Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Från 1.7.2020

Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande.

1. Villkorens tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats,

 • på alla gireringar, betalningsanvisningar och i villkoren avsedda kontanttjänster som utförs i annan valuta än euro oberoende av var betalarens eller
 • betalningsmottagarens tjänsteleverantör är etablerad och
 • på betalningar i euro där betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör är etablerad utanför det gemensamma eurobetalningsområdet.

Dessa allmänna villkor tillämpas likaså på uppdrag som betalaren ger sin bank att utställa en check för att användas som utlandsbetalning i sådana fall som har speciellt nämnt i dessa villkor. Annars tillämpas lagen om checkar.

Dessa allmänna villkor tillämpas inte på inlösning av utlandscheckar. På inlösning av utlandscheckar tillämpas separata Allmänna inlösningsvillkor för utlandscheck. Dessa allmänna villkor tillämpas även på andra betalningsuppdrag, såsom genomförande av kortbetalningar i den omfattning som avtalats i villkoren i fråga.

Förteckning över de länder till vilka betaltjänstanvändaren kan göra betalningar eller från vilka betalningar kan mottas finns tillgänglig på bankens verksamhetsställen eller på bankens webbplats.

På genomförande av betalningsuppdrag tillämpas dessutom kontoavtalet och eventuella andra avtal om tjänster.

2. Definitioner

Bankdag är en dag på vilken betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör har öppet så att den för sin del kan genomföra betalningstransaktioner.

Bankförbindelse är en bankkod som identifierar betaltjänstanvändarens bank och utgörs av BIC-kod eller annan identifikationskod.

Betalare är den som ger ett betalningsuppdrag.

Betalarens tjänsteleverantör är den bank eller det betalningsinstitut som tar emot ett betalningsuppdrag och förmedlar det till en förmedlande bank eller till betalningsmottagarens tjänsteleverantör.

Betalningens förfallodag är den startdag för genomförandet av betalningsuppdraget som betalaren meddelat sin bank.

Betalningsanvisning är ett betalningsuppdrag som betalaren ger sin bank att ställa medel till betalningsmottagarens förfogande.

Betalningsmottagare är vid gireringar den betaltjänstanvändare till vars tillgängliga konto medlen överförs, vid checkar den till vars förmån checken är utställd och vid betalningsanvisningar den till vars förfogande medlen ställs.

Betalningsmottagarens tjänsteleverantör är den bank eller det betalningsinstitut som tar emot medlen för mottagarens räkning och överför dem till mottagarens konto eller håller dem tillgängliga för mottagaren.

Betalningsorder är en oåterkallelig instruktion baserad på betalarens uppdrag som betalarens bank ger den förmedlande banken eller betalningsmottagarens bank att utföra en girering eller betalningsanvisning.

Betalningstransaktion är en åtgärd där medel överförs, tas ut eller ställs till förfogande.

Betalningsinitieringstjänst är en tjänst där en extern tjänsteleverantör på begäran av betaltjänstanvändaren initierar ett betalningsuppdrag från ett betalkonto som banken tillhandahåller.

Betalningsuppdrag är betaltjänstanvändarens order till sin bank att genomföra en betalningstransaktion till exempel som girering, betalningsanvisning, kontantbetalning eller med betalkort eller att utställa en check. Genomförandet av betalningsuppdraget inkluderar bankens åtgärder för att behandla uppdraget och för att förmedla betalningen.

Betalningssystem är ett system för överföring av medel som har standardiserade rutiner och gemensamma regler för behandling, clearing och/eller avveckling av betalningstransaktioner.

Betaltjänstanvändare är den som på basis av ett avtal med banken kan använda betaltjänsten eller betaltjänsterna i egenskap av betalare eller betalningsmottagare eller i båda egenskaperna.

BIC-kod (Business Identifier Code, ISO 9362) är den internationella kod som identifierar banken. En annan benämning på BIC-koden är SWIFT-kod.

Check är en check enligt checklagen i Finland som en i Finland verksam bank utställer för att användas som utlandsbetalning.

EES-betalning är en girering eller betalningsanvisning som utförs i annan valuta än euro mellan betaltjänstleverantörer etablerade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Europeiska ekonomiska samarbetsområde är ett samarbetsområde som EU-medlemsstaterna samt de andra till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anslutna staterna (Island, Liechtenstein och Norge) bildar.

Eurobetalningsområdet (SEPA, Single Euro Payments Area) är det gemensamma betalningsområde som de europeiska bankerna, Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen har upprättat tillsammans.

Förmedlande bank är en bank eller annat institut som utöver betalarens tjänsteleverantör och betalningsmottagarens tjänsteleverantör deltar i överföringen av medel på uppdrag av betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör.

Girering är en debitering av betalarens betalkonto på uppdrag av betalaren för att överföra medel till betalningsmottagarens betalkonto.

IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) är kontonumrets internationella form.

Ilremissa (Expressbetalning) är en betalningsorder vars behandling i betalarens bank har företräde framom andra betalningar enligt dessa villkor. Betalarens bank ansvarar dock inte för att en ilremissa är framme hos mottagarens bank inom en kortare tid än den som nämns i villkoren.

Konsument är en fysisk person som i egenskap av betaltjänstanvändare avtalar om betalningstransaktioner huvudsakligen för annat ändamål än för näringsverksamhet som personen bedriver.

Ordlista: Banken upprätthåller en enhetlig ordlista över de vanligaste tjänsterna i anslutning till betalkontot. Den baserar sig på Europeiska unionens ordlista. Ordlistan finns tillgänglig på bankens verksamhetsställen eller på bankens webbplats.

Penningförmedling är en tjänst där banken tar emot kontanter för att överföra beloppet till betalningsmottagarens konto eller ställa beloppet till betalningsmottagarens förfogande.

Prislista: Bankens avgifter och provisioner framgår av den prislista som gäller vid respektive tidpunkt. Ett dokument med avgiftsinformation har därtill gjorts upp över de mest representativa tjänsterna i anslutning till betalkonton. Prislistan och dokumentet med avgiftsinformation finns tillgängliga på bankens verksamhetsställen eller på bankens webbplats.

Startdag är den bankdag då betalarens bank inleder genomförandet av ett betalningsuppdrag.

SWIFT-check är en check utställd av en förmedlande bank eller av betalningsmottagarens bank i enlighet med lagstiftningen i den utställande bankens stat. De punkter i dessa villkor som gäller checkar tillämpas på SWIFT-checkar.

Utländsk valuteringsdag är i Övriga betalningar den dag på vilken betalningens medel övergår till den förmedlande banken eller till betalningsmottagarens bank. Utländsk valuteringsdag är inte den dag då medlen är tillgängliga för mottagaren och inte heller referenstidpunkten för räntan. Praxisen för utländsk valuteringsdag varierar från land till land.

Övrig betalning är ett betalningsuppdrag där betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör som deltar i genomförandet är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3. Lämnande av information för betalningsuppdrag

Betalaren ger ett betalningsuppdrag genom att lämna banken den information som behövs för att utföra betalningen. Betalaren ger sitt medgivande till utförandet av betalningsuppdraget genom att underteckna uppdragsblanketten eller bekräfta uppdraget med en personlig eller företagsspecifik kod som banken har gett eller på annat med banken överenskommet sätt.

Betalaren ska lämna åtminstone följande information:

 • uppgifter om betalaren
  - betalarens namn
  - någon av följande uppgifter: betalarens adress, födelsedatum och födelseort, kundnummer som banken gett, personbeteckning eller företags eller annan sammanslutnings registreringsbeteckning (vid betalning från konto kan banken komplettera betalningsinformationen från sitt eget system, och då behöver uppgifterna inte lämnas av betalaren själv)
  - kontonummer, om betalningen debiteras från konto
 • uppgifter om betalningsmottagaren
  - namn och adress
  - bankförbindelse (till exempel BIC-kod)
  - kontonummer (till exempel i IBAN-form)
 • betalningens valutaslag
 • betalningens belopp och förfallodag
 • betalningssätt (till exempel girering/betalningsorder/ilremissa/check)
 • uppgift om vem som svarar för betalningens kostnader
 • andra uppgifter som banken behöver för att kunna förmedla betalningen
Betalarens bank kan därutöver ge betalaren möjlighet att lämna
 • eventuell identifierande uppgift till betalningsmottagaren om betalningen (referensnummer eller meddelande)

Betalaren ska på uppmaning styrka sin identitet samt redogöra för medlens ursprung och syfte. Banken har rätt att kontrollera uppgifterna om betalaren.

Banken har rätt att behandla betaltjänstanvändarens personuppgifter när banken tillhandahåller betaltjänster i enlighet med dessa villkor.

Banken kan jämföra betalningsuppgifterna med FN:s och EU:s förordningar om ekonomiska sanktioner samt beslut med stöd av övriga sanktionsprogram och meddelanden och föreskrifter som publicerats av myndigheter i Finland eller utomlands eller av övriga motsvarande instanser såsom Office of Foreign Assets Control (OFAC) i USA (nedan ”ekonomiska sanktioner”). Inom ramen för sin egen riskbedömning kan banken därtill begränsa betalningsrörelsen från eller till sådana stater där praxisen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och för bekämpning av övrig ekonomisk brottslighet anses vara otillräcklig. Vid behov kan banken kräva ytterligare information om betalningen av betaltjänstanvändaren och vidta övriga åtgärder som krävs med anledning av ekonomiska sanktioner eller av jämförbara orsaker. Då är banken inte skyldig att initiera uppdraget, inte heller att förmedla betalningen delvis eller helt.

Banker och betalningssystem som handlägger betalningen kan med stöd av etableringslandets lagstiftning eller ingångna avtal vara skyldiga att lämna uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren till myndigheter i olika länder. Betalaren ansvarar för att informationen i uppdraget är korrekt. Betalarens bank är inte skyldig att korrigera eller komplettera uppdraget, såvida inte annat avtalats. Om banken dock vid mottagandet av ett uppdrag upptäcker ett fel i uppdraget, underrättar den i mån av möjlighet betalaren om felet.

En EES-betalning förmedlas till betalningsmottagaren enbart utgående från kontonumret och bankförbindelsen, oavsett om betalaren därutöver även lämnat andra uppgifter för betalningstransaktionens genomförande.

Banken har rätt att förmedla betalningen på basis av kontonumrets nationella del. En betalningsanvisning förmedlas till betalningsmottagaren utgående från betalningsmottagarens namn och adress som betalaren meddelat.

Om betalaren inte har angett något betalningssätt har betalarens bank rätt att välja hur betalningen genomförs eller att handla i enlighet med punkt 6.

