Hållbarhetsstyrning

Vi har integrerat hållbarhet i våra styrningsprocesser och arbetssätt.
Fyra kollegor sitter och diskuterar

Hållbarhetsorganisation

Hur vi jobbar

För oss på Handelsbanken är det naturligt att hållbarhet har integrerats i beslutsfattande. Ett decentraliserat arbetssätt som är nära kopplat till kundfokus. Vi har även ett särskilt team som bistår och koordinerar allt hållbarhetsarbete i hela banken.

Policyer och riktlinjer

Förutom regler och nationella lagar så har vi tagit fram policyer och riktlinjer. Policyer genomgår årlig revision av styrelsen och riktlinjer stiftas av vd med syfte att komplettera policyerna. Vi publicerar även policyer och riktlinjer för Handelsbankens dotterbolag. 

Kontakt 

Om du vill komma i kontakt med oss gällande bankens hållbarhetsarbete kan du kontakta oss via e-post. Vi har även samlat våra experter för att du lättare ska få kontakt med en expert.

E-post:
sustainability@handelsbanken.se


Hållbarhetsrapportering 

Handelsbankens samlade hållbarhetsrapportering behandlar våra viktigaste hållbarhetsfrågor samt hur vi arbetar med dem. I Års- och Hållbarhetsredovisningen beskrivs olika aktiviteter och resultat för det gångna året. I Sustainability Factbook finns väsentlighetsanalys, detaljerade resultatupplysningar, GRI-index och Handelsbankens Principles for Responsible Banking (PRB) rapportering. Rapporteringen spänner sig över hela koncernen och publiceras årligen. Hållbarhetsredovisningen och Sustainability Factbook är förberedd i enlighet med GRI Standards: ”Core” nivå och är granskad av externa revisorer innan publicering.

Risk

Hållbarhetsrisker kan förekomma överallt i banken.  Det är vårt ansvar att identifiera hållbarhetsrisker och hantera dem, vilket görs med hjälp av etablerade processer för riskhantering. För oss är det viktigt att känna igen och jobba aktivt med riskerna, både för finansiella och legala anledningar men även för bankens rykte. I det arbetet följer vi bankens decentraliserade arbetssätt och låga risktolerans.

Leverantörer

Vi har löpande en dialog med våra leverantörer. När vi tar inköpsbeslut gör vi en bedömning av leverantörernas hållbarhetsarbete. Vi har också en uppförandekod för leverantörer som de ska svara upp till. Vi ser positiva effekter mellan uppförandekoden, den löpande dialogen med våra leverantörer och deras hållbarhetsarbete.

Läs mer

Man och kvinna cyklar över en bro

De globala målen vi fokuserar på

I arbetet för en hållbar framtid så har vi valt att fokusera på sex stycken av UN:s globala målen.

Globala målen