontantuttaget och kortköpet. Handelsbanken och affärerna som erbjuder kontantuttag har rätt att prissätta tjänsten och ta ut en provision av kunden enligt vid var tid gällande prislista.

6.4.5. Användning av kortet i andra valutor och utomlands

Kontotransaktioner som gjorts i andra valutor än euro debiteras i euro. Den valutakurs som tillämpas är, beroende på kort, den grossistkurs som används av Mastercard- eller Visa-systemen. Banken kan ta ut en provision för betalningstransaktionen enligt gällande prislista.

Kursen fastställs enligt den dag då transaktionen förmedlas från den mottagande parten till Mastercard eller Visa. Ändringar i valutakursen tillämpas omedelbart utan förhandsmeddelande. För kontantuttag med kortet debiteras en provision enligt Handelsbankens tjänsteprislista.

Vid korttransaktioner eller kontantuttag utomlands kan det förekomma lands- eller kontantautomatspecifika begränsningar. Handelsbanken ansvarar inte för att kontantautomaterna går att använda eller fungerar.

6.4.6. Kundens möjlighet att begränsa användningen av kortet

Beroende på kortets egenskaper har kunden möjlighet att, på det sätt som Handelsbanken erbjuder, begränsa användningen av kortet genom att exempelvis ange dygnsspecifika säkerhetsgränser för inköp och kontantuttag, tillåta eller förhindra inköp på nätet eller fastställa geografiska begränsningar.

Geografisk begränsning betyder att kunden kan begränsa kortbetalningar och kontantuttag att fungera endast i vissa länder, till exempel endast i Finland.

6.4.7. Handelsbankens rätt att begränsa användningen av kortet

Handelsbanken har rätt att begränsa eller låta bli att godkänna enskilda betalningstransaktioner eller tillämpa begränsningar på enskilda transaktioner, inbegripet kontantuttag och krediteringstransaktioner, av orsaker som hänför sig till maximibeloppet, säkerheten, tekniska problem eller andra motsvarande omständigheter, eller på basis av kortinnehavarens betalningshistorik eller kortets användningshistorik. Dessutom kan exempelvis förvaltare av kontantautomater och övriga tredje män sätta egna gränser för kontantuttagens maximibelopp. Eventuella begränsningar kan variera från en tid till en annan och från ett land till ett annat. Om de nämnda gränserna överskrids, kan transaktioner bli outförda.

7. Handelsbankens rättigheter och skyldigheter samt fel från kundens sida

7.1. Handelsbankens rätt att lämna ut uppgifter

När kortinnehavaren använder en kontantautomat eller annan automat, en betalterminal eller en applikation som tillhör en annan bank eller en sammanslutning som verkar för en annan tjänsteleverantörs räkning, kan betalkontots saldo- och transaktionsuppgifter registreras i den ifrågavarande bankens eller tjänsteleverantörens datasystem.

Handelsbanken och en annan tjänsteleverantör som erbjuder kontakt- eller andra automattjänster har rätt att skaffa och sinsemellan utbyta uppgifter om kunden och användningen av kortet samt besvara täckningsförfrågningar som gäller korttransaktioner och göra täckningsreserveringar samt ge övriga anvisningar om användningen av kortet. Handelsbanken har rätt att lämna ut uppgifter om användningen av kortet till en sammanslutning som verkar för Handelsbankens räkning, till en annan bank eller till den som godkänner kortet som betalningsmedel.

Handelsbanken har rätt att lämna ut kortinnehavarens personuppgifter till sådana företag som beviljar övriga kortegenskaper eller tillhandahåller tilläggsegenskaper för kortet och till sammanslutning som tar emot anmälningar om förlorade kort. Handelsbanken har dessutom rätt att lämna ut kortinnehavarens kontaktuppgifter till det företag som mottagit kortbetalningen eller administrerar kortbetalningar på dess vägnar.

7.2. Handelsbankens rätt att jämföra uppgifterna om kunden och korttransaktionen

Handelsbanken kan jämföra korttransaktionerna och uppgifterna om kortinnehavaren med Europeiska unionens eller Förenta Nationernas ekonomiska och andra sanktioner eller med sanktioner, meddelanden och bestämmelser från andra motsvarande inhemska och utländska myndigheter (nedan ”internationella sanktioner”), såsom OFAC (Office of Foreign Assets Control). Handelsbanken har dessutom rätt att vid behov kräva tilläggsuppgifter av kunden om korttransaktionen och kortinnehavaren och vidta åtgärder som föranleds av de internationella sanktionerna, till exempel begränsa eller förhindra användningen av kortet. Handelsbanken eller internationella kortbolag använder inte de uppgifter som de fått via tjänsten för säkra nätbetalningar för något annat ändamål än för förhindrande av missbruk och för identifiering av kunden.