4. Mottagande av betalningsuppdrag och inledande av genomförandet

Ett betalningsuppdrag anses vara givet när det mottagits av betalarens bank på ett sätt som banken godkänner. Godkännande kan förutsätta myndighetstillstånd, ett förhandsmeddelande till en myndighet eller några andra undersökningsåtgärder i anslutning till sanktioner. Startdag för betalningsuppdrag som mottagits annan dag än bankdag är följande bankdag. Vid Övriga betalningar krävs dessutom att startdagen är bankdag i etableringsländerna för samtliga banker som deltar i betalningsförmedlingen.

Om genomförandet av ett betalningsuppdrag förutsätter tilläggsuppgifter från betaltjänstanvändaren eller valutatransaktioner ska uppdraget dock anses vara mottaget först efter att banken har mottagit tilläggsuppgifterna och de nödvändiga valutatransaktionerna har gjorts. Betalaren är skyldig att ersätta banken kostnaderna för valutatransaktionen eller dess återkallande, om betalaren återkallar uppdraget efter att banken har påbörjat en valutatransaktion.

Banken är dock inte skyldig att genomföra ett betalningsuppdrag om banken inte noterar en sådan kurs för betalningens valuta som banken använder vid betalningsförmedling. Banken kan också låta bli att förmedla en betalning av annat befogat skäl som har med betalningens valuta att göra.

Sättet att bestämma startdagen meddelas på kontoret, överenskoms i avtalen om betaltjänster eller anges i tjänstebeskrivningarna.

Betalaren och betalarens bank kan separat avtala om att genomförandet av ett betalningsuppdrag inleds på en viss förfallodag som betalaren anger och som infaller senare än de nämnda dagarna eller på den dag då betalaren ställer betalningens medel till bankens förfogande. Om den av betaltjänstanvändaren angivna förfallodagen inte är bankdag, är startdagen följande bankdag, såvida inte annat avtalats. Om betaltjänstanvändaren i betalningsuppdraget har angett en förfallodag som är tidigare än startdagen, genomför användarens bank betalningsuppdraget utan att beakta förfallodagen, såvida inte betaltjänstanvändaren och banken avtalat annat.

Vid förmedlingen av en betalning är betalarens bank, förmedlande bank eller betalningsmottagarens bank inte skyldig att beakta betalningens syfte eller av betalningen föranledda tids- eller andra specialkrav, såvida inte annat följer av lagstiftning.

5. Medel som behövs för att utföra betalningsuppdrag

Betalaren ansvarar för att betalarens bank har fått de medel som motsvarar betalningsuppdraget jämte serviceavgift för att förmedla betalningen.

Om en betalning debiteras från konto är betalaren skyldig att se till att det konto som ska debiteras innehåller behövliga medel för betalningen och serviceavgiften vid debiteringstidpunkten.

Om betalningens förfallodag är senare än den dag då uppdraget ges ska medlen finnas på konto vid förfallodagens början, såvida inte annat avtalats.

6. Betalningsuppdrag som inte utförs

Banken har definierat de länder till vilka betaltjänstanvändaren kan göra betalningar eller från vilka betalningar kan mottas (se punkt 1. Villkorens tillämpningsområde). Banken utför inte betalningsuppdrag till/från andra länder.

Betalarens bank är inte skyldig att inleda genomförandet av ett uppdrag eller förmedla en betalning om uppdraget inte uppfyller kriterierna i punkterna 3 och 5.

Om det konto som ska debiteras saknar tillräckliga medel för förmedling av betalningen, om kontots användning av annat skäl är förhindrad, om betalningsuppdraget strider eller kan strida mot ekonomiska sanktioner eller om det finns någon annan grundad anledning att lämna uppdraget outfört, är varken betalarens eller betalningsmottagarens bank skyldig att förmedla betalningen eller en del av den.

Betaltjänstanvändarens bank meddelar användaren på överenskommet sätt om att betalningsuppdrag inte utförts, såvida inte ett sådant meddelande är förbjudet enligt lag.

Betalningsmottagarens bank har rätt att återsända betalningen till betalarens bank om betalningsmottagarens kontoavtal har upphört eller kontots användning av annat skäl är förhindrad eller om mottagaren av en betalningsanvisning inte har hämtat ut medlen inom den tid som betalaren angett i betalningsanvisningen.

7. Återkallande eller ändring av betalningsuppdrag

Om betalaren är konsument har betalaren rätt att återkalla ett uppdrag eller att ändra förfallodag eller betalningsbelopp genom att på överenskommet sätt underrätta banken senast på den bankdag som föregår förfallodagen. Återkallandet eller ändringen ska göras senast den bankdag som föregår förfallodagen under bankens eller tjänstens öppettider inom den tidpunkt som banken angett.

Om betalaren inte är konsument har betalaren rätt att återkalla ett uppdrag eller att ändra förfallodag eller betalningsbelopp genom att underrätta banken senast på den bankdag som föregår förfallodagen, såvida inte betalaren och banken avtalat annat. Återkallandet eller ändringen ska göras senast den bankdag som föregår förfallodagen under bankens eller tjänstens öppettider inom den tidpunkt som banken angett, såvida inte annat avtalats.

Betalaren har emellertid inte rätt att återkalla eller ändra ett till banken givet betalningsuppdrag efter att banken har inlett genomförandet av betalningsuppdraget, debiterat betalarens konto, avsatt bidrag på betalarens konto, gett kvitto på utförd betalning, meddelat till betalmottagarens bank om överföring av medel eller utställt en check.

8. Tid för genomförande av betalningsuppdrag

Betalarens bank debiterar betalningen från betalarens konto på den förfallodag som angetts i uppdraget. Om förfallodagen inte är bankdag debiteras betalningen på följande bankdag efter förfallodagen.

