1. Företag
  2. /
  3. Riskhantering
  4. /
  5. Företagets valutarisker

Företagets valutarisker

Ett företag som bedriver utrikeshandel exponeras ofta mot valutarisk.
Två cirklar med dollartecken i och mellan cirklarna pilar.

Valutakurserna påverkar företagets resultat

Om ditt företag har betalningar eller fordringar i valuta exponeras det mot valutakursrisk. Kurssvängningarna i valutan påverkar företagets konkurrenskraft och det blir svårare att fastställa kassaflödets värde i valuta.

Med skydd mot valutarisker hanterar ditt företag kurssvängningarna lätt och flexibelt.

Med skydd mot valutarisker kan företaget:

  • säkerställa att den budgeterade kursen inte överskrids.
  • undvika oönskade resultatsvängningar.
  • minska valutaexponeringen och säkra prissatta marginaler.

Alternativa lösningar inom valutahandel

Spot eller avistavalutahandel - Som ledande marknadsaktör på den nordiska valutamarknaden kan Handelsbanken erbjuda ett konkurrenskraftigt pris samt förstahandsinformation om valutakursernas rörelser och de händelser som påverkar dem.

Valutatermin eller långsiktigt skydd mot valutaexponering - Det traditionella sättet att skydda företagets framtida valutaflöden är att köpa eller sälja valuta i förväg med terminer. Terminens kurs baserar sig på valutaparets spotkurs och på räntedifferensen mellan dessa valutor under tidsperioden i fråga.

Valutaswap eller finjustering av valutatermin - Med en valutaswap kan du antingen tidigarelägga eller senarelägga redan överenskomna valutaterminsaffärer och på så sätt kontinuerligt optimera företagets framtida kassaflöden i valuta.

Alternativa lösningar för hanteringen av valutarisker

Non Deliverable Forward  eller syntetisk termin - I reglerade valutasystem är det inte möjligt att normalt köpa eller sälja valuta med terminer då valutan inte är konvertibel. Lösningen är Non Deliverable Forward-terminer. På NFD-terminens förfallodag byter inte banken och kunden valutakapital (som i en normal valutatermin), utan endast differensen mellan terminens avtalade kurs och förfallodagens spotkurs.  

För finländska företag är de intressantaste NDF-marknaderna Indien (rupie) och Brasilien (real). Handelsbankens lokala närvaro i Kina och Indien ger många fördelar för våra företagskunder i fråga om valutaskydd, finansieringslösningar och marknadskännedom.

Valutaoption eller rätt/skyldighet till valutaaffär - Med en valutaoption kan du lägga upp ett skydd mot en oförmånlig kursförändring och samtidigt dra nytta av eventuella gynnsamma förändringar i valutakursen. Optionen har ett visst pris, en premie. Premiens storlek bestäms framför allt av hur länge skydde ska vara i kraft och nivån på det samt valutakursens sannolika volatilitet.

Alternativt skydd eller flexibel termin - Genom att kombinera olika derivat kan vi lägga upp individuella lösningar som effektiviserar riskhanteringen i företaget. Sådana produkter är bl.a. de flexibla terminerna. Med hjälp av dem kan ditt företag hantera valutarisken och samtidigt dra nytta av gynnsamma växlingar i valutakursen.

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet