Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalnings­området

Från 1.10.2019

Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande.

1. Villkorens tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren avsedda kontanttjänster som utförs i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet, om betalningen inte inbegriper valutaväxling och alla tjänsteleverantörerna som deltar i utförandet av betalningsuppdraget är etablerade inom eurobetalningsområdet.

Dessa allmänna villkor tillämpas även på betalningsuppdrag som lämnats via en betalningsinitieringstjänst och på andra betalningsuppdrag, såsom kortbetalning, i den omfattning som avtalats i villkoren för tjänsten.

På genomförandet av betalningsuppdrag tillämpas dessutom kontoavtalet och eventuella andra avtal om tjänster. 

2. Definitioner

Bankdag är en dag på vilken betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör har öppet så att den för sin del kan genomföra betalningstransaktioner.

Betalare är den som ger ett betalningsuppdrag.

Betalarens tjänsteleverantör är den bank eller det betalningsinstitut som tar emot ett betalningsuppdrag och förmedlar det till en förmedlande bank eller till betalningsmottagarens tjänsteleverantör.

Betalningens förfallodag är den startdag för genomförandet av betalningsuppdraget som betalaren meddelat sin bank.

Betalningsmottagare är vid gireringar den betaltjänstanvändare till vars tillgängliga konto medlen överförs.

Betalningsmottagarens tjänsteleverantör är den bank eller det betalningsinstitut som tar emot medlen för betalningsmottagarens räkning och överför dem till mottagarens konto eller håller dem tillgängliga för mottagaren.

Betalningstransaktion är en åtgärd där medel överförs, tas ut eller ställs till förfogande.

Betalningsuppdrag är betaltjänstanvändarens order till sin bank att genomföra en betalningstransaktion till exempel som girering, kontantbetalning eller med betalkort. Genomförandet av betalningsuppdraget inkluderar tjänsteleverantörens åtgärder för att behandla uppdraget och för att förmedla betalningen.

Betalningsinitieringstjänst är en tjänst där en extern tjänsteleverantör på begäran av betaltjänstanvändaren initierar ett betalningsuppdrag från ett betalkonto som banken tillhandahåller.

Betaltjänstanvändare är den som på basis av ett avtal med banken kan använda betaltjänsten eller betaltjänsterna i egenskap av betalare eller betalningsmottagare eller i båda egenskaperna.

Eurobetalningsområdet (SEPA, Single Euro Payments Area) är det gemensamma betalningsområde som de europeiska bankerna, Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen har upprättat tillsammans.

Förmedlande bank är en bank eller annat institut som utöver betalarens tjänsteleverantör och betalningsmottagarens tjänsteleverantör deltar i överföringen av medel på uppdrag av betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör.

Girering är en debitering av betalarens betalkonto på uppdrag av betalaren för att överföra medel till betalningsmottagarens betalkonto. I nationella gireringar befinner sig betalarens och betalningsmottagarens tjänsteleverantörer i Finland. I gränsöverskridande gireringar befinner sig betalarens och betalningsmottagarens tjänsteleverantörer i eurobetalningsområdet i olika stater.

IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) är kontonumrets internationella form.

Ilgiro (Expressbetalning) är en nationell gireringstjänst som bankerna tillhandahåller och som behandlas brådskande och där medlen förmedlas till betalningsmottagarens tjänsteleverantör på startdagen.

Konsument är en fysisk person som i egenskap av betaltjänstanvändare avtalar om betalningstransaktioner huvudsakligen för annat ändamål än för näringsverksamhet som personen bedriver.

Penningförmedling är en tjänst där banken tar emot kontanter för att överföra beloppet till betalningsmottagarens konto eller ställa beloppet till betalningsmottagarens förfogande.

Prislista: Bankens avgifter och provisioner framgår av den prislista som gäller vid respektive tidpunkt. Ett dokument med avgiftsinformation har därtill gjorts upp över de mest representativa tjänsterna i anslutning till betalkonton. Prislistan och dokumentet med avgiftsinformation finns tillgängliga på bankens verksamhetsställen eller på bankens webbplats.

SEPA expressbetalning är en betalning där medlen förmedlas till mottagaren omedelbart.

