Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Från och med 25.1.2021

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland
Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors
tfn 010 444 11

asiakaspalvelu@handelsbanken.fi
www.handelsbanken.fi

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit
Fortlöpande kredit/kortkredit.

Det sammanlagda kreditbeloppet. (Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.)
Kreditlimiten är minst 2 000 och högst 50 000 euro.

Villkoren för kreditnyttjandet. (Här anges när och hur pengarna kan lyftas.)
Kreditgivaren öppnar den beviljade krediten åt kunden efter kreditbeslutet.
Krediten är tillgänglig när kortet anlänt.

Kreditavtalets löptid
Tillsvidare.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Betalningsraten:
Krediten återbetalas i månadsrater. Månadsraten består av amortering, ränta och eventuella övriga kostnader enligt avtalet och prislistan. Enligt villkoren av fortlöpande kredit är den minsta månadsraten 5 % av kreditkontots utnyttjade kapitalsaldo. Den minsta månadsraten är dock alltid minst 30 euro eller det resterande mindre skuldbeloppet.

Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt:
Månadsraten hänförs först till kostnaderna, provisionerna, avgifterna och räntan på krediten, och det resterande beloppet används som amortering av kapitalet.

Det totala belopp som du ska betala. (Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.)

Det totala kreditbeloppet beror på utnyttjandet av krediten, återbetalningen av den och kreditavtalets löptid.
Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas inklusive räntor och kostnader då man utgår från att kredittiden är ett år, räntan på krediten samt kostnaderna är oförändrade under hela kredittiden och krediten återbetalas i 12 lika stora rater med en månads intervall.

Begärda säkerheter
Krediten beviljas utan säkerheter.

3. Kreditkostnader

Kreditränta
Euribor 3 mån + 10 procentenheter
3 månaders euribor-ränta 1.3.2024 är 3,938%. Vid ovannämnda räntevillkor är kreditens ränta 13,938%.

Effektiv ränta. (Detta är totalkostnaden för krediten uttryckt som den effektiva räntan av det sammanlagda kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.)
Den effektiva räntan är 22,75% då kreditbeloppet är 2 000 euro, kreditens nominella ränta 13,938% (1.3.2024) och de övriga kreditkostnaderna följer basvillkoren. Den effektiva räntan har räknats med antagandet att kreditens nominella ränta och avgifterna är oförändrade under hela lånetiden.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring? - Nej.
- någon annan kompletterande tjänst? - Nej.

(Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.)

Övriga kostnader 
(Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel, t.ex. kreditkort.)

Kreditgivaren har rätt att debitera kredithavaren följande kostnader, provisioner och avgifter för uppläggningen, användningen och avslutandet av krediten:
- Årsavgift 70 euro
- Betalningsarrangemang, 5 euro/ändring, upp till 20 euro per kalenderår
- Påminnelse om övertrassering 15 euro
- Utredning av kontohavarens ändrade kontaktuppgifter 10 euro
- Extra ränte- eller saldointyg på kontohavarens begäran 10 euro
- Förnyande av kreditkortet eller beställning av pin-kod på kontohavarens begäran 10 euro
- Hittelön för upphittat kort 8,50 euro
- Fråntagande av kreditkortet på grund av avtalsstridig användning 120 euro
- Snabbleverans av kort/pin-kod högst 120 euro
- Extra skriftliga utredningar 150 euro/påbörjad timme (minst 75 euro)
- Faktura- och verifikatkopior 10 euro/st.

Kontohavaren skall också ersätta kreditgivaren de kostnader och provisioner som orsakas av indrivning av krediten, räntan på den och avgifter och provisioner för kredithanteringen.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet
Kreditgivaren har rätt att ändra sina avgifter och provisioner. Kreditgivaren/banken kan i enlighet med villkoren i kreditavtalet ändra de avgifter och arvoden som ingår i tjänsteprislistan.

Kostnader i samband med försenade betalningar. (Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.)
Om kredittagaren inte erlägger betalningen i tid, debiteras en dröjsmålsränta i enlighet med kreditavtalet. För betalningspåminnelser debiteras 5,00 euro/st. samt övriga kostnader med anknytning till den försenade betalningen i enlighet med serviceprislista. 

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt. (Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.)
Ja.

Förtidsåterbetalning. (Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.)
Ja.

Sökning i en databas. (Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i ett kreditupplysningsregister måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.)

Vid beviljandet och övervakningen av krediten kan kreditgivaren använda kredittagarens personuppgifter. Kredituppgifterna hämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal. (Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.)
Ja.

Den tid kreditgivaren är bunden av information som getts innan avtalet ingåtts.
Anbudet är inte bindande för kreditgivaren.

5. Ytterligare information som ska lämnas vid distansförsäljning av finansiella tjänster

Beträffande kreditgivaren

Registrering
Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, FO-nummer 0861597-4, Patent- och registerstyrelsens handelsregister.

Tillsynsmyndigheten
Finansinspektionen i Sverige (www.fi.se), postadress Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige samt Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 HELSINGFORS, telefon 09 183 5339, fax 09 183 5328, e-post: kirjaamo@fiva.fi

Beträffande kreditavtal

Utnyttjande av ångerrätten 
Kredittagaren har rätt att annullera kreditavtalet genom att i varaktig form meddela detta till kreditgivaren inom 14 dagar från den tidpunkt då kredittagaren i varaktig form fått ett exemplar av kreditavtalet och villkoren för det samt övrig förhandsinformation. Annulleringsmeddelandet ska lämnas skriftligen inom en fastställd tidsfrist till Handelsbanken, Korttjänster, Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors. Annulleringsmeddelandet ska vara specificerat och bör innehålla åtminstone följande uppgifter: kredittagarens namn, personbeteckning, kreditkontots nummer, bankkontots nummer och kredittagarens underskrift. Om andra tjänster har anslutits till kreditkontot, upphör även dessa att gälla i och med att kreditkontoavtalet annulleras.
Om kredittagaren utnyttjar sin ångerrätt, är kredittagaren skyldig att betala effektiv årsränta för den tid som krediten stått till kredittagarens förfogande.
De medel kredittagaren fått på basis av kreditkontoavtalet ska återbetalas inom 30 dagar efter att annulleringsmeddelandet sänts, vid äventyr att avtalet inte hävs. Ångerrätt föreligger inte när ärenden som uträttas via medel för distanskommunikation hänför sig till ett redan befintligt avtal eller om avtalet på kundens uttryckliga begäran fullgörs innan ångerfristen går ut. Ångerrätten gäller inte heller vid avtalsändringar.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol
Finsk lag tillämpas på kreditförhållandet.
Tvister till följd av kreditförhållandet kan även behandlas vid tingsrätten på den ort i Finland i vars domkrets kredittagaren är bosatt eller vid tingsrätten på Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finlands hemort. Om kredittagaren inte är bosatt i Finland, behandlas tvisterna vid Helsingfors tingsrätt.

Språkordning
Kredittagaren har rätt att få förhandsinformationen och avtalsvillkoren på finska och svenska och Kreditgivaren förbinder sig att använda dessa språk.

Beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol 
Om meningsskiljaktigheter mellan parterna uppstår och kan inte överenskommas via förhandlingar kan kredittagaren sända en fritt formulerad ansökan om behandling av ärendet till Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, www.kuluttajariita.fi.
Försäkrings- och finansrådgivningen, Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, www.fine.fi.


Uppgift om referensräntan enligt konsumentskyddslagen

I kreditavtal mellan banken och gäldenären kan parterna komma överens om att den ränta som gäldenären ska betala ändras i enlighet med ändringarna av euriborräntan som används som referensränta. Euriborräntorna administreras av European Money Markets (EMMI). En ändring av referensränta sänker eller höjer den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet.