Tunnistusperiaatteet

Palveluntarjoaja

Svenska Handelsbanken AB
Yhtiömuoto: julkinen pankkiosakeyhtiö
Hallituksen kotipaikka: Tukholma
Rekisteröity Ruotsin rahoitustarkastuksen pitämässä pankkirekisterissä
Organisaationumero: 502007-7862

Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta
Y-tunnus: 0861597-4
Osoite: Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki
Puhelin: 010 444 11

Kaikki Handelsbankenin konttorit hoitavat tunnistuspalveluun liittyvää asiakaspalvelua. Konttoreiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.handelsbanken.fi.

Tarjottava palvelu

Handelsbankenin tunnistuspalvelu on vahvasta sähköisestä tunnistamisesta annetun lain (617/2009) mukaista vahvaa sähköistä tunnistamista. Handelsbankenin tunnistuspalvelun avulla yritykset tai yhteisöt voivat sähköisessä asiointipalvelussaan tunnistaa henkilön, joka käyttää Handelsbankenilta saamaansa vahvan sähköisen tunnistamisen tunnistusvälinettä.

Henkilö tunnistetaan Handelsbankenin pankkitunnuksilla. Pankkitunnuksia voi käyttää tunnistamiseen vain, jos henkilöllä on pankin asiakasrekisteriin merkitty suomalainen henkilötunnus. Pankkitunnukset ovat pankin kulloinkin määrittelemät ja pankin henkilölle osin tai kokonaan toimittamat todentamistekijät, kuten käyttäjätunnus, avaintunnuskortti, vahvistussovellus, tunnuslukulaite, PIN-koodi tai muu pankin hyväksymä vahvistusväline tai -menetelmä.

Handelsbanken kuuluu vahvasta sähköisestä tunnistamisesta annetussa laissa määriteltyyn vahvan sähköisen tunnistamisen luottamusverkostoon. Handelsbanken toimii luottamusverkostossa tunnistusvälineen tarjoajana ja tunnistusvälityspalveluna oman tunnistusvälineensä osalta.

Handelsbankenin tunnistuspalvelun vaatimuksenmukaisuus arvioidaan säännöllisesti Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaisesti. Pankin sisäinen tarkastus tarkastaa pankissa tehtävät toiminnot. Sisäinen tarkastus on riippumaton tarkastuselin, joka raportoi pankin hallitukselle. Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymä tietoturvallisuuden arviointilaitos tarkastaa pankin alihankkijan toiminnot.

Tunnistuspalveluun sovelletaan Liikenne- ja viestintäviraston antamaa suositusta 216/2017S Tunnistuspalvelun luottamusverkoston käytännesäännöistä sekä Handelsbankenin tietosuojaperiaatteita henkilötietojen käsittelyssä (www.handelsbanken.fi/fi/tietosuoja/henkilotietojen-kasittely).

Tunnistuspalvelu on varmuustasoltaan eIDAS- asetuksen (EU 910/2014) mukainen korotettu taso.

Sähköisiä asiointipalveluja tarjoava yritys tai yhteisö (jäljempänä "Asiointipalvelun tarjoaja") voi sopia tunnistuspalvelusta vahvan sähköisen tunnistamisen luottamusverkostoon kuuluvan tunnistusvälityspalvelun tarjoajan kanssa.

Handelsbankenin tunnistuspalvelun käyttöoikeuden toimitusehdot vahvan sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa toimiville välityspalveluille ovat saatavilla sivulla www.handelsbanken.fi/fi/yritysasiakkaat/sahkoiset-palvelut/verkkopalvelut/tunnistuspalvelu.

Tunnistusvälityspalvelu välittää tunnistuspyynnön Handelsbankenille, joka tunnistaa henkilön ja välittää henkilön nimen ja henkilötunnuksen tunnistusvälityspalvelulle. Tunnistusvälityspalvelu välittää henkilön tunnistetiedot edelleen asiointipalvelulle.

Asiointipalvelun tarjoaja ja henkilö voivat keskenään sopia pankkitunnuksilla tehtävän toimien ja sähköisen allekirjoituksen oikeusvaikutuksista Asiointipalvelun tarjoajan palvelussa. Handelsbanken ei vastaa Asiointipalvelun tarjoajan ja pankkitunnuksilla tunnistautuneen henkilön välisen sopimuksen tai muun oikeustoimen pätevyydestä tai sisällöstä.

Henkilön ensitunnistaminen

Henkilö sopii pankkitunnuksista Handelsbankenin kanssa verkkopankkisopimuksella henkilökohtaisesti pankin konttorissa. Pankki todentaa henkilön voimassa olevasta Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämästä passista tai henkilökortista, jota voidaan käyttää matkustusasiakirjana.

Ensitunnistamisen edellytyksenä on, että pankki pystyy kohtuudella ja tarvittaessa julkisista lähteistä varmistumaan esitetyn henkilöllisyystodistuksen aitoustekijöistä.

Ensimmäiset pankkitunnukset luovutetaan henkilölle henkilökohtaisesti.

Palvelun hinnoittelu

Kulloinkin voimassa oleva palveluhinnasto on saatavissa Handelsbankenin konttoreista ja verkkosivuilta www.handelsbanken.fi.

Sulkupalvelun tiedot

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava, jos pankkitunnukset katoavat.

Ilmoituksen voi tehdä soittamalla sulkupalveluun, puh. 020 333 (24 h/vrk). Pankkipäivinä katoamisilmoituksen voi tehdä myös pankin konttoriin tai asiakaspalveluun, puh. 010 444 2442 (0,084 euroa/min).

Tärkeimmät yhteistyökumppanit

Oy Samlink Ab hallinnoi teknisesti Handelsbankenin tunnistuspalvelua.

Valvova viranomainen

Handelsbankenin valvova viranomainen on Ruotsin Finanssivalvonta (www.fi.se). Finanssivalvonnan yhteystiedot ovat Finansinspektion, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Liikenne- ja viestintävirasto (www.traficom.fi) valvoo Handelsbankenin toimintaa tunnistamispalvelun osalta. Viraston yhteystiedot ovat Erik Palménin aukio 1, PL 313, 00561 Helsinki.

5.12.2019 (versio 1.0)