1. Privat
 2. /
 3. Allmänna villkor för konto

Allmänna villkor för konto

Villkor gäller från och med 01.10.2019

Kontot kan användas enbart på Handelsbankens kontor i Finland, om inte banken ger samtycke till annat.

Dessa kontovillkor tillämpas på kontoavtalen för brukskonton, avkastningskonton och i tillämpliga delar också för kapitalförvaltningskonton och de allmänna villkoren är en del av kontoavtalet. På genomförande av betalningsuppdrag tillämpas dessutom de allmänna villkoren för betalningsförmedling och i fråga om en tjänst som anslutits till kontot tjänstens egna avtalsvillkor.

Definitioner

Bankdag: Bankdag är en dag då banken är öppen så att den för sin del kan genomföra en betalningstransaktion. Såvida annat inte särskilt har angetts är bankdagarna i Finland veckodagarna från måndag till fredag med undantag av finländska helgdagar, självständighetsdagen, första maj, julafton och midsommarafton samt andra dagar som inte anses vara bankdagar.

Befullmäktigad att använda kontot: Kontohavaren kan ge en eller flera personer fullmakt att använda sitt konto i enlighet med dessa kontovillkor genom att i en specificerad fullmakt definiera de personer som ges fullmakt att använda kontot, samt fullmaktens omfattning. Fullmakten kan också vara en specificerad intressebevakningsfullmakt som magistraten har fastställt.

Betalningsinstrument: Med betalningsinstrument avses betalkort eller annat användarspecifikt instrument eller förfaringssätt eller en kombination av dessa som kontohavaren, intressebevakaren eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt och banken har kommit överens att ska användas för betalningsuppdrag. Betalningsinstrument är förutom betalkorten också till exempel bankkoder.

Betalkonto: Med betalkonto avses ett konto som är avsett för och kan användas för betalningstransaktioner utan användningsbegränsningar till följd av kontovillkor eller lag.

Nättjänst för betalkonto: En e-tjänst via vilken betalkontot kan administreras till exempel på nätet. Nedan används termen nättjänst.

Betalningstransaktion: En betalningstransaktion är en åtgärd med vilket medel överförs, tas ut eller ställs till förfogande för kontohavaren och en person som har rätt att använda kontot. De transaktioner som hör till krediteringen av insättningsräntan är inte betalningstransaktioner.

Betalningsuppdrag: Ett betalningsuppdrag är kundens eller betalningsmottagarens order till banken att genomföra en betalningstransaktion som girering, överföring av medel till bankens betalkonto, direktdebitering, kontantinsättning, kontantuttag, med betalkort eller annat betalningsinstrument.

Genomförande av betalningsuppdrag: Genomförandet av betalningsuppdraget inkluderar bankens åtgärder för att behandla uppdraget och för att förmedla betalningen.

Fullmäktig med intressebevakningsfullmakt: I dessa villkor avses med fullmäktig med intressebevakningsfullmakt en person som enligt den intressebevakningsfullmakt som fastställts av magistraten och antecknats i registret över förmynderskapsärenden är allmänt befullmäktigad att sköta kontoinnehavarens ekonomiska ärenden.

Bekräftelse av tillgängliga medel: Med bekräftelse av tillgängliga medel avses att banken till en extern tjänsteleverantör via ett datanät bekräftar att ett belopp som krävs för genomförande av en kortbaserad betalningstransaktion är tillgängligt på kundens betalkonto vid tidpunkten för förfrågan.

Innehavare av dispositionsrätt till kontot: Kontohavaren befullmäktigar i regel i kontoavtalet en eller flera personer att använda sitt konto i enlighet med dessa kontovillkor.

Intressebevakare: Intressebevakaren är kontohavarens lagliga ombud. Ställningen som intressebevakare grundar sig på lag (minderåriga) eller bestämmelse som utfärdats av magistrat eller domstol (myndiga, för vilka förordnats intressebevakare).

Kontohavare: Med kontohavare avses den person som banken är skyldig de medel som finns på kontot och som kan bestämma över kontot och kontomedlen enligt egen önskan, om inte annat nedan konstateras. Kontohavarna kan vara flera än en till antalet.

Kontoinformationstjänst: Med kontoinformationstjänst avses en tjänst där en extern tjänsteleverantör via ett datanät hämtar och lämnar information om kontohavarens betalkonton som banken tillhandahåller.

Kontotransaktion: Med en kontotransaktion avses sådana kontokrediteringar och kontodebiteringar som inverkar på kontots saldo.

Kontoöppnare: Kontoöppnaren är den person som med banken ingår avtal om att öppna kontot.

Kund: Med kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt.

