Vastuullisuuteen liittyvät lisätiedot

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet salkunhoidossa
Tuulivoimalat rannikolla.

Vastuullisuus salkunhoidossa

Vastuullisuuteen liittyvät lisätiedot

Handelsbanken Suomen varainhoidon täyden valtakirjan varainhoitosalkkuja hoitavat paikalliset salkunhoitajat tukenaan Handelsbanken Fonder -rahastoyhtiön kansainvälisistä asiantuntijoista koostuva allokaatioryhmä.

Alla olevat tiedot esitetään EU:n asetuksen 2019/2088, Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) sekä EU:n asetuksen 2020/852, Asetus kestävää sijoittamista helpottavasta kehityksestä (EU-taksonomia), mukaisesti.

Ennakkotiedot 2023

Täyden valtakirjan varainhoito
Artikla 8

Täyden valtakirjan varainhoitosalkkujen ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

  • Täyden valtakirjan varainhoitosalkut edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla pääasiassa rahastoihin, kestäviin joukkolainoihin tai yhtiöihin (sekä yhtiöiden liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin), joiden taloudellisten toimien arvioidaan edesauttavan Agenda 2030:n mukaisia ympäristö- ja/tai yhteiskuntatavoitteita ja/tai joilla on EU-taksonomian mukaista toimintaa.
  • Varainhoitosalkut edistävät ympäristöön liittyviä ominaisuuksia poissulkemalla sekä suorista että epäsuorista sijoituksista yhtiöitä, joiden liiketoiminta kytkeytyy fossiilisiin polttoaineisiin, ja yhtiöitä, jotka toimivat ympäristöasioissa kansainvälisiä normeja ja sopimuksia vastaan.
  • Yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistetään poissulkemalla sekä suorista että epäsuorista sijoituksista yhtiöitä, jotka toimivat seuraavilla toimialoilla: kielletyt aseet, ydinaseet, aseet ja sotamateriaali, alkoholi, tupakka, kannabis, aikuisviihde ja kaupallinen peliteollisuus. Poissulkemista sovelletaan myös yhtiöihin, jotka rikkovat ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin, tai korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia. 
  • Salkunhoito huomioi pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (Principle Adverse Impact, PAI), jotka liittyvät ympäristöön ja ilmastoon, ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan. 
  • Täyden valtakirjan varainhoitosalkut ovat aktiivisesti hallinnoituja. Vertailuindeksiä ei ole valittu siten, että varainhoitosalkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät tavoitteet saavutetaan.

Ei erityistä tavoitetta vastuullisille sijoituksille

Täyden valtakirjan varainhoitosalkut edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta niiden tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että salkut ottavat huomioon muun muassa ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet sekä tasa-arvon toteutumisen. Salkut voivat myös sijoittaa vastuullisiin sijoituksiin, jotka on määritelty EU:n asetuksessa 2019/2088, Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR). 

Vastuullisuusriskien huomioiminen sijoituspäätöksissä

Handelsbanken huomioi vastuullisuusriskit täyden valtakirjan varainhoitosalkkujen hoidossa. Vastuullisuusriskit otetaan huomioon salkunhoitajan valikoidessa ja arvioidessa rahastoja ja rahastoyhtiöitä. Taloudellisten tietojen lisäksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyviin hallintotapoihin (ESG) liittyvät kysymykset ovat osa sijoituspäätöstä. Täyden valtakirjan varainhoitosalkut seuraavat Handelsbanken-konsernin vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä ja linjauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että poissuljemme toimialat ja yhtiöt, joiden vastuullisuusriskit tai pääasialliset haitalliset vaikutukset eri vastuullisuusalueilla ovat kohonneet. Arviomme mukaan poissulkeminen vaikuttaa positiivisesti tuottoon ja vähentää negatiivisia vaikutuksia. 

Miten vastuulliset sijoitukset edistävät vastuullisuustavoitteita aiheuttamatta merkittävää haittaa jollekin toiselle vastuullisuustavoitteelle?

Täyden valtakirjan varainhoitosalkkujen vastuulliset sijoitukset tehdään pääasiassa rahastoihin, vastuullisiin joukkolainoihin tai yhtiöihin (sekä yhtiöiden liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin), joiden taloudellisten toimien arvioidaan edesauttavan yhtä tai useampaa Agenda 2030:n ympäristö ja/tai yhteiskuntatavoitetta tai joilla on EU-taksonomian mukaista toimintaa. Ympäristö- ja yhteiskuntatavoitteet määritellään Agenda 2030:n globaalien tavoitteiden perusteella. Vastuullisiksi sijoituksiksi lasketaan yhtiöt, joiden taloudelliset toimet edistävät yhtä ympäristö- tai yhteiskuntatavoitetta eivätkä samanaikaisesti estä kestävää kehitystä muiden arvoketjunsa osien kautta (”ei merkittävää haittaa” -periaate). Varmistuakseen näiden ehtojen täyttymisestä salkunhoitaja käyttää seuraavia menetelmiä:

  1. poissulkemiskriteerit suoraan ja epäsuorasti rahastojen kautta yhtiöille, joiden toiminta kytkeytyy kiistanalaisiin toimialoihin sekä tietyt PAI-indikaattorit (engl.PAI, Principal Adverse Impact), kuten fossiiliset polttoaineet ja kiistanalaiset aseet

  2. poissulkemiskriteerit suoraan ja epäsuorasti rahastojen kautta yhtiöille, joiden on todettu toimivan vastoin kansainvälisiä normeja ja sopimuksia

  3. arvio siitä, ettei sijoitus aiheuta merkittävää haittaa kestävyystekijöihin (PAI) 

  4. arvio siitä, millaisiin tuotteisiin ja palveluihin yhtiön toiminta muutoin liittyy, sekä siitä, voidaanko näiden katsoa merkittävästi haittaavan kestävää kehitystä

  5. rahastojen valintaprosessin yhteydessä tehtävä analyysi ja arvio siitä, miten kunkin rahaston rahastonhoitaja tyydyttävällä tavalla voi varmistaa, että kestävät sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa. Salkunhoitaja tutkii mahdollisuuksien mukaan myös sijoituskohteena olevien rahastojen omistukset ylläolevien kriteerien perusteella.

Sijoitusstrategia

Vastuullisuusanalyysi

Vastuullisuus on kiinteä osa salkunhoitajien tekemää sijoitusanalyysia, jossa kutakin sijoitusta tutkitaan tarkasti vastuullisuusnäkökulmasta. Rahastojen valinnassa arvioidaan esimerkiksi, millä tavalla rahastonhoitaja toimii, miten rahastonhoito huomioi vastuullisuuskysymykset ja liittää ne osaksi rahaston rakennetta. Lisäksi analysoidaan rahaston strategia ja riskit, yhteiskunnallinen ja ympäristöön liittyvä vaikuttaminen sekä esimerkiksi vaikuttavuusvuoropuhelut. Analyysi sisältää rahaston vastuulliset sijoitukset, hyvän hallintotavan periaatteet sekä kestävyystekijöihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten huomioimisen, ja se perustuu rahastoyhtiön, ulkoisten lähteiden ja oman analyysitoiminnan tuottamaan tietoon.

Vuoropuhelu rahastoyhtiöiden kanssa

Salkunhoitaja käy varainhoitosalkun sijoitusstrategian mukaisesti vuoropuhelua ulkoisten rahastoyhtiöiden kanssa varmistaakseen, että sijoituksen kohteena oleva rahasto soveltaa jatkuvasti varainhoitosalkulle asetettuja poissulkemiskriteerejä.

Poissulkemisstrategia

Täyden valtakirjan varainhoitosalkut noudattavat vastuullisuusvaatimuksia soveltamalla poissulkemisstrategiaa. Strategia kattaa sijoitukset, suoraan tai epäsuorasti rahastojen kautta, yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin seuraavilla toimialoilla: kielletyt aseet, ydinaseet, aseet ja sotamateriaali, alkoholi, tupakka, kannabis, aikuisviihde, kaupallinen pelitoiminta, fossiilisten polttoaineiden valmistus ja jakelu sekä yhtiöt, joiden on todettu toimivan vastoin kansainvälisiä normeja ja sopimuksia, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, ympäristöön, työoikeuteen tai korruption ja lahjonnan torjuntaan.

Miten arvioimme, että kohdeyhtiöt toimivat hyvän hallintotavan mukaisesti?

Poissulkemalla – suoraan ja epäsuorasti – rahastojen kautta sijoitukset yhtiöihin, joiden on todettu toimivan vastoin kansainvälisiä normeja ja sopimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi verotukseen, työtekijöiden oikeuksiin tai korruption torjuntaan. Lisäksi varmistetaan, että sijoituskohteena olevat yhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja. Normiperusteisen poissulkemisen lisäksi salkunhoitaja käyttää sisäistä analyysityökalua, jonka avulla arvioidaan sijoituskohteena olevien yhtiöiden hyviin hallintotapoihin liittyviä käytäntöjä, mukaan lukien yhtiön hallintotapaan liittyvät seikat, kuten suhteet työntekijöihin, korvaukset, johtaminen ja hallintorakenteet sekä verolainsäädännön noudattaminen. Mikäli analyysityökalu tunnistaa puutteita, salkunhoitaja voi analyysin tulosten perusteella aloittaa vuoropuhelun ja toteuttaa aktiivista omistajaohjausta tai vaihtoehtoisesti poissulkea rahaston, jos puutteiden katsotaan olevan merkittäviä. Rahastoihin tehtävien sijoitusten osalta osana valintaprosessia arvioidaan myös rahaston hyvien hallintotapojen arviointiin liittyvät periaatteet.

Vastuullisten sijoitusten osuus

1. tammikuuta 2023 alkaen täyden valtakirjan varainhoidon mallisalkut sisältävät vähintään 10 prosenttia vastuullisia sijoituksia.

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien valvominen

Salkunhoidon riskienhallinta valvoo päivittäin että varainhoitosalkkujen edistämiä ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita noudatetaan. Tämä tehdään varmistamalla, että varainhoitosalkut noudattavat sääntöjensä mukaisia poissulkemiskriteereitä. Valvonta koskee toimialoja, jotka poissuljetaan ja joiden katsomme vaarantavan kestävän kehityksen. Seuraamme myös etteivät yhtiöt, joihin varainhoitosalkut sijoittavat, riko kansanvälisiä normeja ja sopimuksia. Lisätietoja otsikon ”Menetelmät” alta.

Täyden valtakirjan varainhoitosalkkujen ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia määritellään seuraavilla vastuullisuusindikaattoreilla:

Vastuulliset sijoitukset

Osuus varainhoitosalkun arvosta, joka on sijoitettu suoraan tai epäsuorasti rahastojen kautta vastuullisiin joukkolainoihin tai yhtiöihin (sekä yhtiöiden liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin), joiden taloudellisten toimien arvioidaan edesauttavan yhtä tai useampaa Agenda 2030:n ympäristö- ja/tai yhteiskuntatavoitetta tai joilla on EU-taksonomian mukaista toimintaa.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki mitattuna sijoituskohteen kasvihuonekaasupäästöjen scope 1-, 2- ja 3-kasvihuonekaasupäästöken suhteena sijoituskohteen yritysarvoon (EVIC). 

Kasvihuonekaasuintensiteetti

Kasvihuonekaasuintensiteetti mitattuna sijoituskohteen scope 1-, 2- ja 3 -kasvihuonekaasupäästöjen, suhteena sijoituskohteen tuottoon. 

YK:n ohjaavat periaatteet ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yhtiöille

Sellaisiin sijoituskohteisiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat osallistuneet YK:n ohjaavien periaatteiden tai OECD:n monikansallisille yrityksille antamien toimintaohjeiden rikkomiseen. 

Fossiiliset polttoaineet

Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yhtiöihin tai yhtiöiden liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin tehtävien suorien sijoitusten ja epäsuoraan rahastojen kautta tehtävien sijoitusten osuus.

Menetelmät

Täyden valtakirjan varainhoitosalkut sijoittavat – due diligence -prosessin jälkeen – sekä sisäisiin että ulkoisiin rahastoihin. Salkunhoitaja seuloo jatkuvasti varainhoitosalkkujen omistuksia varmistaakseen, että sijoituksia ei ole tehty poissuljetuille toimialoille tai poissuljettuihin yhtiöihin ja/tai yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja ja sopimuksia. Jos tällainen yhtiö löytyy alla olevasta rahastosta, aloitetaan rahaston salkunhoitajan kanssa vuoropuhelu toimintasuunnitelmasta. 

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Tietoa poissuljettujen toimialojen osuudesta ja kansainvälisten normien ja tapojen rikkomuksista yhtiötasolla saadaan tietojentoimittaja ISS ESG:ltä. ISS ESG hakee tietoja yhtiöiden osuudesta poissuljetulla toimialalla yhtiöiden antamista julkisista raporteista ja/tai suoraan yhtiöiltä. Tietoja rikkeistä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia vastaan haetaan mediasta, yhteistyökumppaneilta ja suoraan yhtiöiltä. Salkunhoitajan riskikontrolli vastaanottaa tiedot ja valvoo jatkuvasti rahastoa.

Tietojen ja menetelmien rajoitteet

Tieto täyden valtakirjan varainhoitosalkkujen osuudesta yhtiöissä, jotka toimivat poissuljetulla toimialalla, on rajoitettu suoraan yhtiöiltä saatavaan tietoon. Tämä tarkoittaa sitä, ettei näiden toimialojen osuutta ole aina mahdollista varmistaa. Rajoitus kohdistuu merkittävimmin yhtiöihin, joiden liiketoiminnasta pieni osuus on poissuljetulla toimialalla, kuten esimerkiksi päivittäistavarakauppa, joka myy alkoholia. Rajoitus on hyväksyttävä, koska pääasiallinen vaikutus rahaston strategiaan saavutetaan poissulkemalla yhtiöitä, joiden toiminnasta suuri osa kohdistuu poissuljettuun toimialaan. Lisäksi pääsy sijoituskohteena olevien yhtiöiden julkisiin tietoihin voi puuttua. Tällaisessa tapauksessa luottamamme ulkoinen ESG-analyysintoimittaja tekee arvion osuudesta. Tämä voi johtaa siihen, että todellisen osuuden taso voi sekä ylittyä tai alittua. 

Tarkistus ja arviointi (Due Diligence)

Salkunhoitajalla on määritellyt due diligence -rutiinit, joilla varmistetaan, että vastuullisuusriskit ja -vaatimukset huomioidaan täyden valtakirjan varainhoitosalkkujen sijoituspäätöksenteossa. Salkunhoidon suuntauksen mukaan nämä rutiinit voivat vaihdella. Aktiivisessa rahastoihin sijoittavassa allokaatiosalkunhoidossa kaikki sijoitustuotteiden tarjoajat käyvät läpi ODD-prosessin (Operational Due Diligence) sekä IDD-prosessin (Investment Due Diligence). Osana ODD:ta ja IDD:ta arvioidaan toimittajien ja tuotteiden (enimmäkseen rahastojen) vastuullisuustyötä. Salkunhoito tarkastaa kvartaaleittain, että kaikilla rahastosijoituksilla on sekä ODD että IDD. Lisäksi arvioidaan päivittäin ovatko kohteena olevat sijoitukset linjassa varainhoitosalkkujen vastuullisuusvaatimusten kanssa. Lisätietoja liitteestä ”Due diligence -rutiinit”.

Due diligence -rutiinit (ruotsiksi) (pdf) Avautuu uuteen ikkunaan

Muutokset

2023-01-01 EU:n asetuksen 2019/2088, Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) sekä EU:n asetuksen 2020/852, Asetus kestävää sijoittamista helpottavasta kehityksestä (EU-taksonomia), käyttöönotto.