7.3. Handelsbankens skyldighet att genomföra en korttransaktion och Handelsbankens ansvar för en icke genomförd eller felaktigt genomförd transaktion

Handelsbanken ansvarar gentemot kunden för att ett belopp motsvarande kundens betalningsuppdrag debiteras det bankkonto eller den kredit som är ansluten till kortet och krediteras mottagarens bank enligt villkoren för betalningsförmedling. Skyldigheten hos kundens bank att genomföra en betalning börjar när banken av betalningsmottagarens bank får ett uppdrag som gäller korttransaktionen och upphör när banken har redovisat medlen till betalningsmottagarens tjänsteleverantör.

Handelsbanken återbetalar utan obefogat dröjsmål till kundens bankkonto eller kredit en korttransaktion jämte kostnader som debiterats betalkontot men som inte genomförts eller genomförts felaktigt. Kunden har rätt att av banken återfå de kostnader som tagits ut av honom/henne för korttransaktionen.

Dessutom har kunden rätt att av Handelsbanken få ersättning för ränta som kunden varit tvungen att betala eller inte fått till följd av att betalningstransaktionen inte genomförts eller genomförts felaktigt.

Handelsbanken är dock inte ansvarig, om betalningstransaktionen inte genomförts eller genomförts felaktigt till följd av att kunden har uppgett felaktiga uppgifter. 

8. Handelsbankens rätt att spärra kortet eller förhindra användningen av det

Handelsbanken har rätt att spärra kortet eller varaktigt eller tillfälligt förhindra användningen av det, om

- en säker användning av kortet äventyras, t.ex. om

 • kortets uppgifter har kopierats eller om det finns misstankar om att de har kopierats

- det finns skäl att misstänka att kortet på annat sätt används obehörigt eller bedrägligt

 • kortavtalet har hävts eller sagts upp eller om kortinnehavarens rätt att disponera det betalkonto som är anslutet till kortet har upphävts

- risken för att den som är ansvarig för betalning av krediten inte kan fullgöra sina betalningsskyldigheter har ökat väsentligt, t.ex. om

 • betalkontots innehavare är betalningsoförmögen, ansöker om skuldsanering, företagssanering eller konkurs
 • betalkontots innehavare har avlidit
 • avgifter eller provisioner för kortet inte har betalats eller om kortinnehavaren har andra försenade betalningar eller registrerade betalningsstörningar

- efterlevnaden av lag och myndighetsföreskrifter förutsätter det

- banken enligt sin bedömning har skäl att misstänka att kortet används eller kommer att användas för brottslig verksamhet antingen direkt eller indirekt eller annars i strid med gällande lag eller annars på ett sätt som kan orsaka banken eller tredje part skada.

Handelsbanken underrättar kunden om att kortet har spärrats eller att användningen av det varaktigt eller tillfälligt förhindrats samt om orsakerna till dessa åtgärder skriftligt eller på annat överenskommet sätt och i mån av möjlighet i förväg.

9. Återställa möjligheten att använda kortet

När Handelsbanken har spärrat kortet eller varaktigt eller tillfälligt förhindrat användningen av det, och spärrningen inte beror på att kundens kortavtal eller dessa villkor inte har iakttagits och när grunden för spärrningen av kortet eller förhindrandet av användningen av det har undanröjts, beställer Handelsbanken utan dröjsmål ett nytt, motsvarande kort eller avlägsnar det tillfälliga förhindrandet av användningen.

10. Beviljande av kort till en minderårig eller en person under intressebevakning

Handelsbanken kan bevilja en minderårig ett parallellkort till ett debit-kort eller kreditkort som kombikort eller som enbart kreditkort. En person som är under intressebevakning kan beviljas ett debit-kort. Om banken beviljar en minderårig eller en person under intressebevakning ett kort, beviljas detta på kortinnehavarens namn och kortavtalet undertecknas förutom av kortinnehavaren även av dennas intressebevakare. Intressebevakare som undertecknat kortavtalet ansvarar solidariskt med kortinnehavaren för att villkoren i kortavtalet följs och för användningen av det bankkonto som är kopplat till kortet. Om den minderårigas kort är ett kombikort eller ett kreditkort ansvarar kredittagaren för användningen av krediten.

11. Avgifter och provisioner

Handelsbanken har rätt att ta ut avgifter och provisioner enligt sin vid var tid gällande tjänsteprislista och debitera den kredit eller det bankkonto som är anslutet till kortet.

En tjänsteprislista för Handelsbankens kort finns på Handelsbankens kontor i Finland och på Handelsbankens webbplats: www.handelsbanken.fi

12. Handelsbankens ansvar och skadeståndsansvar

Handelsbanken är skyldig att ersätta sådan skada som bankens förfarande i strid med lagen eller detta avtal har orsakat en betaltjänstanvändare.

Handelsbanken ansvarar inte för en indirekt skada som förorsakats kunden, om inte Handelsbanken har orsakat skadan med avsikt eller av grov vårdslöshet.

Handelsbanken ansvarar inte för skada som orsakats av att banken inte har genomfört en betalning på grund av att bankkontot eller krediten saknat täckning. Handelsbanken är endast skyldig att ersätta kunden för sådan direkt skada som orsakats av försummelse från bankens sida. Handelsbanken ersätter i sådana fall endast den ränteförlust som har uppstått samt de nödvändiga och skäliga kostnader som orsakas av utredning av skadan och återbetalar debiterade serviceavgifter endast till den del de hänför sig till den försummelse som orsakat skadan.

Handelsbanken ansvarar inte för eventuella fel eller brister i de produkter och tjänster som köpts eller betalats med kortet. För dem ansvarar säljaren eller tjänsteleverantören. Krav som gäller en produkt eller tjänst som köpts med kortet ska utan dröjsmål riktas till säljaren eller tjänsteleverantören.

Handelsbanken ansvarar inte för direkta skador som förorsakats kortinnehavaren av att ett försäljningsställe som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter inte kan eller vill ge kontanter mot kortet eller av att försäljningsstället eller automaten inte har chipläsare som accepterar kortet. 

13. Skadebegränsning

Kunden ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Skadestånd som Handelsbanken är skyldig att betala på grund av ett förfarande som strider mot lag eller avtal kan jämkas, om skadeståndet är oskäligt med hänsyn till orsaken till förseelsen, kundens eventuella medverkan till skadan, vederlaget för betaltjänsten, Handelsbankens möjligheter att förutse och förhindra uppkomsten av skadan samt omständigheterna i övrigt.

14. Användning av kreditupplysning

Handelsbanken använder kortinnehavarens kreditupplysningar vid beviljande av kortet, under kortets giltighetstid och vid förnyelse av kortet. Kreditupplysningarna fås av Suomen Asiakastieto Oy.

15. Ändring av avtalet, dess villkor och tjänsteprislistan

Ändringar kan göras i kortavtalet och dess villkor samt i tjänsteprislistan. Handelsbanken meddelar kunden om ändringar i kortavtalet och dess villkor samt i tjänsteprislistan i enlighet med dessa villkor. Ändringen träder i kraft från och med den tidpunkt som Handelsbanken meddelar, dock tidigast om två månader efter meddelandet.

Avtalet fortlöper med det ändrade innehållet, om kunden inte skriftligt senast den dag då ändringarna träder i kraft meddelar Handelsbanken att han/hon inte godkänner den föreslagna ändringen.

Kredittagaren har fram till den dag då de föreslagna ändringarna träder i kraft rätt att säga upp kreditavtalet med omedelbar verkan eller räknat från en senare tidpunkt före den dag då de föreslagna ändringarna träder i kraft.

Kreditgivaren kan meddela om ändringar i avtalsvillkoren eller tjänsteprislistan också via kreditgivarens webbtjänst eller webbplats. Kredittagaren är skyldig att lämna kreditgivarens meddelanden angående detta avtal till andra innehavare av kort som är anslutna till avtalet. 

16. Avtalets giltighet samt uppsägning och hävning av avtalet

Kunden har rätt att säga upp kortavtalet med omedelbar verkan genom att meddela Handelsbanken. Uppsägningen gäller då alla kortegenskaper och alla eventuella extra tjänster som är anslutna till kortet. Kunden ansvarar för de korttransaktioner som gjorts med kortet och de kostnader transaktionerna orsakat innan Handelsbanken mottagit uppsägningsmeddelandet.

Handelsbanken har rätt att säga upp avtalet att upphöra två månader efter uppsägningen. Handelsbanken har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om kunden väsentligt bryter mot detta avtal, anvisningarna om användning av kortet som betalningsmedel eller när betalkontot avslutas. Handelsbanken meddelar kunden skriftligen om uppsägningen eller hävningen.

Handelsbanken har rätt att förhindra användning av kortet när uppsägningstiden löpt ut eller avtalet hävts på ovan nämnda sätt. I samband med uppsägning eller hävning av kortavtalet förfaller avgifter och provisioner som hänför sig till ett debit-kort omedelbart till betalning, om betalkontot avslutas samtidigt, eller i samband med debiteringen av serviceavgiften följande månad, om betalkontot inte avslutas.