Ordlista: Banken upprätthåller en enhetlig ordlista över de vanligaste tjänsterna i anslutning till betalkontot. Den baserar sig på Europeiska unionens ordlista. Ordlistan finns tillgänglig på bankens verksamhetsställen eller på bankens webbplats.

Person som har rätt att använda kontot: Rätt att använda kontot har den person vars rätt att bestämma över kontot i enlighet med punkt 4 i dessa kontovillkor grundar sig på lagligt ombudskap eller fullmakt av kontohavaren.

Prislista: Bankens avgifter och provisioner framgår av den prislista som gäller vid respektive tidpunkt. Ett dokument med avgiftsinformation har därtill gjorts upp över de mest representativa tjänsterna i anslutning till betalkonton. Prislistan och dokumentet med avgiftsinformation finns tillgängliga på bankens verksamhetsställen eller på bankens webbplats.

Valuteringsdag: Valuteringsdagen är en referensdag som banken använder när den räknar ränta på de medel som debiteras kontot eller inbetalas på kontot.

1. Kontoavtal

I kontoavtalet avtalas om följande saker:

 • fastställande av ränta
 • ränta/ränteprocent när avtalet ingås, ränteberäkningsgrund, den referensränta som tillämpas, eventuell klausul om maximi- och/eller minimiränta, ränteperiod
 • och räntebetalningsdag
 • dröjsmålsränta
 • uttagsprovision
 • depositionstid
 • uppsägningstid
 • begränsningar beträffande depositionens belopp, depositionsrater och uttag
 • övriga frågor som kan avtalas med stöd av dessa kontovillkor.

1.1 Ingående av avtal och öppnande av konto

Kontoöppnaren och banken ingår kontoavtalet skriftligen eller i elektronisk form med hjälp av elektroniska kommunikationskoder. I regel öppnas kontot av kontohavaren. Kontohavarens intressebevakare och fullmäktige med intressebevakningsfullmakt kan också ingå avtal med banken om att öppna ett konto för sin huvudman. Också andra personer kan i donationssyfte och med bankens samtycke avtala om att öppna ett konto för en annan person. Om kontoavtalet ingåtts i donationssyfte kan donationsgivaren inte förbehålla sig dispositionsrätt till kontot. 

På förmedling av betalningar via kontot tillämpas därtill allmänna villkor för betalningsförmedling och i fråga om tjänster som anslutits till kontot egna avtalsvillkor för ifrågavarande tjänst.

1.2 Uppgifter till banken

Kontoöppnaren är skyldig att ge banken uppgifter om kontohavaren. Kontohavaren är skyldig att ge banken uppgifter om de personer som har rätt att använda kontot. Kontoöppnaren, kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot skall till banken uppge bl.a. sitt namn, sin personbeteckning, postadress, hemort och övriga behövliga uppgifter om kundkontroll som banken förutsätter samt på bankens anmodan lämna ett namnteckningsprov.

Om ovannämnda uppgifter har getts till banken redan i ett tidigare sammanhang kan banken använda de uppgifter som införts i bankens kundregister.

Kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot är skyldiga att meddela banken eventuella ändringar i ovannämnda uppgifter. Banken har också rätt att skaffa uppgifterna från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

1.3 Behandling av personuppgifter

Banken behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter som användaren av tjänsten lämnar eller som banken på annat sätt sparar när tjänsten används. 

1.3.1 Syfte och rättslig grund 

Banken behandlar personuppgifter i regel för att fullfölja villkoren för avtalet mellan parterna. Banken behandlar personuppgifter också för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter eller de skyldigheter som en myndighet ålagt, till exempel för att följa den lagstiftning som gäller bokföring, samt vid rapportering till skattemyndigheten och Finansinspektionen. Därtill kan uppgifter om kundkontroll och övriga personuppgifter användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

Banken behandlar personuppgifter också på grund av berättigat intresse till exempel vid direktmarknadsföring samt vid marknads- och kundanalyser som utnyttjas vid marknadsföring, utveckling av affärsverksamheten och riskhantering. Genom att använda betaltjänsten ger betaltjänstanvändaren banken sitt uttryckliga samtycke till att behandla de personuppgifter som behövs för att betaltjänsten ska kunna tillhandahållas.

1.3.2 Förvaringstid för personuppgifterna 

Banken förvarar personuppgifterna så länge som behövs för att fullfölja villkoren för avtalet och på grund av krav enligt lag och övriga författningar. Uppgifterna förvaras i allmänhet 5–10 år från att avtalet upphört att gälla. 

1.3.3 Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter banken behandlar samt rätt att begära att felaktiga eller bristfälliga uppgifter korrigeras. 

