1. Om banken
  2. /
  3. Organisationen i Finland
  4. /
  5. SHB Liv Livförsäkringsaktiebolag

SHB Liv Livförsäkringsaktiebolag

SHB Liv är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Vårt mål är att skapa långsiktig trygghet för våra kunder.
Sjöklippor och familj

Om SHB Liv

SHB Liv Försäkringsaktiebolag är ett livförsäkringsbolag registrerat i Finland. Bolaget beviljar liv- och pensionsförsäkringar baserade på investeringar. SHB Liv har verksamhet i Finland och via vår filial även i Norge.

Vi har ca 10 000 försäkringstagare i Finland och kapitalet vi förvaltar (försäkringsteknisk avsättning) överstiger 800 miljoner euro (per årsskiftet 2020/21).

Handelsbankens dotterbolag

SHB Liv är en del av Handelsbankenkoncernen: Vi ägs av Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag, ett svenskt livförsäkringsbolag som i sin tur ägs av Svenska Handelsbanken Abp.

HandelsbankenkoncernenÖppnas i nytt fönster

Behöver du en försäkring? 

Vill du bli vår kund eller söker du information om våra produkter och tjänster? Läs om placeringsförsäkringen och -avtalet och pensionsförsäkringen.
Placeringsförsäkring och -avtal
Pensionsförsäkring

Ekonomi och solvens

Bolagets finansiella ställning kan kort och gott beskrivas som stabil och solvent. Vårt kapital överstiger klart lagens krav på minimikapital och bolagets resultat är entydigt positivt.
 
Du kan läsa rapporten om bolagets solvens och finansiella ställning och en sammanfattning av den.

Liv och hållbarhet

Björklöv i skogen

Så jobbar vi hållbart 

Som alla i Handelsbanken så arbetar också vi för en hållbar utveckling genom att beakta både miljö och sociala aspekter.

I våra försäkringsprodukter strävar vi efter att erbjuda ett stort utbud av investeringsobjekt som endera direkt främjar hållbarheten eller vars mål är att investera hållbart.

Analys av investeringsobjekten

Vi väljer de investeringsobjekt som ska erbjudas inom ramen för försäkringarna utgående från deras hållbarhetsrisk. Innehållet i varje investeringsobjekt analyseras regelbundet men också det fondbolag som förvaltar placeringsfonden.

Vi fäster vikt vid fondens innehåll och följer upp hur fonden och det fondbolag som förvaltar den uppfyller de normer och konventioner som gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, bekämpningen av korruption och kontroversiella vapen.


Att välja bort och en aktiv dialog

Objekt som innebär en hållbarhetsrisk

De investeringsobjekt som inte uppfyller SHB Livs krav på hållbarhet, godkänns inte som investeringsobjekt inom ramen för våra försäkringar. SHB Liv godkänner endast sådana placeringsfonder, som inte investerar i kontroversiella vapen eller kärnvapen.

Största delen av fonderna vi erbjuder som investeringsobjekt placerar inte heller i fossila bränslen (stenkol, olja eller jordgas).

Vilka andra väljs bort?

Också objekt, där hållbarhetsrisken anses för stor kan väljas bort. Detta är fallet i synnerhet då företaget fortsätter med en verksamhet som strider mot våra principer eller om den förhöjda hållbarhetsrisken inte åtgärdas efter att vårt fondbolag varit i kontakt.

Fondvalskommittén i SHB Liv förbereder beslutsförslag om exkluderande av fond. Det slutliga beslutet fattas av bolagets vd.


Ta kontakt

Handelsbanken fungerar som förmedlare av våra försäkringar och svarar också för vår kundtjänst.

Om du har frågor om våra försäkringar, om du ska teckna en försäkring eller om du har andra frågor så ber vi dig kontakta din kontaktperson i Handelsbanken eller ditt bankkontor.