Våra tjänster för värdepappersförmedling och -förvar upphör

Eftersom våra tjänster upphör, måste du välja en annan tjänsteleverantör för handeln med värdepapper och förvaret av dem. Vi presenterar tre alternativ till åtgärder, som du kan välja mellan.
En kvinna och en man tittar på en läsplatta.

I fortsättningen erbjuder vi inte längre tjänster för handel och förmedling av värdepapper eller värdeandelskonton för värdepappersförvar. Vi erbjuder inte heller andra förvarstjänster. De gällande avtalsvillkoren tillämpas så länge du har tillgång till våra tjänster.

Eftersom våra tjänster upphör, måste du välja en annan tjänsteleverantör för handeln med värdepapper och förvaret av dem.

Vi strävar efter att göra övergången möjligast enkel för dig.

Flytta ditt förvar till Nordnet

Tack vare vårt samarbetsavtal med Nordnet kan du avgiftsfritt och på ett enkelt sätt flytta över dina värdepapperstjänster till Nordnet.

Bekanta dig med Nordnets tjänster och produkter på webbsidan: 

Uppsägning av avtal om placeringstjänster och förvar

Vi säger upp dina avtal om placeringstjänster och förvar

Notera, att uppsägningen gäller endast de värdepappersförvar och värdeandelskonton listade på brevet du har fått. Vi säger upp dina tjänster enligt gällande avtalsvillkor så att de upphör när de förs över till ny tjänsteleverantör, dock senast 31.5.2024. Notera att även tomma värdepappersförvar ska avslutas.

Uppsägningen gäller bara direkta värdepappersinnehav. Dina fondinnehav eller din fondhandel berörs inte av att våra placeringstjänster upphör. Fondinnehaven och värdepapperstjänster som ingår i kapitalförvaltningsavtal blir tillsvidare kvar i Handelsbanken. De förs över till S-Banken i slutet av år 2024, när den affären har slutförts.

Eftersom tjänsterna upphör måste du vidta några åtgärder

Två kollegor tittar på en dator

Du har tre alternativ. 

Du kan välja det alternativ som passar dig bäst.

 1. Öppna ett kundförhållande i Nordnet
 2. Flytta ditt förvar till en annan tjänsteleverantör
 3. Sälj dina värdepapper och avsluta ditt förvar

Om du inte flyttar över ditt värdepappersförvar eller säljer dina värdepapper senast 31.5.2024, säljer vi dem och avslutar förvaret och de övriga förmedlingstjänsterna. Som ägare till värdepappren bär du själv risken för värdeminskning och du ansvarar också själv för alla kostnader som försäljning eller inlösen medför inklusive alla skattepåföljder. De pengar som blir över betalar vi in på ditt skötselkonto för värdepapperförvar. 

siffran 1 ikon_130_1_.png

Öppna ett kundförhållande i Nordnet

Om du också i fortsättningen själv vill handla med värdepapper, rekommenderar vi att du väljer Nordnet. 

Öppna ett kundförhållande i Nordnet och fyll i en fullmakt, så överförs ditt värdepappersförvar och anskaffningsuppgifter automatiskt till Nordnet.

Vi överför de inhemska och utländska värdepappren till Nordnet för de kunder som öppnat ett kundkonto där och lämnat en fullmakt för överföringen. Överföringen sker enligt preliminär tidtabell i maj 2024. Samtidigt överförs också informationen om anskaffningspris och -datum.

Att öppna ett kundförhållande i Nordnet och överföringen av värdepappersförvaren är avgiftsfria.

Gör så här:

Gå till webbsidan nordnet.fi/sv/handelsbanken Öppnas i nytt fönster.

 1. Öppna ett nytt värdeandelskonto

  - Vi rekommenderar att du öppnar ett värdeandelskonto i Nordnet snarast möjligt. Alla kundansökningar öppnas inte automatiskt (bland annat för företag, minderåriga, personer i politiskt utsatt ställning), utan de handläggs manuellt och handläggningen kan ta flera veckor.

  - Om du har flera värdepappersförvar i Handelsbanken, måste du öppna ett motsvarande antal värdepapperskonton i Nordnet. 

  - Även om du redan är Nordnets kund, måste du öppna ett nytt värdeandelskonto för överföringen.

 2. Fyll i en digital fullmakt som ger Nordnet rätt till överföringen

  - Med fullmakten ger du Nordnet rätt att be Handelsbanken om de uppgifter om dina innehav som Nordnet behöver, som anskaffningsdatum och anskaffningspris. Utan fullmakt sker det ingen överföring.

  - I fullmakten fyller du i portföljnumret på ditt värdeandelskonto som du öppnade i Nordnet och numret på värdepappersförvaret i Handelsbanken.

  - Om du har flera värdepappersförvar i Handelsbanken, måste du fylla i en fullmakt för vart och ett av dem.

  - För att kunna underteckna fullmakten behöver du nätbankskoder.

  - Numren på dina värdepappersförvar finns i brevet du fått.

Det är viktigt att du fyller i ansökan om kundförhållande och fullmakten digitalt på webbsidan nordnet.fi/sv/handelsbanken Öppnas i nytt fönster. Nordnet accepterar inte handlingar på papper.

Enligt den preliminära tidtabellen kan du lämna värdepappersordrar i Handelsbankens nätbank fram till slutet av april. Genast när överföringen är gjord kan du handla med dina värdepapper i Nordnet.

Portföljrapporterna för tidigare år överförs inte till Nordnet. Vi rekommenderar att du sparar dem eller skriver ut dem i Handelsbankens nätbank innan överföringen.

Notera, att Nordnet inte kan förvara värdepapper eller föra över ett värdepappersförvar, om:

 • det är kopplat en begränsning i avkastningsrätten till värdepappret eller värdeandelskontot
 • kontot enbart innehåller sådana utländska värdepapper, som man inte kan handla med i Nordnet (se listan på nordnet.fi/handelsbanken) eller
 • kontohavaren är ett dödsbo.

I dessa fall ber vi dig välja alternativ 2 eller 3.

Ett enskilt förbjudet värdepapper förhindrar inte att de övriga värdepappren överförs till Nordnet.

Nordnet förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta ansökan om kundförhållande bland annat på grund av brister i kundkännedom eller på grund av restriktioner baserade på bosättningsland. En redogörelse för restriktionerna finns på webbsidan nordnet.fi/sv/handelsbanken Öppnas i nytt fönster.

siffran 2

Flytta ditt förvar till en annan tjänsteleverantör

Tjänsteleverantören du valt sköter om överföringen

Kontakta den tjänsteleverantör du valt och be den sköta om överföringen av ditt värdepappersförvar.

För överföringen behöver du numret på ditt värdepappersförvar och ditt värdeandelskonto. De finns på första sidan i brevet du fått. Om det finns utländska värdepapper i ditt innehav, behövs bland annat också deras ISIN-kod.

Handelsbanken debiterar ingenting för att flytta över ett inhemskt värdeandelskonto men för överföringen av utländska värdepapper debiterar vi enligt vår prislista. Kontrollera också överföringskostnaderna hos den tjänsteleverantör du valt.

Anskaffningsinformation eller portföljrapporter överförs inte.

Notera att i detta alternativ ingår inte överföringen av anskaffningsinformation eller portföljrapporter. 

Efter att förvaret har upphört i Handelsbanken finns inte längre anskaffningsinformationen eller rapporterna i Handelsbankens nätbank, så kom ihåg att ta dem till vara före överföringen till den nya tjänsteleverantören.

siffran 3

Sälj dina värdepapper och avsluta ditt förvar

Om du inte väljer alternativ 1 eller 2, måste du sälja värdepappren i ditt förvar med en säljorder i nätbanken

Om du inte kan handla med dina värdepapper i nätbanken, ber vi dig kontakta ditt bankkontor. När du har sålt ditt innehav, ska du ge ditt bankkontor i uppdrag att avsluta ditt värdepappersförvar. Försäljningen ger endera en försäljningsvinst eller -förlust som beaktas i din beskattning.

Efter att förvaret avslutats kan du inte längre hämta anskaffningsinformationen eller rapporterna i Handelsbankens nätbank, så kom ihåg att spara eller skriva ut dem före det. 