1.3.4 Ytterligare information och kontaktuppgifter

Bankens dataskyddsbeskrivning finns tillgänglig på webbplatsen www.handelsbanken.fi och på kontoren. Om du vill utöva din rätt, om du har frågor eller om du vill reklamera det sätt på vilket dina personuppgifter behandlas, kontakta oss då genom att skicka ett meddelande via nätbanken, eller ring Handelsbankens kundtjänst eller besök kontoret. Du kan också skicka ett meddelande till Handelsbanken Finlands dataskyddsansvariga: tietosuojavastaava@handelsbanken.fi eller per brev: Handelsbanken, Dataskyddsansvarig, Östersjögatan 11–13, 00180 Helsingfors. 

Kontaktuppgifterna till kontoren, kundtjänsten och den dataskyddsansvariga finns också på vår webbplats. Behandlingen av personuppgifter kan reklameras hos tillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen www.tietosuoja.fi.

1.4 Kommunikation mellan banken och kunden

Kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt och banken avtalar att banken ger information om betalningstransaktionerna på någotdera av följande sätt:

 • skickar den till den adress som har meddelats banken eller Befolkningsregistercentralen eller
 • ställer den till kundens förfogande i bankens nättjänst eller på annat separat avtalat sätt

Andra meddelanden som berör kontot skickar banken antingen elektroniskt på de sätt som avtalats separat eller skriftligt till den adress som meddelats banken eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om kunden använder bankens nättjänst skickas meddelanden om kontot i regel till nättjänsten.

Banken lämnar meddelanden om säkerheten i betaltjänsten på sin webbplats eller i någon annan e-tjänst som banken godkänt, såsom nätbanken. Uppgifter om betalningstransaktioner ges en gång i månaden om man inte separat har avtalat om att de ges oftare. Banken har rätt att för uppgifter som ges oftare än en gång i månaden eller på annat sätt än vad som avtalats ta en avgift i enlighet med sin prislista. Om uppgifterna ges i nättjänsten finns de tillgängliga för kunden i minst ett år från det att de gavs.

När banken ger uppgifterna om betalningstransaktioner eller andra meddelanden som berör kontot i bankens nättjänst eller skickar dem till den ovan nämnda adressen anses kontohavaren eller annan person ha fått uppgifterna eller meddelandet senast den sjunde dagen efter att de skickats. Kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt skickar banken meddelanden om dessa villkor skriftligt eller på annat sätt som avtalats separat. Banken anses ha fått meddelandet senast den sjunde dagen efter att det skickades. Under avtalsförhållandet kan finska eller svenska användas.

1.5. Rätten att få information om villkor och förhandsuppgifter under avtalsförhållandet  

Kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt kan under avtalsförhållandet på begäran få de villkor och förhandsuppgifter som gäller kontot avgiftsfritt av banken skriftligen eller på annat separat avtalat varaktigt sätt.

2. Myndig kontohavares rättigheter

2.1 En kontohavare 

Kontohavaren bestämmer över kontot. Kontohavaren kan besluta om användningen av kontomedlen och vem som har rätt att använda kontot samt avtala med banken om ändringar i kontoavtalet och om avslutande av kontot.

Pantsättning av kontomedlen 
Kontohavaren kan pantsätta medlen på kontot. För att trygga sina rättigheter skall panttagaren underrätta banken om pantsättningen.

Betalningsinstrument
Medel får tas ut från kontot med av banken godkända betalningsinstrument. Banken och kontohavaren avtalar separat om de betalningsinstrument som ges till kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot, såvida inte annat avtalas i kontoavtalet. När kontot avslutas eller användningsrätten återkallas, ska kontohavaren och/eller den person som har rätt att använda kontot omedelbart återlämna de betalningsinstrument som anslutits till kontot till banken.

2.2 Flera kontohavare 

Om det finns flera kontohavare har varje kontohavare rätt att ensam använda kontot och kontomedlen med de betalningsinstrument som avtalats med banken samt fatta beslut som berör kontot, såvida inte annat avtalats i kontoavtalet. Ändringar som gäller äganderätten till kontot kan emellertid inte göras utan samtliga kontohavares samtycke.

Om det i kontoavtalet avtalats att kontohavarna endast tillsammans använder kontot kan beslut som gäller kontot endast fattas med samtliga kontohavares samtycke. Om någon av kontohavarna vill förhindra att kontot används skall detta meddelas banken, varvid banken har rätt att förhindra att kontot används. Då kan kontot användas endast av samtliga kontohavare tillsammans.

Avslutande av konto
Kontot kan inte avslutas utan samtliga kontohavares samtycke såvida kontot inte har varit oanvänt en längre tid och det endast finns en mindre summa på kontot. 

Uppsägning av kontoavtal för en kontohavares del
Varje kontohavare kan enskilt frigöra sig från kontoavtalet genom att för egen del säga upp kontoavtalet i enlighet med punkt 12 i dessa kontovillkor.

Pantsättning av kontomedel
Kontohavarna kan endast tillsammans pantsätta kontomedlen. För att säkra sin rätt ska panthavaren informera banken om pantsättningen.

Beviljande av dispositionsrätt till kontot
Kontohavarna kan endast tillsammans besluta om att bevilja dispositionsrätt till kontot, såvida inte annat avtalats.

Betalningsinstrument
Medel får tas ut från kontot med av banken godkänt betalningsinstrument. Varje kontohavare avtalar separat med banken om de betalningsinstrument med vilka kontoanvändaren själv använder kontot, såvida annat inte avtalats i kontoavtalet. Alla kontohavare avtalar tillsammans med banken om att överlåta betalningsinstrument till de personer som har rätt att använda kontot, såvida inte annat avtalats i kontoavtalet. När kontot avslutas eller dispositionsrätten återtas ska kontohavarna och de personer som haft rätt att använda kontot genast återlämna betalningsinstrumenten till banken.

Erhållande av information
Varje kontohavare har rätt att få alla uppgifter om kontot och kontotransaktionerna. Banken sänder de uppgifter som avses i punkt 1.4 och 11 på avtalat sätt avgiftsfritt bara till en kontohavare. Om den kontohavare som får uppgifterna avgiftsfritt avtalas mellan kontohavarna och banken separat.

3. Rättigheter hos kontohavare med intressebevakare

En person som har en intressebevakare kan själv ingå kontoavtal med banken om hans handlingsbehörighet inte har begränsats. Kontohavaren kan använda kontot endast i enlighet med intressebevakarens anmälan. En omyndig person som har fyllt 15 år kan själv ingå kontoavtal och bestämma över de medel som på basis av särskild lagbestämmelse betalas till honom eller som han förvärvat genom eget arbete.

4. Rättigheter hos den som har rätt att använda kontot

4.1 Intressebevakarens rättigheter 

Kontohavarens intressebevakare bestämmer över kontot på samma sätt som kontohavaren. Intressebevakaren avtalar med banken om öppnande och avslutande av konto, meddelar banken vem som kan använda kontot och avtalar med banken om betalningsinstrumenten. Om det finns flera än en intressebevakare bestämmer de över kontot och fattar beslut som berör kontot tillsammans såvida intressebevakarna och banken inte har kommit överens om annat eller om intressebevakarnas uppgifter inte har differentierats med myndighetsbeslut.

Både intressebevakaren och huvudmannen har rätt att få information om huvudmannens samtliga kontoärenden. Intressebevakarens rätt till information gäller också huvudmannens kontoärenden för tiden före förordnandet av intressebevakare. Om intressebevakaren har förordnats endast för att sköta en bestämd uppgift, har intressebevakaren rätt att få information endast om sådana kontoärenden som ansluter sig till den uppgift som avses i förordnandet.

4.2 Rättigheter hos fullmäktig med intressebevakningsfullmakt

Förutom kontoinnehavaren har fullmäktig med intressebevakningsfullmakt rätt att med banken avtala om öppnande och avslutande av kontot samt om dispositionsrätt och betalningsinstrument.

4.3 Rättigheter hos dem som har dispositionsrätt till kontot

Den som har dispositionsrätt till kontot får använda kontomedlen med de betalningsinstrument som kontohavaren och banken avtalat. Den som har dispositionsrätt till kontot får med kontohavarens samtycke använda kontot också i nättjänsterna med sina egna bankkoder. När kontot avslutas eller dispositionsrätten återtas ska den som haft dispositionsrätt till konto genast återlämna betalningsinstrumenten till banken.

Den som har dispositionsrätt till kontot har rätt att få information om kontotransaktioner för den tid som dispositionsrätten varit i kraft. Om kontot har anslutits till nättjänsten för den som har dispositionsrätt till kontot får denne granska transaktionsuppgifterna om dispositionsrättskontot också för tiden före dispositionsrätten beviljades. Den som har dispositionsrätt till kontot får inte ändra villkoren på kontot, ingå tilläggsavtal i anslutning till kontot, pantsätta kontomedel eller överföra sin dispositionsrätt till en annan person eller befullmäktiga en annan person att ta ut medel från kontot, såvida inte annat har avtalats.

4.4 Rättigheter hos den som har fullmakt att använda kontot

Den som har fullmakt att använda kontot kan med bankens samtycke använda kontot, bestämma över kontot och få information om kontotransaktioner inom ramen för sina befogenheter, i enlighet med den specificerade fullmakt som kontohavaren har utfärdat. Den befullmäktigade kan inte överföra sin fullmakt till en annan person, såvida inte annat har fastställts i fullmakten.

4.5 Externa tjänsteleverantörers rättigheter

Kunden kan till en extern tjänsteleverantör ge sitt samtycke till att lämna kontoinformation till kontoinformationstjänsten. Banken lämnar den begärda informationen till kontoinformationstjänsten. Banken ansvarar inte för skada som kontoinformationstjänsten orsakat. Banken kan för externa tjänsteleverantörer
som tillhandahåller kortbaserade betalningssätt bekräfta om ett belopp som krävs för genomförande av en kortbaserad betalningstransaktion är tillgängligt på betalarens betalkonto.

5. Övertrassering av konto

Kontohavaren och den som har rätt att använda kontot får använda betalningsinstrumenten bara så att kontot inte övertrasseras. Om kontohavaren eller den som har rätt att använda kontot inte använder betalningsinstrumenten i enlighet med vad som ovan sagts, har banken rätt att bokföra det belopp som ska debiteras på kontot som bankens fordran som förfaller till betalning genast. Om avtalsbrottet är väsentligt har banken rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

Kontohavaren är skyldig att till banken betala dröjsmålsränta på övertrasseringen, avgift för påminnelsebrevet samt övriga avgifter och provisioner som föranleds av inkasseringen av övertrasseringen. Banken har rätt att debitera kontot med ovannämnda avgifter och provisioner.

6. Bankens rätt att vägra godkänna användning av kontot

Banken har rätt att vägra godkänna användningen av kontot, om

 • banken inte har tillställts de uppgifter som avses i punkt 1.2,
 • namnteckningen på uttagsdokument avviker från det namnteckningsprov som banken innehar,
 • kontoanvändaren inte tillförlitligt kan styrka sin identitet,
 • fullmakten inte uppföljer de krav banken ställer på en fullmakt,
 • en check uppvisas för inlösen efter uppvisningstiden eller
 • banken i övrigt har skäl att misstänka riktigheten i användningen av kontot eller
 • banken enligt sin bedömning har skäl att misstänka att kontot används eller kommer att användas för brottslig verksamhet antingen direkt eller indirekt eller på något annat sätt i strid med gällande lagstiftning eller annars på ett sätt som kan leda till skada för banken eller tredje part. Banken har rätt att av säkerhetsskäl begränsa användningen av kontot på andra ställen än på det kontoförande kontoret. 

Bankens rätt att spärra kontot
Banken har rätt att spärra kontot, om

 • kontohavaren försätts i konkurs,
 • en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt fastställd av magistraten och kontohavaren inte kan komma överens om kontoanvändningen,
 • en intressebevakare förordnas för kontohavaren,
 • kvittningsförutsättningarna i enlighet med kreditinstitutslagen har uppfyllts,
 • en kontohavare det kräver eller
 • banken har skäl att misstänka missbruk av kontot.

Banken har rätt att spärra kontot, om det trots anmärkning inte finns medel på kontot för betalning av bankens avgifter och provisioner, tills kontohavaren har betalat avgifterna och provisionerna till banken i enlighet med punkt 5 och 10 i dessa kontovillkor. Banken underrättar kontohavaren om spärrningen av kontot i efterskott.

7. Debitering och kreditering av kontot samt valuteringsdag

Debitering av kontot
Beloppet av ett betalningsuppdrag debiteras kontot när banken har mottagit uppdraget. Om uppdragets förfallodag är senare än mottagningsdagen debiteras kontot den förfallodag som anges i uppdraget. Om uppdragets förfallodag inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag. Kontantuttag debiteras kontot den dag medlen tas ut.

Kreditering av kontot
En eurobetalning i realtid inom Handelsbankens filialverksamhet i Finland krediteras kontohavarens konto under alla veckodagar. En eurobetalning mellan banker eller bankgrupper som inte hör till samma grupp krediteras kontohavarens konto genast den bankdag då medlen har betalats in på kontohavarens banks konto och banken har fått de uppgifter som behövs för krediteringen av kontohavarens konto. Om en betalning ursprungligen är i en annan valuta än euro krediteras kontohavarens konto med medlen genast den bankdag då medlen har betalats in på kontohavarens banks konto och banken har fått de uppgifter som behövs för krediteringen av kontohavarens konto och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

En kontantinsättning i euro krediteras kontot genast, när pengarnas äkthet har verifierats och medlen har räknats. Om en kontantinsättning är i någon annan valuta än euro förutsätter krediteringen av kontot dessutom att nödvändiga valutatransaktioner görs. Valutatransaktionerna kräver att dagen är en bankdag såväl i Finland som i valutans hemstat.

Valuteringsdag
Valuteringsdag för kontodebitering är den dag då kontot debiteras med transaktionens penningbelopp. Valuteringsdag för kontokreditering är den bankdag då transaktionens penningbelopp betalas in på kontohavarens banks konto. Om en kreditering är i en annan valuta än euro eller valuta i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde är valuteringsdagen för kontokrediteringen den bankdag då nödvändiga valutatransaktioner har gjorts. Valuteringsdag för en kontantinsättning är den dag då medlen krediteras kontot. Valuteringsdag för ett kontantuttag är den dag då medlen tas ut från kontot.

8. Referensränta

8.1 Fastställande av referensräntan

Handelsbanken Prime-räntan
Handelsbanken Prime är bankens egen referensränta som ändras med ett administrativt beslut av banken. På Handelsbanken Prime inverkar de korta och långa marknadsräntorna, inflationsutvecklingen samt landets allmänna ekonomiska situation. Banken ger inget förhandsbesked om ränteändringar. Det gällande värdet på referensräntan publiceras i dagstidningarna och fås på bankens förrättningsställen eller bankens webbplats.

8.2 Om notering av referensräntan upphör eller avbryts

Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts fastställs den referensränta som skall tillämpas på depositionen i enlighet med författning eller myndighets beslut eller anvisning som ges om den nya referensräntan.

Om ingen ny referensränta ges genom författning eller myndighets beslut eller anvisning, avtalar banken och kontohavaren om den nya referensränta som ska tillämpas på depositionen. Om banken och kontohavaren inte kan enas om en ny referensränta före räntebestämningsperiodens utgång, används som värde på den referensränta som skall tillämpas på depositionen fortfarande värdet på den referensränta som tillämpats på denna deposition före räntebestämningsperiodens utgång.

Om banken och kontohavaren inte kan enas om en ny referensränta inom sex månader från det att räntebestämningsperioden löpt ut, fastställer banken en ny referensränta efter att ha hört de myndigheter som utövar tillsyn över bankerna.

9. Kontotransaktioner

Banken antecknar depositionen, ändringar i depositionsbeloppet och övriga kontotransaktioner i sin bokföring, som skall anses utgöra ett tillförlitligt bevis på kontohavarens kontoställning, såvida inte kontohavaren påvisar annat.

10. Avgifter och provisioner

Kontohavaren är skyldig att betala de avgifter och provisioner som ansluter sig till kontoöppningen, användningen av kontot, upprätthållandet av kontot och till de meddelanden som banken har sänt vilkas belopp framgår av den vid respektive tidpunkt gällande prislistan. Banken har rätt att debitera kontot med dessa avgifter och provisioner. 

10.1 Reservering av medel för debitering av avgifter och provisioner 

Kontohavaren är skyldig att se till att det på kontot finns tillräckliga medel för genomförande av betalningsuppdrag för debitering av bankens avgifter och provisioner.

10.2 Bokföring av bankens avgifter och provisioner när behövliga medel saknas på kontot

Om det i en situation enligt punkt 10.1. inte finns medel för debitering av bankens avgifter och provisioner har banken rätt att bokföra beloppet på kontot som bankens fordran. Sådana debiteringar är bland annat

 1. dröjsmålsräntor, avgifter och provisioner i enlighet med kontoavtalet och
 2. andra avgifter och provisioner som baserar sig på avtal eller separata uppdrag för vilka överenskommelse om debitering från kontot har träffats mellan kontohavaren och annan person som har rätt att använda kontot och banken. 

10.3 Påföljder vid avsaknad av medel

Om det på kontot inte finns medel för debitering av de dröjsmålsräntor samt bankens avgifter och provisioner som avses i punkt 10.2., är kontohavaren skyldig att till banken betala och banken har rätt att debitera kontot, med medel som inkommit på kontot senare, för den dröjsmålsränta som upplupit på bankens fordran, den avgift som tas ut för meddelande om övertrassering av kontot samt övriga avgifter och provisioner för indrivningen av fordran.

11. Ändring av kontoavtalet och kontovillkoren samt prislistan

Banken meddelar kontohavaren skriftligt eller elektroniskt om en ändring av kontoavtalet, kontovillkoren eller prislistan. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar, dock minst två månader efter att meddelandet tillställts kontohavaren. Kontohavaren anses ha fått meddelandet inom den tid som avses i punkt 1.4. 

Avtalet fortsätter med det ändrade innehållet om inte kontohavaren före den dag ändringarna meddelats träda i kraft meddelar banken att han motsätter sig ändringen. Kontohavaren har rätt att före den meddelade ikraftträdandedagen säga upp kontoavtalet. Om kontohavaren motsätter sig ändringarna har kontohavaren och banken rätt att säga upp detta avtal i enlighet med punkt 12 i dessa villkor.

