Villkor för Handelsbankens fortlöpande kredit

Från 1.11.2019

1. Tillämpningsområde

Svenska Handelsbanken AB:s (publ), filialverksamheten i Finland (nedan Handelsbanken) kortavtal om fortlöpande kredit omfattar en eller flera tjänster och produkter som Handelsbanken och andra företag erbjuder och som kortinnehavaren som ingått kortavtalet kan använda med hjälp av kortet.

Svenska Handelsbanken AB (publ),
filialverksamheten i Finland
Hemort Helsingfors
FO-nummer 0861597-4
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
tfn 010 444 11
www.handelsbanken.fi

Dessa villkor tillämpas på Handelsbankens fortlöpande krediter (Credit, Credit/Debit). På korten tillämpas utöver dessa villkor:

• Handelsbankens allmänna kortvillkor

• Handelsbankens allmänna kontovillkor

• allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

• allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar. 

• allmänna villkor för de tjänster som används med personkundens bankkoder.

På tjänster som eventuellt används med kortet eller köps separat med kortet tillämpas villkoren för tjänsterna i fråga.

Om Handelsbankens allmänna kortvillkor eller Handelsbankens allmänna kontovillkor står i konflikt med dessa villkor för Handelsbankens fortlöpande kredit, tillämpas i första hand villkoren för fortlöpande kredit. Vid skillnader mellan olika språkversioner av villkoren gäller de finskspråkiga villkoren.

2. Definitioner

Credit/Debit -kort (kombikort) är ett kombikort som har både credit- och debit-egenskap.

Credit-kort är ett kreditkort. Transaktioner med kortet debiteras enligt kortavtalet. 

Kortinnehavare är den person som kreditgivaren har beviljat kortet.

Kreditgivare är Handelsbanken.

Kredittagare är den person som beviljats fortlöpande kredit som kan användas med kortet. 

Kreditkort eller kort är i enlighet med kortavtalet ett huvudkort eller parallellkort med vilket den kredit som kredittagaren beviljats kan användas.

Kreditlimit är det kreditbelopp som kreditgivaren har beviljat kredittagaren och som inte får överskridas.

Kreditavtal är ett avtal där beloppet och villkoren för den fortlöpande kredit som Handelsbanken har beviljat kredittagaren specificeras. Krediten kan användas för att genomföra betalningstransaktioner.

Huvudkort är det kort som beviljats den person som i kortavtalet anges vara huvudkortsinnehavare. 

Parallellkort är ett kort som med huvudkortsinnehavarens samtycke beviljats en annan person och som anslutits till kortavtalet. Innehavaren av ett parallellkort kan också vara solidariskt ansvarig kortinnehavare. 

Solidariskt ansvarig kredittagare eller solidariskt ansvarig kortinnehavare är en person som på basis av avgiven förbindelse är ansvarig för att följa villkoren som gäller krediten och för att återbetala krediten tillsammans med kredittagaren.

3. Beviljande av kredit

Kreditgivaren kan efter prövning bevilja en 18 år fylld kreditsökande kredit. En ansökan som godkänts av kreditgivaren jämte villkor utgör avtalet mellan kreditgivaren och kreditsökanden. 

Om krediten har beviljats två personer med solidariskt ansvar, ansvarar bägge undertecknarna av ansökan för att alla villkor som gäller krediten iakttas och för att krediten återbetalas så som för egen skuld. Kredittagaren är skyldig att lämna kreditgivarens meddelanden angående detta avtal till en kortinnehavare som inte är huvudkortsinnehavare. 

3.1.Ett parallellkort kan på ansökan av kredittagaren beviljas kredittagarens 15 år fyllda familjemedlem. Innehavaren av ett parallellkort kan utnyttja krediten med hjälp av kortet.  Ett parallellkort kan beviljas som kombinationskort eller som enbart kreditkort på det sätt som Handelsbanken erbjuder. Om banken beviljar en minderårig ett kort, beviljas detta på kortinnehavarens namn och kortavtalet undertecknas förutom av kortinnehavaren även av dennas intressebevakare. Intressebevakare som undertecknat kortavtalet ansvarar solidariskt med kortinnehavaren för att villkoren i kortavtalet följs och för användningen av det bankkonto som är kopplat till kortet. Kredittagaren ansvarar för användningen av den kredit som är kopplad till parallellkortet. En minderårig kortinnehavare är inte ansvarig för användningen av krediten.  

