Kännedom om företagskunder

Handelsbanken är skyldig att identifiera och känna sina företagskunder. Därför samlar vi in information om ditt företag i början av och under hela kundrelationen.
-

Fyll i uppgifterna om ditt företag

Varför ber vi om uppgifter om ditt företag?

Handelsbankens varumärke är personlig, lokal och ansvarsfull betjäning. Ju bättre vi känner ert företag och dess behov, desto bättre kan vi erbjuda lösningar som passar er. 

Med vår egen verksamhet strävar vi efter att säkerställa våra kunders ekonomiska intressen och skydda dem mot olaglig verksamhet, såsom olika slags bedrägerier, till exempel nätfiske och identitetsstölder.

Vi som bank har också enligt lagen skyldighet att identifiera och känna våra kunder. Vi måste kunna verifiera din identitet utifrån tillförlitliga verifieringshandlingar. Vi fastställer också vilka banktjänster ert företag behöver och hur ni använder dem.

Uppdatering av företagets uppgifter

Om det är aktuellt att uppdatera ditt företags uppgifter har vi skickat ett brev till dig med ett kundinformationsformulär och ett portobetalt returkuvert. Vänligen returnera det ifyllda formuläret till oss per post. Tack för ditt samarbete!

Kännedom förutsätter identifiering

Att fastställa identiteten

Kundens identitet fastställs med hjälp av en identitetshandling, som är giltigt och utfärdad av myndighet, som pass eller identitetskort. Enligt finsk lag ska banken arkivera en kopia av den handling som bekräftat kundens identitet eller tillräckliga uppgifter om handlingen.

Godkända identitetshandlingar: 

 • En tydlig färgkopia eller ett tydligt färgfoto av ett giltigt pass (hela uppslaget)
 • Tydliga färgkopior eller tydliga färgfoton av båda sidorna av ett giltigt finskt identitetskort (fram- och baksida). Ett identitetskort utfärdat av en myndighet i ett EES-land, Schweiz eller San Marino, som kvalificerar sig som resehandling, accepteras också som identifieringshandling.

Du har väl noterat att ett körkort, ett resedokument för flykting, ett främlingspass eller ett FPA-kort med fotografi inte längre duger som identitetshandling.


Frågor och svar om kundkännedom

Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svaret på din fråga, vänligen kontakta vår kundtjänst, tfn 010 444 2545.
 • Förutsättningen för att banken ska kunna skapa och upprätthålla en kundrelation är att banken känner sin kund.

  Den bakomliggande orsaken är att bankerna har lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Vår skyldighet är att veta hur bankens produkter och tjänster används. Också verifiering av kundens identitet är vår skyldighet. Därför samlar vi in och registrerar uppgifter om våra kunder regelbundet.

  Bankerna har en nyckelposition då det gäller att motarbeta finansiering av penningtvätt och terrorism. Vår skyldighet är att se till att banken inte används som kanal för finansiering av penningtvätt och terrorism.

 • Lagen* kräver att bankerna känner sina kunder väl och kan identifiera dem. Det förutsätter att bankerna samlar in tillräckliga uppgifter om företags- och samfundskundernas verksamhet, ekonomiska ställning, ägare och verkliga förmånstagare, bankärenden och grunden för banktjänsterna. Banken måste också utreda om det bland de verkliga förmånstagarna finns personer i politiskt utsatt ställning (PEP), en sådan persons familjemedlemmar eller bolagsmän.

  *Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (28.6.2017/444)

 • I egenskap av ansvarsfull aktör vill vi för vår del främja finansieringsbranschens pålitlighet och göra vad vi kan för att motarbeta ekonomisk brottslighet. Genom att överlåta de begärda uppgifterna stöder du oss i denna uppgift. Samtidigt hjälper du oss att skydda ert företag mot ekonomiska oegentligheter.

  När vi känner dig och ert företag kan vi förstå grunderna för er normala verksamhet samt upptäcka och utreda avvikande verksamhet. 

  Vi uppdaterar era uppgifter också för att hindra olika slags identitetsstölder och andra oegentligheter.

 • Vi frågar olika uppgifter, till exempel personuppgifter och uppgifter om ert företags verksamhet. Vi ber er hålla kunduppgifterna à jour.

 • Företagets representanter och verkliga förmånstagare måste lämna dessa uppgifter. Dessutom begär vi uppgifter av personer som använder företagets nättjänster.

 • I egenskap av bank har vi enligt lagen rätt att vägra fortsätta tjänsten om vi av kunden inte får tillräckliga uppgifter för kundkännedom.

  Om vi trots påminnelser inte får de begärda uppgifterna eller utredningarna inom den utsatta tiden, kan vi vara tvungna att begränsa de tjänster som ert företag använder eller i sista hand säga upp kundrelationen.

  Vi ber er se till att företagets uppgifter alltid är aktuella.

 • Ja. Alla banker som är verksamma i Finland har lagstadgad skyldighet att regelbundet samla in och registrera uppgifter om sina kunder samt verifiera kundens identitet. Skyldigheten gäller också dem som använder nätbanken för företag.

 • Ja. Banken måste ställa alla kunder dessa frågor. Frågorna ställs inte alltid alla kunder samtidigt.

 • Vårt företag har varit er kund redan länge, varför ombeds jag lämna dessa uppgifter nu?

  Vi frågar dessa uppgifter regelbundet för att vi ska kunna betjäna ert företag så bra som möjligt i olika situationer. Uppgifterna måste hållas aktuella under hela kundrelationen. Genom att begära uppgifter och utredningar kan vi förstå grunderna för våra kunders normala verksamhet samt upptäcka och utreda avvikande verksamhet.

 • Banken måste samla in tillräckliga uppgifter om kunden då kundförhållandet läggs upp och banken är skyldig att uppdatera uppgifterna hela tiden så länge kundförhållandet varar. Vi ställer frågor när ni blir vår kund och regelbundet under hela kundförhållandet.

 • De uppgifter som du lämnar banken registreras i våra kundregister. På detta sätt säkerställer vi att uppgifterna är korrekta och aktuella. 

  Med hjälp av uppgifterna kan vi upptäcka och utreda eventuell avvikande verksamhet. På detta sätt säkerställer vi att användningen av nätbanken är trygg.

  All information och alla handlingar banken får, hanteras konfidentiellt, enligt bankens tystnadsplikt och dataskyddslagstiftningen.

  De uppgifter vi samlat in för att uppfylla de skyldigheter som banken enligt lagen har, används endast för detta ändamål. Vi utnyttjar inte dessa uppgifter till exempel för marknadsföringsändamål.

  Behandling av personuppgifter i Handelsbanken

 • En verklig förmånstagare är en fysisk person, som endera direkt eller indirekt äger över 25 % av företaget/samfundet eller som direkt eller indirekt använder mera än 25 % av rösträtten i företaget och som har rätt att utse eller avskeda majoriteten av bolagsstyrelsens medlemmar. En person som på annat sätt utövar verkligt inflytande i företaget/samfundet kan också anses vara en verklig förmånstagare.

  Om ingen äger mer än 25 % av företaget/samfundet eller på annat sätt utövar verkligt inflytande, räknas alla medlemmar i bolagets styrelse, alla ansvariga bolagsmän eller vd eller annan person i motsvarande ställning som verkliga förmånstagare.

 • Enligt finsk lagstiftning är det obligatoriskt för en bank att utreda om en kund eller en verklig förmånstagare till kunden innehar en politiskt inflytelserik position, eller om personen är en familjemedlem till eller närstående affärspartner till en sådan individ.

  En politiskt inflytelserik person är en fysisk person som innehar en viktig offentlig post i Finland eller i något annat land, till exempel som statschef, minister, parlamentsledamot, medlem i styrande organ i politiskt parti, ledamot i högsta domstolen, ledamot i direktionen för centralbanken, ambassadör, officer i försvarsmakten med minst generalsgrad eller som medlem i förvaltningen, ledningen eller övervakningen för ett statligt majoritetsägt företag eller en statlig affärsverksamhet.

 • Tecknaren av företagets firmanamn kan utse dem som använder företagets nätbank och vilka banktjänster de använder. 

  Företagets nätbankskoder är personliga. Om företaget har flera medarbetare som använder företagets nätbank, avtalar vi om behörigheterna för alla separat.

 • När du sköter ärenden i nättjänsten kan du identifiera dig till exempel genom att använda ett starkt elektroniskt identifieringsverktyg såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Begäran om aktuella kunduppgifter under år 2024

En kvinna som sitter på en stol och tittar på kameran,

Vi ber regelbundet våra kunder uppdatera uppgifterna om identitet och bankärenden för att allt ska förlöpa smidigt och säkert.

Kunduppgifterna för en del av våra kunder går ut under år 2024. Vi kontaktar dig alltså vid behov för en uppdatering av både dem och identitetshandlingarna.