12. Kontoavtalets giltighet, uppsägning och hävning

Kontoavtalet gäller tillsvidare om inte annat har avtalats.

Kontoinnehavarens rätt att säga upp eller häva avtalet 
Om inget annat avtalats genom kontoavtalet har kontoinnehavaren rätt att när som helst säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan, varvid medlen på kontot måste tas ut. Kontoinnehavaren har rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan, om banken väsentligt brutit mot de skyldigheter som bygger på avtalet. Då måste också medlen på kontot tas ut. 

Bankens rätt att säga upp eller häva avtalet
Banken har rätt att säga upp kontoavtalet så att det upphör två månader efter uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats genom kontoavtalet. När det är fråga om ett grundläggande betalkonto har banken rätt att säga upp kontoavtalet så att det upphör två månader efter uppsägningen, om 

a) inga transaktioner gjorts på kontot under 24 på varandra följande månader; eller
b) kontoinnehavaren inte längre lagligt är bosatt i en EES-stat,
c) banken enligt sin bedömning saknar tillräckliga uppgifter om kundkontroll som förutsätts i lagstiftningen vid respektive tidpunkt, eller
d) någon annan särskild orsak för upphävande av kontoavtalet föreligger.

Banken har rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan, om kontoinnehavaren eller en annan person som är berättigad att använda kontot väsentligt brutit mot de skyldigheter som bygger på avtalet. När det är fråga om ett grundläggande betalkonto har banken rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan endast om

a) kontoinnehavaren eller annan person som är använda kontot, med avsikt använt det för ett olagligt ändamål, eller
b) kontoinnehavaren lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna uppgifter, och korrekt lämnade uppgifter skulle ha lett till avslag på ansökan om grundläggande betalkonto.

Banken skickar ett meddelande om uppsägningen eller hävningen skriftligt till innehavare av grundläggande betalkonto, och skriftligt eller elektroniskt till innehavare av annat betalkonto. Banken har rätt att avsluta kontot när uppsägningstiden löpt ut eller kontoavtalet har hävts på ovan nämnda sätt.

I samband med uppsägning eller hävning av kontoavtalet förfaller de avgifter och provisioner som hänför sig till kontot omedelbart till betalning när uppsägningstiden löpt ut eller hävningen trätt i kraft. Banken ska återbetala de avgifter och provisioner som kontohavaren har betalat i förskott till den del de gäller tiden efter att uppsägandet trätt i kraft.

Om det finns medel på kontot när kontot avslutas förvarar banken dem för kontohavarens räkning. På medlen betalas ingen ränta. När kontoavtalets uppsägningstid har löpt ut eller hävningen har trätt i kraft kan kontots tjänster inte längre användas.

13. Rätten hos kontohavare som är konsument att frånträda kontoavtal som ingåtts med medel för distanskommunikation

Om kontoavtalet har ingåtts med hjälp av medel för distanskommunikation, till exempel i nätbanken har kontohavaren rätt att frånträda kontoavtalet inom 14 dygn från det att avtalet ingicks eller den senare tidpunkt då kontohavaren har fått förhandsinformation och kontovillkor med ett varaktigt medium. Banken ska underrättas om frånträdet skriftligen. I meddelandet skall det kontoavtal som frånträds specificeras. De betalningsinstrument, såsom betalkort som anslutits till kontot skall återlämnas vid frånträdet vid äventyr att avtalet inte återgår. Avtalen om övriga tjänster som anslutits till kontot upphör automatiskt i samband med frånträdandet.

När avtalet frånträds förfaller de avgifter och provisioner som debiteras för de använda tjänster som hör till kontot och dess tjänster. Banken återbär inte redan debiterade avgifter och provisioner. Banken återbär till kunden de medel som satts in på kontot utan dröjsmål och senast 30 dagar efter det att meddelandet om frånträdande anlänt, på medlen betalas ingen ränta.

14. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada om den kan visa att det finns ett sådant osedvanligt och oförutsägbart hinder för att uppfylla förpliktelserna som parten inte har något inflytande över och vars följder den inte har någon möjlighet att avvärja ens med iakttagande av största möjliga noggrannhet. Banken ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på detta avtal skulle strida mot bankens i lag föreskrivna skyldigheter. Avtalsparten är skyldig att så fort som möjligt underrätta den andra avtalsparten om force majeure som drabbat honom. Banken kan meddela om force majeure till exempel på sin webbplats eller i riksomfattande dagstidningar.

15. Skadeståndsansvar

Banken är skyldig att i enlighet med punkt 15.1, 15.2 och 16 ersätta den direkta och indirekta skada som orsakas kontohavaren. Banken är dessutom skyldig att ersätta kontohavaren den ränteförlust som orsakats av bankens fel eller försummelse. Banken återbetalar debiterade avgifter för tjänster endast i den mån som de hänför sig till det skadevållande fel eller den skadevållande försummelsen.

Kontohavaren har inte rätt till ersättning av banken om kontohavaren eller den som har rätt att använda kontot inte underrättar banken om felet inom en rimlig tid från det att han upptäckte felet eller borde ha upptäckt det. Banken ansvarar ändå inte för skada om fullgörandet av bankens förpliktelser har förhindrats av ovan i punkt 14 avsett force majeure.

15.1 Direkta skador 

Banken är skyldig at ersätta kontohavaren den direkta skada som har orsakats av bankens fel eller försummelse. Sådana direkta skador är till exempel direkta utredningskostnader som orsakats kontohavaren eller den som har rätt att använda kontot av utredningen av ett fel.

15.2 Indirekta skador

Banken svarar för indirekta skador den av vårdslöshet orsakat kontohavaren när det är fråga om förfarande som strider mot de förpliktelser som föreskrivs i betaltjänstlagen eller som med stöd av den avtalats i kontoavtalet. Som indirekt skada anses då den inkomstförlust som orsakats av bankens felaktiga förfarande eller de åtgärder som föranleds av detta, en skada som beror på en förpliktelse som grundar sig på något annat avtal eller en annan skada av samma slag som är svår att förutse.

Banken svarar ändå inte för indirekta skador som orsakats av ett fel eller en försummelse i genomförandet av ett betalningsuppdrag. Banken kan ändå bli skyldig att ersätta endast sådan indirekt skada som har ett orsakssamband med bankens mot lag eller avtal stridande förfarande och som skäligen har kunnat förutses av banken.

Banken kan inte åberopa ansvarsbegränsning om banken eller någon för vars förfarande banken ansvarar har orsakat skadan med avsikt eller av grov vårdslöshet.

16. Skadebegränsande åtgärder

Kontohavaren eller den som har rätt att använda konto ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Om han försummar detta svarar han själv för skadan i motsvarande mån. Skadestånd från banken på grund av lagstridigt eller avtalsstridigt förfarande kan jämkas om skadeståndet är oskäligt med beaktande av förseelsens orsak, eventuella medverkan till skadan av kontohavaren eller den som har rätt att använda konto, vederlaget till betalningstjänsten, bankens möjligheter att föregripa och förhindra skadans uppkomst samt övriga omständigheter.

17. Övervakande myndighet

Bankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen i Sverige (www.fi.se) och i frågor som gäller konsumenter också konsumentombudsmannen (www.kkv.fi).

Kontaktuppgifter av Finansinspektionen i Sverige är: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Konsumentombudsmannens kontaktuppgifter är: Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, 029 505 3000 (växel).

18. Kundrådgivning och omprövning utanför domstol

I frågor kring detta avtal och dess villkor ska kunden i första hand kontakta banken. Om det är fråga om ett kundklagomål svarar banken kunden i regel inom 15 bankdagar från kontakten antingen skriftligen eller enligt avtal på annat sätt i varaktig form.

Konsumenter och småföretag kan hänföra meningsskiljaktigheter om dessa villkor till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller till Banknämnden som fungerar i anslutning till Fine och konsumenter till konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) för behandling.

19. Behörig domstol och tillämplig lag

19.1 Kontohavaren är personkund

Tvister till följd av detta avtal och dess villkor behandlas i Helsingfors tingsrätt eller i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets kunden är bosatt eller har sin vanliga vistelseort. Om kunden inte är bosatt i Finland behandlas tvisterna i Helsingfors tingsrätt.

19.2 Kontohavaren är annan än personkund 

Tvister som gäller detta avtalsförhållande behandlas i Helsingfors tingsrätt.

19.3 Tillämplig lag

På detta avtal tillämpas finsk lag.

20. Insättningsgaranti

20.1. Kontohavaren är personkund 

Detta konto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden i Sverige. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med högst 100 000 euro. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kontohavaren inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige beslutade att garantin ska träda in.

Utöver denna ersättning kan kontohavaren under 12 månader få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för de medel som hänför sig till en särskilt definierad händelse, till exempel försäljning av en privatbostad, avslutande av en anställning, arv eller försäkringsersättning. Insättningsgarantin täcker medel för byte av bostad till fullt belopp under de sex första månaderna efter insättningen om medlen är avsedda för köp av en egen bostad. Ytterligare information finns på www.riksgalden.se.

20.2. Kontohavaren är annan än personkund

Om annat inte anges omfattas detta konto av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden i Sverige. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda behållning i banken med högst 100 000 euro. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige beslutade att garantin ska träda in.

Följande svenska kunder, eller deras icke-svenska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter. Ytterligare information finns på www.riksgalden.se.