Bankgarantier

Om företaget köper, ger en bankgaranti mer trovärdighet i samband med en affär. Om företaget säljer, minskar bankgarantin kreditrisken.

Vilka slags garantier kunde ditt företag behöva?

En skogsmaskin jobbar på i en gallrad skog.

En bankgaranti är ett bra arbetsredskap när ni vill få skjuts åt försäljningen eller hantera riskerna.

Om den andra parten i er affär inte känner ditt företag, kan en bankgaranti ökar trovärdigheten. Om du i inte känner den andra affärsparten, kan en bankgaranti minska din risk.


fulfilled criterias

Inhemsk bankgaranti

Bankgarantin är ett löfte om att skyldigheterna i avtalet fullgörs. En bankgaranti kan ställas som säkerhet för till exempel en varuleverans, en köpesumma eller en hyresbetalning. Handelsbanken förbinder sig att betala i företagets ställe.

the globe

Utländska bankgarantier

I en bankgaranti som gäller utrikeshandel är förmånstagaren företagets utländska avtalspart.

Bankgarantilimit

Om företaget ofta behöver garantier är bankgarantilimit en praktisk lösning. Företaget kan beställa garantier inom ramen för en avtalad limit utan separata motförbindelser. Limiten omfattar såväl inhemska som utländska bankgarantier.