1. Om banken
 2. /
 3. Organisationen i Finland
 4. /
 5. SHB Liv Livförsäkringsaktiebolag

SHB Liv Livförsäkringsaktiebolag

SHB Liv är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Vårt mål är att skapa långsiktig trygghet för våra kunder.
Sjöklippor och familj

Om SHB Liv

SHB Liv Försäkringsaktiebolag är ett livförsäkringsbolag registrerat i Finland. Bolaget beviljar liv- och pensionsförsäkringar baserade på investeringar. SHB Liv har verksamhet i Finland och via vår filial även i Norge.

Vi har ca 10 000 försäkringstagare i Finland och kapitalet vi förvaltar (försäkringsteknisk avsättning) överstiger 800 miljoner euro (per årsskiftet 2020/21).

Handelsbankens dotterbolag

SHB Liv är en del av Handelsbankenkoncernen: Vi ägs av Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag, ett svenskt livförsäkringsbolag som i sin tur ägs av Svenska Handelsbanken Abp.

HandelsbankenkoncernenÖppnas i nytt fönster

Behöver du en försäkring? 

Vill du bli vår kund eller söker du information om våra produkter och tjänster? Läs om placeringsförsäkringen och -avtalet och pensionsförsäkringen.
Placeringsförsäkring och -avtal
Pensionsförsäkring

Ekonomi och solvens

Bolagets finansiella ställning kan kort och gott beskrivas som stabil och solvent. Vårt kapital överstiger klart lagens krav på minimikapital och bolagets resultat är entydigt positivt.
 
Du kan läsa rapporten om bolagets solvens och finansiella ställning och en sammanfattning av den.

Liv och hållbarhet

Så jobbar vi hållbart 

Som alla i Handelsbanken så arbetar också vi för en hållbar utveckling genom att beakta både miljö och sociala aspekter.

I våra försäkringsprodukter strävar vi efter att erbjuda ett stort utbud av investeringsobjekt som endera direkt främjar hållbarheten eller vars mål är att investera hållbart.

SHB Liv stödjer internationella initiativ och riktlinjer som har som gemensamt syfte att uppmuntra och underlätta hållbart företagande. SHB Liv har genom Handelsbanken undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) och står även bakom det frivilliga FN-initiativet Global Compact.

Policy för hållbarhet (pdf)
Policy för ansvarsfulla investeringar (pdf)

Analys av investeringsobjekten och beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

SHB Liv Försäkringsaktiebolag beaktar i investeringserbjudandet investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Med hållbarhetsfaktorer avses påverka till miljö, samhället och medarbetare, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi väljer de investeringsobjekt som ska erbjudas inom ramen för försäkringarna utgående från deras hållbarhetsrisk. Innehållet i varje investeringsobjekt analyseras regelbundet men också det fondbolag som förvaltar placeringsfonden.

SHB Liv använder indikatorer inom exempelvis områdena växthusgasutsläpp, sociala och arbetsrättsliga frågor, mänskliga rättigheter, miljö, bekämpning av korruption och mutor för att identifiera och prioritera investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Exempel på indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer:

 • Koldioxidavtryck
 • Exponering mot bolag verksamma inom fossila bränslesektorn
 • Exponering mot bolag som agerat i strid med UN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella bolag  
 • Bristande rutiner för systematisk uppföljning och övervakning av integrering av hållbarhet i investeringsverksamheten exempelvis genom överträdelser av bestämmelserna i UN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella bolag 
 • Jämställdhet i ledande positioner på fond och fondbolagsnivå
 • Exponering mot kontroversiella vapen

Att välja bort och en aktiv dialog

Objekt som innebär en hållbarhetsrisk eller negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

I SHB Livs arbete beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på tre huvudsakliga sätt. Genom att;

 • Välja in kapitalförvaltningsleverantörer som bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete och som integrerar hållbarhet i sina produkters investeringsprocesser.
 • Välja bort investeringar i företag, fonder och stater som inte lever upp till Handelsbanken Livs krav på hållbarhet. 
 • Påverka kapitalförvaltningsleverantörer att aktivt bidra till hållbar utveckling genom dialog.

De investeringsobjekt som inte uppfyller SHB Livs krav på hållbarhet, godkänns inte som investeringsobjekt inom ramen för våra försäkringar. SHB Liv godkänner endast sådana placeringsfonder som inte investerar i kontroversiella vapen eller kärnvapen.

Största delen av fonderna vi erbjuder som investeringsobjekt placerar inte heller i fossila bränslen (stenkol, olja eller jordgas).

Vilka andra väljs bort?

En objekt där hållbarhetsrisken anses för stor kan väljas bort från vår placeringsutbud. Detta är fallet i synnerhet då företaget fortsätter med en verksamhet som strider mot våra principer eller om den förhöjda hållbarhetsrisken inte åtgärdas efter att vi har varit i kontakt med fondbolaget.

Under 2020-2021 har vi valt bort flera placeringsfonder som vi har bedömt vara i strid mot våra hållbarhetsriktlinjer. Vi har informerat de kunder som har haft dessa fonder i deras försäkringar och riktad placeringarna till motsvarande fonder som både är hållbara och motsvarar kundens tidigare fond ur sitt risknivå och placeringspolicy.

Fondvalskommittén i SHB Liv förbereder beslutsförslag om exkluderande av fond. Det slutliga beslutet fattas av bolagets vd.


Ta kontakt

Handelsbanken fungerar som förmedlare av våra försäkringar och svarar också för vår kundtjänst.

Om du har frågor om våra försäkringar, om du ska teckna en försäkring eller om du har andra frågor så ber vi dig kontakta din kontaktperson i Handelsbanken eller ditt bankkontor.