Förhandsinformation om distansförsäljningsavtal enligt konsumentskyddslagen

Konto och kort - i kraft från och med 1.4.2022

Allmänt
I detta meddelande finns den allmänna förhandsinformation som 6a kap. 6-9 § i konsumentskyddslagen om distansförsäljning av finansieringstjänster förutsätter att skall ges åt konsumenterna innan de ingår distansavtal.

Med distansförsäljning avses en situation där avtalet ingås utan att parterna är samtidigt närvarande, med hjälp av ett eller flera medel för distanskommunikation, till exempel nätbanken. Denna information utgör en del av distansförsäljningsavtalet och gäller konsumenten endast i den distansförsäljningssituation som avses i 6a kap. i konsumentskyddslagen.

Den produktspecifika förhandsinformationen och avtalsvillkoren finns i de produktspecifika villkoren.

Denna förhandsinformation ges i enlighet med finsk lag. Förhandsinformationen och avtalsvillkoren finns att få på finska och på svenska, och banken förbinder sig att använda dessa språk under den tid avtalsförhållandet gäller.

Tjänsteleverantör
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Organisationsnummer 502007-7862 i bankregistret fört av Finansinspektionen i Sverige
Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 Stockholm, Sverige

Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland
FO-nummer 0861597-4 i Patent- och registerstyrelsens handelsregister
Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors

Kundtjänstens kontaktuppgifter
Närmare uppgifter om telefontjänstens, tfn 010 444 2442, och kontorens öppettider samt kontaktuppgifter finns på adressen www.handelsbanken.fi. Det är dessutom möjligt att skicka ett meddelande till kontoret via nätbanken.

Koncession och kontroll
Svenska Handelsbanken AB (publ) är ett publikt bankaktiebolag, som har beviljats koncession för bankverksamhet i bl.a. Sverige och Finland. Övervakande myndighet är Finansinspektionen i Sverige, www.fi.se Öppnas i nytt fönster, adress Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Inom ramen för befogenheterna utövar även Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors tillsyn över banken.

Annulleringsrätt
När konsumenten ingår ett nytt avtal via ett medel för distanskommunikation, till exempel telefonen eller nätbanken, är det i regel förknippat med ångerrätt. På annulleringsrätten tillämpas de bestämmelser som gäller annulleringsrätten för varje produkt- och tjänsteavtal. Annulleringsrätt gäller inte om uträttande av ärenden i telefon- eller nätbankstjänsten grundar sig på ett redan existerande avtal. Annulleringsrätten gäller inte heller när ändringar i avtalet görs.

Transaktioner gällande användningen av bank- och kreditkort är trots annullering bindande för kunden under avtalets giltighetstid.

Annulleringsrätten gäller i 14 dygn från det att distansavtalet ingåtts och kunden fått eller kunnat få förhandsinformationen och avtalsvillkoren.

Om konsumenten önskar använda sin ångerrätt, ska hen informera om det i en elektronisk tjänst som banken erbjuder eller godkänner, per telefon till bankens kundtjänst eller på ett kontor. Meddelandet ska innehålla detaljerade uppgifter om det annullerade avtalet.

När avtalet ingås meddelar banken i avtalsvillkoren vilka avgifter och arvoden som kunden är skyldig att betala eller grunderna för hur de bestäms, om kunden utnyttjar sin annulleringsrätt. Kunden måste returnera till banken de medel som kunden fått på grundval av avtalet senast 30 dagar efter att meddelande om annullering skickats. Annulleringsrätten förfaller om medlen inte returnerats till banken. Om till det frånträdda avtalet kopplats anknytande tjänster, omfattar frånträdet också automatiskt utan extra åtgärder avtalet om anknytande tjänster.

Kundrådgivning och rättskyddsmedel utanför domstol
Vid frågor om tjänsten och med tjänsten förknippat avtal ska kunden i första hand kontakta bankens kundtjänst (tfn 010 444 2442) eller skicka till banken ett skriftligt meddelande via meddelandefunktionen i nätbanken eller via någon annan elektronisk kanal som banken godkänner (närmare uppgifter på adressen www.handelsbanken.fi).

