Allmänna villkor för placeringsdeposition

Villkoren är tillgängliga från 29 april 2020.

En placeringsdeposition kan lyftas enbart på Handelsbankens kontor i Finland, om inte banken ger samtycke till annat.

Dessa kontovillkor tillämpas på kontoavtalen för placeringsdepositioner och de allmänna villkoren är en del av kontoavtalet.

Definitioner

Kontohavare
Med kontohavare avses den person som banken är skyldig de medel som finns på kontot och som kan bestämma över kontot och kontomedlen enligt egen önskan, om inte annat nedan konstateras. Kontohavarna kan vara flera än en till antalet.

Kontoöppnare
Kontoöppnaren är den person som med banken ingår avtal om att öppna kontot.

Person som har rätt att använda kontot
Rätt att använda kontot har den person vars rätt att disponera över kontot i enlighet med punkt 4 i dessa kontovillkor grundar sig på lagligt ombudskap eller fullmakt av kontohavaren.

Intressebevakare
Intressebevakaren är kontohavarens lagliga ombud. Ställningen som intressebevakare grundar sig på lag (minderåriga) eller bestämmelse som utfärdats av magistrat eller domstol (myndiga, för vilka förordnats intressebevakare).

Fullmäktig med intressebevakningsfullmakt
Man avser med fullmäktig med intressebevakningsfullmakt en person som enligt den intressebevakningsfullmakt som fastställts av magistraten och antecknats i registret över förmynderskapsärenden är allmänt befullmäktigad att sköta kontohavarens ekonomiska ärenden.

Befullmäktigad att använda kontot
Kontohavaren kan ge en eller flera personer fullmakt att använda sitt konto i enlighet med dessa kontovillkor genom att i en specificerad fullmakt definiera de personer som ges fullmakt att använda kontot, samt fullmaktens omfattning.

1. Kontoavtal

I kontoavtalet avtalas om följande saker:

  • fastställande av ränta
  • ränta/ränteprocent, den referensränta som tillämpas, eventuell klausul om maximi- och/eller minimiränta, ränteperiod och räntebetalningsdag
  • depositionstiden
  • kostnader och avgifter som gäller depositionen
  • övriga frågor som kan avtalas med stöd av dessa kontovillkor.

1.1. Ingående av avtal och öppnande av konto

Kontoöppnaren och banken ingår kontoavtalet skriftligen eller i elektronisk form med hjälp av elektroniska kommunikationskoder.

I regel öppnas kontot av kontohavaren. Kontohavarens intressebevakare och en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt kan också ingå avtal med banken om att öppna ett konto för sin huvudman. Även andra personer kan i donationssyfte och med bankens samtycke avtala om att öppna ett konto för en annan person. Om kontoavtalet ingåtts i donationssyfte kan donationsgivaren inte förbehålla sig dispositionsrätt till kontot.

1.2. Depositionens minimibelopp

Banken meddelar det eventuella minimibeloppet på en placeringsdeposition i sin servicetariff.

1.3. Uppgifter som ges banken

Kontoöppnaren är skyldig att ge banken uppgifter om kontohavaren. Kontohavaren är skyldig att ge banken uppgifter om de personer som har rätt att använda kontot. Kontoöppnaren, kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot skall till banken uppge sitt namn, sin personbeteckning och/eller sitt FO-nummer, postadress, hemort och beskattningsland samt på bankens anmodan lämna ett namnteckningsprov.

Kontohavaren och de personer som har rätt att använda kontot skall omedelbart underrätta banken om ändringar i ovannämnda uppgifter.

Om ovannämnda uppgifter har getts till banken redan i ett tidigare sammanhang kan banken använda de uppgifter som införts i bankens kundregister.

1.4. Meddelanden om kontot

Banken sänder kontoutdraget och övriga meddelanden som berör kontot till kontohavaren på den adress som senast har uppgetts till banken eller till befolkningsregistret eller elektroniskt på separat avtalat sätt.

Kontohavaren eller annan person anses ha fått meddelandet senast den sjunde dagen efter att meddelandet skickats.

2. Myndig kontohavarens rättigheter

2.1. En kontohavare

Kontohavaren bestämmer över kontot. Kontohavaren kan besluta om användningen av kontomedlen och vem som har rätt att använda kontot samt avtala med banken om ändringar i kontoavtalet och om avslutande av kontot.

Pantsättning av kontomedlen

Kontohavaren kan pantsätta medlen på kontot. För att trygga sina rättigheter skall panttagaren underrätta banken om pantsättningen.

2.2. Flera kontohavare

Om det finns flera kontohavare har varje kontohavare rätt att ensam använda kontot och kontomedlen samt fatta beslut som berör kontot, såvida inte annat avtalats i kontoavtalet. Ändringar som gäller äganderätten till kontot kan emellertid inte göras utan samtliga kontohavares samtycke.

Om det i kontoavtalet avtalats att kontohavarna endast tillsammans använder kontot kan beslut som gäller kontot endast fattas med samtliga kontohavares samtycke.

Om någon av kontohavarna vill förhindra att kontot används skall detta meddelas banken, varvid banken har rätt att förhindra att kontot används. Då kan kontot användas endast av samtliga kontohavare tillsammans.

Avslutande av konto

Kontot kan inte avslutas utan samtliga kontohavares samtycke.

Pantsättning av kontomedlen

Kontohavarna kan endast tillsammans pantsätta kontomedlen. För att trygga sina rättigheter skall panttagaren underrätta banken om pantsättningen.

Erhållande av information

Varje kontohavare har rätt att få alla uppgifter om kontot och kontotransaktionerna.

3. Rättigheter hos kontohavare med intressebevakare

En person som har en intressebevakare kan själv ingå kontoavtal med banken om hans handlingsbehörighet inte har begränsats. Kontohavaren kan använda kontot endast i enlighet med intressebevakarens anmälan.

En omyndig person som har fyllt 15 år kan själv ingå kontoavtal och bestämma över de medel som på basis av särskild lagbestämmelse betalas till honom eller som han förvärvat genom eget arbete.

4. Rättigheter hos dem som har rätt att använda kontot

4.1. Intressebevakarens rättigheter

Kontohavarens intressebevakare bestämmer över kontot på samma sätt som kontohavaren. Intressebevakaren avtalar med banken om öppnande och avslutande av konto samt meddelar banken vem som kan använda kontot. Om det finns flera än en intressebevakare bestämmer de över kontot och fattar beslut som berör kontot tillsammans såvida intressebevakarna och banken inte har kommit överens om annat eller om intressebevakarnas uppgifter inte har differentierats med myndighetsbeslut.

Både intressebevakaren och huvudmannen har rätt att få information om huvudmannens samtliga kontoärenden. Intressebevakarens rätt till information gäller också huvudmannens kontoärenden för tiden före förordnandet av intressebevakare. Om intressebevakaren har förordnats endast för att sköta en bestämd uppgift, har intressebevakaren rätt att få information endast om sådana kontoärenden som ansluter sig till den uppgift som avses i förordnandet.

4.2. Rättigheter hos fullmäktig med intressebevakningsfullmakt

Förutom kontoinnehavaren har fullmäktig med intressebevakningsfullmakt rätt att med banken avtala om öppnande och avslutande av kontot samt om dispositionsrätt.

4.3. Rättigheter hos dem som har fullmakt att använda kontot

Den som har fullmakt att använda kontot kan med bankens samtycke och i enlighet med dessa kontovillkor använda kontot, bestämma över kontot och få information om kontotransaktioner inom ramen för sina befogenheter, i enlighet med den specificerade fullmakt som kontohavaren har utfärdat. Den befullmäktigade kan inte överföra sin fullmakt till en annan person, såvida inte annat har fastställts i fullmakten.

5. Uttag av medlen

Depositionen och räntan som bundits till dess kapital kan lyftas inom en månad från att depositionen förfallit.

Om depositionen inte lyfts inom en månad från förfallodagen, betraktas depositionen och den därtill bundna räntan från och med förfallodagen som en ny deposition som gjorts i enlighet med ränte- och depositionstidsvillkoren samt de övriga villkoren som överenskommits i kontoavtalet eller som avtalats på nytt enligt punkten 11. På kapitalet av en deposition som lyfts inom en månad från förfallodagen betalas från och med förfallodagen fram till uttagsdagen den ränta för brukskonto som gäller vid banken.