3.2. Kreditsökanden försäkrar att alla givna uppgifter är riktiga. Kreditsökanden godkänner att kreditgivaren får inhämta kreditupplysningar om honom/henne hos ett kreditupplysningsföretag samt uppgifter om hans/hennes anställningsförhållande hos arbetsgivaren och anmäla denna kontoöppning för registrering hos kreditupplysningsföretaget.

4. Annullering av avtalet

4.1. Kredittagaren har rätt att annullera kreditavtalet genom att i varaktig form meddela detta till kreditgivaren inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingicks eller från den senare tidpunkt då kredittagaren fick ett skriftligt eller elektroniskt exemplar av kreditavtalet. Om kredittagaren annullerar avtalet ska kredittagaren betala ränta på krediten för den tid som kredittagaren haft krediten till sitt förfogande. 

4.2. Kredittagaren ska, utan dröjsmål och senast 30 dagar efter det att anmälan om annullering har skickats, till kreditgivaren återbetala de medel som kredittagaren tagit emot i enlighet med kreditavtalet samt erlägga ovan nämnda ersättning, annars annulleras avtalet inte. Kredittagaren får dock avhålla sig från att fullgöra sin egen återbetalningsskyldighet tills kreditgivaren fullgör sin motsvarande skyldighet.

4.3. Anmälan om annullering kan inom utsatt tid göras per brev till adressen: Handelsbanken korttjänster, Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors, på Handelsbankens kontor eller i Handelsbankens nätbank.

4.4. Anmälan om annullering ska kunna identifieras och den ska innehålla åtminstone följande uppgifter: kredittagarens namn, personbeteckning, kreditens nummer och kredittagarens underskrift. I samband med annulleringen av krediten annulleras även övriga tjänster som anslutits till krediten.

5. Kreditlimit

Kreditlimiten avtalas separat för varje kund. Kreditgivaren har rätt att bevilja en lägre kreditlimit än den ansökta. I samband med en ändring av kreditlimiten ändras endast kreditlimiten i det gällande avtalet, till övriga delar förblir kreditvillkoren oförändrade.

6. Utnyttjande av krediten

6.1. Kortinnehavaren kan i enlighet med villkoren utnyttja krediten med ett kreditkort.

6.2. Kreditkortet och den tillhörande personliga koden och kortuppgifterna kan endast användas av den person som beviljats dem. 

6.3. Kortinnehavaren kan använda sitt kreditkort som betalningsmedel i enlighet med Handelsbankens allmänna kortvillkor.

6.4. Kredittagaren kan i nätbanken överföra pengar till sitt bankkonto genom kontoöverföring. Kreditgivaren har rätt att begränsa storleken på kontoöverföringen eller låta bli att godkänna kontoöverföringen.

6.5. Kortinnehavaren kan lyfta kontanter med kreditkortet i enlighet med Handelsbankens allmänna kortvillkor. Kreditgivaren har rätt att begränsa det kontantbelopp som kan lyftas per dygn med kreditkortet eller antalet kontantuttag.

Användningen av kortet har beskrivits närmare i Handelsbankens allmänna kortvillkor i punkt 6.4. Användning av kortet.

7. Avgifter och provisioner som tas ut för krediten

Kreditgivaren har rätt att av kredittagaren ta ut avgifter och provisioner som sammanhänger med krediten. Prislistan publiceras på bankens webbplats.

8. Ränta

8.1. Korttransaktionen bokförs på krediten senast följande bankdag efter den tidpunkt då transaktionen mottagits. Mottagningstidpunkt för korttransaktionen är den tidpunkt då kreditgivaren av betalningsmottagarens tjänsteleverantör har mottagit de uppgifter som behövs för att genomföra transaktionen. Räntan på det obetalda kapitalet beräknas från den dag som följer efter fakturans förfallodag. Vid kontoöverföring från kontot eller kontantuttag beräknas räntan från kontoöverföringsdagen. Räntan beräknas från dagen efter förfallo- eller faktureringsdagen till följande förfallo- eller faktureringsdag.

8.2. Den årliga räntan som uppbärs på krediten består av referensräntan och marginalen som definierats på blanketten Standardiserad europeisk konsumentinformation. 

När kreditförhållandet börjar bestäms referensräntan enligt den referensränta som tillämpas under den innevarande ränteberäkningsperioden. Referensräntan justeras kvartalsvis på räntejusteringsdagarna den första mars, första juni, första september och första december. Referensräntan träder i kraft dagen efter räntejusteringsdagen. Om räntejusteringsdagen inte är en bankdag, används referensräntan för följande bankdag efter justeringsdagen som referensränta. Om referensräntan ändras, ändras räntan på krediten i motsvarande grad. Mellan räntejusteringsdagarna är räntan på krediten oförändrad. Ränteändringar tillämpas utan förhandsmeddelande. Räntan beräknas i efterhand enligt de faktiska räntedagarna med användning av divisorn 365 (faktiska/365). 