Handelsbanken ska återbetala avgifter som kunden har betalat i förskott till den del de gäller tiden efter att uppsägningen trätt i kraft. Om Handelsbanken eller kunden säger upp avtalet eller Handelsbanken häver avtalet, hävs avtalet också beträffande sådan tjänst som erbjuds av en annan i avtalet angiven tjänsteleverantör. Handelsbanken har rätt att meddela tjänsteleverantören vars tjänst anslutits till kortavtalet om uppsägningen eller hävningen. 

17. Oöverstigligt hinder (force majeure)

En avtalspart är inte ansvarig för en skada, om parten kan bevisa att skyldigheten inte kunde uppfyllas på grund av en sådan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet som parten inte hade något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja med iakttagande av största möjliga omsorgsfullhet. Handelsbanken ansvarar inte för en skada, om uppfyllandet av skyldigheter som grundar sig på detta avtal strider mot tjänsteleverantörens skyldigheter enligt vad som föreskrivs någon annanstans i lag.

En avtalspart är skyldig att så snart som möjligt underrätta den andra avtalsparten om ett oöverstigligt hinder har drabbat parten. Handelsbanken kan informera om ett oöverstigligt hinder i en riksomfattande dagstidning och via jämförbara elektroniska medier.

18. Behandling av personuppgifter

Som registeransvarig behandlar banken personuppgifter som användaren av tjänsten lämnar ut eller som banken annars sparar i samband med användningen av tjänsten.

18.1. Syfte och rättslig grund

Banken behandlar personuppgifter huvudsakligen för att uppfylla villkoren i avtalet mellan parterna. Banken behandlar personuppgifter även för att uppfylla sina skyldigheter enligt lag eller myndighets beslut, till exempel för att efterleva bokföringslagstiftningen samt vid rapportering till skattemyndigheten och Finansinspektionen. Dessutom kan uppgifter om kundkontroll och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Banken behandlar personuppgifter också på basis av berättigat intresse, till exempel vid direktmarknadsföring samt vid marknads- och kundanalyser som utnyttjas för marknadsföring, utveckling av affärsverksamheten och riskhantering. Genom att använda betaltjänsten ger användaren av betaltjänsten banken sitt uttryckliga samtycke till behandling av personuppgifter som behövs för att erbjuda betaltjänsten.

18.2. Personuppgifternas förvaringstid

Banken förvarar personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla villkoren enligt avtalet och på grund av krav som grundar sig på lag och andra bestämmelser. Förvaringstiden är i allmänhet 5-10 år efter att avtalet upphörde. 

18.3. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få veta vilka personuppgifter banken behandlar samt kräva att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas.

18.4. Tilläggsuppgifter och kontaktuppgifter

Bankens dataskyddsbeskrivning finns på webbplatsen på adressen www.handelsbanken.fi eller på kontoren. Om du vill använda dina rättigheter, har frågor eller vill reklamera det sätt på vilket dina personuppgifter behandlas, vänligen ta kontakt genom ett meddelande via nätbanken, ring Handelsbankens kundtjänst, besök bankens kontor eller skicka meddelande till Handelsbanken Finlands dataskyddsansvariga på adressen tietosuojavastaava@handelsbanken.fi eller per brev till Handelsbanken, Den dataskyddsansvariga, Östersjögatan 11–13, 00180 Helsingfors.

Kontaktuppgifterna till våra kontor, vår kundtjänst och den dataskyddsansvariga finns också på vår webbplats. Behandlingen av personuppgifter kan reklameras till tillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen www.tietosuoja.fi.

19. Kundrådgivning och rättelsemedel utanför domstol

I frågor som gäller detta avtal och dess villkor ska kunden i första hand ta kontakt med banken. Om det är fråga om kundklagomål, svarar Handelsbanken i regel inom 15 bankdagar från det att kunden tagit kontakt, antingen skriftligt eller efter överenskommelse i någon annan varaktig form.

Kunden kan hänskjuta en meningsskiljaktighet som rör dessa villkor till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) och Banknämnden som verkar i anslutning till denna, och en konsument till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).

20. Tillsynsmyndighet

Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland, övervakas av Finansinspektionen i Sverige www.fi.se. Tillsynsmyndighet för Handelsbanken Finans Abp är Finansinspektionen i Finland www.finanssivalvonta.fi.

I konsumentärenden övervakas verksamheten också av konsumentombudsmannen www.kkv.fi.

Kontaktuppgifter till Finansinspektionen i Sverige: Finansinspektion, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Kontaktuppgifter till Finansinspektionen i Finland: Finansinspektionen, PB 103, 00100 Helsingfors, telefon (09) 18351 (växel).

Kontaktuppgifter till konsumentombudsmannen: Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, telefon 029 505 3000 (växel).

21. Tillämplig lag

På dessa villkor och på de betalningsuppdrag som avses i villkoren tillämpas finsk lag.