Startdag är den bankdag då betalarens bank inleder genomförandet av ett betalningsuppdrag. 

3. Lämnande av information för uppdrag

Betalaren ger ett betalningsuppdrag genom att lämna banken den information som behövs för att utföra betalningen. Betalaren ger sitt medgivande till utförandet av betalningsuppdraget genom att underteckna uppdragsblanketten eller bekräfta uppdraget med en personlig eller företagsspecifik kod som banken har gett eller på annat med banken överenskommet sätt.

Betalaren ska lämna följande information:

 • uppgifter om betalaren
  - betalarens namn
  - någon av följande uppgifter: betalarens adress, födelsedatum och födelseort, kundnummer som betalarens bank gett, personbeteckning eller företags eller annan sammanslutnings registreringsbeteckning (vid betalning från konto kan betalarens bank komplettera
 • betalningsinformationen från sitt eget system, och då behöver uppgifterna inte lämnas av betalaren själv)
  - kontonummer i IBAN-formen om betalningen debiteras från konto
 • uppgifter om betalningsmottagaren
  - betalningsmottagarens namn
  - vid gireringar identifieringsuppgift som specificerar tjänsteleverantören
  - kontonummer i IBAN-form och vid behov
  - vid ilgiron kontonumret i nationell eller IBAN-form
 • betalningens belopp
Betalarens bank kan därutöver ge betalaren möjlighet att även lämna andra uppgifter, exempelvis:
 • betalningens förfallodag
 • betalningsmottagarens adress
 • uppgift som identifierar betalningsmottagaren
 • betalarens identifikationskod för betalningen
 • den ursprungliga betalarens namn
 • den slutliga betalningsmottagarens namn
 • betalningsorsaken
 • eventuell identifierande uppgift till betalningsmottagaren om betalningen (referensnummer eller meddelande)

Betalaren ska på uppmaning styrka sin identitet samt redogöra för medlens ursprung och syfte. Banken har rätt att kontrollera uppgifterna om betalaren. Banken har rätt att behandla betaltjänstanvändarens personuppgifter när banken tillhandahåller betaltjänster i enlighet med dessa villkor.

Banken kan jämföra betalningsuppgifterna med FN:s och EU:s förordningar om ekonomiska sanktioner samt beslut med stöd av övriga sanktionsprogram och meddelanden och föreskrifter som publicerats av myndigheter i Finland eller utomlands eller av övriga motsvarande instanser såsom Office of Foreign Assets Control (OFAC) i USA (nedan ”ekonomiska sanktioner”). Inom ramen för sin egen riskbedömning kan banken därtill begränsa betalningsrörelsen från eller till sådana stater där praxisen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och för bekämpning av övrig ekonomisk brottslighet anses vara otillräcklig. Vid behov kan banken kräva ytterligare information om betalningen av betaltjänstanvändaren och vidta övriga åtgärder som krävs med anledning av ekonomiska sanktioner eller av jämförbara orsaker. Då är banken inte skyldig att initiera uppdraget, inte heller att förmedla betalningen delvis eller helt.

Banker och betalningssystem som handlägger betalningen kan med stöd av etableringslandets lagstiftning eller ingångna avtal vara skyldiga att lämna uppgifter om betalaren till myndigheter i olika länder.

Betalaren ansvarar för att informationen i uppdraget är korrekt. Betalarens bank är inte skyldig att korrigera eller komplettera uppdraget såvida inte annat avtalats. Om banken dock vid mottagandet av ett uppdrag upptäcker ett fel i uppdraget, underrättar den i mån av möjlighet betalaren om felet.

En girering och SEPA expressbetalning förmedlas till betalningsmottagaren enbart utgående från IBAN-kontonummer, oavsett om betalaren därutöver även lämnat andra uppgifter för betalningstransaktionens genomförande.

Banken har rätt att förmedla betalningen på basis av kontonumrets nationella del. Betalningsmottagaren kan styra medlen till önskat konto genom särskild överenskommelse med sin bank.

4. Mottagande av betalningsuppdrag och inledande av genomförandet

Ett betalningsuppdrag anses vara givet när det mottagits av betalarens bank på ett sätt som banken godkänner. Startdag för betalningsuppdrag som mottagits annan dag än bankdag är följande bankdag. Startdag för ett betalningsuppdrag avseende en SEPA expressbetalning är den dag då betalarens bank har mottagit uppdraget på det sätt som den godkänt.

Sättet att bestämma startdagen meddelas på kontoret, överenskoms i avtalen om betaltjänster eller anges i tjänstebeskrivningarna.

Betalaren och betalarens bank kan separat avtala om att genomförandet av ett betalningsuppdrag inleds på en viss förfallodag som betalaren anger och som infaller senare än de nämnda dagarna eller på den dag då betalaren ställer betalningens medel till bankens förfogande. Om den av betaltjänstanvändaren angivna förfallodagen inte är bankdag, är startdagen följande bankdag. Om betaltjänstanvändaren i betalningsuppdraget har angett en förfallodag som är tidigare än startdagen, genomför användarens bank betalningsuppdraget utan att beakta förfallodagen, såvida inte betaltjänstanvändaren och banken avtalat annat. Vid förmedlingen av en betalning är betalarens bank, förmedlande bank eller betalningsmottagarens bank inte skyldig att beakta betalningens syfte eller av betalningen föranledda tids- eller andra specialkrav, såvida inte annat följer av lagstiftning. 

5. Medel som behövs för att utföra betalningsuppdrag

Betalaren ansvarar för att betalarens bank har fått de medel som motsvarar betalningsuppdraget jämte serviceavgift för att förmedla betalningen.

Om en betalning debiteras från konto är betalaren skyldig att se till att det konto som ska debiteras innehåller behövliga medel för betalningen och serviceavgiften vid debiteringstidpunkten.

Om betalningens förfallodag är senare än den dag då uppdraget ges ska medlen finnas på konto vid förfallodagens början, såvida inte annat avtalats. 

5.12.2019 (versio 1.0)

6. Betalningsuppdrag som inte utförs

Om uppdraget inte uppfyller kriterierna enligt punkterna 3 och 5 ovan eller om banken inte kan säkerställa att kriterierna uppfylls inom tidsfristen för förmedlingen av betalningen eller om det konto som ska debiteras saknar tillräckliga medel för förmedling av betalningen, om kontots användning av annat skäl är förhindrad, om betalningsuppdraget strider eller kan strida mot ekonomiska sanktioner eller om det finns någon annan grundad anledning att lämna uppdraget outfört, är varken betalarens eller betalningsmottagarens bank skyldig att initiera uppdraget eller förmedla betalningen eller en del av den.

Betaltjänstanvändarens bank meddelar användaren på överenskommet sätt om att ett betalningsuppdrag inte utförts, såvida inte ett sådant meddelande är förbjudet enligt lag.

Betalningsmottagarens bank har rätt att återsända betalningen till betalarens bank om betalningsmottagarens kontoavtal har upphört eller kontots användning av annat skäl är förhindrad eller om mottagaren av en betalningsanvisning inte har hämtat ut medlen inom den tid som betalaren angett i betalningsanvisningen. 

7. Återkallande eller ändring av betalningsuppdrag

Om betalaren är konsument har betalaren rätt att återkalla ett uppdrag eller att ändra förfallodag eller betalningsbelopp genom att på överenskommet sätt underrätta banken senast på den bankdag som föregår förfallodagen. Återkallandet eller ändringen måste göras senast på bankdagen före förfallodagen under bankens eller tjänstens öppettider inom den tidpunkt som banken angett.

Om betalaren inte är konsument har betalaren rätt att återkalla ett uppdrag eller att ändra förfallodag eller betalningsbelopp genom att underrätta banken senast på den bankdag som föregår förfallodagen, såvida inte betalaren och banken avtalat annat. Återkallandet eller ändringen måste göras senast på bankdagen före förfallodagen under bankens eller tjänstens öppettider inom den tidpunkt som banken angett, såvida inte annat avtalats.

Betalaren har emellertid inte rätt att återkalla eller ändra ett till banken givet betalningsuppdrag efter att banken har inlett genomförandet av betalningsuppdraget, debiterat betalarens konto eller gett kvitto på utförd betalning.

8. Tid för genomförande av betalningsuppdrag

Betalarens bank debiterar betalningen från betalarens konto på den förfallodag som angetts i uppdraget.

Om den betalning som ett uppdrag gäller inte har kunnat debiteras på angiven förfallodag på grund av avsaknad av medel kan betalarens bank debitera betalningen från betalarens konto inom 2 bankdagar efter den förfallodag som betalaren angett. Då är uppdragets startdag i stället för den angivna förfallodagen den bankdag då kontot innehåller tillräckliga medel för debitering av betalningen, dock senast den andra bankdagen efter förfallodagen. Betalaren ansvarar för eventuella påföljder av fördröjningen. En SEPA expressbetalning debiteras från betalarens konto omedelbart efter att betalningsuppdraget har mottagits.

När betalarens och betalningsmottagarens konton är i samma bank eller bankgrupp betalas medlen till det av betalaren i betalningsuppdraget angivna kontot senast följande bankdag efter startdagen.

När betalarens och betalningsmottagarens konton är i olika banker eller bankgrupper betalas medlen till betalningsmottagarens banks konto senast följande bankdag efter startdagen.

Om betalningen överskrider statsgräns betalas medlen till betalningsmottagarens banks konto senast följande bankdag efter startdagen för genomförandet av uppdraget.

Om uppdraget är givet på papper kan ovan nämnda tider för genomförandet förlängas med högst en bankdag.

Betalningsmottagarens bank överför medlen till det konto som betalaren angett i uppdraget omedelbart efter att medlen har betalats till bankens konto och banken har fått de i punkt 3 avsedda uppgifter som behövs för att betala in beloppet på mottagarens konto eller ställa medlen till mottagarens förfogande. Betalarens eller betalningsmottagarens bank har rätt att avbryta genomförandet av ett betalningsuppdrag för att få nödvändiga tilläggsanvisningar eller tilläggsuppgifter.

9. Tjänster som gäller kontanta pengar

9.1 Transport av kontanter

Banken kan ta emot uppdrag om att transportera kontanter för att räknas och krediteras. Medlen betalas in på ett konto i den mottagande banken efter att medlen genomgått äkthetskontroll och beloppet har räknats inom en särskilt överenskommen tid. 

9.2 Kontantinsättning på eget konto

Banken kan ta emot kontanter att krediteras betaltjänstanvändarens eget konto i samma bank.

Om kontohavaren är konsument sätter kontohavarens bank in medlen på kontot genast efter att medlen genomgått äkthetskontroll och beloppet har räknats.

Om kontohavaren inte är konsument sätter kontohavarens bank in medlen på kontot senast följande bankdag efter att medlen genomgått äkthetskontroll och beloppet har räknats. 

9.3 Kontantbetalning

Banken kan ta emot uppdrag som gäller penningförmedling. Genomförandet av betalningsuppdraget inleds efter att medlen genomgått äkthetskontroll och beloppet har räknats.

Banken kan förutsätta att kontanterna först sätts in på uppdragsgivarens konto i samma bank varefter banken utför en girering.

Betalarens bank genomför uppdraget senast den andra bankdagen efter startdagen. Om betalningen överskrider statsgräns betalas medlen till betalningsmottagarens banks konto senast den fjärde bankdagen efter startdagen för genomförandet av uppdraget. 

10. Betalkuvert

Uppdrag som gäller gireringar kan betalaren ge sin tjänsteleverantör för handläggning inlagda i ett betalkuvert om banken tillhandahåller denna tjänst.

Betalaren kan lämna in betalkuvertet på sin banks mottagningsställe eller lägga det på posten.

Uppdraget anses vara mottaget för handläggning senast den femte bankdagen efter att betalaren har lämnat in kuvertet på mottagningsstället i sin bank.

Ett uppdrag som lagts på posten anses vara mottaget senast den femte bankdagen efter att posten har levererat betalkuvertet till bankens mottagningsställe.

11. Information som lämnas till betalningsmottagarens bank och betalningsmottagaren

Betalarens bank har rätt att förmedla de i punkt 3 i dessa villkor uppräknade uppgifterna till betalningsmottagarens bank. Tillsammans med betalningen förmedlas också övrig information som behövs för betalningsförmedlingen. Som betalarens namnuppgift vid gireringar förmedlas kontohavarens namn.

Betalningsmottagarens bank lämnar betalningsmottagaren information om betalningstransaktionen på separat överenskommet sätt.

Betalningsmottagarens bank kan vara skyldig att till betalningsmottagaren meddela betalarens namn. Banken är dock inte skyldig att till betalningsmottagaren meddela en personkunds identifikationsuppgift, såsom personbeteckning, som lämnats för att identifiera betalaren.

12. Ansvar och ansvarsbegränsningar som gäller tjänsteleverantörens utförande av betalning

Betalarens banks ansvar för genomförandet av en betalning upphör när den information som gäller betalningen har sänts till betalningsmottagarens bank och betalningens belopp överförts till betalningsmottagarens banks konto.

Om betalningstransaktionens medel inte har betalats till betalningsmottagarens banks konto inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor, ska betalarens bank ersätta betalaren de kostnader som debiterats för transaktionen och den ränta som betalaren blivit tvungen att erlägga eller har gått miste om på grund av bankens dröjsmål eller fel. Till en annan betaltjänstanvändare än en konsument är betalarens bank skyldig att för ränta som betalaren erlagt ersätta högst dröjsmålsränta enligt räntelagens 4 § 1 moment.

Betaltjänstanvändaren ska underrätta sin bank om en icke genomförd, felaktigt genomförd eller sent genomförd eller obehörig betalningstransaktion utan onödigt dröjsmål efter upptäckten. En betaltjänstanvändare som är konsument ska i vilket fall som helst göra anmälan senast inom 13 månader efter att betalningstransaktionen genomfördes, beloppet debiterades användarens konto eller beloppet krediterades användarens konto. Den utsatta tiden börjar inte löpa om användarens bank inte har gett användaren information om betalningstransaktionen på överenskommet sätt. Om betaltjänstanvändaren inte är konsument ska anmälan göras inom en månad.

Om kunden anmäler att betalningstransaktionen med betalningsinstrumentet har genomförts obehörigt utan betalarens skyldighet till detta och banken återbetalar penningbeloppet till kundens betalkonto, har banken rätt att bokföra det belopp som har återbetalts som bankens fordran på betalarens konto, ifall banken bevisar efter utredning att betalaren ansvarar för den obehöriga användningen av betalningsinstrumentet.

Om en betalningstransaktion har blivit helt outförd eller har utförts felaktigt, sent eller obehörigt av någon orsak som beror på banken, ska det belopp som för betalningen debiterats betalarens konto återbetalas till betalaren av betalarens bank utan onödigt dröjsmål. Om betalningstransaktionens medel inte har betalats till betalningsmottagarens banks konto inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor, är betalarens bank skyldig att ersätta betalaren i första hand för ränta och utgifter som betalaren blivit tvungen att erlägga på grund av dröjsmålet eller felet. Betalarens bank har ingen återbetalningsskyldighet om den kan påvisa att  betalningsmottagarens bank har tagit emot betalningstransaktionens belopp inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor. Då ska betalningsmottagarens bank omedelbart överföra betalningstransaktionens belopp till mottagarens betalkonto eller ställa beloppet till mottagarens förfogande.

Om betalningsmottagarens bank inte har betalat medlen till mottagarens konto inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor, ska betalningsmottagarens bank ersätta de kostnader som mottagaren debiterats för transaktionen och den ränta som mottagaren blivit tvungen att erlägga eller har gått miste om på grund av bankens dröjsmål eller fel. Till en annan betalningsmottagare än en konsument är betalningsmottagarens bank skyldig att för ränta som mottagaren erlagt ersätta högst dröjsmålsränta enligt räntelagens 4 § 1 moment.

Betaltjänstanvändaren har inte rätt till återbetalning av medel eller service-avgifter eller till ränta om en betalning blivit outförd eller felaktigt utförd av någon orsak som beror på användaren. Betaltjänstanvändaren har inte heller rätt att få ersättning för att en betalning blivit fördröjd, om betalningen har fördröjts av någon orsak som beror på användaren.

Betalarens bank ansvarar inte för genomförandet av en betalning om betalningen inte har utförts på grund av att betalaren lämnat banken felaktig eller ofullständig information.

Betalarens bank ansvarar inte för betalningsmottagarens banks handlande eller betalningsförmåga. 

13. Spårning av betalningstransaktion

Om en betalningstransaktion inte har utförts eller har utförts felaktigt, ska banken på betaltjänstanvändarens begäran försöka spåra betalningstransaktionen och därefter underrätta användaren om resultaten.

Om betaltjänstanvändaren har uppgett den ovan i punkt 3 avsedda identifieringsuppgift som specificerar tjänsteleverantören eller kontonumret felaktigt har banken ingen skyldighet att börja spåra en betalningstransaktion. Betalarens bank ska dock genom skäliga åtgärder försöka få tillbaka betalningstransaktionens medel.

14. Parter som agerar för betalarens räkning

Betalaren kan befullmäktiga en leverantör av betalningsinitieringstjänster eller någon annan part att lämna ett betalningsuppdrag till banken på det sätt som banken godkänt.

Banken har rätt att avvisa betalningsuppdrag som lämnats av en tredje part om banken av grundad anledning misstänker obehörig eller bedräglig användning av betalkontot i anslutning till den tredje parten.

15. Korrigering med anledning av bankens misstag

Banken har rätt att korrigera inmatnings- och räknefel eller andra tekniska felskrivningar som beror på bankens misstag vid förmedlingen av en betalning, även om betalningen redan har krediterats betalningsmottagarens konto. Banken försöker få felet korrigerat så snart som möjligt efter upptäckten men dock alltid inom rimlig tid efter att felet skett. Banken underrättar kontohavaren om felet och korrigeringen utan dröjsmål.

Korrigeringen av ett fel får inte utan kontohavarens samtycke medföra att kontot övertrasseras. 

16. Skadeståndsansvar och ansvarsbegränsningar

Betaltjänstanvändarens bank är skyldig att utöver de i punkt 12 i dessa villkor avsedda räntorna och kostnaderna ersätta användaren endast den direkta skada som orsakats genom att användarens bank vid betalningsförmedling handlat på ett sätt som strider mot betaltjänstlagen eller dessa villkor. Till sådana direkta skador hör nödvändiga utredningskostnader som användaren haft för utredande av felet eller försummelsen. En betaltjänstanvändare har inte rätt till ersättning från banken för direkt skada om inte användaren underrättar banken om felet inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts av användaren.

Betalarens bank, förmedlande bank eller betalningsmottagarens bank ansvarar inte för eventuella indirekta skador som orsakats betaltjänstanvändare eller tredje part till följd av fel eller försummelse som skett vid betalningsförmedling. Banken ansvarar inte heller för skada som orsakas av åtgärder eller försummelser som beror på en leverantör av betalningsinitieringstjänster.

Betaltjänstanvändaren ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Vid underlåtenhet att göra detta svarar användaren själv för skadan i motsvarande mån. Skadestånd som banken ska betala på grund av förfarande som strider mot lagen eller dessa villkor kan jämkas om skadeståndet är oskäligt med beaktande av förseelsens orsak, betaltjänst-användarens eventuella medverkan till skadan, vederlaget för betaltjänsten, bankens möjligheter att föregripa och förhindra skadans uppkomst samt övriga omständigheter.

Betaltjänstanvändaren ansvarar för alla skador som uppkommer därför att banken inte kan förmedla en betalning på grund av att medel för genomförande av betalningsuppdraget saknas, kontoavtalet har upphört att gälla eller kontoanvändningen är förhindrad samt för skador som betaltjänstanvändaren orsakat genom lagstridigt eller avtalsstridigt handlande. 

17. Upphörande av betalningsförmedling

Bankens skyldighet att förmedla betalningar upphör så snart ett kontoavtal eller annat avtal om tjänster upphör att gälla. När avtalet sägs upp eller hävs är det betaltjänstanvändarens skyldighet att före utgången av avtalets giltighetstid annullera de betalningsuppdrag där förfallodagen infaller efter avtalets upphörande. Banken är inte skyldig att meddela enligt punkt 6 att sådana betalningar inte genomförts.

Om en betaltjänstanvändare väsentligen bryter mot dessa villkor eller använder i villkoren avsedda tjänster på ett sätt som strider mot deras syfte eller mot lag eller god sed, har banken rätt att omedelbart upphöra med betalningsförmedlingen.

18. Serviceavgifter och arvoden

Betalningen förmedlas till betalningsmottagaren till fullt belopp. Betalningsmottagaren och betalningsmottagarens bank kan komma överens om att betalningsmottagarens banks serviceavgifter och arvoden enligt prislistan avdras från betalningens belopp. Betalaren och betalningsmottagaren svarar vardera för de serviceavgifter och arvoden som deras bank tar ut för genomförandet av en betalningstransaktion.

Betaltjänstanvändaren är skyldig att för betalningsuppdraget betala banken de serviceavgifter och arvoden som uppgetts i prislistan eller överenskommits separat. Banken har rätt att ta ut och debitera serviceavgifterna och arvodena från betaltjänstanvändarens konto.

Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för spårning av en betalningstransaktion och återskaffning av medel, om betaltjänstanvändaren har uppgett felaktigt kontonummer eller annan motsvarande oriktig uppgift.

Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för ogrundad utredning av en betalningstransaktion, om transaktionen visar sig vara helt korrekt genomförd.

Om banken och betaltjänstanvändaren har avtalat att betalningsuppdrag kan återkallas senare än den tid som avses i punkt 7 i dessa villkor, har banken rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för återkallande av betalningsuppdrag.

Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för meddelande om icke genomfört betalningsuppdrag.

Om betalningsförmedlingen föranleder andra kostnader har betalarens bank rätt att få dem ersatta av betalaren i efterskott. 

19. Ändring av prislistan och villkoren för betalningsförmedling

Banken har rätt att ändra sin prislista och dessa villkor.

En ändring av villkoren och prislistan gäller också de uppdrag som getts till banken innan ändringen har trätt i kraft men som banken genomför efter ändringens ikraftträdande.

19.1 Betaltjänstanvändaren är konsument

Betaltjänstanvändarens bank underrättar användaren skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt om ändring av prislistan eller dessa villkor. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelat, dock tidigast när två månader har gått sedan meddelandet sändes.

Förmedlingen av betalningar fortsätter i enlighet med de ändrade villkoren, såvida inte betaltjänstanvändaren före den angivna dag då ändringarna träder i kraft skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt meddelar banken att användaren motsätter sig ändringen.

Betaltjänstanvändaren har rätt att före den angivna dagen för ändringarnas ikraftträdande säga upp avtalet. När avtalet upphör har banken rätt att omedelbart sluta förmedla betalningar. 

19.2 Betaltjänstanvändaren är inte konsument

Betaltjänstanvändarens bank underrättar användaren skriftligen eller elektroniskt om sådana villkorsändringar som väsentligen ökar användarens skyldigheter eller minskar användarens rättigheter och som inte beror på lagändring, myndighetsföreskrift eller ändringar i bankernas system för betalningsförmedling. Banken meddelar om ändringen minst en månad före den föreslagna dagen för ändringens ikraftträdande.

Om andra ändringar i villkoren informerar banken genom att publicera ändringen på bankkontoren eller på bankens webbplats. Om ändring av serviceavgifter eller arvoden informerar banken emellertid genom att publicera ändringen i sin prislista. Sådana ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar.

20. Meddelanden mellan bank och betaltjänstanvändare samt språkalternativ

Betaltjänstanvändarens bank sänder meddelanden om dessa villkor skriftligen till den adress som har uppgetts för banken eller Befolkningsregistercentralen, eller elektroniskt på separat överenskommet sätt. Betaltjänstanvändaren anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet.

Betaltjänstanvändaren sänder banken meddelanden om dessa villkor skriftligen eller på annat separat överenskommet sätt. Banken anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet.

Betaltjänstärenden kan skötas på finska eller svenska.

21. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada om parten kan påvisa att uppfyllandet av partens förpliktelse har förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsedd orsak som inte skulle ha gått att påverka och vars följder inte skulle ha gått att undvika genom iakttagande av all omsorg. Banken ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på avtalet skulle strida mot bankens annanstans i lag föreskrivna skyldigheter.

Den avtalspart som drabbas av ett oöverstigligt hinder är skyldig att snarast möjligt informera den andra avtalsparten om hindret. Banken kan informera om oöverstigligt hinder till exempel på sin webbplats eller i rikstäckande dagstidningar.

22. Överföring av avtal

De rättigheter och skyldigheter som grundar sig på avtalet mellan betaltjänstanvändaren och banken gäller i förhållande till den som tar emot affärsrörelsen om banken fusioneras eller delas eller överlåter sin affärsrörelse helt eller delvis. 

23. Kundrådgivning och omprövning utanför domstol

I frågor som gäller genomförande av betalning eller tillämpning av dessa villkor bör betaltjänstanvändaren alltid i första hand kontakta sin egen bank.

Om det är fråga om kundklagomål banken svarar kunden i regel inom 15 bankdagar från kundens kontakt antingen skriftligt eller på något annat varaktigt sätt enligt avtalet.

Meningsskiljaktigheter angående dessa villkor kan av konsumenter och småföretag hänskjutas till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller Banknämnden i anslutning till den och av konsumenter till konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) för behandling.

24. Tillsynsmyndigheter

Bankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen i Sverige (www.fi.se) och konsumentfrågor även av konsumentombudsmannen (www.kkv.fi).

Kontaktuppgifterna till Finansinspektionen i Sverige är: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Konsumentombudsmannens kontaktuppgifter är: Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, telefon 029 505 3000 (växel).

25. Behandling av personuppgifter

Banken behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter som användaren av tjänsten lämnar eller som banken på annat sätt sparar när tjänsten används. 

25.1 Syfte och rättslig grund

Banken behandlar personuppgifter i regel för att fullfölja villkoren för avtalet mellan parterna. Banken behandlar personuppgifter också för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter eller de skyldigheter som en myndighet ålagt, till exempel för att följa den lagstiftning som gäller bokföring och penningtvätt, samt vid rapportering till skattemyndigheten och Finansinspektionen. Banken behandlar personuppgifter också på grund av berättigat intresse till exempel vid direktmarknadsföring samt vid marknads- och kundanalyser som utnyttjas vid marknadsföring, utveckling av affärsverksamheten och riskhantering. Genom att använda betaltjänsten ger betaltjänstanvändaren banken sitt uttryckliga samtycke till att behandla de personuppgifter som behövs för att betaltjänsten ska kunna tillhandahållas.

25.2 Förvaringstid för personuppgifterna

Banken förvarar personuppgifterna så länge som behövs för att fullfölja villkoren för avtalet och på grund av krav enligt lag och övriga författningar.

Uppgifterna förvaras i allmänhet 5–10 år från att avtalet upphört att gälla. 

25.3 Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter banken behandlar samt rätt att begära att felaktiga eller bristfälliga uppgifter korrigeras.

25.4 Ytterligare information och kontaktuppgifter

Bankens dataskyddsbeskrivning finns tillgänglig på webbplatsen www.handelsbanken.fi och på kontoren. Om du vill utöva din rätt, om du har frågor eller om du vill reklamera det sätt på vilket dina personuppgifter behandlas, kontakta oss då genom att skicka ett meddelande via nätbanken, eller ring Handelsbankens kundtjänst eller besök kontoret. Du kan också skicka ett meddelande till Handelsbanken Finlands dataskyddsansvariga:

tietosuojavastaava@handelsbanken.fi eller per brev: Handelsbanken, Dataskyddsansvarig, Östersjögatan 11–13, 00180 Helsingfors.

Kontaktuppgifterna till kontoren, kundtjänsten och den dataskyddsansvariga finns också på vår webbplats. Behandlingen av personuppgifter kan reklameras hos tillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen www.tietosuoja.fi.

26. Forum och tillämplig lag

26.1 Betaltjänstanvändare som är konsument

Tvister till följd av detta avtal och dess villkor behandlas i Helsingfors tingsrätt eller i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets betaltjänstanvändaren har hemvist eller stadigvarande bostad. Om betaltjänstanvändaren inte har hemvist i Finland behandlas tvisterna i Helsingfors tingsrätt. 

26.2 Annan betaltjänstanvändare än konsument

Tvister till följd av detta avtal behandlas i Helsingfors tingsrätt. 

26.3 Tillämplig lag

Finsk lag tillämpas på detta avtal.