8.3. Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, bestäms den referensränta som ska tillämpas i enlighet med författning eller myndighets beslut eller anvisning som meddelas om den nya referensräntan. Om ingen ny referensränta meddelas genom författning eller myndighets beslut eller anvisning, avtalar kreditgivaren och kredittagaren om en ny referensränta som ska tillämpas. Om kreditgivaren och kredittagaren inte kan enas om en ny referensränta före fastställandet av en ny betalningsrat, används värdet på den referensränta som tillämpats för att fastställa föregående betalningsrat som värde på den referensränta som ska tillämpas. Om kreditgivaren och kredittagaren inte kan enas om en ny referensränta inom sex (6) månader från det att noteringen av referensräntan upphört eller avbrutits, fastställer kreditgivaren en ny referensränta efter att ha hört de myndigheter som utövar tillsyn över kreditinstituten.

8.4.Den effektiva årliga räntan på krediten enligt konsumentskyddslagen anges i avtalsbilagan ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” i punkten Kreditkostnader. Den effektiva räntan har beräknats med antagande att kreditens nominella ränta och de övriga kreditkostnaderna är oförändrade under hela kredittiden.

9. Fakturering och återbetalning av krediten

9.1. Krediten återbetalas i månadsrater. Månadsraten består av amortering, ränta och eventuella andra kostnader, provisioner eller avgifter som anges i tjänsteprislistan. Månadsraten hänförs först till amortering av kostnaderna, provisionerna, avgifterna och räntan på krediten, och det resterande beloppet används till amortering av kapitalet. Om betalningen inte räcker till för att betala hela fakturan används amorteringen av kapitalet till den fordran som har den högsta räntan. Månadsratens storlek kan variera och bestäms enligt det utnyttjade kreditbeloppet och kreditens amorteringstid. Den minsta månatliga amorteringen är 5 % av kreditens utnyttjade kapitalsaldo. Den minsta månadsraten är dock alltid minst 30 euro eller det resterande mindre skuldbeloppet. Kredittagaren får varje månad en faktura eller ett kontoutdrag varav framgår de kontotransaktioner som registrerats under föregående faktureringsperiod, kontots skuldsaldo vid början och slutet av faktureringsperioden samt en specifikation över betalningsraten.

9.2. Kredittagaren kan välja önskad förfallodag bland de alternativ som anges i kreditansökan. Om ingen förfallodag väljs bestämmer kreditgivaren förfallodagen. Förfallodagen kan inte ändras i efterhand. Om förfallodagen inte är en bankdag infaller förfallodagen följande bankdag. Anmärkningar om månadsraten ska göras inom en rimlig tid, normalt inom 8 dygn efter att fakturan och kontoutdraget mottagits.

9.3. Kredittagaren har rätt att betala en större summa än den fakturerade månadsraten eller hela skulden utan kostnader för en tidigarelagd återbetalning. Beloppet som överskrider den fakturerade månadsraten går till amortering av kredittagarens skuldkapital och befriar inte kredittagaren från att betala kommande månadsrater.

9.4. Kredittagaren har rätt till två (2) amorteringsfria månader per kalenderår förutsatt att krediten har skötts i enlighet med avtalsvillkoren. De amorteringsfria månaderna kan inte följa på varandra och de beviljas inte efter förfallodagen. Räntan för den amorteringsfria månaden och övriga uppkomna provisioner för kontot debiteras i samband med följande månadsrat.

10. Anmärkningar

Åtgärder som gäller transaktioner som genomförts med kortet har beskrivits i Handelsbankens allmänna kortvillkor i punkt 13. Anmärkningar.

11. Extra tjänster

11.1. Kreditgivaren kan till kreditavtalet ansluta extra tjänster och förmåner på vilka separata villkor tillämpas, såsom försäkringar, bonusprogram och rabatter beviljade av tjänsteleverantörer. Kreditgivaren får del av de extra tjänsterna om krediten har skötts oklanderligt. De extra tjänsterna eller förmånerna ökar inte kredittagarens skyldigheter enligt kreditavtalet. 

11.2. En lista över de extra tjänster och förmåner som kreditgivaren vid var tid erbjuder och de villkor som tillämpas på tjänsterna finns på www.handelsbanken.fi. 

11.3. Kreditgivaren har rätt att när som helst sluta erbjuda extra tjänster eller ändra dem utan att avtalet sägs upp och vid den tidpunkt som kreditgivaren själv valt. En avslutad extra tjänst påverkar inte de kreditkostnader som tas ut för kortet och inte heller de övriga avtalsvillkoren. Kreditgivaren ansvarar inte för eventuella fel i de tjänster som leverantörerna av extra tjänster och förmåner tillhandahåller.

11.4. Avgiftsbelagda tjänstepaket som ansluts till kortet
Kortinnehavaren kan om han/hon så önskar ansluta ett avgiftsbelagt tjänstepaket till sitt kort på det sätt som Handelsbanken erbjuder. Handelsbanken bestämmer om vid var tid gällande tjänstepakets innehåll och pris. Handelsbanken har rätt att efter egen bedömning ändra tjänstepaketets innehåll eller sluta tillhandahålla det. Tjänstepaketets giltighetstid är bunden till kortets giltighetstid.

12. Dröjsmålsränta

12.1. Om kreditgivaren inte betalar månadsraterna eller andra avgifter som härrör från detta avtal senast på förfallodagen är kredittagaren skyldig att betala en årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen på det försenade beloppet från förfallodagen till den dag beloppet finns på kreditgivarens bankkonto.

12.2. Dröjsmålsräntan är minst lika stor som den ränta som vid var tid tas ut på skulden. Om hela skulden förfaller till betalning, avses med den ränta som vid var tid tas ut den ränta som skulle tas ut om skulden inte hade förfallit. Dröjsmålsränta motsvarande den ränta som vid var tid tas ut på skulden kan tas ut i högst 180 dygn från det att skulden i sin helhet har förfallit till betalning, dock högst tills en domstol meddelar en dom i fråga om skulden. Därefter fastställs dröjsmålsräntan enligt räntelagen.

13. Registrering av betalningsförsummelse i kreditupplysningsregister

En kreditgivare kan med stöd av kreditupplysningslagen anmäla betalningsförsummelser till ett kreditupplysningsregister om betalningen har försenats minst 60 dagar från den ursprungliga förfallodagen, ifall gäldenären och borgenären inte har ingått ett nytt betalningsavtal efter den ursprungliga förfallodagen. Anmälan ska dock inte göras om betalningsförsummelsen orsakas av till kreditgivaren anmäld sjukdom, arbetslöshet eller någon annan därmed jämförbar omständighet hos konsumenten, förutom om detta med beaktande av dröjsmålets längd och andra omständigheter vore uppenbart oskäligt gentemot kreditgivaren.

14. Handelsbankens rätt att spärra kortet eller förhindra användning av kortet

Åtgärderna och situationerna har beskrivits i punkt 8 i Handelsbankens allmänna kortvillkor.

15. Kreditens giltighetstid och uppsägning av krediten

Krediten gäller tills vidare. Krediten kan sägas upp skriftligt av bägge parter. Kredittagaren har rätt att skriftligt säga upp kreditavtalet med omedelbar verkan. Kreditgivaren har rätt att skriftligt säga upp kreditavtalet att upphöra om två (2) månader efter att kredittagaren har mottagit uppsägningsmeddelandet.

16. Återlämnande av kreditkortet och säker makulering av kortet

Åtgärderna har beskrivits i punkt 6.1.2 i Handelsbankens allmänna kortvillkor.

17. Särskilda grunder för att krediten förfaller

17.1. Om betalningen av en månadsrat eller en del av den fördröjs med mer än en månad och fortfarande är obetald eller om kredittagaren på annat sätt väsentligt bryter mot avtalet, har kreditgivaren rätt att kräva att kredittagaren betalar hela den resterande krediten jämte ränta och övriga avgifter efter fyra (4) veckor eller, om kredittagaren tidigare delgivits anmärkning om avtalsbrottet, efter två (2) veckor från det att uppsägningsmeddelandet skickats till kredittagaren, om det avtalsstridiga förfarandet inte korrigeras innan dess.

17.2. Betalningskrav ställs dock inte om dröjsmålet beror på konsumentens sjukdom, arbetslöshet eller annan därmed jämförbar av konsumenten oberoende orsak, förutom om detta med beaktande av dröjsmålets längd och andra omständigheter vore uppenbart oskäligt gentemot kreditgivaren.

17.3. Krediten förfaller till omedelbar betalning på kreditgivarens yrkan, om gäldenären har gett kreditgivaren vilseledande uppgifter som är väsentliga för bedömningen av den kreditrisk som gäldenären utgör för kreditgivaren och som har inverkat eller åtminstone kunnat inverka på beviljandet av krediten, eller om kredittagaren försätts i konkurs. De förfallna krediterna överförs till indrivning.

17.4. När kreditgivaren har haft rätt att säga upp en kredit men inte har verkställt uppsägningen omedelbart efter att ha fått uppgift om förfallogrunden, har kreditgivaren inte avstått från sin rätt att åberopa ifrågavarande förfallogrund. Kreditgivaren ska meddela kredittagaren skriftligt inom sex (6) månader efter att ha erhållit uppgift om förfallogrunden att kreditgivaren inte har avstått från sin rätt att åberopa ifrågavarande förfallogrund.

17.5. Krediten förfaller till betalning omedelbart på kreditgivarens yrkan, om kredittagaren försätts i konkurs. De förfallna krediterna överförs till indrivning.

18. Ändring av kontaktuppgifter

Kredittagaren ska utan dröjsmål meddela namn- och adressändringar till kreditgivaren eller till den som kreditgivarens rättigheter överförts på. Om kredittagaren försummar att meddela namn- och adressändringar har kreditgivaren rätt att ta reda på kredittagarens ändrade kontaktuppgifter på kredittagarens bekostnad i enlighet med tjänsteprislistan.

19. Överföring av avtalet

Kreditgivaren har rätt att överföra detta avtal samt alla därtill hörande rättigheter och skyldigheter på tredje part, som har rätt att överföra avtalet vidare. Kredittagaren är inte berättigad att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på en tredje part utan kreditgivarens skriftliga tillstånd.

20. Ändring av avtalet och dess villkor

Ändringar kan göras i kortavtalet och dess villkor samt i tjänsteprislistan. Kreditgivaren meddelar kunden om ändringar i kortavtalet och dess villkor samt i tjänsteprislistan i enlighet med dessa villkor. Ändringen träder i kraft från och med den tidpunkt som kreditgivaren meddelar, dock tidigast om två månader efter meddelandet.

Avtalet fortlöper med det ändrade innehållet, om kunden inte skriftligt senast den dag då ändringarna träder i kraft meddelar kreditgivaren att han/hon inte godkänner den föreslagna ändringen. Kreditgivaren har fram till den dag då de föreslagna ändringarna träder i kraft rätt att säga upp kreditavtalet med omedelbar verkan eller räknat från en senare tidpunkt före den dag då de föreslagna ändringarna träder i kraft. 

Kreditgivaren kan meddela om ändringar i avtalsvillkoren eller tjänsteprislistan också via kreditgivarens webbtjänst eller webbplats. Kredittagaren är skyldig att lämna kreditgivarens meddelanden angående detta avtal till andra innehavare av kort som är anslutna till avtalet.

21. Behandling av personuppgifter

Syftet med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, uppgifternas förvaringstid, den registrerades rättigheter samt Handelsbankens kontaktuppgifter finns i punkt 18 i Handelsbankens allmänna kortvillkor.

22. Kundrådgivning och rättelsemedel utanför domstol

I frågor som gäller detta avtal och dess villkor ska kunden i första hand ta kontakt med banken. Om det är fråga om kundklagomål, svarar Handelsbanken i regel inom 15 bankdagar från det att kunden tagit kontakt, antingen skriftligt eller efter överenskommelse i någon annan varaktig form. 

Kunden kan hänskjuta en meningsskiljaktighet som rör dessa villkor till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) och Banknämnden som verkar i anslutning till denna, och en konsument till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).

23. Tillsynsmyndighet

Handelsbankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen i Sverige www.fi.se i samarbete med Finansinspektionen i Finland www.finanssivalvonta.fi och i konsumentfrågor även av konsumentombudsmannen www.kkv.fi.

Kontaktuppgifter till Finansinspektionen i Sverige: Finansinspektion, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Kontaktuppgifter till Finansinspektionen i Finland: Finansinspektionen, Snellmangatan 6, PB 103, 00100 Helsingfors, telefon (09) 183 5339, fax 09 183 5328, e-post: kirjaamo@fiva.fi

Kontaktuppgifter till konsumentombudsmannen: Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, telefon 029 505 3000 (växel).

24. Tillämplig lag

På dessa villkor och på de betalningsuppdrag som avses i villkoren tillämpas finsk lag.