1. Företag
  2. /
  3. Digitala tjänster
  4. /
  5. Identifieringstjänsten
  6. /
  7. Identifieringsprinciper

Principer för identifiering

Tjänsteleverantör

Svenska Handelsbanken AB
Bolagsform: publikt bankaktiebolag
Styrelsens säte: Stockholm
Registrerad i bankregistret fört av Finansinspektionen i Sverige
Organisationsnr: 502007-7862

Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland
FO-nummer: 0861597-4
Adress: Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors
Telefon: 010 444 11

Alla Handelsbankens bankkontor sköter kundtjänsten gällande identifieringstjänsten. Kontorens kontaktuppgifter finns på adressen www.handelsbanken.fi.

Tjänst som levereras

Handelsbankens identifieringstjänst är stark autentisering i enlighet med lagen om stark autentisering (617/2009). Med hjälp av Handelsbankens identifieringstjänst kan företag eller sammanslutningar i sin e-tjänst identifiera en person som använder ett identifieringsverktyg för stark autentisering och som personen fått från Handelsbanken.

Personen identifieras med Handelsbankens bankkoder. Bankkoderna kan användas för identifiering endast om personen har en finsk personbeteckning som införts i bankens kundregister. Bankkoderna är de autentiseringsfaktorer som banken vid varje tidpunkt definierat och som banken helt eller delvis levererat till personen, så som användarnamn, nyckeltalskort, bekräftelseapplikation, kodkalkylator, PIN-kod eller något annat bekräftelseverktyg eller någon annan bekräftelsemetod som banken godkänt.

Handelsbanken hör till förtroendenätet för stark autentisering, som definieras i lagen om stark autentisering. Handelsbanken erbjuder och förmedlar sitt eget identifieringsverktyg i förtroendenätet.

Hur Handelsbankens identifieringstjänst överensstämmer med kraven utvärderas regelbundet i enlighet med Transport- och kommunikationsverkets bestämmelser. Bankens internrevision granskar de åtgärder som utförs i banken. Internrevisionen är ett opartiskt granskningsorgan som rapporterar till bankens styrelse. Ett av Transport- och kommunikationsverket godkänt bedömningsorgan för informationssäkerhet granskar funktionerna hos bankens underleverantör.

På identifieringstjänsten tillämpas Transport- och kommunikationsverkets rekommendation 216/2017S om Uppförandekoder för förtroendenätet för identifieringstjänster samt Handelsbankens dataskyddsprinciper vid behandlingen av personuppgifter (www.handelsbanken.fi/sv/personuppgifter/behandling-av-personuppgifter).

Identifieringstjänsten har en höjd tillitsnivå enligt eIDAS-förordningen (EU 910/2014).

Ett företag eller en sammanslutning som erbjuder digitala tjänster (nedan e-tjänst) kan avtala om identifieringstjänst med en leverantör av tjänster för identifieringsförmedling som hör till förtroendenätet för stark autentisering.

Leveransvillkoren för användarbehörigheterna till Handelsbankens identifieringstjänst åt förmedlingstjänster som hör till förtroendenätet för stark autentisering finns på sidan www.handelsbanken.fi/sv/foretag/digitala-tjanster/nattjanster/identifieringstjansten.

Tjänsten för förmedling av identifiering förmedlar begäran om identifiering till Handelsbanken, som identifierar personen och förmedlar personens namn och personbeteckning till tjänsten för förmedling av identifiering. Tjänsten för förmedling av identifiering förmedlar personens identifieringsuppgifter vidare till e-tjänsten.

E-tjänsten och användaren kan komma överens om hurdan rättsverkan användarens åtgärder och digitala underskrift i e-tjänsten ska ha. Handelsbanken svarar inte för innehållet i avtalet eller hur giltiga de funktioner de är, som avtalats mellan e-tjänsten och användaren som identifierat sig med bankkoderna.

Inledande identifiering av kunden

Kunden avtalar med banken om nätbankskoderna i nätbanksavtalet. Kunden gör detta personligen i bankkontoret. Banken verifierar kundens identitet i samband med att avtalet ingås från ett pass eller från ett identitetskort, som också duger som ett resedokument. Passet eller kortet ska vara utfärdat av en myndighet i en medlemsstat inom europeiska ekonomiska gemenskapen, i Schweiz eller i San Marino.

Förutsättningen för en inledande identifiering av kunden är att banken, genom offentliga källor, skäligen och vid behov ska kunna säkerställa äktheten av dokumentet som bekräftar kundens identitet.

De första koderna till nätbanken överlåts personligen till kunden.

Serviceavgifterna för tjänsten

Den gällande prislistan för Handelsbankens tjänster kan fås i Handelsbankens kontor eller kan läsas på webbsidan www.handelsbanken.fi.

Information om spärrtjänsten

Kunden måste meddela om koderna till nätbanken har förkommit.

Kunden kan göra anmälan genom att ringa till spärrtjänsten, tfn 020 333 (24 h/dygn). Bankdagar kan kunden också göra anmälan till bankkontoret eller till bankens kundtjänst, tfn 010 444 2442 (0,084 euro/min).

Bankens viktigaste samarbetspartners

Oy Samlink Ab står för den tekniska administrationen av Handelsbankens identifieringstjänst.

Övervakande myndighet

Övervakande myndighet för Handelsbanken är Finansinspektionen i Sverige (www.fi.se). Finansinspektionens postadress är Finansinspektion, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Transport- och kommunikationsverket (www.traficom.fi) övervakar Handelsbankens verksamhet till den del det är fråga om identifieringstjänster. Verkets postadress är Erik Palméns plats 1, Box 313, 00561 Helsingfors.

5.12.2019 (version 1.0)