6. Bankdagar

Bankdagarna i Finland är veckodagarna från måndag till fredag med undantag av finländska helgdagar, självständighetsdagen, första maj, julafton och midsommarafton samt andra dagar som inte anses vara bankdagar.

7. Kontots giltighet och avslutande före förfallodagen

Kontot förfaller på den avtalade förfallodagen. Banken är inte skyldig att ge samtycke till kundens begäran om avslutning av kontot före förfallodagen. Om banken ger sitt samtycke till kundens begäran, avtalas de anslutande utgifterna och räntan på kontot separat.

8. Noteringen av referensräntan upphör eller avbryts

Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, skall på depositionen tillämpas den referensränta som enligt lag eller beslut eller anvisning av myndighet ersätter den tidigare referensräntan.

Om ingen ersättande ränta för referensräntan har fastställts i lag eller i beslut eller anvisning av myndighet, kommer banken och kontohavaren sinsemellan överens om den nya referensräntan som skall tillämpas på depositionen. Om banken och kontohavaren inte kommer överens om den nya referensräntan innan tiden för fastställandet av räntan går ut, tillämpas på depositionen det värde som tillämpats på referensräntan innan tiden för fastställandet av räntan gått ut.

Om banken och kontohavaren inte kommer överens om den nya referensräntan inom 6 månader från att tiden för fastställandet av räntan gått ut, fastställer banken en ny referensränta.

9. Kontotransaktioner

Banken antecknar depositionsbeloppet, ändringar i depositionsbeloppet och övriga kontotransaktioner i sin bokföring, som ska anses utgöra ett tillförlitligt bevis på kontohavarens kontoställning, såvida inte kontohavaren påvisar något annat.

10. Avgifter och provisioner

Kontohavaren är skyldig att betala de avgifter och provisioner som sammanhänger med kontoöppningen, användningen och upprätthållandet av kontot och med de meddelanden banken sänt vilkas belopp framgår av den vid respektive tidpunkt gällande servicetariffen. Banken har rätt att debitera detta konto med ovannämnda avgifter och provisioner i samband med att depositionen öppnas, förfaller och förnyas.

Servicetariffen finns till påseende på bankens alla förrättningsställen.

11. Ändring av kontoavtalet, kontovillkoren och servicetariffen

Kontoavtalet, kontovillkoren och servicetariffen kan ändras.

Banken meddelar kontohavaren skriftligt eller elektroniskt på separat avtalat sätt om en ändring av kontoavtalet, kontovillkoren eller servicetariffen. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar, dock minst två månader efter att meddelandet tillställts kontohavaren. Kontohavaren anses ha fått meddelandet inom den tid som nämns i punkt 1.4.

Avtalet fortsätter med det ändrade innehållet om kontohavaren inte innan den dag ändringarna meddelats träda i kraft meddelar banken att han motsätter sig ändringen. Om kontohavaren inte godkänner ändringen, tillämpas till följande förfallodag de villkor som gällde innan ändringsanmälan sändes.

12. Rätten hos en kontohavare med ställning som konsument att häva ett kontoavtal som uppgjorts via ett distansmedium

Om kontoavtalet har uppgjorts via ett distansmedium, t.ex. i nätbanken, har kontohavaren rätt att häva kontoavtalet inom 14 dagar från det att avtalet upp-gjorts eller från den senare tidpunkt då kontohavaren har fått förhandsuppgifterna och avtalsvillkoren via ett fast medium.

Banken skall meddelas om hävningen skriftligen. I meddelandet skall det hävda avtalet specificeras. Avtal om tjänster i anslutning till kontot upphör automatiskt i samband med hävningen.

I samband med hävningen förfaller avgifter och provisioner för kontot och tjänster som använts i anslutning till detsamma till betalning omedelbart. Banken återbetalar inte avgifter och provisioner som redan debiterats. Banken återbetalar medel som deponerats på kontot utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från mottagande av hävningsmeddelandet. Ingen ränta betalas på dessa medel.

13. Skadeståndsansvar

Banken är skyldig att ersätta kontohavaren endast för ränteförlust och den direkta skada som beror på bankens fel eller försummelse. Sådana direkta skador är till exempel nödvändiga kostnader som orsakats kontohavaren för utredning av felet.

Banken ansvarar inte för eventuella indirekta skador gentemot kontohavaren, om inte skadan har förorsakats med avsikt eller av grov vårdslöshet.

Kontohavaren har inte rätt till ersättning från banken om inte kontohavaren eller den person som har rätt att disponera kontot underrättar banken om felet inom en rimlig tid från det att han upptäckte felet eller borde ha upptäckt det.

Banken ansvarar ändå inte för skada om fullgörandet av bankens förpliktelser har förhindrats av force majeure som avses i punkt 15.

14. Begränsning av skada

Kontohavaren eller en annan person med dispositionsrätt till kontot ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan. Vid försummelse att göra detta svarar denne själv för skadan i motsvarande mån. Skadestånd som banken ska betala till följd av ett förfarande som strider mot lag eller detta avtal kan jämkas om skadeståndet är oskäligt med beaktande av orsaken till förseelsen, eventuell medverka till skadan av kontohavaren eller en annan person med dispositionsrätt till kontot, bankens möjligheter att förutse och förhindra skadans uppkomst samt övriga omständigheter.

15. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada om den kan visa att det finns ett sådant osedvanligt och oförutsägbart hinder för att uppfylla förpliktelserna som parten inte har något inflytande över och vars följder den inte har någon möjlighet att avvärja ens med iakttagande av största möjliga noggrannhet.

Avtalsparten är skyldig att så fort som möjligt underrätta den andra avtalsparten om force majeure som drabbat honom. Banken kan meddela om force majeure i riksomfattande dagstidningar och därmed jämförbara elektroniska medier

16. Insättningsgaranti

16.1. Kontohavaren är personkund

Detta konto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden i Sverige. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med högst 100 000 euro. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kontohavaren inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige beslutade att garantin ska träda in. Utöver denna ersättning kan kontohavaren under 12 månader få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för de medel som hänför sig till en särskilt definierad händelse, till exempel försäljning av en privatbostad, avslutande av en anställning, arv eller försäkringsersättning. Insättningsgarantin täcker medel för byte av bostad till fullt belopp under de sex första månaderna efter insättningen om medlen är avsedda för köp av en egen bostad.

Ytterligare information finns på www.riksgalden.se.

16.2. Kontohavararen är annan än personkund

Om annat inte anges omfattas detta konto av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden i Sverige.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda behållning i banken med högst 100 000 euro. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige beslutade att garantin ska träda in.

Följande svenska kunder, eller deras icke-svenska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Ytterligare information finns på www.riksgalden.se.

17. Övervakande myndighet

Bankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen i Sverige (www.fi.se) och i frågor som gäller konsumenter också konsumentombudsmannen (www.kkv.fi)

Kontaktuppgifter av Finansinspektionen i Sverige är:

Finansinspektionen, Box 7821,103 97 Stockholm, Sverige.

Konsumentombudsmannens kontaktuppgifter är:

Konkurrens- och konsumentverket, Aspnäsgatan 4 A, 7 vån, PB 5, 00531 Helsingfors,

telefon 010 19 4700 (växel), 010 19 4677 (registreringskontor) och telefax 09 876 4398.

18. Rättsskyddsförfaranden utanför domstol

Kontohavaren, som är konsument eller småföretag, kan föra meningsskiljaktigheter som gäller kontoavtalet till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller Banknämnden i anslutning till den och konsumenten till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling.

19. Forum och tillämplig lag

19.1. Kontohavaren är personkund

Tvister till följd av detta kontoavtal behandlas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets kontohavaren har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om kontohavaren inte har sin hemvist i Finland behandlas tvisterna vid Helsingfors tingsrätt.

19.2. Kontohavaren är annan än personkund

Tvister till följd av detta kontoavtal behandlas vid Helsingfors tingsrätt.

19.3. Tillämplig lag

På detta avtal tillämpas finsk lag.