Toimintaperiaatteet eturistiriitojen käsittelyyn Handelsbanken-konsernissa

Konsernin hallitus vahvistanut 29.3.2017

1. Tarkoitus

Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että eturistiriidat käsitellään Handelsbanken-konsernissa asianmukaisella tavalla

2. Soveltaminen

Periaatteita noudatetaan kaikissa Handelsbanken-konserniin kuuluvissa yhtiöissä kuitenkin huomioiden, että voimassa olevat lait tai viranomaismääräykset Suomessa tai ulkomailla voivat edellyttää poikkeavaa soveltamista.

Samtliga ledamöter av styrelser i koncernen, medarbetare och tredje part som agerar för Handelsbankenkoncernens räkning har att följa denna policy i tillämpliga delar.

3. Eturistiriitojen tunnistaminen ja käsittely

3.1. Yleistä eturistiriitojen tunnistamisesta
Eturistiriidat ovat luonnollinen osa liiketoimintaa, joten niitä voi ilmetä konsernin toiminta-alueella. Eturistiriitoja voi syntyä Handelsbankenin asiakkaiden välille sekä yhtäältä Handelsbankenin tai Handelsbankenin asiakkaiden ja toisaalta Handelsbankenin (toisten) asiakkaiden, osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, johtoryhmän jäsenten ja muun henkilökunnan, keskeisten tavarantoimittajien ja liikekumppaneiden sekä muiden pankkia lähellä olevien tahojen (esim. konserniyhtiöt) välille.

Eturistiriita, jolla saattaa olla kielteinen vaikutus yhden tai useamman asiakkaan etuun, voi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa Handelsbanken, sen työntekijä, toimeksisaaja tai lähellä oleva yhtiö on tilanteessa, jossa

  • se voi todennäköisin perustein saada taloudellista voittoa tai välttää taloudellisen tappion asiakkaan kustannuksella, esimerkiksi hankkimalla omaan lukuun arvopapereita hyödyntämällä hankinnassa tietoa asiakkaan tulevista kauppavirroista
  • sillä voi olla asiakkaalle tarjotun palvelun tai asiakkaan lukuun toteutettavan toimeksiannon tulokseen liittyvä, asiakkaan edusta poikkeava etu. Tällainen etu voi esimerkiksi syntyä myytäessä asiakkaalle sijoitustuotetta, josta myyjä saa suuremman sisäisen korvauksen, sen sijaan, että asiakkaalle myytäisiin hänelle paremmin soveltuva toinen tuote
  • sillä voi olla taloudellinen tai muu intressi suosia yhden asiakkaan etujen sijaan toisen asiakkaan tai asiakasryhmän etuja, esimerkiksi tarjoamalla asiakkaalle edullisempia kursseja vastineena tulevista liikesuhteista tai liikesuhteen jatkumisesta, palveluista tai sijoituksista niin, että tästä syntyy haittaa toiselle asiakkaalle tai asiakasryhmälle
  • se harjoittaa samankaltaista liiketoimintaa kuin asiakas tai
  • se ottaa vastaan heti tai myöhemmin joltain muulta kuin asiakkaalta palveluun liittyvän kannustimen rahana, tuotteina tai palveluina, eikä kyseessä ole mainitusta palvelusta tai toiminnasta tavallisesti perittävä palkkio tai maksu.

Handelsbanken-konsernin eri toiminnoissa voi esiintyä erilaisia eturistiriitoja. Yllä oleva luettelo sisältää ainoastaan esimerkkejä mahdollisista eturistiriidoista.

3.2 Yleistä eturistiriitojen käsittelystä
Eturistiriidat käsitellään ensisijaisesti siten, että vastuullinen yksikönjohtaja valvoo menettelytapojen soveltamista ja huolehtii sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka estävät asiakkaan etuihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Konsernin jokaisen yksikönjohtajan velvollisuutena on tehdä yksikössään säännöllistä seurantaa mahdollisten eturistiriitojen tunnistamiseksi sekä huomioida ja käsitellä eturistiriidat, joiden tuloksena konsernin toiminnasta voi aiheutua kielteisiä vaikutuksia yhden tai useamman asiakkaan etuihin. Jos eturistiriita tunnistetaan, vastuullisen yksikönjohtajan tulee ensisijaisesti varmistaa, ettei asiakkaan etu vaarannu. Mikäli tämä ei ole mahdollista, asiakkaan tulee saada tieto eturistiriidasta niin, että hän kykenee ymmärtämään ja tallentamaan tiedon ja voi täten tehdä Handelsbankenin tuotteeseen tai palveluun liittyvän päätöksen huomioiden samalla tunnistetun eturistiriidan. Jos tunnistetun eturistiriidan välttäminen ei ole mahdollista, vastuullisen yksikönjohtajan tulee myös säännöllisesti seurata eturistiriitaa tavoitteenaan sen poistaminen.

Tunnistetut eturistiriidat, joilla on olennainen merkitys, tulee dokumentoida ja kuvata yksikön sisällä. Kuvauksesta tulee käydä ilmi, että se ei ole kaiken kattava. Yksikön sisällä tapahtuva eturistiriitojen tunnistaminen ja käsittely tulee mukauttaa vastaamaan toiminnan luonnetta. Jos yksikössä on havaittu eturistiriitoja, yksikönjohtajan vastuulla on suorittaa henkilöstön kanssa vuotuinen läpikäynti, jonka lähtökohtana on mahdollisia eturistiriitoja koskeva säännöstö.

Yksiköissä, joissa eturistiriitojen todennäköisyyden arvioidaan olevan normaalia suurempi, tulee tunnistetuista, olennaista laatua olevista eturistiriidoista tehdä vuosittainen yhteenveto. Toimitusjohtaja arvioi, mitä yksiköitä vaatimus koskee. Näiden yksiköiden osalta yksikönjohtaja päättää tällaisten eturistiriitojen käsittelystä.Päätettäessä asianmukaisista menettelytavoista eturistiriitojen estämiseksi tulee soveltuvilta osin huomioida Handelsbankenin eturistiriitoja koskevat säännöt, pankkisalaisuus, eettiset säännöt, operatiiviset riskit, talon ulkopuoliset tehtävät, korvaukset, sivutyöt, työntekijöiden omat arvopaperikaupat, sijoitusanalyysi, sijoitusneuvonta, rahoitusvälineiden markkinointi ja corporate finance -toiminta. Myös rekrytoitaessa, nimitettäessä jäseniä konsernin hallitukseen ja hankittaessa palvelua on eturistiriitojen mahdollisuus huomioitava.

3.3 Esimerkkejä Handelsbanken-konsernissa esiintyvistä eturistiriidoista ja niiden käsittelystä
Alla on lueteltu Handelsbanken-konsernin toiminnalla tyypillisiä eturistiriitoja ja kuvaukset niiden käsittelystä. Huomaa, että luettelo ei kata kaikkia konsernin eturistiriitoja ja että käsittelykuvaus ei ole täydellisen kattava.

Esimerkkejä eturistiriidoista ja niiden käsittelystä (pdf) Avautuu uuteen ikkunaan

4. Raportointi

Yksiköt, joissa eturistiriitojen todennäköisyyden arvioidaan olevan normaalia suurempi, laativat vuosittain yhteenvedon olennaisista eturistiriidoista ja niiden käsittelystä ja toimittavat sen konsernin laki- tai compliance-osastolle.

Konsernin compliance-osasto raportoi vuosittain Handelsbanken-konsernissa ilmenneet olennaiset eturistiriidat hallituksen riskivaliokunnalle. Raportissa on selvitys tunnistetuista olennaisista eturistiriidoista sekä kuvaus siitä, miten ne on käsitelty tai ehkäisty.