Vid sådana meningsskiljaktigheter mellan parterna som inte kan lösas genom förhandlingar, kan konsumenten med en fritt formulerad ansökan föra ärendet för behandling till Konsumenttvistenämnden eller Försäkrings- och finansrådgivningen. De kan hjälpa att utreda meningsskiljaktigheten, men ger inte juridiskt bindande avgörande i ärendet.

Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors. Mer info: www.kuluttajariita.fi
Försäkrings- och finansrådgivningen, Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors. Mer info: www.fine.fi

Behandling av personuppgifter
I egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar banken personuppgifter enligt den gällande dataskyddslagstiftningen. Bankens dataskyddsbeskrivning innehåller detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen finns på adressen www.handelsbanken.fi.

Beskrivning av finansieringstjänsterna


Banken erbjuder flera kontoalternativ

Brukskonto och Avkastningskonto är avsedda för skötsel av dagliga penningärenden. De vanligaste betaltjänsterna kan anslutas till kontona. Valutakonto är avsett för transaktioner i valuta. Till kontot kan anslutas tjänster endast begränsat. Placeringskonto är avsett för sparande och till kontot kan inte anslutas betaltjänster. Medlen på Placeringskontot kan när som helst tas ut, delvis eller helt. Antalet kostnadsfria uttag per kalenderår är 12. Därefter är uttagsavgiften 1,5 % av den uttagna summan, dock minst 8,50 euro.

BSP-konto är avsett för regelbundet sparande till en första egen bostad. På kontot ska en avtalad summa sparas under minst åtta kvartal. BSP-konto kan öppnas av 18–39-åringar. På bostadsdeposition betalas utöver fast insättningsränta dessutom en separat tilläggsränta. Ränteavkastningen är skattefri, när medlen används för köp av en första bostad som uppfyller BSP-villkoren.

Kontoavtalen för fortlöpande konton gäller tillsvidare. Kontohavaren har rätt att säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan och banken har rätt att säga upp kontoavtalet att upphöra om två månader efter uppsägningen.

Placeringsinsättning är avsedd för insättning av medel på viss tid. Placeringsinsättningen kan förnyas på lika lång tid som den ursprungliga insättningen. En förnyad placeringsinsättning kan avslutas helt under en månads tid efter förnyelsedagen, under justeringsmånaden.

Räntan på kontona fastställs i kontoavtalet. Räntan omfattar referensräntan och den marginal som dras av. Till kontoavtalet ansluter sig också kontots vid var tidpunkt gällande allmänna villkor. Avgifter och arvoden för beviljande och användning av konto och till det anslutna tjänster framgår av bankens vid var tidpunkt gällande serviceprislista.

Banken innehåller källskatt på räntan på kontona enligt lagen om källskatt på ränteinkomst som gäller vid det aktuella tillfället. Källskatten på ränteinkomst är 30 %.

Dessa konton skyddas av insättningsgarantin i Sverige. Ersättningen är 100 000 euro av kontohavarens alla kontomedel i banken.

Kortalternativ
Kort med kredit: Handelsbanken Credit/Debit- kortets credit-egenskap, Credit- samt Platinum-korten är internationella betaltids- och kreditkort, för vilka kan avtalas en kreditgräns på 2 000 – 50 000 euro beroende på kort. Kortkrediten omfattar räntefri betaltid och möjlighet att dela upp betalningarna under en längre tidsperiod. Credit/Debet-kortet har också debit-egenskap.

Kortvillkor för kortkrediten och eventuella extra tjänster i anslutning till produkten fastställs i specialvillkoren för varje produkt. Allmänna kortvillkor för kreditkortet fastställs i bankens vid var tid gällande allmänna kortvillkor. Avgifter och arvoden för beviljande av kort, användning av kort samt andra tjänster finns i bankens vid var tid gällande serviceprislista.

Räntan på kortkrediten fastställs i kortavtalet och anges också i den produktspecifika blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation, som bifogas kortavtalet.

Kort som anslutits till konto: Handelsbanken Credit/Debit-kortets debit-egenskap, Debit- och Online Debit -kort är internationella betalkort som anslutits till bankens konto och med vilka man kan betala inköp och ta ut kontanter. Allmänna kortvillkor för kortet fastställs i bankens vid var tid gällande allmänna kortvillkor. Avgifter och arvoden för beviljande av kort, användning av kort samt andra tjänster finns i bankens vid var tid gällande serviceprislista.