Banken har rätt att avbryta genomförandet av ett betalningsuppdrag för att få nödvändiga tilläggsanvisningar eller tilläggsuppgifter.

8.1 EES-betalningar

Avgående betalningar
När betalarens och betalningsmottagarens konton är i samma bank eller bankgrupp betalas medlen till mottagarens konto, som betalaren angett i betalningsuppdraget, senast den fjärde bankdagen efter startdagen.

När betalarens och betalningsmottagarens konton är i olika banker eller bankgrupper betalas medlen till betalningsmottagarens banks konto senast den fjärde bankdagen efter startdagen.

Om uppdraget är givet på papper kan ovan nämnda tider för genomförandet förlängas med högst en bankdag.

Ankommande betalningar
Betalningsmottagarens bank överför medlen till det konto som betalaren angett i uppdraget omedelbart efter att medlen har betalats till betalningsmottagarens banks konto och betalningsmottagarens bank har fått de i punkt 3 avsedda uppgifter som behövs för att betala in beloppet på mottagarens konto eller ställa medlen till mottagarens förfogande och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

8.2 Övriga betalningar

Avgående betalningar
Om betalaren inte har angett någon förfallodag inleder betalarens bank genomförandet av ett betalningsuppdrag senast den tredje (3) bankdagen efter att banken har mottagit uppdraget. 

Om betalningsmottagarens bank är etablerad i någon annan än en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde överför betalningsmottagarens bank medlen till betalningsmottagaren i enlighet med lagstiftningen i betalningsmottagarens banks etableringsland och avtalet mellan betalningsmottagarens bank och betalningsmottagaren.

Ankommande betalningar
Vid betalningar i euro och EES-valuta överför betalningsmottagarens bank beloppet till mottagarens konto eller ställer beloppet till mottagarens förfogande omedelbart när medlen har betalats till betalningsmottagarens banks konto och betalningsmottagarens bank har fått de uppgifter som behövs för betalningen av beloppet till betalningsmottagarens konto eller för ställningen av beloppet till betalningsmottagarens förfogande och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

Vid betalningar i andra valutor än euro och EES-valuta överför betalningsmottagarens bank beloppet till mottagarens konto eller ställer beloppet till mottagarens förfogande senast den tredje (3) bankdagen efter att medlen har betalats till betalningsmottagarens konto och betalningsmottagarens bank har fått de i punkt 3 avsedda uppgifter som behövs för att betala in beloppet på mottagarens konto eller ställa medlen till mottagarens förfogande och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts. 

9. Tjänster som gäller kontanta pengar

9.1 Transport av kontanter

Banken kan ta emot uppdrag om att transportera kontanter för att räknas och krediteras. Medlen betalas till ett konto i den mottagande banken inom en särskilt överenskommen tid efter att medlen genomgått äkthetskontroll, beloppet har räknats och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

9.2 Kontantinsättning i EES-valuta på eget konto i samma valuta

Banken kan ta emot kontanter att krediteras betaltjänstanvändarens eget konto i samma bank.

Om kontohavaren är konsument betalar banken medlen till kontot genast när medlen genomgått äkthetskontroll, beloppet har räknats och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

Om kontohavaren inte är konsument betalar banken medlen till kontot senast följande bankdag när medlen genomgått äkthetskontroll, beloppet har räknats och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

9.3 Kontantinsättning i annan valuta än valuta av en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på eget konto

Banken kan ta emot kontanter att krediteras betaltjänstanvändarens eget konto i samma bank.

Kontohavarens bank betalar medlen till kontot inom fem (5) bankdagar efter att medlen genomgått äkthetskontroll, beloppet har räknats och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

9.4 Kontantbetalning

Banken kan ta emot uppdrag som gäller penningförmedling eller utställning av en check. Genomförandet av betalningsuppdraget eller utställningen av checken inleds efter att medlen genomgått äkthetskontroll, beloppet har räknats och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

Banken kan förutsätta att kontanterna först sätts in på uppdragsgivarens konto i samma bank varefter banken utför betalningsuppdrag eller utställer en check.

Kontoinsättning av kontanter förutsätter att medlen genomgått äkthetskontroll, beloppet har räknats och nödvändiga valutatransaktioner har gjorts.

Betalarens bank genomför ett uppdrag om EES-betalning på så sätt att betalningens medel finns på betalningsmottagarens banks konto senast den femte bankdagen efter startdagen. Genomförandet av en Övrig betalning inleder banken senast den femte (5) bankdagen efter att banken mottagit uppdraget.

10. Betalkuvert

Uppdrag som gäller gireringar kan betalaren ge sin tjänsteleverantör för handläggning inlagda i ett betalkuvert om banken tillhandahåller denna tjänst.

Betalaren kan lämna in betalkuvertet på sin banks mottagningsställe eller lägga det på posten. Uppdraget anses vara mottaget för handläggning senast den femte (5) bankdagen efter att betalaren har lämnat in kuvertet på mottagningsstället i sin bank.

Ett uppdrag som lagts på posten anses vara mottaget senast den femte (5) bankdagen efter att posten har levererat betalkuvertet till bankens mottagningsställe.

11. Information som lämnas till betalningsmottagarens bank och betalningsmottagaren

Betalarens bank har rätt att förmedla de i punkt 3 i dessa villkor uppräknade uppgifterna till betalningsmottagarens bank. Tillsammans med betalningen förmedlas också övrig information som behövs för betalningsförmedlingen. Som betalarens namnuppgift vid gireringar förmedlas kontohavarens namn.

Om en bank som är etablerad utanför EES-området deltar i genomförandet av en betalningstransaktion är betalningsmottagarens bank i Finland endast skyldig att lämna betalningsmottagaren de uppgifter som förmedlas med betalningstransaktionen.

Betalningsmottagarens bank lämnar betalningsmottagaren information om betalningstransaktionen på separat överenskommet sätt.

Betalningsmottagarens bank kan vara skyldig att till betalningsmottagaren meddela betalarens namn. Banken är dock inte skyldig att till betalningsmottagaren meddela en personkunds identifikationsuppgift, såsom personbeteckning, som lämnats för att identifiera betalaren.

12. Ansvar och ansvarsbegränsningar som gäller tjänsteleverantörens genomförande av betalningsuppdrag

Banken ansvarar inte för förmedlingen av ett betalningsuppdrag om banken inte noterar en sådan kurs för betalningsuppdragets valuta som banken använder vid betalningsförmedling.

12.1 EES-betalningar

Betalarens banks ansvar för genomförandet av en betalning upphör när den information som gäller betalningen har sänts till betalningsmottagarens bank och betalningens belopp överförts till betalningsmottagarens banks konto. Om betalningstransaktionens medel inte har betalats till betalningsmottagarens banks konto inom den tid som anges i punkt 8.1 i dessa villkor, är betalarens bank skyldig att ersätta betalaren de kostnader som mottagaren debiterats för transaktionen och den ränta som mottagaren blivit tvungen att erlägga eller har gått miste om på grund av bankens dröjsmål eller fel. Till en annan betalare än en konsument är betalarens bank skyldig att för ränta som mottagaren erlagt ersätta högst dröjsmålsränta enligt räntelagens 4 § 1 moment.

Betaltjänstanvändaren ska underrätta sin bank om en icke genomförd, felaktigt genomförd, sent genomförd eller obehörig betalningstransaktion utan onödigt dröjsmål efter upptäckten. En betaltjänstanvändare som är konsument ska i vilket fall som helst göra anmälan senast inom 13 månader efter att betalningstransaktionen genomfördes, beloppet debiterades användarens konto eller beloppet krediterades användarens konto. Den utsatta tiden börjar inte löpa om användarens bank inte har gett användaren information om betalningstransaktionen på överenskommet sätt. Om betaltjänstanvändaren inte är konsument ska anmälan göras inom en månad.

Om en betalningstransaktion har blivit helt outförd eller har utförts felaktigt, sent eller obehörigt av någon orsak som beror på banken, ska det belopp som för betalningen debiterats betalarens konto återbetalas till betalaren av betalarens bank utan onödigt dröjsmål. Om betalningstransaktionens medel inte har betalats till betalningsmottagarens banks konto inom den tid som anges i punkt 8.1 i dessa villkor, är betalarens bank skyldig att ersätta betalaren i första hand för ränta och utgifter som betalaren blivit tvungen att erlägga på grund av dröjsmålet eller felet.

Betalarens bank har ingen återbetalningsskyldighet om den kan påvisa att betalningsmottagarens bank har tagit emot betalningstransaktionens belopp inom den tid som anges i punkt 8.1 i dessa villkor. Då ska betalningsmottagarens bank omedelbart överföra betalningstransaktionens belopp till mottagarens betalkonto eller ställa beloppet till mottagarens förfogande.

Om betalningsmottagarens bank inte har betalat medlen till mottagarens konto inom den tid som anges i punkt 8.1 i dessa villkor, ska betalningsmottagarens bank ersätta de kostnader som mottagaren debiterats för transaktionen och den ränta som mottagaren blivit tvungen att erlägga eller har gått miste om på grund av bankens dröjsmål eller fel. Till en annan betalningsmottagare än en konsument är betalningsmottagarens bank skyldig att för ränta som mottagaren erlagt ersätta högst dröjsmålsränta enligt räntelagens 4 § 1 moment.

Betaltjänstanvändaren har inte rätt till återbetalning av medel eller service-avgifter eller till ränta om en betalning blivit outförd eller felaktigt utförd av någon orsak som beror på användaren. Betaltjänstanvändaren har inte heller rätt att få ersättning för att en betalning blivit fördröjd, om betalningen har fördröjts av någon orsak som beror på användaren.

Betalarens bank ansvarar inte för genomförandet av en betalning om betalningen inte har utförts på grund av att betalaren lämnat banken felaktig eller ofullständig information.

Betalarens bank ansvarar inte för betalningsmottagarens banks handlande eller betalningsförmåga. 

12.2 Övriga betalningar

En bank som deltar i genomförandet av ett betalningsuppdrag ansvarar inte för handlandet eller betalningsförmågan hos de övriga parter som deltar i genomförandet av uppdraget.

Betaltjänstanvändaren har inte rätt till återbetalning av medel eller serviceavgifter eller till ränta om en betalning blivit outförd eller felaktigt utförd av någon orsak som beror på användaren. Betaltjänstanvändaren har inte heller rätt att få ersättning för att en betalning blivit fördröjd, om betalningen har fördröjts av någon orsak som beror på användaren.

Betaltjänstanvändaren ska underrätta sin bank om en icke genomförd, felaktigt genomförd eller obehörig betalningstransaktion utan onödigt dröjsmål efter upptäckten. En betaltjänstanvändare som är konsument ska i vilket fall som helst göra anmälan senast inom 13 månader efter att betalningstransaktionen genomfördes, beloppet debiterades användarens konto eller beloppet krediterades användarens konto. Den utsatta tiden börjar inte löpa om användarens bank inte har gett användaren information om betalningstransaktionen på överenskommet sätt. Om betaltjänstanvändaren inte är konsument ska anmälan göras inom en månad.

Avgående betalningar
Betalarens bank ansvarar för att betalningsuppdraget sänds inom den tid som anges i punkt 8.2 och att betalningens medel ställs till den av banken eller betaltjänstanvändaren valda förmedlande bankens förfogande eller att en check utställs i enlighet med det uppdrag som betalarens bank har fått.

Betalarens bank ansvarar inte för genomförandet av en betalning efter det att informationen och medlen för betalningen har sänts till den förmedlande banken eller en check har utställts.

Ankommande betalningar
Betalningsmottagarens bank ansvarar för att medlen överförs till mottagarens konto eller ställs till mottagarens förfogande i enlighet med punkt 8.2.

Betalningsmottagarens bank ansvarar inte för att en betalning inte blivit utförd av någon orsak som beror på betalaren eller betalarens bank, den förmedlande banken eller betalningsmottagaren.

13. Spårning av betalningstransaktion

Om en betalningstransaktion inte har utförts eller har utförts felaktigt, ska banken på betaltjänstanvändarens begäran försöka spåra betalningstransaktionen och därefter underrätta användaren om resultaten.

Om betaltjänstanvändaren har uppgett felaktigt kontonummer har banken ingen skyldighet att börja spåra en betalningstransaktion. Betalarens bank ska dock genom skäliga åtgärder försöka få tillbaka betalningstransaktionens medel.

14. Parter som agerar för betalarens räkning

Betalaren kan befullmäktiga en leverantör av betalningsinitieringstjänster eller någon annan part att lämna ett betalningsuppdrag till banken på det sätt som banken godkänt. Banken har rätt att avvisa betalningsuppdrag som lämnats av en tredje part om banken av grundad anledning misstänker obehörig eller bedräglig användning av betalkontot i anslutning till den tredje parten.

15. Korrigering med anledning av bankens eget misstag

Banken har rätt att korrigera inmatnings- och räknefel eller andra tekniska felskrivningar som beror på bankens eget misstag vid förmedlingen av en betalning, även om betalningen redan har krediterats betalningsmottagarens konto. Banken försöker få felet korrigerat så snart som möjligt efter upptäckten men dock alltid inom rimlig tid efter att felet skett. Banken underrättar kontohavaren om felet och korrigeringen utan dröjsmål. Korrigeringen av ett fel får inte utan kontohavarens samtycke medföra att kontot övertrasseras.

16. Skadeståndsansvar och ansvarsbegränsningar

Betaltjänstanvändarens bank är skyldig att ersätta användaren endast den direkta skada som orsakats genom att användarens bank vid betalningsförmedling handlat på ett sätt som strider mot betaltjänstlag eller dessa villkor. Till sådana direkta skador hör nödvändiga utredningskostnader som användaren haft för utredande av felet eller försummelsen.

Betaltjänstanvändaren har inte rätt till ersättning av banken om han inte anmäler felet till banken inom en rimlig tid från det att han upptäckte felet eller borde ha upptäckt det. Om det är fråga om en EES-betalning är banken skyldig att utöver de direkta skadorna även ersätta de räntor och kostnader som avses i punkt 12 i dessa villkor i enlighet med punkten 12.1.

Betaltjänstanvändaren ansvarar för alla skador som uppkommer därför att banken inte kan förmedla en betalning på grund av att medel för genomförande av betalningsuppdraget saknas, kontoavtalet har upphört att gälla eller kontoanvändningen är förhindrad samt för skador som betaltjänst-användaren orsakat genom lagstridigt eller avtalsstridigt handlande.

Betalarens bank, förmedlande bank eller betalningsmottagarens bank ansvarar inte för eventuella indirekta skador som orsakats betalaren, betalningsmottagaren eller tredje part till följd av fel som skett vid betalningsförmedling.

Betaltjänstanvändaren ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Vid underlåtenhet att göra detta svarar användaren själv för skadan i motsvarande mån. Skadestånd som banken ska betala på grund av lagstridigt eller villkorsstridigt förfarande kan jämkas om skadeståndet är oskäligt med beaktande av förseelsens orsak, betaltjänstanvändarens eventuella medverkan till skadan, vederlaget för betaltjänsten, bankens möjligheter att föregripa och förhindra skadans uppkomst samt övriga omständigheter.

Även övriga parter som deltagit i genomförandet av ett betalningsuppdrag har rätt att åberopa ansvarsbegränsningar enligt dessa villkor.

17. Upphörande av betalningsförmedling

Bankens skyldighet att förmedla betalningar upphör så snart ett kontoavtal eller annat avtal om tjänster upphör att gälla. När avtalet sägs upp eller hävs är det betaltjänstanvändarens skyldighet att före utgången av avtalets giltighetstid annullera de betalningsuppdrag där förfallodagen infaller efter avtalets upphörande. Banken är inte skyldig att meddela enligt punkt 6 att sådana betalningar inte genomförts.

Om en betaltjänstanvändare väsentligen bryter mot dessa villkor eller använder i villkoren avsedda tjänster på ett sätt som strider mot deras syfte eller mot lag eller god sed, har banken rätt att omedelbart upphöra med betalningsförmedlingen.

18. Serviceavgifter och arvoden

Betaltjänstanvändaren är skyldig att för betalningsuppdraget betala banken de serviceavgifter och arvoden som uppgetts i prislistan eller överenskommits separat. Banken har rätt att ta ut och debitera serviceavgifterna och arvodena från betaltjänstanvändarens konto.

Betalaren har skyldighet att ersätta banken kostnaderna för nödvändiga valutatransaktioner.

Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för spårning av en betalningstransaktion och återskaffning av medel, om betaltjänstanvändaren har uppgett felaktigt kontonummer eller annan motsvarande oriktig uppgift. Banken har dock alltid rätt att debitera betaltjänstanvändaren för spårningskostnader som banken måste erlägga till betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör som deltagit i genomförandet av betalningstransaktionen då tjänsteleverantören är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för ogrundad utredning av en betalningstransaktion, om transaktionen visar sig vara helt korrekt genomförd.

Om banken och betaltjänstanvändaren har avtalat att betalningsuppdrag kan återkallas senare än den tid som avses i punkt 7 i dessa villkor, har banken rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för återkallande av betalningsuppdrag.

Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för meddelande om icke genomfört betalningsuppdrag.

Om betalningsförmedlingen föranleder andra kostnader har betalarens bank rätt att få dem ersatta av betalaren i efterskott.

När betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör som deltar i genomförandet av betalningstransaktion är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområde eller betalningstransaktionen är i en annan valuta än euro eller valuta i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde, kan också andra avgifter än de om vilka banken ger information, debiteras från sådana delar av betalningstransaktion som genomförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområde.

18.1 EES-betalningar

En EES-betalning som är i valuta av en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde förmedlas till betalningsmottagaren till fullt belopp.

Betalningsmottagaren och betalningsmottagarens bank kan komma överens om att betalningsmottagarens banks serviceavgifter och arvoden avdras från betalningens belopp.

Betalaren och betalningsmottagaren svarar vardera för de serviceavgifter och arvoden som deras bank tar ut för genomförandet av en betalningstransaktion.

I EES-betalning som är i annan valuta än valuta av en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde, kan betalningsmottagaren och betalningsmottagarens bank komma överens om att serviceavgifter och arvoden av betalningsmottagarens bank avdras från beloppet av betalningstransaktion. Betalaren och betalningsmottagaren svarar vardera för de serviceavgifter och arvoden som deras bank tar ut för genomförandet av en betalningstransaktion.

De förmedlande bankerna som deltar i genomförandet av en betalningstransaktion kan också debitera serviceavgifter på grund av betalningens överföring.

18.2 Övriga betalningar

Betalaren och betalningsmottagaren kan avtala vem som står för serviceavgifterna för en betalningstransaktion. Betalaren och betalningsmottagaren kan också komma överens om att de serviceavgifter och arvoden som parterna har att betala ska avdras från det belopp som krediteras betalningsmottagaren.

Betalaren informerar banken om hur serviceavgifterna och arvodena i samband med betalningsuppdraget ska debiteras.

De betaltjänstleverantörer och förmedlande banker som deltar i genomförandet av en betalningstransaktion kan debitera sina egna kostnader från betaltjänstanvändarna. Betalningsmottagaren står för de serviceavgifter och arvoden som den förmedlande banken och betalningsmottagarens bank tar ut, såvida inte betalaren bestämmer annat.

19. Kurspraxis

Den kurs som används vid genomförandet av betalningsuppdrag är den valutaväxlingskurs som banken uppgett, såvida inte annat avtalats.

Valutakursändringar tillämpas omedelbart utan förhandsmeddelande.

Banken håller information om valutakurserna vid betalningar och om bankens kurspraxis tillgänglig för betaltjänstanvändare på bankkontoren eller på elektronisk väg.

Efter utförd betalningstransaktion informerar banken skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt betalaren om den valutakurs som använts.

En EES-betalning och en Övrig betalning som returneras till betalaren krediteras betalarens konto till den köpkurs som gäller vid returneringstidpunkten, såvida inte annat avtalats. Betalarens bank är dock inte skyldig att använda en bättre kurs än den som gällde på startdagen för genomförandet av uppdraget.

20. Ändring av prislistan och villkoren för betalningsförmedling

Banken har rätt att ändra sin prislista och dessa villkor.

En ändring av villkoren och prislistan gäller också de uppdrag som getts till banken innan ändringen har trätt i kraft men som banken genomför efter ändringens ikraftträdande.

20.1 Betaltjänstanvändaren är konsument

Betaltjänstanvändarens bank underrättar användaren skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt om ändring av prislistan eller dessa villkor.

Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelat, dock tidigast när två månader har gått sedan meddelandet sändes.

Förmedlingen av betalningar fortsätter i enlighet med de ändrade villkoren, såvida inte betaltjänstanvändaren före den angivna dag då ändringarna träder i kraft skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet sätt meddelar banken att användaren motsätter sig ändringen. Betaltjänstanvändaren har rätt att säga upp avtalet före den angivna dagen för ändringarnas ikraftträdande. När avtalet upphör har banken rätt att omedelbart sluta förmedla betalningar.

20.2 Betaltjänstanvändaren är inte konsument

Betaltjänstanvändarens bank underrättar användaren skriftligen eller elektroniskt om sådana villkorsändringar som väsentligen ökar användarens skyldigheter eller minskar användarens rättigheter och som inte beror på lagändring, myndighetsföreskrift eller ändringar i bankernas system för betalningsförmedling. Banken meddelar om ändringen minst en månad före den föreslagna dagen för ändringens ikraftträdande.

Om andra ändringar i villkoren informerar banken genom att publicera ändringen på bankkontoren eller på bankens webbplats. Om ändring av serviceavgifter eller arvoden informerar banken emellertid genom att publicera ändringen i sin prislista. Sådana ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar.

21. Meddelanden mellan bank och betaltjänstanvändare samt språkalternativ

Betaltjänstanvändarens bank sänder meddelanden om dessa villkor skriftligen till den adress som har uppgetts för banken eller Befolkningsregistercentralen, eller elektroniskt på separat överenskommet sätt. Betaltjänstanvändaren anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet.

Betaltjänstanvändaren sänder banken meddelanden om dessa villkor skriftligen eller på annat separat överenskommet sätt. Banken anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet.

Betaltjänstärenden kan skötas på finska eller svenska. Den som vill använda något annat språk än finska eller svenska skaffar själv tolk och betalar för tolktjänsten.

22. Force majeure

En avtalspart svarar inte för skada om parten kan påvisa att uppfyllandet av partens förpliktelse har förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsedd orsak som inte skulle ha gått att påverka och vars följder inte skulle ha gått att undvika genom iakttagande av all omsorg. Banken svarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på avtalet skulle strida mot bankens annanstans i lag föreskrivna skyldigheter.

Den avtalspart som drabbas av ett oöverstigligt hinder är skyldig att snarast möjligt informera den andra avtalsparten om hindret. Banken kan informera om oöverstigligt hinder till exempel på sin webbplats eller i rikstäckande dagstidningar.

23. Överföring av avtal

De rättigheter och skyldigheter som grundar sig på avtalet mellan betaltjänstanvändaren och banken gäller i förhållande till den som mottar affärsrörelsen om banken fusioneras eller delas eller överlåter sin affärsrörelse helt eller delvis.

24. Kundrådgivning och omprövning utanför domstol

I frågor kring detta avtal och dess villkor ska kunden i första hand kontakta banken. Om det är fråga om kundklagomål banken svarar kunden i regel inom 15 bankdagar från kundens kontakt antingen skriftligt eller på något annat varaktigt sätt enligt avtalet.

Meningsskiljaktigheter angående dessa villkor kan av konsumenter och småföretag hänskjutas till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller Banknämnden i anslutning till den och av konsumenter till konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) för behandling.

25. Tillsynsmyndigheter

Bankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen i Sverige (www.fi.se) och i konsumentfrågor även av konsumentombudsmannen (www.kkv.fi).

Kontaktuppgifterna till Finansinspektionen i Sverige är: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Konsumentombudsmannens kontaktuppgifter är: Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, telefon 029 505 3000 (växel).

26. Behandling av personuppgifter

Banken behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter som användaren av tjänsten lämnar eller som banken på annat sätt sparar när tjänsten används. 

26.1 Syfte och rättslig grund

Banken behandlar personuppgifter i regel för att fullfölja villkoren för avtalet mellan parterna. Banken behandlar personuppgifter också för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter eller de skyldigheter som en myndighet ålagt, till exempel för att följa den lagstiftning som gäller bokföring och penningtvätt, samt vid rapportering till skattemyndigheten och Finansinspektionen. Banken behandlar personuppgifter också på grund av berättigat intresse till exempel vid direktmarknadsföring samt vid marknads- och kundanalyser som utnyttjas vid marknadsföring, utveckling av affärsverksamheten och riskhantering. Genom att använda betaltjänsten ger betaltjänstanvändaren banken sitt uttryckliga samtycke till att behandla de personuppgifter som behövs för att betaltjänsten ska kunna tillhandahållas.

26.2 Förvaringstid för personuppgifterna

Banken förvarar personuppgifterna så länge som behövs för att fullfölja villkoren för avtalet och på grund av krav enligt lag och övriga författningar. Uppgifterna förvaras i allmänhet 5–10 år från att avtalet upphört att gälla.

26.3 Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter banken behandlar samt rätt att begära att felaktiga eller bristfälliga uppgifter korrigeras.

26.4 Ytterligare information och kontaktuppgifter

Bankens dataskyddsbeskrivning finns tillgänglig på webbplatsen www.handelsbanken.fi och på kontoren. Om du vill utöva din rätt, om du har frågor eller om du vill reklamera det sätt på vilket dina personuppgifter behandlas, kontakta oss då genom att skicka ett meddelande via nätbanken, eller ring Handelsbankens kundtjänst eller besök kontoret. Du kan också skicka ett meddelande till Handelsbanken Finlands dataskyddsansvariga:

tietosuojavastaava@handelsbanken.fi eller per brev: Handelsbanken, Dataskyddsansvarig, Östersjögatan 11–13, 00180 Helsingfors. Kontaktuppgifterna till kontoren, kundtjänsten och den dataskyddsansvariga finns också på vår webbplats. Behandlingen av personuppgifter kan reklameras hos tillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen www.tietosuoja.fi.

27. Forum och tillämplig lag

27.1 Betaltjänstanvändare som är konsument

Tvister till följd av detta avtal och dess villkor behandlas i Helsingfors tingsrätt eller i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets betaltjänstanvändaren har hemvist eller stadigvarande bostad. Om betaltjänstanvändaren inte har hemvist i Finland behandlas tvisterna i Helsingfors tingsrätt.

27.2 Annan betaltjänstanvändare än konsument

Tvister till följd av detta avtal behandlas i Helsingfors tingsrätt.

27.3 Tillämplig lag

Finsk lag tillämpas på detta avtal.