1. Företag
  2. /
  3. Finansiering
  4. /
  5. Bankgarantier
  6. /
  7. Utländska bankgarantier

Utländska bankgarantier

Fåglar på en stenbarriär med London i bakgrunden.

Bankgaranti är en förbindelse enligt vilken banken förbinder sig att betala ett visst belopp till en part i utrikeshandel om ditt företag inte kan fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter.

  • Säkerhet för avtalsskyldigheter och likviditet.
  • Banken förbinder sig till krediten i företagets ställe.

Bankgarantin kan vara:

  • en on first demand (eller on demand)-garanti enligt vilken banken är skyldig att betala det krävda beloppet genast efter att ha fått ett skriftligt krav. Betalningen förutsätter ingen kontroll av om den ersättningsskyldige ar gjort sig skyldig till avtalsbrott eller försummelse. On first demand-garanti är den mest frekventa typen av garanti i utrikeshandel. En On first demand-garanti kan också ställas enligt Internationella handelskammarens (ICC) regelverk (URDG 758). Då iakttar parterna ICC:s regler för garantiförfarandet och i fall av meningsskiljaktigheter.
  • en proprieborgen (own debt) enligt vilken banken svarar för skulden som för sin egen. Före betalning kontrolleras att den ersättningsskyldige inte har gjort sig skyldig till avtalsbrott eller försummelse. Proprieborgen används främst i Finland och de övriga nordiska länderna. Om en proprieborgen ställs i andra länder kan det hända att den utländska parten inte känner till principerna för bankgaranti. God affärssed förutsätter att man förklarar dem för handelspartnern.