1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Ansvarsbegränsning

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, i fortsättningen kallad Handelsbanken, Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors. Tfn 010 444 111. FO-nummer: 0861597-4.

Följande material är inte är en investeringsanalys enligt de krav som finns i lagar och författningar kring investeringsanalyser, vilket innebär att rekommendationerna inte har utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysernas oberoende och att rekommendationerna inte omfattas av några förbud mot handel före spridningen av investeringsanalyserna.

Presentationen utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Den historiska avkastningen för ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i instrumentet kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skattebehandlingen beror på varje kunds individuella omständigheter. Skattebehandlingen kan förändras i framtiden.

Handelsbankens fondexempel är tagna ur fondurvalet som tillhandahålls av Handelsbanken Fonder AB. I Handelsbankens kontor och på www.handelsbanken.fi/fonder finner du informationsbroschyrerna. Där finns också faktablad på finska och svenska.

De företagsspecifika analyserna baserar sig på analyser gjorda av Handelsbankens analytiker. Analyserna kan fås i Handelsbankens kontor.

In English

This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.