Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

 - Handelsbanken.se

Principal Adverse Impacts

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (tiedonantovelvollisuus, SFDR) pyrkii kuluttajansuojan vahvistamiseen laajennettujen kestävyystietojen avulla. Sääntely asettaa lisävaatimuksia vastuullisuustyön läpinäkyvästä tiedonannosta meille pankkina ja täyden valtakirjan varainhoitajana, ja siten parantaa kuluttajien mahdollisuutta vertailla rahoitustuotteita ja tehdä hyvin perusteltuja sijoituspäätöksiä.

Yksi sääntelyn vaatimuksista on ilmoittaa niin kutsutuista pääasiallisista haitallisista vaikutuksista liittyen eri kestävyystekijöihin. Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan suurempia negatiivisia vaikutuksia eri kestävyystekijöihin, joita sijoituksillamme voi olla tai on. Alla oleva ilmoitus (ruotsiksi) seuraa asetettuja vaatimuksia. Alla myös suomenkielinen tiivistelmä.