1. Företag
  2. /
  3. Finansiering
  4. /
  5. Bankgarantier

Bankgarantier

Om företaget köper, ger en bankgaranti mer trovärdighet i samband med en affär. Om företaget säljer, minskar bankgarantin kreditrisken.
fulfilled criterias

Inhemsk bankgaranti

Bankgarantin är ett löfte om att skyldigheterna i avtalet fullgörs. En bankgaranti kan ställas som säkerhet för till exempel en varuleverans, en köpesumma eller en hyresbetalning. Handelsbanken förbinder sig att betala i företagets ställe.

the globe

Utländska bankgarantier

I en bankgaranti som gäller utrikeshandel är förmånstagaren företagets utländska avtalspart.

Bankgarantilimit

Om företaget ofta behöver garantier är bankgarantilimit en praktisk lösning. Företaget kan beställa garantier inom ramen för en avtalad limit utan separata motförbindelser. Limiten omfattar såväl inhemska som utländska bankgarantier.