Var hittar du ytterligare information?

En kvinna med en jeansskjorta på sig

Vi ger gärna ytterligare information

Du kan läsa mera om Nordnets tjänster och produkter på webbsidan nordnet.fi/sv/handelsbanken Öppnas i nytt fönster eller i den bifogade broschyren (pdf) Öppnas i nytt fönster

Om du inte hittar svar på dina frågor i broschyren eller på webbsidorna, vänligen kontakta din kontaktperson på kontoret eller vår kundtjänst, tfn 010 444 2442 (lna/msa, öppen må–fr kl. 8–17).

Frågor och svar

 • Du har tre alternativ till åtgärder:
   
  - öppna ett kundförhållande i Nordnet
  - flytta ditt förvar till en annan tjänsteleverantör eller
  - sälj dina värdepapper och avsluta ditt förvar.
 • Du kan kontrollera ditt förvarsnummer i nätbanken. Gå till nätbankens placeringsfliken. Du hittar förvarsnumret genom att klicka på Värdepapper. Du hittar också förvarsnumret i vårt brev daterad 19.1.2024 ("Våra tjänster för värdepappersförmedling och -förvar upphör).
 • Uppsägningen gäller bara direkta värdepappersinnehav.
   
  Dina fondinnehav eller din fondhandel berörs inte av att våra placeringstjänster upphör. Fondinnehaven och värdepapperstjänster som ingår i kapitalförvaltningsavtal blir tillsvidare kvar i Handelsbanken och förs över till S-Banken när affären som offentliggjordes i maj 2023 har slutförts.
 • Om du redan är Nordnets kund måste du öppna ett nytt värdeandelskonto i Nordnet för överföringen, det vill säga en aktie- och fondportfölj. 
 • Nej. Nordnet stoppar en separat överföringsbegäran och hänvisar dig till att delta i den gemensamma massöverföringen. Om du vill sköta överföringen utanför den gemensamma öveföringsprocessen, så innebär det extra kostnader och tilläggsbesvär för dig. 
 • Efter att du öppnat ditt nya konto i Nordnet, kan du få meddelanden, där du uppmanas att börja investera. Du kan ändå inte sätta in pengar på kontot eller göra investeringar. Kontot är låst så att du endast kan se kontot ända tills den gemensamma överföringen av värdepappersförvar från Handelsbanken till Nordnet är gjord. Om du försöker göra insättningar eller investeringar, kontaktar Nordnet dig och ber dig öppna ett nytt värdeandelskonto.
 • Om det i ditt innehav finns Handelsbankens strukturerade produkter, överförs också de till Nordnet i samma centraliserade överföringen om du vill, som andra våra kunders värdepapper.
   
  Kom ändå ihåg att du inte kan sälja dessa produkter genom Nordnet.
   
  Om du har frågor om detta, vänligen kontakta oss. Vi vill försäkra oss om att vi kan erbjuda en lösning för de strukturerade produkterna som passar dig, så att vi kan betjäna dig så bra som möjligt även framöver.
 • Om du inte flyttar över ditt värdepappersförvar eller säljer dina värdepapper före 31.5.2024, säljer vi dem och avslutar förvaret och de övriga förmedlingstjänsterna. 
   
  Som ägare till värdepappren bär du själv risken för värdeminskning och du ansvarar också själv för alla kostnader som försäljning eller inlösen medför inklusive alla skattepåföljder. De pengar som blir över betalar vi in på ditt skötselkonto för värdepapperförvar. 

Bakgrund

Handelsbanken drar sig ur Finland

Tjänsterna för värdepappersförmedling och -förvar upphör eftersom Handelsbanken drar sig ur Finlands marknad. 

Vi meddelade i maj 2023 att tjänsterna för privatkunder och våra kapitalförvaltnings- och investeringstjänster i Finland säljs till S-Banken, tjänsterna för små och medelstora företag säljs till Oma Sparbank och livförsäkringstjänsterna till Fennia Liv. Tjänsterna för värdepappersförmedling och -förvar överförs varken till S-Banken eller Oma Sparbank.

Läs mera: